Magyar Nemzet, 1968. március (24. évfolyam, 51-77. szám)

1968-03-01 / 51. szám

A közélet tisztasága A legkényesebb kérdés is megszűnik kényes lenni, ha őszintén és nyíltan beszé­lünk róla. Ez a régi igazság jutott eszembe, amikor a Társadalmi Szemle legújabb számában Számos Lajos tan­székvezető egyetemi tanár­nak „A közélet tisztasá­gáért” című cikkét olvastam. A téma, amint mondani szokták, a levegőben lóg, nemcsak nálunk, hanem szerte a világon. A második világháború után bekövetke­zett társadalmi, politikai, gazdasági változások, az ezekkel együtt járó lehetősé­gek a közéleti tisztaság kér­dését nemegyszer egészen új oldalról vetik fel. Hogy magyar példánál maradjak, ma már nyilvánvalóan elkép­zelhetetlenek nálunk olyas­féle ügyek, mint a hírhedt Dréhr-panama, vagy a lilla­füredi építkezés botránya, amelyek azért ölthettek fan­tasztikus méreteket, mert az akkori államapparátus a ma­ga rosszul értelmezett hírne­ve mentésének érdekében mindent megtett a bűncse­lekmények palástolására. Az is bizonyos, hogy az új gaz­daságirányítási rendszer a döntések jogának decentra­lizálásával nem egy, ma még meglevő bacilusfészket meg fog szüntetni. Ám­de azzal is számolhatunk, amire Szá­mos professzor tanulmánya félreérthetetlenül rámutat: „az új rendszer viszonylag jó működéséhez átmeneti idő­re van szükség, s ennek fo­lyamán az új helyzet itt-ott az eddiginél több módot nyújthat visszaélésekre.” Nyugodjunk ebbe bele és bízzuk a visszaélések lelep­lezését a rendőrségre, az ügyészségre, a bíróságra? Ez nagyon kényelmes álláspont lenne, társadalmilag pedig rendkívül veszélyes. Hiszen a bűnüldöző hatóságok a do­log természeténél fogva csak az ügyek egy részére buk­kannak rá, esetleg már csu­pán akkor, amikor az anya­gi, vagy erkölcsi kár súlyo­sabb méreteket öltött. A tár­sadalom viszont, a maga szé­lesebb megfigyelési és ellen­őrzési lehetőségével sokszor ráirányíthatja a figyelmet a közéleti tisztaságot sértő cse­lekedetekre, már azok kez­deti szakaszában is. Persze, hogy nehéz a kor­rupciós ügyek idejében való felgöngyölítése, de parányi­val több éberség mégiscsak az eddiginél lényegesen előbbre vinné mindnyájun­kat. Igazán csak kapásból említek itt néhány példát az utóbbi idők tapasztalataiból. Elsőnek talán arról a visz­­sza-visszatérő megállapítás­ról beszéljünk, amely egy­­egy visszaélés leleplezésével kapcsolatban hangzik el, és amely szerint a bűncselek­ményt elkövető „büntetett előéletű” volt. Igazán nem kívánjuk, hogy valamilyen ifjúkori botlás egész életre kiható következményekkel járjon. Az azonban a közös­ség jogos követelése, hogy ha valaki az egyik munka­helyen anyagi szabálytalan­ságot követ el és onnan el­távolítják, ne kerüljön olyan hatáskörbe, ahol ismét érté­kek kezelését bízzák rá. A Magyar Nemzet is megemlé­kezett annak idején arról a vendéglátóipari üzletvezető­ről, akit sorozatos visszaélé­sek miatt fegyelmivel elbo­csátottak, néhány hónap el­múltával pedig úgynevezett gebines üzlet vezetését kap­ta meg. Itt azután olyan mé­retekben folytatta előző „munkamódszerét”, hogy a rendőrség vitte el. De az ef­fajta esetért csak az fele­lős, aki a bűnt elkövette? Távolról sem. A felelősség­ben osztoznia kell annak is, aki lehetővé tette annak el­követését. És ha már a gebi­nes üzleteknél tartunk, nem ártana valamilyen tárgyila­gos és érdektelen vizsgálat­nak egyszer azt is tisztáznia: ki, miért jutott egy-egy ilyen, feltűnően jól jövedel­mező bolthoz. Vajon minden esetben a rátermettség, a be­bizonyított megbízhatóság, az eddigi munkahelyen ta­núsított magatartás volt-e a döntő, avagy pedig megfele­lő személyi kapcsolat, „kéz kezet mos”-féle összefonódás azzal, akitől a kijelölés függ? Úgy gondolom, az ilyen ter­mészetű vizsgálat jó néhány érdekes tapasztalatra, jogo­san felhánytorgatott sérel­mek orvoslására vezethetne. Ismét Szamor professzor cik­kére hivatkozom: „A kor­rupció politikai hatása mind­ezen túl azért is nagyon ká­ros, mert a társadalom széles köreiben kelthet olyan véle­ményt, hogy anyagilag gyor­san érvényesülni korrupció révén lehet.” Persze ez nemcsak a ge­­binek közül itt-ott tapasztal­ható rejtelmekre vonatkozik. A korrupciós tünetek skálá­ja rendkívül széles lehet. Magasabb szinten megnyi­latkozhat közszállítások oda­ítélésében, exportmunkára kijelölésben és más effélé­ben. Ezek aránylag ritkáb­ban előforduló, annál kifize­tődőbb esetek. A mindenna­pi élet apróbb szabálytalan­ságokkal szolgál. Ámde hely­telen volna, ha ezek mellett érdektelenül tovább halad­nánk. Senki sem kezdi „mindjárt nagyban” — de, ha a kisebb suskusok sike­rülnek, sokan kedvet kap­nak a folytatásra. Ezért kel­lene az eddiginél sokkal ér­zékenyebben felfigyelnünk a látszólag jelentéktelenebb tü­netekre. Például az egyszerű figyelmességeken messze túlmenő ajándékozgatások­­ra, amelyek után nyilvánva­lóan esedékes a viszonzás ilyen, vagy olyan formája. Vagy arra a sajnálatosan el­harapódzó szokásra, hogy presszóban, étteremben ven­dégként, ellenérték lefizeté­se nélkül fogyaszt a központ­nak egyik-másik vezetője, revizora. Vajon milyen elfo­gulatlanul, befolyásmentesen végzik ezek azután a szóban levő üzemben az ellenőrzés felelősségteljes munkáját? És azoknak az állandóan jó összeköttetésekkel dicsek­­vőknek sem ártana néha a körmére nézni, akik percek alatt meg tudnak szerezni minden hiánycikket, olyat is, amelyre az egyszerű vásárló hónapok óta hiába vár. Csak néhány gondolatot akartam most felvetni a köz­életi tisztaságnak bonyolult szövevényéből. De kezdet­nek talán ennyi is elég. Kemény István A­­ Á­JM­­TM Maímv­ll* MAliilíii . *o,mí' ITIUImIII 1HliilA É­S A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA . A konzultatív találkozó szolidaritási üzenete a kos vietnami népnek A külpolitikai helyzet­ ­ A VILÁGSAJTÓ változatlanul vezető helyen foglalkozik -*-• a kommunista és munkáspártok budapesti konzultatív ta­lálkozójával. A nagy hírügynökségek és lapok Budapestre kül­dött tudósítói jelentései alapján részletesen beszámolnak az el­hangzott felszólalásokról, a diplomáciai szemleírók és politikai hírmagyarázók pedig behatóan elemzik, értékelik az állásfog­lalásokat A nyugati közvélemény tájékoztatására szánt tudósítások és összefoglalók ugyan néhány vonatkozásban egymásnak el­lentmondóak, bizonyos lényeges fő pontokban azonban meg­egyeznek. Itt szeretnénk mindenekelőtt emlékeztetni arra, hogy az AFP szerdán este közzétett jelentésében a tanácskozás első három napjának mérlegét megvonva, kiemelte: szónokok szinte egyhangúan állást foglaltak amellett, hogy a világérte­kezletet 1968 november—1969 február között tartsák meg Moszkvában.*­ A VPI hasonló témakörrel foglalkozva, szintén azt az értesülését közli, hogy több küldöttség vezetőjét pártja felhatalmazta: a budapesti találkozón szavazzanak a csúcsérte­kezlet helyéről, idejéről és napirendjéről. A France Soir Buda­pestre küldött tudósítója szerint:­­a jelek arra mutatnak, hogy a Gellért Szállóban tartott kiscsúcson a kommunista világ egy­ségének ügye győzedelmeskedőben van. Az első felszólalások alapján már meg lehet állapítani, hogy végül is, az, ami egye­síti a kommunista pártokat, sokkal erősebbnek bizonyult, mint ami megosztja őket.* 9 A DÉL-VIETNAMI HAZAFIAK általános offenzívája nyo­mán kialakult helyzet megvitatása tovább folytatódik a Fe­hér Házban Johnson elnök és legfőbb tanácsadói között. A wa­shingtoni­­haditanácson,­ Wheeler tábornok, a vezérkari főnö­kök egyesített bizottságának elnöke számolt be a dél-vietnami helyzetről és a Westmoreland tábornokkal Saigonban folytatott tanácskozásai­ról. Johnson elnök — az MTI tudósítójának értesülései szerint — az amerikai katonai stratégia most folyó felülvizsgálatától teszi függővé döntését arról, hogy mennyi katonát küld ismét Dél-Vietnamba és elrendeli-e a tartalékosok részleges mozgó­sítását. A stratégiai felülvizsgálat a ma hivatalba lépő új had­ügyminiszter, Clark Clifford első feladata lesz. A vezérkari fő­nökök egyesített bizottsága több javaslatot dolgozott ki a sza­badságharcosok offenzívájának megállítására, a katonai kezde­ményezés visszaszerzésére, a New York Times azonban katonai szakértőkre hivatkozva, csütörtökön azt írta, hogy­­mindegyik elképzelés jelentős kockázatokkal jár­. Jól tájékozott helyen úgy tudják, hogy az amerikai stratégia felülvizsgálata még hetekig elhúzódhat, s addig a Fehér Ház nem hoz végleges döntéseket. A de gaulleista Nation csütörtöki számának vezércikke a francia kormány Vietnammal kapcsolatos állásfoglalását il­letően megállapítja, hogy Párizs U Thant ENSZ-főtitkár akció­ját kívánta támogatni. Határozott a figyelmeztetés — írja a gaulleista lap —, amit a francia kormány nyilatkozata tartal­maz. Ha nem kezdődnek meg a tárgyalások, a háború­­olyan kiterjedést és jelleget ölthet, amely napról napra jobban veszé­lyezteti a világ békéjét­. A francia kormány és az ENSZ főtit­kára ebben a kérdésben egy véleményen van és ezt a véle­ményt Európában, az egész világon, sőt magában az Egyesült Államokban is megfigyelők és a felelős politikusok egyre na­gyobb számban osztják. A tárgyalások lehetőségével kapcsolat­ban a lap a következőket írja: U Thant állásfoglalása, amelyet megerősítenek azok a biztos értesülések is, amelyek a francia kormány birtokában vannak, azt mutatják, hogy a VDK elleni bombatámadások megszüntetése a béketárgyalások megindítá­sának szükséges és egyben elegendő feltétele. Szolidaritási üzenet a­­vietnami népnek A kommunista és munkás­pártok budapesti konzultatív találkozója a következő üzene­tet intézte a vietnami néphez: A Vietnami Dolgozók Párt­ja Központi Bizottságának, a Dél-vietnami Nemzeti Felsza­­badítási Front Központi Bi­zottsága Elnökségének. Drága elvtársak és bará­taink! A budapesti konzultatív ta­lálkozón összegyűlt 67 kom­munista és munkáspárt képvi­selői baráti üdvözletüket kül­dik a hős vietnami népnek, amely súlyos harcot vív, az amerikai agresszorok és laká­saik ellen, hazája szabadsá­gáért és függetlenségéért. Bizonyosság a teljes győzelemben A vietnami nép hősi küz­delme példaképe és ösztönzője minden népnek, amely sza­badságáért küzd. Ez ugyanak­kor az antiimperialista erők akcióegységének hatalmas té­nyezője. Vietnam — a népek fő ellenségével, az amerikai imperializmussal folytatott harcban megnyilvánuló bátor­ság, szilárdság, hősiesség és el­szántság jelképe, önök szem­léltetően bizonyítják, hogy­­nem lehet legyőzni azt a né­pet, amely igazságos ügyért kelt harcra. Az utóbbi néhány h­ét folya­mán aratott győzelmeik álta­lános csodálatot keltettek. For­rón üdvözöljük a vietnami ha­zafiakat, akik sorozatos csapá­sokat mérnek az ellenségre, és biztosak vagyunk a vietnami népnek az idegen betolako­dók ellen vívott harca teljes győzelmében. A nemzetközi csendőr, amely elnyomja a né­pek szabadságát, sohasem va­lósíthatja meg szándékait, bármilyen bűntetteket követ el. Az amerikai vezető körök bűnös, tényleges népirtó po­litikájának megbélyegzése és az azzal szembeni tiltakozás világszerte nő. Az amerikai imperializmus, miközben egyik vereségét a másik után szenvedi el, foly­tatja a háború eszkalációját Vietnamban, az atomfegyver bevetésével fenyegetőzik és ez­zel a világ békéjére reális ve­szélyt idéz elő, a termonukleá­ris háború veszélyét. Ma min­ den eddiginél szükségesebb az éberség és a népek határozott fellépése eme óriási veszéllyel szemben. Növekvő segítség A vietnami nép — hazáját védelmezve — az egész embe­riség iránti internacionalista kötelezettségét is teljesíti, így szolgálja a béke védelmének szent ügyét is. Mi kommunisták, a harcoló Vietnammal való szolidaritás ügyét testvéri internacionalis­ta kötelezettségünknek tekint­jük. Pártjaink, követőink mil­liói nevében ismételten leszö­gezzük töretlen elhatározásun­kat, hogy minden szükséges támogatást megadunk az im­perializmus elleni fegyveres harc első vonalában álló viet­nami népnek. Önökkel vannak a szocialista közösség országai, minden kommunista, az egész világ munkásai és dolgozói. Önökkel vannak, kedves elv­társak, a nemzeti felszabadító mozgalom harcosai, minden ember a földön — az Egyesült Államokban is —, azok, akik­nek drága a szabadság és a bé­ke. Biztosak lehetnek abban, drága elvtársaink, hogy növe­kedni fog az a segítség, ame­lyet a szocialista országok és a világ összes dolgozója nyújt önöknek. A győzelemért harcoló viet­nami nép támogatására ala­kult nemzetközi front állandó erősítése és szélesítése megfe­lel minden ország, minden nép és a világbéke érdekeinek. Az imperializmussal, elsősorban az amerikai imperializmussal szembeni harci egység korunk parancsoló szükségessége. Csak egy út Kedves barátaink! Teljes mértékben egyetértünk önök­kel abban, hogy a vietnami kérdés megoldásának csak egy útja van: ennek alapjai a Vietnami Demokratikus Köz­társaság kormányának igazsá­gos javaslatai és a Dél-vietna­mi Nemzeti Felszabadítási Front programja. Követeljük a bombázás és minden hábo­rús cselekmény haladéktalan és feltétel nélküli beszünteté­sét Vietnamban. A vietnami föld büszke és állhatatos nép bölcsője. Elke­rülhetetlenül eljön az idő, amikor az utolsó betolakodót is kiűzik erről a szent földről. A vietnami földnek nincs és nem is lesz más gazdája, mint a vietnami nép. Tisztelet és dicsőség a sza­badságáért és függetlenségéért önfeláldozó harcot folytató hős vietnami népnek! A konzultatív találkozó szerdai ülése Szerdán folytatta tanácsko­zását a kommunista és mun­káspártok konzultatív találko­zója. A tanácskozáson Jean Terive, a Belga Kommunista Párt , Politikai Bizottságának tagja, Borisz Velcsev, a Bolgár Kommunista Párt Politikai Bi­zottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, Jorge Rolle Cueto, a Bolíviai Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára és Luis Carlos Prestes, a Brazil Kommunista Párt főtitkára elnökölt. Megértek a feltételek az új tanácskozásra Borisz Velcsev, a Bolgár Kommunista Párt küldöttségé­nek vezetője megalapozott ér­vekkel támasztotta alá: meg­értek a feltételek, hogy ez év végéig összehívják a kommu­nista és munkáspártok újabb tanácskozását. Ezen vehesse­nek részt azok a testvérpártok is, amelyek nem küldték el képviselőiket Budapestre. Párt­ja álláspontja az, hogy egyes pártok esetleges távolmaradá­sa nem lehet akadálya a ta­nácskozás megtartásának. Minden további várakozás kárt okozna a nemzetközi kommu­nista mozgalom és az egyes pártok érdekeinek és általában az imperializmus elleni harc­nak. Üdvözölte a javaslatot, hogy a tanácskozást Moszkvá­ban tartsák meg és előkészíté­sére hozzanak létre egy bizott­ságot a konzultatív tanácsko­záson részt vett és távolma­radt pártok képviselőiből. Ki­fejezte meggyőződését, hogy a konzultatív tanácskozás hatá­rozott lépés lesz a nemzetközi tanácskozás megtartása felé. Politikai-ideológiai és diplomáciai küzdelem Gus Hall, az Amerikai Egye­sült Államok Kommunista Pártjának főtitkára határozot­tan támogatta valamennyi munkás- és marxista párt nem­zetközi tanácskozásának ösz­­szehívását ez év végére. Rá­mutatott: A nemzetközi kommunista mozgalom egységét nem ala­kíthatják csupán az élet nega­tív jelenségei, nem formálhat­ja csak a védekezés diktálta szükség. Legyen ennek az egy­ségnek alakító ereje azoknak a hatalmas változásoknak a felismerése, amelyeket a tár­sadalmi haladás ma lehetővé tesz. Vigyék előbbre a ma tel­jességgel lehetséges győzelmes támadó csaták. A világ kom­munistáinak egysége készíti elő a világkommunizmus győ­zelmét. Szilárdan meg vagyunk győ­ződve arról, hogy a történelmi pillanat megköveteli a világ kommunistáinak egységét, amely a tapasztalatcsere vala­milyen szervezeti rendszeré­ben és a pártok közötti konzul­tációkban nyilvánul meg. A valóságos kérdés nem az auto­nómia a pártok közötti kapcso­latokban, hanem inkább harc a demagóg kampány ellen, amelyet az osztályellenség országainkban autonóm létünk ellen folytat. Pártunk a marxista-kom­munista pártok nemzetközi ér­tekezletéért száll síkra. Felté­tel nélkül támogatunk egy ilyen értekezletet. Részünkről az ilyen értekezleten való rész­vételünkkel kapcsolatban nem merül fel sem „ha”, sem „és”, sem „de”. A vietnami nép által vívott fegyveres harc új szintjének megfelelő magaslatra kell emelnünk a politikai-ideoló­giai és diplomáciai küzdelmet minden földrészen, minden or­szágban, minden városban, minden faluban és az egész vi­lágon. A fő kérdés: a világbéke megőrzése Anna Liisa Hyvonen, a Finn Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja hangoz­tatta: A nemzetközi tanácskozáso­kon — ha azokat jól készítik elő és nyílt, elvtársias légkör­ben bonyolítják le — a legszé­lesebb tapasztalatcsere alap-

Next