Magyar Nemzet, 1968. december (24. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-01 / 282. szám

T. 5“ Magyar Nemzet A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA CB Jövőkutatás „Nem, működikÁllok a felvonó előtt és nézem az elkedvetlenítő táblát. Nem mintha meglepetést okozna, a mi pesti idegeinket ezek a táblák már régen nem bor­zolják fel. Vannak dolgok, amelyeken, úgy tűnik, nem lehet változtatni. Marad a beletörődés. Ilyen nálunk a nem működő lift. Az ötödik emeletre kell felbaktatnom, van tehát elegendő idő a fordított elő­jelű esprit d’escalier-ra, a lépcsőházi ~~ gondolatokra, amelyek az ősi szabály sze­rint lefele jövet kezdenek mocorogni az ember agyá­ban. Az emeleteknél meg­­megállunk, kifújjuk ma­gunkat és tűnődünk. Vagy megnyugtató, vagy izgal­masan borzongató kérdé­seken. Mondjuk az új diva­tos tudományok egyikén, a futurológián, a jövőkutatá­son. Ma már lassan Dunát lehetne rekeszteni a jövőt kutató tudományos intéze­tekkel, számuk hónapról hónapra nő, a computer­technológia mind korsze­rűbb módszereivel dolgoz­nak, új és új paramétereket alkalmaznak, s így a jövő meglehetősen tudományos képét vetítik elénk. Rovom a lépcsőket, s mi­re a második emeletnél megpihenek, arra gondolok, hogy tíz év múlva már ren­delkezni fogunk műanyag­ból készült, elektronikusan működtetett mesterséges szervekkel, 1980 és 1930 kö­zött széles körűen elterjed­nek az ember egyéniségét előnyösen befolyásoló gyógy­szerek. Itt álljunk meg egy pillanatra — mondom ma­gamnak. Az ilyen gyógy­szerek, ha előnyösen befo­lyásolják az egyéniséget, valószínűleg nem maradnak hatás nélkül a felvonókér­désre sem. De az is eszembe jut, hogy Herman Kahn, a Hudson Intézet kutatócso­portjának vezetője az ő „jö­vőt mutató logikus forgató­­könyvében” ennél a dátum­nál veszedelmes kérdést fe­szeget: az új genetikai sze­rek társadalmi ellenőrzésé­nek kérdését. Ki dönt majd az egyéniséget átformáló kémiai szerek használatáról. Vajon Einsteinek vagy Eichmannak árasztják-e el a világot? És mi lesz az elektronikus műszerekkel ellátott emberből, akinek az agya helyén computer van, ember még, vagy már ro­bot? A harmadik emeletnél találkozom a tehetetlenül, bénán álldogáló lifttel. E sötét doboz csüggesztő lát­ványától gondolataim Kahn „postindustrialista társadal­mára” röppennek. A fejlő­désnek e stádiumában már nem lesz az iparosítás, a technika az elsőrendű cél és feladat. Az egy főre eső át­lagjövedelem meghaladja az ötezer dollárt, ami lehe­tővé teszi az embernek, ha nem akar, ne dolgozzék. Ta­lán a postindustrializmus jobban megfelelne nekünk, mert az ipari társadalomban — függetlenül a gazdasági szerkezettől — létezik az időfogalom, kooperáció szükséges, sőt, el kell sajá­títani a bonyolult terme­lés—szállítás—elosztás-rend­szer irányításának tudomá­nyát is. Nézem a szürke égboltot, a szitáló ködöt A postin­dustriális társadalom úgy 2000 körül már nagy körze­tekre kiterjedően szabályoz­ni fogja az időjárást, az élelmiszereket pedig mes­terséges proteinből állítja elő. A harmadik évezred elején az emberiség élelmi­szer-szükségletének leg­alább 20 százalékát a ten­gerből fedezi, s az öröklött rossz tulajdonságokat gene­tikai módszerekkel meg­szünteti. Mire elérem az ötödik emeletet, elfulladó lélegzet­tel, elkeseredetten jut eszembe, hogy az öregedés szabályozását csak 2020- ban oldjuk meg, és növel­jük 50 esztendővel az átlag­­életkort. A futurológia fel­vázolja a földön kívüli ci­vilizációkkal az érintkezés megteremtésének valószínű időpontját, az „intelligenssé tett” állatok munkába állí­tását. De miért nem tudjuk már most, ha nem is a gra­vitációs erőt, de legalább a liftszerelés színvonalán álló kérdéseket szabályozni? Vagy megteremteni az „érintkezés valószínű idő­pontját” néhány hivatallal? Tudományos intézeteink — egyébként helyesen — a jövőre terveznek, miközben baj van a csapteleppel, a kályhacsövekkel, miközben még mindig nem kapunk taxit, alkatrészeket a hűtő­­szekrényhez, vagy időről időre eltűnik a telefonérme. A hiba nyilván nem ipa­runk technikai felszereltsé­gében van (bár lemaradáso­kat ott is be kell hoznunk), hiszen Ganz Ábrahám már használható felvonókat gyártott, valamikor a szá­zad elején, hanem valami másban. Abban, hogy egy ország felemelkedése törté­nelmi fejlődésének maga­sabb fokára, legalább olyan mértékben függ a modern termelőeszközök megszerve­zésének és irányításának ésszerű és hajlékony mód­jától, mint maguktól a ren­delkezésre álló műszaki fel­szerelésektől. Nemzetközi­leg nagyra becsült tudó­saink, igen jó felkészültsé­gű mérnökeink jelentős ha­zai és külföldi terveken dol­goznak, az elképzelésekből hosszabb-rövidebb időn be­lül valóság lesz, csak aztán közbecsúszik valami meg­foghatatlan tényező és — mint lapunkban olvasható volt —, a harisnyanadrág garmadában áll a gyárban, de nem kapható az üzletek­ben. A felgyorsult fejlődés­sel járó változásokat gyak­ran emberek fékezik, akik­nek feladata éppen az új, a korszerű kibontakoztatá­sa lenne. • Teljesen helyénvaló, hogy a futurológia tudományának segítségével próbálunk prognózisokat adni a jövő­re. Így azt is tudjuk, hogy az intelligenciát fokozó gyógyszerekre 2010-ben le­het számítani. De szabadjon megkérdez­ni: bele kell-e törődnünk abba, hogy az intelligencia­pasztillák feltalálásáig rossz lesz a lift, nem jön a taxi, hiánycikk marad a csapte­lep és továbbra is a futuro­lógia birodalmába tartozzék még néhány dolog, amit már tegnap megoldhattunk volna. Pethő Tibor A DNFF felhívása után általános támadásra készülnek a szabadságharcosok A külpolitikai helyzet Általános OFFENZÍVÁRA szólította fel a DNFF napi­parancsa a dél-vietnami szabadságharcos erőket. A saigoni rezsimet kétségtelenül „rendkívül­­kritikus időszakban" éri a szabadságharcosok megélénkült harci tevékenysége — írja az AFP —, amely párosul a DNFF ama törekvéseivel, hogy ki­építse közigazgatási rendszerét Dél-Vietnamban, hiszen Thieu kormányában és politikai körökben nem kevés ellentét merült fel az utóbbi időben, különösen a párizsi béketárgyalásokon való részvétellel kapcsolatban. Az AFP idézett olyan dél-viet­nami véleményt, amely szerint a párizsi tanácskozások meg­kezdése után indul meg a szabadságharcosok újabb offenzívája. A­­francia fővárosban — mint a Reuter jelentéséből kitűnik — ma valószínűleg találkozik Ha Van Lau, a Párizsban tartóz­kodó VDK-küldöttség helyettes vezetője és Cyrus Vance, az amerikai küldöttség helyettes vezetője. A Párizsban tárgyaló amerikai diplomaták vezetője, Harriman pedig ma Washing­tonba repül, hogy ott a közeljövőben megbeszéléseket folytas­son Johnson elnökkel és — minden valószínűség szerint — Nixonnal is. Ugyancsak az amerikai külpolitikához kapcsolódik Couve de Murville francia miniszterelnöknek Párizs és Washington viszonyát érintő kijelentése. A frankválság is hozzájárult ah­hoz, hogy a francia—amerikai — eddig meglehetősen fagyosnak mondható — viszonyban bizonyos változás következzék be. Még ezek után is feltűnő a francia kormányfő kijelentése, amely szerint az Egyesült Államok és Franciaország érdekei egy irányba hatnak, és a két országot, semmi nem állíthatja egymással szembe A polittkai indítékokon kívül Washington és Párizs közeledésének egyik gazdasági oka abban rejlik, hogy egyik fővárosban sem nézik túl jó szemmel az NSZK gazdasági fellendülését. Az újonnan megválasztott amerikai elnök, Nixon elképze­lései közé tartozik az, hogy felülvizsgálja az Egyesült Államok­nak az arab államokkal szemben folytatott politikáját. Ennek jegyében indul úgynevezett „ténymegjyllapító körútra” Nixon megbízottja, Scranton volt pennsylvániai kormányzó, aki ellátogat a többi között az EAK-ba is. A közel-keleti diplomáciai moz­gást jelzi, hogy Jarring ismét megkezdte közvetítő tevékenysé­gét a ciprusi Nicosiában. A jövő héten tárgyal Eban izraeli és Riad egyiptomi külügyminiszterrel. Az EAK belső ügyeiről tár­gyal az Arab Szocialista Unió holnap összeülő rendkívüli kong­resszusa, amelyen az első számú napirendi téma bizonyára a közelmúltban lezajlott diákzavargások lesznek. Alexandriá­ban egyébként továbbra is zárva tartják az iskolákat. Több arab ország részéről Nixon megbízottjának említett körútjával kapcsolatban máris állásfoglalások hangzottak el. A jordán külügyminiszter üdvözölte Scranton tervezett utazását, míg a szudáni külügyminiszter az egyik khartami lapnak adott nyilatkozatában tudtára adta Washingtonnak, hogy kormánya csak gazdasági jellegű — tehát nem politikai — eszmecseréket kíván folytatni. Az Egyesült Államok politikai elképzeléseire és a legutóbbi NATO-tanácskozásra is kitért jajcei sajtóértekezletén Tito ju­goszláv elnök. Határozottan leszögezte, hogy hazája nem igényli az Egyesült Államok vagy a NATO támogatását, mert „Jugo­szlávia nem tartozik semmiféle övezethez”. Tito érintette a szo­cialista országokat közvetlenül foglalkoztató politikai kérdése­ket, valamint a Földközi-tengeren kialakult új helyzetet. A DNFF általános támadást rendelt el Karácsonykor nem lesz tűzszünet? Az AFP francia hírügynök­ség a DNFF rádiójára hivat­kozva jelentette, hogy a Dél­vietnami Nemzeti Felszabadí­tási Front pénteken este napi­parancsban általános táma­dást rendelt el november 30- tól kezdődően. A napiparancs szerint a szabadságharcosok „minden itt” általános táma­dást hajtanak végre, amelyet a parancsnokok együttes ülé­sén határoztak el. Saigoni tájékoztatások sze­rint a szabadságharcosok több helyen is nagyméretű csapat­összevonásokat hajtottak vég­re. A saigoni rezsim katonai parancsnoksága — folytatta az AFP — kijelentette, hogy Saigon felkészült a negyedik általános, nagy offenzívára. Eszerint a szabadságharcosok Tay Ninh, Binh Long és Phuoc Long környékén, továbbá ma­gában a fővárosban és a na­gyobb városokban, köztük Huéban indítanak a legköze­lebbi jövőben nagyméretű tá­madásokat. A saigoni rendőrség vélemé­nye szerint az utóbbi napok­ban több mint ezer szabadság­harcos szivárgott be a fővá­rosba. Az AFP tudósítója sze­rint a Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítási Front a tanyá­kon, a falvakban, a körzetek­ben, sőt, esetenként még tar­tományokban is, közigazgatási egységeket hozott létre. A VDK külügyminisztériu­mának szóvivője­­szombaton reggel közleményt adott ki, amely elítéli az amerikaiak legutóbbi légitámadását az észak-vietnami Quang Binh vidéke ellen, továbbá az ame­rikai haditengerészet akcióit, amelyeket a demilitarizált övezet déli részében hajtott végre. Dél-Vietnamban csak kisebb jelentőségű harci cselekmé­nyekre került sor az elmúlt éjjel és szombaton, a hajnali órákban. A jelentések szerint a szabadságharcosok Tay Ninh környékét lőtték és ezen­kívül megtámadtak a deltá­ban egy katonai tábort, Sai­gontól 160 kilométerre dél­nyugatra. Az amerikai külügyminisz­térium szóvivője pénteken es­te közölte, hogy az amerikai kormány nem kapott javasla­tot vietnami karácsonyi tűz­szünetre vonatkozóan. Kétke-Gumiar Jarring, az ENSZ közel-keleti különmegbízottja szombaton a ciprusi Nicosiá­ban felújította tevékenységét a helyzet rendezése érdekében. Jarringot jövő szombatra vár­ják Am­manba. Az ENSZ-megbízott a jövő héten külön-külön tárgyalni szándékozik Abba Eban izraeli és Mahmud Riad egyiptomi külügyminiszterrel is.­dését fejezte ki az irányban, hogy ez évben tűzszünetre ke­rül sor. Az Al Ahram értesülése sze­rint már kijelölték Nagy-Bri­­tannia új kairói nagykövetét Nevét a diplomáciai szokások­nak megfelelően csak akkor hozzák nyilvánosságra, ha sze­mélyét a fogadó állam már jó­váhagyta. A jelenlegi nagykö­vet, Sir Hanold Deeley, 1969 februárjában hagyja el Kairót. A fi­zel-ke­leti rerHedív érdekében Jarring felújította közvetítő tevékenységét K­ü­lpolitikai tanárok­oz­sak az fij amerikai fil­mk­ főh­adiszállásán Közel-keleti körútra indul Nixon megbízottja Richard Nixon, az Egyesült Államok újonnan megválasz­tott elnöke pénteken New York-i főhadiszállásán külpo­litikai tanácsadókat fogadott. Az elnököt az esti órákban fel­kereste Robert Strauss-Hope, a pennsylvaniai egyetem kül­politikai kutató intézetének igazgatója és William Kintner, az intézet igazgatóhelyettese, valamint több más külpolitikai szakértő. Ronald Ziegler, Nixon sajtó­főnöke a sajtó képviselőinek adott nyilatkozatában kijelen­tette, hogy a tanácskozáson külpolitikai kérdésekről és Nixon megalakítandó kormá­nyának összetételéről volt szó. A szóvivő arról is beszámolt, hogy William Scranton, Nixon megbízásából hétfőn közel-ke­leti „ténymegállapító” körútra indul. A kormányzó eközben Irán, Libanon, az Egyesült Arab Köztársaság, Szaúd-Ará­­bia, Jordánia és Izrael állam­főivel kíván találkozni. Az AP hírügynökség mér­­­tékadó forrásokra hivatkozva­ közölte, hogy az Egyesült Ál­lamok a jövő év elején a ge­rillaháború céljaira kiképzett „zöldsapkások” néhány alaku­latát Nyugat-Németországba vezényli. E lépésnek az a cél­­­ja, hogy az USA fokozza az NSZK-ban állomásozó fegyve­res alakulatainak erejét. Egyes források szerint már megálla­podás született arról, hogy az Egyesült Államok két dandárt és négy repülőegységet vezé­nyel át Nyugat-Németországba. Hétfőn fintít az arab Szocia­lista Tin­é rendkívüli kom­ma­nda Meghatározatlan időre zárva tartják az alexandriai iskolákat Alexandria kormányzójának utasítására meghatározatlan időre zárva maradnak a kikö­tőváros iskolái. Az iskolákat, akárcsak az ország öt egyete­mét, hétfőn zárták be a diák­zavargások miatt. Az alexand­riai iskolákat eredetileg szom­baton kellett volna újra meg­nyitni. Kairóban nyitva van­nak az iskolák, a tanítás za­vartalan. Most már bizonyosra vehe­tő, hogy az Arab Szocialista Unió rendkívüli kongresszusát hétfőn nyitják meg. Mint a félhivatalos Al Ahram jelen­tette, a kongresszusi küldötte­ket Nasszer elnök fogja tájé­koztatni a diáktüntetésekről. Kairói lapok a diákzavargá­sokról beszámoló cikkeiben rávilágítanak arra, hogy bizo­nyos külföldi tényezők is sze­repet játszottak kirobbantá­sukban, majd a későbbiekben megpróbálták a megmozdulá­sokat saját céljaik érdekében kihasználni. Szervezett mozga­lomról volt szó, amelynek so­rán a manszurai egyetemről, a diákmegmozdulások kiinduló­pontjáról többen mentek át Alexandriába, hogy az ottani diákokat zavargásokra ösztö­nözzék. A lapok szerin­t a diák­­tüntetések nem spontán ak­ciók voltak, hanem előre ki­dolgozott terv alapján hajtot­ták végre azokat. Convr de Volvvile: Franciaország és az Egyesült Államok érdekei egy irányba hatnak Párizsból jelenti az MTI. A leértékelés veszélye egyelőre elhárult. A franciákat most már inkább az árak várható alakulása tölti el nyugtalan­sággal. Az új fogyasztási adó­emelés következtében a de­cember elsejétől várható ár­emelkedések problémája erő­sen foglalkoztatja a kormányt is. Pénteken de Gaulle tábor­nok elnökletével Couve de Murville miniszterelnök és Ortoli pénzügyminiszter, vala­mint több szakember részvé­telével tanácskozás volt ez ügyben az Elysée-palotában. A tanácskozáson intézkedése­ket határoztak el, hogy meg­akadályozzák az árak túl gyors és túlságosan nagyarányú emelkedését. Az áremelkedé­seket teljes mértékben nem tudják megakadályozni, hiszen a kormány által a parlament­ben elfogadott intézkedések egyik fő célja az ország gaz­dasági egyensúlyának helyre­­állítása a belső fogyasztás meg­szorítása és az export fellen­dítése útján. Couve de Murville minisz­terelnök szombat reggel a francia rádió munkatársa kér­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék