Magyar Nemzet, 1967. április (23. évfolyam, 77-101. szám)

1967-04-01 / 77. szám

Iff A/fivmw lUmnAl — Áras lp­áÉ m ||| raj Ili SI ÉÉ S ||| ^ Jgr £9 ffl || 1967. április 1­6. magyar iwiiim — A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA . Régi karmesterek új kottával A napokban tartották a Bu­dapesti Műszaki Egyetemen a gazdasági vezetők továbbkép­ző tanfolyamának ünnepélyes megnyitását. Ezzel kezdődik az a nagyszabású továbbkép­zés, amelyen másfél ezer ve­zető állású gazdasági és mű­szaki szakember ismerkedik meg az új gazdasági mecha­nizmus sokrétű teendőivel. Új ismereteket szereznek a fő té­mákban, például a korszerű vállalati vezetésről az üzam- és munkaszervezés elméleti és módszertani követelményeiről, az üzempszichológiáról és az emberekkel való kapcsolat pszichológiájáról, a műszaki fejlesztés vezetői teendőiről, a korszerű információ-rendsze­rekről, a piackutatás felada­taiból. Nem "újoncok­ ülnek le ta­nulni a több hetes tovább­képzésen az egyetem padjaiba, hanem az élet iskolájában már nagy tapasztalatokra szert tett vállalati vezérigazgatók, igaz­gatók, műszaki igazgatók, fő­mérnökök, vezető beosztású műszakjaik. A különböző mi­nisztériumok már eddig is tartottak továbbképzőket Pél­dául a Kohó- és Gépipari Mi­nisztérium tanfolyamain 1964 óta 238 vezető sajátította el a korszerű vezetés, szervezés, el­lenőrzés elméleti és gyakorlati ismereteit A szocialista építés mostani időszakában — a gazdasági mechanizmus realizálásában — lelkes, odaadó tevékenység van kibontakozóban. Munká­sok, műszakiak, tudományos kutatók, más beosztásúak a gazdasági mechanizmus elmé­leti kérdéseiről, gyakorlati megvalósításának módozatai­ról vitatkoznak, de többfelé az is tapasztalható, hogy a napi feladatokat igyekeznek jobban, hatékonyabban, gazdaságosab­ban ellátni. Riportútjaim al­kalmával az Egyesült Izzóban, a Jászberényi Hűtőgépgyár­ban, az Orionban, az Egyesült Vegyiművekben, a Chinoin­­ban, az Építőgépjavító és Gépgyártó Vállalatnál szemé­lyesen győződtem meg arról, hogy a holnap és a holnap­után igényével szabják meg a vezetők a mai teendőket. A vezetők rugalmasan intézked­nek, gyors intézkedésekkel, számtalan ötlettel segítik a gazdaságosabb termelést, az export növelését. Nemcsak a vezetők, hanem a beosztottak, az adminisztrációs dolgozók, munkások keresik a jobb eredményekhez vezető mód­szereket, utakat. És nem is sikertelenül. Érdekes példákkal tarkítják a tanfolyamokon az előadáso­kat a gazdasági és műszaki vezetők. Az egyik gyár igaz­gatója önkritikusan elmondot­ta: a hosszú értekezletek híve volt, szerette, ha mindent "alaposan­ megbeszélnek. A tanfolyamon rájött: rossz volt a módszer, nincs szükség a szófecsérlésre. Az egyik vidéki tanfolyamon a »lépték­váltás" szükségességét követelte a közgazdász és üzem­szervező tanár. Akadnak igazgatók, akik gyakran arról panaszkod­nak: túlterheltek, naponta 12 órát, sőt ennél is többet dol­goznak. A téma nem ismeret­len ma sem, sok vezető még ma is hazaviszi a munkát, mert bent a gyárban, válla­latnál időhiány miatt nem tudta elvégezni. Kitűnt a to­vábbiakban, hogy az említett igazgató a 12 órából tulajdon­képpen 8 órát a főosztályve­zetők szintjén tevékenykedett és voltaképpen csak 4 órát foglalkozhatott a szó valódi értelmében igazgatói felada­tokkal. Szükség van a lépték­­váltásra, a gyökeres fordulat­ra, hogy mindenki a beosztá­sának megfelelő munkával foglalkozzak. Az igazgató ne fecsérelje idejét például a ki­küldetési rendelvények adatai­nak egyeztetésére, inkább for­dítsa a perceket magvas teen­dők ellátására. Figyelemre méltó esetet mondott el az egyik tanfo­lyammal kacsolatban az egyik docens. Az úgynevezett minő­ségi mutatók szerepeltek napi­renden és a jelenlevők kapás­ból sorolták: vállalatuk a ter­melésfelfutásban, a termelé­kenységben, az önköltség csök­kentésében stb. a Központi Bizottság 1964 és 1965 decem­beri határozatainak megjele­nése óta milyen eredményeket ért el. Minden hallgató fej­ből tudta a százalékokat. Ami­kor azonban a docens azt a kérdést tette fel: a beruházá­soknak milyen szerepük volt a termelésfelfutásban és különö­sen a termelékenység növeke­désében — mindössze egy hallgató tudott részletesen vá­laszolni. Kitűnt azonban az is, hogy ez a gazdasági vezető is csak azért ismerte a szük­séges adatokat, mert a válla­lat igazgatója őt bízta meg az új beruházás pénzügyi-műsza­ki feladataival, a hitel lebo­nyolításával. Ez a példa is mu­tatja: a beruházás régi mód­ja, hogy a vállalatok ingyen kapták az államtól az eszkö­zöket, nem serkentette a gaz­dasági vezetőket, hogy az új létesítmény gazdasági-pénz­ügyi kihatásaival törődjenek. Az élet magasabbra állítot­ta a mércét, nagyobb követel­ményeket szab a fejlődés az igazgatók, főmérnökök, fő­könyvelők számára. A mun­ka- és üzemszervezés, a mű­szaki fejlesztés, a magasabb szintű vezetés szemléletválto­zást kíván minden vezetőtől, nagyobb előrelátást, a többi között azt is, hogy a jövő fel­adataira nagyobb figyelmet fordítsanak. Az elmúlt években az ipari nagyvállalatok a feladatok megoldásában jelentős ered­ményeket értek el. Van azon­ban olyan terület, amely óriási tartalékokat rejteget és ezt ki kell használni. Az üzem- és munkaszervezésben sok gyár­ban, vállalatnál még csak a kezdetnél tartanak, a kínálko­zó lehetőségeket még nem ak­názták ki. A Kossuth Kiadó­nál jelent meg V. I. Tyeres­­csenko szovjet közgazdász Szervezés és irányítás című könyve, amely ráirányítja a mérnökök, közgazdászok, üzemszervezők, igazgatók fi­gyelmét a szervezés és irányí­tás legfontosabb feladataira. Az egyik helyen az ágazati szakértők és szervezők mun­kájának egybehangolására, irányítására hívja fel a figyel­met. — Korunk gazdaságaiban az összefüggő feladatokat már egész szakértői csoport oldja meg — írja a továbbiakban —, és minél több különféle "hangszeren" játszó­­zené­szünk van­ egy ilyen "gazda­sági zenekarban", annál in­kább szükség van egy­­kar­mesterre­'. A karmesternek is­mernie kell zenekarának min­den egyes hangszerét, de ál­talában a zenekar minden egyes muzsikusa sokkal job­ban ért saját hangszeréhez, mint a karmester, mivel a karmester művészete eltér a zenekar valamennyi muzsiku­sának művészetétől. A magyar gyárak, vállala­tok karmesterei, elsősorban az igazgatók, főmérnökök sok­szor nehéz körülmények között dolgoztak, ennek ellenére meg­állták helyüket a régi mecha­nizmusban. Most új mechaniz­mus következik, új kottából kell majd vezényelniük. A ve­zető továbbképző tanfolyamok széles és a gyakorlatban meg­valósítható ismeretanyaga se­gítséget ad ahhoz, hogy mun­kájuk még sikeresebb legyen. V.. István Súly­os belpolitikai válság Görögországban A külpolitikai helyzet A VIETNAMI HÁBORÚ áll majd Wilson brit miniszter­­elnök és Humphrey amerikai alelnök tárgyalásainak közép­pontjában — jelenti Londonból az MTI tudósítója. Humphrey, az Egyesült Államok kelet-európai körúton levő alelnöke va­sárnap érkezik Londonba. Wilson miniszterelnök először vidéki rezidenciáján látja vendégül és ad vacsorát tiszteletére, majd hétfő­n és kedden a brit kormányfő és Brown külügyminiszter munkaebédek és munkavacsorák sorozatán folytat tárgyaláso­kat Humphrey-vel Az európai kérdések mellett a fő téma a vietnami háború lesz. Humphrey tájékoztatja a brit kormány vezetőit a guami haditanács hátteréről. A Munkáspárt baloldali köreiben attól tartanak, hogy az amerikai vezetők a vietnami háború további eszkalációjára akarják előkészíteni a brit kor­mányt, s rajta keresztül az angol közvéleményt. A londoni Times -Még nincs párbeszéd" című pénteki vezércikkében rá­mutat, hogy a guami haditanácsot követően Saigonban teret nyert az a nézet, hogy lehetséges a háború befejezése katonai eszközökkel. Ennek a nézetnek az alátámasztására a követke­zőket hozzák fel: 1. olyan hatalmas támaszp­ontokat építettek ki a dél-vietnami partok mentén, amelyekről biztosíthatják az amerikai offenzíva folyamatos fenntartását; 2. a guami tanács­kozást követően újabb csapaterősítéseket és hadianyag-után­pótlást biztosítottak a háború céljaira; 3. a katonai kezdemé­nyezés egyre inkább a­­szövetséges­" haderők kezébe megy át. "Ezek az érvek — fűzi hozzá a Times — semmivel sem szolgáltatnak a korábbiaknál meggyőzőbb bizonyítékot arra, hogy a háborút meg lehet nyerni, vagy hogy a kommunista oldalról várt engedmények révén közelebb lehet hozni a tár­gyalásokat." A lap megállapítja: "Nem túlságosan meggyő­zőek Johnson elnök érvei, amelyekkel Ho Si Minh elnökhöz intézett levelében megindokolta, hogy miért elfogadhatatlan Washington számára e­ bombázások megszü­etetése mi­n­t első lépés a tárgyalások felé. Továbbra is az nyújtaná a legjobb reményt a megoldásra, ha az amerikaiak véget vetnének a bombázásnak, miután Észak-Vietnam kifejezi készségét, hogy ebben az esetben hajlandó a tárgyalások felvételére." A Tribüne, a munkáspárti balszárny szócsöve alapos elem­zésében leleplezi azokat az állításokat, hogy a Johnson—Ho Si Minh levélváltás az amerikai álláspont "rugalmasságáról" és az észak-vietnami álláspont­­merevségéről" tanúskodik. A lap megállapítja: a két levél tartalmának gondos elolvasása után csak azt a következtetést lehet levonni, hogy Johnson Észak- Vietnamtól követeli az első lépés megtételét a háború arányai­­nak csökkentésére, viszont Ho Si Minh elnök elvárja, hogy az első lépést az amerikaiak tegyék meg ebben az irányban. -Meggyőződésünk, hogy Ho Si Minhnek minden joga megvan ezt elvárni« — fűzi hozzá a Tribüne. A hetilap rámutat, hogy Ho Si Minh csupán a VDK elleni agresszív amerikai cselekvések beszüntetését szabta meg a tár­gyalások előfeltételéül. -Ho elnök lényegében azt mondja, hogy nem engedi országát bebombázni a tárgyalóterembe, éppen úgy, mint ahogyan Nagy-Britannia sem engedte volna meg, hogy Hitler bombákkal kényszerítsen bennünket a tárgyalóasztal­hoz A lap végül sürgeti a brit kormányt, hogy »szedje össze bátorságát« és szólítsa fel Washingtont a bombázás beszünte­tésére. A görög király megkezdte a tárgyalásokat a politikai pártok vezetőivel Athénból jelenti az AP és a Reuter. A Paraszkevopulosz­­kormány lemondása után Konstantin király pénteken kezdte meg a tárgyalásokat a politikai pártokkal a válság megoldása érdekében. Mint a hírügynökségek jelentik, a ki­rály pénteken délre kérte ma­gához Georgiosz Papandreut, a Centrum Unió vezetőjét. Az a tény, hogy Papandreuval tárgyalt elsőnek, csupán azt tükrözi, hogy a legnagyobb po­litikai párt vezetőjéről van szó. Pénteken olyan vélemé­nyek alakultak ki a görög fő­városban, hogy a Centrum Unióval szembenálló Nemzeti Radikális Párt vezetője, Kanel­­lopulosz kap megbízást egy át­meneti kormány megalakítá­sára. Mint a UPI jelenti, Geor­giosz Papandreu, pártjának parlamenti csoportja előtt ki­jelentette, hogy amennyiben a jelenlegi válságot alkotmány­­ellenesen oldanák meg, úgy a görög nép forradalommal vá­laszol és ennek a forradalom­nak az élén­­mindenek előtt önök, képviselők velem együtt állnak«. A Reuter pénteki jelentése szerint mielőtt a király csü­törtökön átvette volna Parasz­­kevopulosz kezéből a lemon­dást, Görögországban a csa­pategységeket az egész ország területén a kaszárnyákba ren­delték. Szakadatlanul bombáznak az amerikaiak Észak-Vietnam­ban Amerikai vadászbombázók csütörtökön — ebben a hónap­ban immár ötödször — bom­batámadást intéztek Észak- Vietnam legnagyobb acélmű­ve, a Thai Nguyen-i kohómű ellen. Az évente mintegy száz­ezer tonna acélt gyártó kohó­mű mindössze 51 kilométerre fekszik a VDK fővárosától. További berepülésekben ame­rikai bombázók Hanoitól 91 kilométerrel nyugat—délnyu­gatra szórták le bombáikat. A Ticonderoga repülőgépanyaha­­jóról felszálló F—105-ös va­dászbombázók Vinh városától 62 kilométerre délre egy vas­úti hidat, 56 kilométernyire pedig vasútvonalakat bombáz­tak. Rusk rádiónyilatkozata Washingtonból jelenti a Reuter. Rusk amerikai kül­ügyminiszter csütörtök esti rádió­interjújában "megnyug­tatásul" közölte, hogy a viet­nami háborúban való részvé­tele ellenére az Egyesült Ál­ lamok továbbra is foglalkozik Európával, Latin-Amerikával és a világ más térségeivel. Ez­zel kapcsolatban utalt Humph­rey alelnök jelenlegi európai körútjára, a következő hónap­ban Uruguayban megtartandó amerikai csúcsértekezletre, az európai NATO-problémákra és az Európával folyó kereskedel­mi tárgyalásokra. A miniszter kijelentette: -Természetesen a legnagyobb figyelmet jelenleg a vietnami problémának szen­teljük, mert ez a legveszélye­sebb kérdés, amellyel az Egye­sült Államoknak szembe kell néznie." A nemzetközi jogászbizottság megállapítása Moszkvából jelenti az MTI. Sárga amerikai­­ananász-bom­bát­ és annak 300 fémgöm­­böcskét tartalmazó, tökéletesí­tett változatát mutatta be az állandó vietnami vizsgálóbi­zottságnak a VDK-ban járt küldöttsége pénteki moszkvai sajtóértekezletén. Az állandó vietnami vizsgá­lóbizottság, amelynek elnöke Henri Ralin belga állammi­niszter, az amerikai bombázá­sok jellegének megállapításá­ra küldte ki delegációját Viet­namba. A nemzetközi jogászokból és egy orvosszakértőből álló hét­tagú küldöttség néhány órával az amerikai bombázásokat kö­vetően végzett helyszíni vizs­gálatokat Észak-Vietnam kü­lönböző pontjain. A jelentés drámai hangon számol be ar­ról, hogy a bombázások eltö­röltek a föld színéről olyan 60 —70 000-res lakosú városokat, m­int Than Hoa és Vinh, leír­ja az amerikai bombázás és tüzérségi tűz pusztításait kato­nai célpontoktól távol eső he­lyeken. "A terrort politikai fegyverként használják az amerikaiak a békés lakosság ellen" — áll a jelentésben, amely ugyanakkor hangsú­lyozza, hogy az agresszorok nem érték el céljaikat. TASZSZ-nyilatkozat a dél-koreai kormány politikájáról jele­nti a TASZSZ. A TASZSZ nyilatkozatban foglal állást Csang II Kvon dél-koreai­­miniszterelnök" washingtoni hivatalos látoga­tásával kapcsolatban. Mint a nyilatkozat megállapítja, Wa­shingtonban Csang II Kvon minden erejével azon volt, hogy védelmébe vegye az ame­rikai agresszorok vietnami po­litikáját, óva intette az ameri­kai hivatalos köröket a vietna­mi politikai rendezés minden kísérletétől, sürgette a VDK bombázásának folytatását. Csang N­ Kvon és az ameri­kai elnök tárgyalásainak ered­ményeként közös amerikai— dél-koreai nyilatkozatot adtak ki Ez minden, kétséget kizá­róan kifejezésre juttatja az amerikai kormányköröknek azt a szándékát, hogy még ak­tívabb részvételre bírják a szófogadó dél-koreai rendszert a vietnami nép elleni bűnös háborúban. Az Egyesült Államok, ami­kor bevonja agressziójába dél­koreai bábjait, akik dollárért áruba bocsátják honfitársaik életét, ezzel­­kollektív akciós jellegét próbálja adni ennek a rabló tevékenységnek — mutat rá a TASZSZ nyilatkozata. Je­lenleg 45 ezer dél-koreai ka­tona harcol Dél-Vietnamban. A Pentagonnak dollárokért szállított e e­gy tömel­ékért cse­rébe a szöuli hatóságok azt kö­vetelik az Egyesült Államok­tól, hogy nyújtson újabb kato­nai segélyt, működjék közre az egész dél-koreai hadsereg kor­szerűsítésében. A dél-koreai "miniszterel­­nök" és az Egyesült Államok elnökének tárgyalásai a viet­nami háború kiterjesztését és a Távol-Kelet térségében a feszültség szítását szolgáló tervnek csupán részét jelen­tik, folytatódik a TASZSZ nyi­latkozata. Ezt a célt szolgálta Johnson elnöknek tavaly no­vemberben Szöulban tett láto­gatása, valamint Csang N­ Kvon februári sangoni utazá­sa is. A szovjet kormány, minden szovjet ember határozottan támogatja a hős vietnami né­pet az imperialista agresszió elleni harcában. Teljes szoli­daritást vállal a testvéri ko­reai néppel, amely harcol az ország demokratikus alapokon, minden külső beavatkozás nél­kül történő, békés újraegyesí­téséért. Nem lehet kétséges, hogy az amerikai imperialis­ták és szöuli bábjaik újabb összeesküvése Korea, Vietnam és egész Ázsia népei ellen vé­gül is kudarcot vall — fejező­dik be a TASZSZ nyilatko­zata. Tüntetések Humphrey ellen Rómában Rómából jelenti az MTI. Humphrey, az Egyesült­­Álla­mok alelnöke pénteken dél­előtt megbeszélést folytatott Moro olasz miniszterelnökkel és Fanfani külügyminiszter­rel. Ezt követően Saragat köz­­társasági elnök fogadta az amerikai alelnököt.­­ Olasz fiatalok Olaszország különböző városaiban tüntet­tek Humphrey látogatása el­len. Rómában, amikor az ame­rikai alelnök repülőgépe a ciampinói repülőtérre érke­zett, fiatalok egy csoportja kitűzte a Colosseumra a Dél­vietnami Nemzeti Felszabadí­tási Front hatalmas lobogóját, mintegy jelképül annak, ho­gyan fogadja Róma népe az amerikai politikust Rómában egyébként nagy­szabású tüntetést rendeztek az Egyesült Államok vietnami agressziója ellen. Ottó Winzer visszaérkezett Berlinbe Berlinből jelenti az MTI. Ottó Winzer, az NDK külügy­minisztere, aki Oskar Fischer külügyminiszter-helyettes kí­séretében tárgyalásokat foly­tatott Budapesten, csütörtö­kön este hazaérkezett Berlin­be. Ottó Winzer külügyminisz­ter közvetlenül megérkezése után röviden nyilatkozott a sajtó megjelent képviselőinek budapesti benyomásairól. Elmondotta, hogy a buda­pesti tárgyalások a varsói kül­ügyminiszteri konferencia eredményeinek jegyében jöt­tek létre, azért, hogy fokozzák a két ország diplomáciai és és külpolitikai tevékenységé­nek hatásosságát. Az NDK külügyminisztere megállapította, hogy az orszá­gaink közti egyetértés, a két szocialista állam közötti szo­ros együttműködésen alapszik, és hangsúlyozta, hogy a tár­gyalások hozzájárultak az

Next