Magyar Nemzet, 1968. július (24. évfolyam, 153-178. szám)

1968-07-02 / 153. szám

W ..Magyar Nemzet A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA A­tomsorompó Moszkvában, Washington­ban és Londonban július 1-én aláírták az 1963-as részleges atomcsendegyez­­ményt követő, legfontosabb, leszereléssel összefüggő szer­ződést. Leereszkedett tehát az atomsorompó, amelynek feladata lesz, hogy a jövő­ben megakadályozza a nuk­leáris fegyverkezési hajsza tovább terjedését, védelmet nyújtson a nukleáris fegy­verekkel nem rendelkező hatalmaknak és ugyanakkor előmozdítsa az atomenergia békés felhasználásának le­hetőségeit. Magyarország aláírása is szerepel mindhá­rom okmányon, Moszkvá­ban Péter János külügymi­niszter írta alá kormá­nyunk megbízásából a szer­ződést. A július 1-i nemzetközi dokumentum a békepolitika igen jelentős sikere, annak a szüntelen tevékenységnek az eredménye, amelyet a le­szerelés megvalósításáért küzdő népek és az államkö­zi egyezmények létrehozá­sát sürgető békeszerető kor­mányok folytattak eszten­dőkön keresztül. Bizonyítja, hogy a kishitűeknek nem volt és nem lehet igazuk, mert megfelelő jóakarattal a nemzetközi élet legbonyo­lultabb problémái is ren­dezhetők. Fokozza a re­­mé­­ységet, hogy veszélyek­kel terhes világunkban a bizalom érzésének erősíté­sével és az együttműködés őszinte óhajával lehet tény­legesen csökkenteni a ra­kétanukleáris korszak fe­nyegetéseit. A szerződés aláírásával egyidejűleg Moszkvából igen fontos üzenet hangzott el, amelynek lényege, hogy a most aláírt szerződést ki­indulópontként tekintve az államok haladéktalanul kezdjenek hozzá az újabb leszerelési intézkedések megtárgyalásához. Ilyen in­tézkedések a nukleáris fegyverek alkalmazásának eltiltása, gyártásuk meg­szüntetése, a felhalmozott tartalékok csökkentése, il­letve felszámolása, valamint a stratégiai fegyverek cél­­bajuttatását szolgáló eszkö­zök korlátozása. A szovjet javaslatok mindezen túl fog­lalkoznak az atomfegyvert szállító repülőgépek a nem­zeti határokon túl való re­pülésének megtiltásával és a rakétahordozó tengeralatt­járók cirkálásának korláto­zásával Nem kétséges, a nemzet­közi közvélemény az atom­­sorompó-egyezmény meg­kötése után határozottan kö­veteli, hogy a genfi tizen­nyolc hatalmi leszerelési ér­tekezlet a lehető legsürgő­sebben tűzze napirendre mindenekelőtt a nukleáris fegyverek alkalmazásának eltiltására vonatkozó kon­venció kérdését. A nemzet­közi politika atmoszférája kedvező a további leszerelé­si intézkedésekhez, mert az atomsorompó-egyezmény — mint Koszigin szovjet mi­niszterelnök mondotta — „meggyőző bizonyíték, hogy az államok megtalálhatják az egész emberiség­­számára létfontosságú, bonyolult nemzetközi problémák köl­csönösen elfogadható meg­oldását.” Pethő Tibor Színház a csillagok alatt Kétszeresen is szerencsés előjelekkel indult az idei nyá­ri szezon szombat este a Mar­gitszigeten: kellemes szellő fúj­dogált csak a fák között, az idő a szabadtérnek ked­vezett, másrészt a jelet a kezdésre annak az operának hangjai adták meg, amelyet külföld zenerajongó közön­sége is kezd megismerni és nagyra értékel. Szokolay Sándor Vérnászának opera­házi előadását hozták ki a szigeti fák közé, a csillagok alá, és a Wiesbadenben is sikerrel kipróbált előadás még csak megszínesedett az előnyös környezetváltozás­tól. Szinte sajnálhatjuk, hogy ezt az operát csupán egyszer tűzték műsorra­ a nyáron; talán az első este jó híre meghozta volna a további sikert is. Az idei nyár pesti műso­rában böngészve most már világosan kialakul a három nagy, s közös irányítással működő szabadtéri színpad sajátos és elhatárolt arcula­ta. A Sziget — hangulatá­nál, javuló színpadtechnikai berendezésénél és tágas mé­reteinél fogva — egyre in­kább az igényes, nagy lét­számú, nem kevés költséget kívánó zenés műfajok, ope­rák, klasszikus operettek, balettek színhelye. A köny­­nyű múzsán a Budai Park­színpad és a Városmajori Színpad osztozik; előbbi a hagyományos operettnek, utóbbi a modernebb zenés komédiának ad nyári szál­lást. Okos ötletnek ígérke­zik — persze a gyakorlat dönti majd el, valóban az-e —, hogy a Budai Park­színpadon néhány vidéki színház is bemutatkozhat. Méghozzá nem hakni-jelleg­­gel, mint eddig, hanem saját évadjának legsikeresebb, pesti szakértők által is meg­tekintett előadásával. Mind­egyik vidéki — győri, deb­receni, szegedi — produk­ció három-három estet kap a szabadtéren, és ez már jó lehetőséget kínál arra is, hogy a színház kissé fölfris­sítse a rutinban talán meg­fáradt játékot a pesti bemu­tatkozásra. Ha a műsorokhoz hozzá­számítjuk a Károlyi-kerti és a Kiscelli Múzeum udvará­ban rendezendő hangverse­nyeket, meg a Körszínház programját, amely eszten­dők óta nemcsak élénk kul­turális színfolt Budapesten, hanem gyakran hoz valami meglepetést is, úgy véljük, színvonalas nyári szórako­zásban nem lesz hiány. A sikerről, a megvalósítás eredményéről nem beszél­hetünk még, de a program mindenesetre újból cáfolja azt a sokáig élő hiedelmet, hogy a nyári melegnek csak a sekélyes, csiklandós mu­­lattatás a megfelelője. Gábor István Kádár János beszéde Tallinnban Aláírták az atomsorompó-szerződést A külpolitikai helyzet­ ­ A MAGYAR PÁRT- ÉS KORMÁNYKÜLDÖTTSÉG, amely­et Kádár Jánosnak, az MSZMP Központi Bizottsága első tit­kárának vezetésével június 27 óta tartózkodik a Szovjetunió­ban, Volgográdban tett kétnapos látogatásának befejeztével hétfőn Tallinnba, az Észt SZSZK fővárosába utazott. A magyar delegáció itt találkozott és közvetlen hangú eszmecserét folyta­tott az Észt Szovjet Szocialista Köztársaság vezetőivel, majd a Kalev-sportcsarnokban észt—magyar barátsági nagygyűlésen vett részt. Itt Kádár János mondott beszédet, amelyet részlete­sen ismertetünk és ugyancsak közöljük kiküldött munkatár­sunk beszámolóját a második volgográdi nap és a tallinni tar­tózkodás eseményeiről.­­ A VIETNAMI DEMOKRATIKUS KÖZT­ÁRS­ASÁG felett immár háromezer amerikai repülőgépet lőttek le a VDK légelhárító ütegei. A vietnami néphadsereg központi lapja mél­tatja ezt a nagyszerű fegyvertényt, ugyanakkor adatokat közöl a foglyul ejtett pilótákról, akik embertelen agressziójuk elle­nére, humánus elbánásban részesülnek a táborban. Dél-Viet­­namban egyébként a DNFF fegyveres alakulatai az utóbbi 48 órában érzékeny csapásokat mértek amerikai és dél-viet­nami kiképző támaszpontokra. A tudósítások szerint az ameri­kai hadvezetőségnek változatlanul az a fő gondja, hogy meg­akadályozza a felszabadító népi fegyveres erők gerillaalakula­tainak bejutását Saigonba. Vasárnap nyolc alkalommal emel­kedtek B-52-es amerikai óriásbombázók a magasba, hogy tá­madják a főváros körül elhelyezkedő négy tartományban a ha­zafias erők helyüket állandóan változtató ütegállásait, lőszer­­raktárait és táborait. A jelentések — akárcsak a korábbi légi­akciók idején — ez alkalommal sem adhattak hírt sikeres bom­bázásokról.­­ A FRANCIAORSZÁGI VÁLASZTÁSOK második forduló­­járól Párizsba küldött különtudósítónk értékelését közöl­jük, az MTI tudósítója ugyanakkor azt jelenti a francia fővá­rosból, hogy hétfőn, 0 óra 1 perckor formálisan megszűntek a hat közös piaci ország határai között az iparcikkek előtt a vámsorompók. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a vám­­tisztviselők elhagyták volna hivatalukat, hiszen az illetékek, a nyilvántartások és a technikai felügyelet bonyolult rendszere továbbra is fennmarad. A hétfői Combat „a sors iróniájának” nevezi, hogy Franciaország éppen most vezette be a behozatal ideiglenes kontingentálását, amit a közös piaci­ partnerek érthe­tően nem néznek jó szemmel. Más francia lapok arról írnak, hogy a vámunió bevezetése ellenére a háttérben továbbra is fenyegető mozzanat marad a „hatok” Európájában az Egyesült Államok dinamikus gazdasági terjeszkedése, valamint a Német Szövetségi Köztársaság gazdasági potenciálja, amely majdnem kétszerese Franciaországénak, így nem kell különösebb jós­tehetség ahhoz — írja például a Figaro —, hogy előre lássuk: hamarosan komoly gazdasági érdekellentétekre kerül sor a kö­zös piaci országok között. Kiküldött munkatársun­k telefonjelentése Egy nap Tallinnban Tallinn, július 1. Kádár János vezetésével a magyar párt- és kormánykül­döttség hétfőn délelőtt külön repülőgépen Volgográdból Tal­linnba érkezett. A Volga part­ját a Balti-tengertől légvonal­ban igen nagy távolság, több mint 2500 kilométer választja el egymástól. A hős város és az Észt SZSZK fővárosa között időjá­rási tekintetben érezhető a kü­lönbség. Míg vasárnap Vol­gográdban nyári kánikula volt, addig Tallinnban 20 fok kö­rüli, kellemes, napos, inkább tavaszias idő fogadta a ma­gyar vendégeket. Északi rokonaink a közvet­lenül a tenger mellett fekvő repülőtéren testvérnek kijáró baráti fogadtatásban részesí­tették Kádár Jánost és a kül­döttség tagjait. Mielőtt azonban részletesen beszámolok a „tallinni 24 órá­ról” szeretném röviden össze­foglalni a magyar delegáció volgográdi második napjának élményekben, eseményekben gazdag programját. Volgográdi emlékek Vasárnap az elesett harco­sok síremlékének megkoszorú­záskor, a Pavlov-ház és a nagy volgográdi csata más emlé­keinek, a Mamajev kurgáinak megtekintésekor, mindenkit mélységes megindulás hatott át. A hősök útján és nyom­dokaiba járva megelevenedtek előttünk a hadtörténelem cso­dálatos lapjai, amelyek örök időkre szólóan beszélnek az emberfeletti bátorság, a nagy­szerű helytállás példáiról. A Mamajev kurgánon, a Hősök Csarnokában és a hatalmas emlékműnél mindnyájan arra gondoltunk, hogy az itt har­colt és életüket feláldozó ka­tonák, tisztek, lakosok hősi küzdelme és diadala eredmé­nyezte a háború döntő fordu­latát. A múltból a jelenbe tért vissza a magyar párt- és kor­mányküldöttség, amikor meg­látogatta az építőmunka ki­emelkedő alkotását, a XXII. pártkongresszusról elnevezett vízi erőművet, amelynek impo­záns méretei, a Volga mentén 500 méteres hosszúságban ma­gasló építményei és legkorsze­rűbb belső gépi berendezései a szovjet tudósok és munkások felkészültségét, szakmai tudá­sát bizonyítják. A küldöttség ezután a Volzsszkijon, a roha­mos ütemben fejlődő új váro­son haladt keresztül. A mi Du­naújvárosunkhoz sok tekintet­ben hasonlító Volzsszkij lakói az útvonal mentén lelkesen üdvözölték a magyar vendége­ket. A vízi erőmű jelentőségét a gyakorlatban is megismerhet­tük, amikor hajóztunk a Bala­ton területénél ötször nagyobb „Volga tengeren”, ami tulaj­donképpen mesterséges tóként a vízi erőmű gyűjtőmedencéje. A több mint 4 órás felejthe­tetlenül szép hajókirándulás csúcspontja az volt, amidőn „Tádzsikisztán” elnevezésű ha­jónkat „átzsilipelték a tenger­ből” a Volga folyóba. A zsili­peken történt átkelés műve­lete mindössze 20 percig tar­tott. A Volga partjain színes kép bontakozott ki. A pihenő, napot élvező fürdőzők a vége­láthatatlan „homokpartokon” — ne feledjük el, hogy Vol­­gográd több mint 70 kilométer hosszúságban terül el —, mo­solyogva integettek a magyar lobogó alatt elhaladó hajó uta­sainak. A volgográdi két napot ün­nepi estebéd zárta le, amelyen baráti hangulatban a magyar vendégek és szovjet házigaz­dáik megbeszélték a tapaszta­latokat, a közös munka ered­ményeit és az együttműködés további távlatait. A vacsorán Leonyid Kulicsenko pohárkö­szöntőjére Kádár János vála­szolt közvetlen, keresetlen sza­vakkal és mondott köszönetet a lehetőségért, hogy a magyar nép képviselői megismerhették a hős várost és lakói életét. Forró hangulatú gyűlés Hétfőn délben Talannba, ebbe a 350 ezer lakosú, mű­emlékekben gazdag, történel­mi levegőjű, lüktető városba érkezve a magyar delegáció tájékoztatást kapott a szovjet hatalom, s az 1944 novemberi felszabadulás óta eltelt idő­szak rendkívüli fejlődéséről. Az Észt SZSZK fővárosa igen jelentős ipari és kulturális centrum. Bennünket, magya­rokat különösen közelről érint, hogy a magyar—szovjet bará­ti kapcsolatok fejlesztése ke­retében igen örvendetesen gazdagodik sokoldalú együtt­működésünk az Észt SZSZK üzemeivel, vállalataival, tudo­mányos és kulturális intézmé­nyeivel. A magyar párt- és kormányküldöttség látogatása kétségtelenül hozzájárul test­véri barátságunk további je­lentékeny megerősítéséhez. Mivel teljes a megértés köz­tünk, csupán arra van szük­ség, hogy ennek szellemében az eddiginél sűrűbben látogas­sunk egymáshoz. A kora délutáni órákat a történelmi Tallinn városne­gyedeinek megtekintésével töl­tötte a delegáció. A kikötővá­ros dombon emelkedő hősi várfalairól gyönyörű panorá­ma tárult elénk. Előttünk az ezüstkékesen csillogó tenger, közvetlenül alattunk ódon háztetők, keskeny középkori utcácskák. Távolabb kiemel­kedő új lakónegyedek. A macskaköves várbeli tereken, a műemlék épületek között, amerre csak elhaladt Kádár János és a magyar küldött­ség, mindenütt szeretettel kö­szöntötték a kapuk elé kitó­­dult vagy az ablakokból, erké­lyekről integető lakosok. S vé­gig az egész városnézésen ha­sonló érdeklődés kísérte a tá­volból jött rokonok útját. A tallinni látogatás legfon­tosabb eseményeként baráti nagygyűlésre került sor a Sportpalotában, a főváros sok ezer dolgozója jelenlétében. Tallinn lakosságának kép­viselői feszült érdeklődéssel figyelték Kádár János beszé­dét, amelyben részletesen be­számolt a magyar küldöttség eddigi körútjáról és ismertet­te a Magyar Népköztársaság alkotó munkájának eredmé­nyeit A magyar küldöttség veze­tőjének beszédét sokszor sza­kította meg lelkes taps. A nagygyűlés forró, baráti han­gulata is mutatta, hogy az Észt Szovjet Szocialista Köz­társaság népe milyen őszintét rokonszenvvel viseltetik irán­tunk. Kedden délelőtt Tallinn környékével ismerkedik a ma­gyar delegáció, majd délben ismét visszarepül Moszkvába, ahol a délutáni órákban a magyar nagykövetség ad foga­dást Matolcsy Károly KAP­ÁR JÁNOS: Közös célunk a szocializmus, a kommunizmus és a béke Kádár Jánosnak a Tallinn­ban elmondott beszédét az alábbiakban ismertetjük. — Mi, programunk szerint, Volgográdból érkeztünk önök­höz — mondotta bevezetőben Kádár János. — Ott leróhat­tuk tiszteletünket a történel­mi sztálingrádi csata hőseinek emléke előtt és meleg, baráti találkozóink voltak a lendü­letesen fejlődő nagy szovjet városnak vezetőivel, munká­saival, lakosságával. Itt, a ha­talmas Szovjetunió egy másik táján új élmények vártak reánk, amelyek sajátos vonása a rokonok találkozása.­­ A magyarok és az észtek egyaránt a finnugor népek családjához tartoznak, népein­ket a közös származás, a ro­konság szálai és máig élő em­lékei is összekapcsolják. Még abban is sok a hasonlóság, hogy népeink az elmúlt szá­zadokban sokáig harcoltak ide­gen elnyomók ellen, s a köze­lebbi évtizedekben a magyar és az észt nép öntudatos fiai súlyos és váltakozó sikerű har­cot vívtak társadalmi felsza­badulásért, míg végülis győz­tek és a szocializmus építésé­nek útjára léptek. — Nálunk van egy eléggé el­terjedt szólásmondás arról, hogy az emberek megítélésénél nemcsak az a döntő, honnan jön valaki, hanem az is, hogy hová tart? A finnugor szárma­zás révén rokonok vagyunk, ez a múltra utal, arra, honnan jöttünk. Nagyszerű az, hogy ősi kapcsolataink napjainkban új, erős kötelékkel bővültek. Az észt és a magyar nép ma valóban és igazán testvér, mert egy úton jár, vállt-vállnak, vet­ve együtt harcol, mert közös a népeinket vezérlő eszme, közös a cél: a szocializmus, a kom­munizmus és a béke. Az észt—magyar kapcsolatok — Hivatalos magyar párt- és kormányküldöttség most először jár itt, de az észt— magyar kapcsolatok már az élet sok területén kibontakoz­tak és fejlődnek. Pártmunká­sok, miniszterek, képviselők, tudósok kölcsönös látogatáso­kat tettek országainkban, kul­­túrkapcsolataink jelentősek, népeink mind jobban megis­merik egymás életét. — Ismerjük az észt munkás­­osztály, a dolgozó nép hősi harcát, amelyet kommunista pártja vezetésével a szocialista forradalom győzelméért, az Észt Szovjet Szocialista Köz­társaság megteremtéséért ví­vott. Tudjuk, hogy hősiesen küzdöttek a fasiszta megszál­lók ellen, a szabadságért. Nagy áldozatokkal járt a köztársa­ság újjáépítése, hiszen a hábo­rú alatt az ipari üzemek 45 százaléka, a lakóházak több mint fele elpusztult.­­ Önök köztársaságuk ipa­rát, a vegyipart, a gépgyár­tást, az elektrotechnikai ipart magas színvonalra emelték. Az ország mezőgazdasága kima­gasló eredményeket ért el Tudományos, kulturális, iro­dalmi életük fejlett, ma öt és félszer annyi egyetemi és fő­iskolai hallgatójuk van, mint a burzsoá köztársaságban volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék