Magyar Nemzet, 1967. november (23. évfolyam, 258-283. szám)

1967-11-01 / 258. szám

Stegiir Nemzet &­ A HAZAFIAS NÉ­PFR­O­NT LAPJA Utazás Latin-Amerikába­ n Hétfő délelőtt magyar kormányküldöttség utazott Latin-Amerikába és útja so­rán Argentínában, Brazíliá­ban, Chilében és Uruguay­­ban tesz látogatást. Noha az Európa szívében fekvő Ma­gyar Népköztársaságot és La­­tin-Amerikát sok ezer kilo­­méteres távolság választja el, megvannak a reális alapjai annak, hogy hazánk és az említett államok bizonyos te­kintetben közelebb kerülje­nek egymáshoz. A Magyar Népköztársaság kormánya külpolitikájában arra törekszik, hogy a békés egymás mellett élés elveinek megfelelően erősítse kapcso­latait a világ minden orszá­gával a viszonosság, az egy­más szuverenitásának tiszte­letben tartása, a kölcsönös előnyök biztosítása és az egy­más belügyeibe való be nem avatkozás alapján. Hazánk a világ több mint száz országával kötött gaz­dasági, kulturális és egyéb egyezményt. Dél-Amerika több államát hazánkkal tra­dicionális kereskedelmi kap­csolatok fűzik egymáshoz. Bennünket az a törekvés ve­zet, hogy ezeket a kapcsola­tokat — az említett elvek alapján — tovább szélesítsük, esetenként újakat létesít­sünk és széles körűen gyü­­­mölcsöztessük a kínálkozó lehetőségeket. A latin-amerikai államok elsősorban mezőgazdasági termékeik révén vesznek részt a világkereskedelem­ben, de számottevő export­jukban a különböző termé­szeti kincsek, az utóbbi esz­tendőkben néhány latin­amerikai államban a feldol­gozó- és szerelőipar jelentős fejlődést ért el. Az eddigi kapcsolatokban hazánk me­zőgazdasági termékeket im­portált és népgazdaságunk profiljának megfelelően gé­peket, fémipari termékeket, alkatrészeket és orvosi fel­szereléseket, híradástechni­kai berendezéseket expor­tált. Ez a vázlatos export-im­portlista is azt bizonyítja, hogy a szállítások partne­reinkkel kölcsönösen előnyö­sek, előmozdítják a kapcso­latokban részt vevő országok gazdaságának fejlődését. Az a célkitűzés, hogy a gazdasági, kulturális és egyéb együttműködés lehe­tőségeit felkutassuk és köl­csönösen hasznosítsuk — fel­tétlenül reális és fontos lánc­szeme a békés világkereske­delemnek. A magyar közvé­lemény úgy ítéli meg, hogy magyar kormányküldöttség utazása a latin-amerikai ál­lamokba előmozdítja a gaz­dasági, kulturális és egyéb kapcsolatok fejlesztését. A kölcsönös jóakarat, a megér­tés, az együttműködésre irá­nyuló szándék, újabb pers­pektívákat nyit meg Ma­gyarország és a latin-ameri­kai országok között. Vig István Beszédes számok Csaknem ötven évvel ez­előtt, a Nagy Októberi Szo­cialista­ Forradalom győzel­me után, készítették el az el­ső szovjet költségvetést. Az 1918-as év első felére szólt, s híven tükrözte a cári elma­radottság hagyatékát és az ország akkori állapotát: a ki­adások hétszeresét tették ki a bevételnek. A fiatal szov­jet állam akkor inflációs po­litikával iparkodott egyen­súlyban tartani az államház­tartást, s majd csak az 1924 —25-ös évben sikerült szi­lárd alapokra helyezni a költségvetést. De még ekkor is az állami bevétel egy je­lentős részét például a gyer­tya forgalmi adója jelentet­te, mert ekkor még mindig gyertyával és petróleumlám­pával világított a nép. Mindezt azért említjük, hogy a költségvetés tükré­ben is szemléltessük azt azt óriási változást, ami az el­múlt ötven esztendőben a Szovjetunióban végbement. A Szovjetunió Legfelső Ta­nácsa október közepén fo­gadta el az 1968. évi költ­ségvetést, valamint az utá­na következő két évre szóló pénzügyi tervet. A nyugati sajtó is elismeri, hogy min­den eddigit felülmúló, re­kordköltségvetést dolgoztak ki (összege 123,5 milliárd ru­bel !), amelyre nemcsak biz­tosítva van a fedezet, de tartalékolni is lehet majd az állami bevételből. De ami különösen fontos: a feszült nemzetközi helyzet által megkövetelt katonai kiadá­sok növelése ellenére (16,7 m­illiárd rubel), az­ életem­­vonal további emelése áll az új költségvetés középpont­jában! A fogyasztási cikkek gyártása 8,6 százalékkal nö­vekszik az ez évihez képest. A könnyű- és az élelmiszer­­ipar fejlesztésére többet for­dítanak, mint a nehézipar növelésére (itt 7,9 százalé­kos fejlesztést irányoz elő a költségvetés). Mindezt a szovjet gazda­sági élet prosperitása teszi lehetővé, ami egy szörnyű háború borzalmas pusztítá­sai ellenére is, szinte hihe­tetlen mértékben fejlődött az elmúlt ötven esztendő alatt. A folyamatban levő ötéves terv végére, 1970-ig, 39 százalékkal növekedik a nemzeti jövedelem, s az egy főre eső jövedelem 30 száza­lékkal emelkedik. A nagyobb bevétel növeli a vásárlóerőt és szükségessé teszi a fo­gyasztási ipar fokozatos fej­lesztését. A szovjet kormány új költségvetése azt bizo­nyítja, hogy a cél a nép életszínvonalának szüntelen emelése, az egész lakosság jólétének biztosítása, a ma­teriális és kulturális igények kielégítése, az egészségvéde­lem növelése és a szovjet emberek boldogulásának a biztosítása, miként azt a XXIII. pártkongresszus di­rektívái előrevetítették. A szovjet kormány minden ed­diginél nagyobb gondot for­díthat ma már a lakosság életszínvonalának emelésére. Ezzel költségvetésében is méltó módon ünnepli a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom 50. évfordulóját .Vámos Imre Kádár János vezetésével elutazott Moszkvába a magyar küldöttség A külpolitikai helyzet. A SAIGONI PARTIZÁNT­AMADAS éppezt a dél-vietnami állam új vezetőinek beiktatásakor a DNFF rendkívüli erejéről tanúskodik. Miután az aknavetők tüze Humphrey amerikai alelnök jelenlétében zúdult a saigoni elnöki palotára, ez egy­úttal válasz is volt az Egyesült Államok vietnami politikájára, amelyet Bush külügyminiszter az indianai Columbusban vál­tozatlanul az eszkaláció fokozásában jelölt meg. A Johnson-kormányzatnak szemmel láthatóa­n az a legna­gyobb gondja, hogy csökkentse belső közvéleményeinek ellen­állását és lebecsülje az amerikai békemozgalom rohamos ter­jedését Nem csupán Bush már említett beszéde tanúskodott erről, hanem az a tény is, hogy a Fehér Ház csatasorba állí­totta az Egyesült Államok két volt elnökét politikájának támo­gatására. Eisenhower és Truman részvételével csoport alakult ki pártpolitikán fölül­, s ez az együttes minden eszközzel az esz­­kalációs irányzatot igyekszik támogatni. A vállalkozás azon­ban­ rögtön rendkívül heves bírálatot kapott éppen a New York Times részéről, mert a csoport figyelmen kívül hagyja a leg­fontosabbat: az észak-vietnami bombázások abbahagyását. E bombázások — írta a lap — akadályozzák annak a lehetőség­nek a felderítését, hogy esetleg tárgyalások útján is lehetne tisztességes megoldást találni a vietnami problémára. Nyilvánvaló, hogy a Johnson-kormányt támogató erők ezt a lehetőséget annál is inkább figyelmen kívül hagyják, hogy a VDK ellen indított légiháború mind kegyetlenebb méreteket ölt. Hanoiban kiadott hivatalos nyilatkozat mutatott rá arra, hogy a polgári lakosság ellen tömegesen alkalmazott golyós­bombáik barbár fegyverek és stratégiailag nincs semmi jelen­tőségük. Katonai célpontokat nem pusztíthatnak el velük, csak a lakosság szenvedéseit fokozzák mérhetetlenül. A golyós­­bomba köpönyege több száz kisebb, teniszlabda nagyságú és alakú bombát tartalmaz; ezek megint kinyílnak és szerte­röpítik ugyancsak több száz, három-négy milliméter átmérőjű golyóikat. A gömb páncéltestébe szintet golyókat építettek be, ezek szilánkként szóródnak­­ széjjel. A romboló hatás tehát négyszeres-ötszörös, az emberi húst roncsolják szét. Első ízben tavaly télen alkalmazták kísérletképpen, ezt a golyósbombát Hanoi közelében, Jahu­da falucskában, a bölcsőde és az óvoda gyermekeit támadták vele. A Sartre elnökletével ismét össze­ülő Russell-féle nemzetközi bíróság első ülésszakán Stockholm­ban éppen a golyósbombák használata miatt minősítette súlyo­san háborús bűnösnek az amerikai kormányt. A bíróság tagjai a helyszínen, Észak-Vietnamban győződtek meg e kegyetlen fegyver szörnyűséges hatásáról. Az amerikai politikának egyébként eléggé komoly presz­tízsveresége, hogy a NATO munkájában részt vevő dán kor­mány kedden hozzájárult: a Russell-bíróság következő tanács­kozásait november 20-án, a dániai Roskilde városában kezdje meg, Koppenhága közelében. Krag miniszterelnök az ENSZ- ben is a vietnami bombázások ellen foglalt állást és sürgette az Egyesült Államokat légi hadműveleteinek beszüntetését. Ami a hét elején nagy vihart kavart európai kérdéseket illeti, kedden mindössze egy, de annál jelentőségteljesebb ese­ménnyel fejlődtek tovább, hord Chalfont, akinek tulajdonítot­ták az angol politika jelentős módosulásáról terjesztett híre­ket, fölajánlotta lemondását Wilson miniszterelnöknek. A le­mondást Wilson elutasította és ezzel a hivatalos cáfolatok elle­nére is, úgy tűnik, azonosította magát a különös "kísérleti lég­gömbbel". (V. T.) A magyar küldöttség elutazása A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnöksége és a szovjet kor­mány meghívására magyar párt- és kormányküldöttség utazott kedden délelőtt Moszk­vába a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom 50. évfor­dulójának ünnepségeire. A küldöttséget Kádár János, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának első titkára vezeti. A delegá­ció tagjai Fock Jenő, a forra­dalmi munkás-paraszt kor­mány elnöke, Komócsin Zol­tán, a Központi Bizottság tit­kára, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagjai és Szipka József, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Magyar Népköztársaság moszkvai nagy­követe, aki a szovjet főváros­ban csatlakozik a küldöttség­hez. A párt- és kormányküldött­ség búcsúztatására a Nyugati pályaudvaron megjelent Apró Antal, Biszku Béla, Fehér Lajos, Kállai Gyula, Nemes Dezső, Nyers Rezső, Szirmai István, a Politikai Bizottság tagjai, dr. Ajtai Miklós, Czinege Lajos, Ilku Pál, Németh Károly, a Politikai Bi­zottság póttagjai, Aczél György és Pullai Árpád, a Központi Bizottság titkárai, Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács he­lyettes elnöke, dr. Tímár Má­tyás, a kormány elnökhelyet­tese, s a kormány tagjai, a Központi Bizottság osztályve­zetői, s a politikai élet több más vezető személyisége. Jelen volt a búcsúztatásnál F. J. Tyitov, a Szovjetunió budapesti nagykövete és a nagykövetség több tagja. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójá­nak ünnepségeire kedden Moszkvába érkezett a Vietna­mi Dolgozók Pártjának, a VDK nemzetgyűlésének és kormányának delegációja. A küldöttséget Ke Duan, a párt Központi Bizottságának első titkára vezeti. Októberi Forradalom érdemrend a Szovjetunióban Moszkvából jelenti a TASZSZ. A szovjet hatalom fennállásának 50. évfordulója alkalmából Októberi Forrada­lom érdemrendet alapított a Szovjetunió Legfelső Tanácsá­nak Elnöksége. E kitüntetés aktív forradal­ mi tevékenységért, a szovjet hatalom megteremtésében és megerősítésében való tevé­keny részvételért; a szocializ­mus és a kommunizmus épí­tésében szerzett hervadhatat­lan érdemekért; a népgazda­ság, a tudomány és a kultúra fejlesztésében elért kimagasló eredményekért; a szovjet ál­lam ellenségeivel vívott har­cokban tanúsított példamutató hősiességért; a szovjet állam védelmi erejének, növelésé­ben szerzett kimagasló érde­mekért, különösen eredmé­nyes állami és társadalmi te­vékenységért; a Szovjetuniót más államokhoz fűző sokolda­lú baráti kapcsolatok fejlesz­tésére és elmélyítésére irá­nyuló tevékenységért, a nem­zetközi béke erősítéséért ítél­hető oda. Az Októberi Forradalom ér­demrendet külföldi állampol­gárok is megkaphatják. Hanoi éles hangú nyilatkozatban ítélte el a kegyetlen golyósbomba háborút Busk lemondását követelték az amerikai szenátusban Folytatódtak az amerikai lé­gitámadások Hanoi ellen. Mi­közben Bush amerikai külügy­miniszter Indiana államban az eszkaláció folytatására buz­dított, Young szenátor a State Department vezetőjének le­mondását követelte. A szená­tus külügyi bizottsága egyéb­ként valószínűleg még ezen a héten szavaz Fulbrightnak ar­ról az indítványáról, hogy az elnök törvényhozási felhatal­mazás nélkül ne küldhessen külföldre csapatokat. Saigon­ban kedden iktatták be az ál­lam és a kormány új vezetőit. Mint az­­AFP hanoi tudósí­tója jelenti, az amerikaiak a keddre virradó éjjel két íz­ben bombázták a VDK fővá­rosát. A támadások idejűi a város központjában sok időzí­tett bomba robbanását hallot­ták az amerikai gépek távozá­sa után is. Több amerikai gép ezután megfigyelő repülést végzett a bombázott területek fölött. A légvédelem minden esetben heves tüzeléssel fo­gadta a behatoló gépeket Rendkívül súlyos eszkaláció A VDK kormánya kedden éles hangú nyilatkozatban ítél­te el az amerikaiak légi kalóz­támadásait. A nyilatkozat hangsúlyozta, hogy az ameri­kai repülőgépek Hanoi és Hai­­phorn­g bombázásakor lakott területekre dobálják le bom­báikat, ezek ellen intéznek tá­madásokat rakétákkal is és ami különösképpen barbárnak mondható: a legsűrűbben la­kott utcákra úgynevezett go­lyósbombákat szórnak. A VDK ellen folyó ameri­kai romboló háború — foly­tatja a nyilatkozat — rendkí­vül súlyos eszkalációs lépés, amelynek célja, hogy a dél­vietnami kudarcokat takarják. A hadsereg és a nép mind Dé­len, mind Északon az eddigi­nél is nagyobb elszántsággal harcol, hogy valóban erős és valóban pontos csapásokat mérjen az ellenségre, azokon a helyeken, ahol ez számára a legfájdalmasabb. Támadás Rusk ellen Mint az AP jelenti, újabb támadás érte Rusk külügymi­nisztert a szenátusban. Ste­­phen Young demokratapárti szenátor felszólította a kül­ügyminisztert, hogy mondjon le, mert ez a lépés kedvező fogadtatásban részesülne mind Amerikában, mind külföldön. Young rámutatott, hogy Bush képtelen tárgyilagos álláspon­tot képviselni, mivel minden erejével azon fáradozik, hogy a Johnson-kormány vietnami politikáját megvédje. Szerinte Bush érvelései nevetségesek és azt a veszélyt rejtik maguk­, bar, hogy amennyiben meg-­­­hallgatásra találnak, úgy a V. országot harmadik világhábo­rúba sodorhatják. Szavazás Fulbright javaslatáról Az amerikai szenátus kül­ügyi bizottsága előreláthatóan még ezen a héten szavaz Fulbright szenátor javaslatá­ról amely a törvényhozás jó­váhagyásától tenné függővé az amerikai csapatok jövőbeni felhasználását külföldön. Fulbright javaslatát a kor­mány vietnami háborúja tette indokolttá, bár a javaslat el­fogadása nem befolyásolja a háborút. Fulbright előterjesztése ér­telmében a szenátusnak ki kell mondania, hogy az elnök ezentúl nem alkalmazhatja háborús célokra külföldön az amerikai haderőt, csupán a­b­­ban az esetben, ha előzően ki­kéri a törvényhozás jóváha­gyását Saigoni beiktatások Kedden reggel Saigonban Nguyen Van Thieu, az új dél-­ vietnami államelnök letette az esküt. Az új elnök a beiktatás után kinevezte Dél-Vietnam új mi­niszterelnökét Ky tábornok helyébe, aki az új saigoni rendszerben Thieu helyettese lett alelnöki címmel. Az új miniszterelnök Nguyen Van­hoc 45 éves ügyvéd, aki a Thieu—Ky kettős politikai bi­zalmát élvezi. Loc kormány­fői hatásköre a Reuter hír­­ügynökség kommentárja sze­rint igen szűkreszabott lesz. A politikai vezetést továbbra is Thieu és Ky biztosítja a sai­goni­ai új alkotmánya alapján. Ünnepélyes fogadás közben vakmerő partizántámadás a saigoni elnöki palota ellen Saigonból jelenti a Reuter, az AP és az AFP. Vakmerő fegyveres támadást hajtottak végre a dél-vietnami partizá­nok Saigon középpontjában. A DNFF fegyveres erői ked­den este aknatűz alá vették Saigon "függetlenségi" palotá­ját, ahol Nguyen Van. Thieu újonnan megválasztott dél­vietnami államelnök fogadást adott hivatal belépése alkal­mából A palotában a saigoni rendszer előkelőségei gyűltek össze. Éppen megérkezett Humphrey amerikai alelnök Ellsworth Bunkernek, az Egye­sült Államok saigoni nagykö­vetének társaságában, amikor

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék