Magyar Nemzet, 1969. május (25. évfolyam, 99-124. szám)

1969-05-01 / 99. szám

á­r­a­t 1,20 forintMagyar Nemzet A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA Csütörtök 1969. május­­ XXV. év, 99. szám Az új világ formálói Régi szép és harcos ha­gyományai vannak május elsejének. Amióta először hívták fel a szervezett mun­kásságot május elseje közös megünneplésére, alaposan megváltozott a világ, hatal­masat lépett előre az embe­riség és nem ugyanaz a pro­letariátus sem, akár számát, akár jellegét tekintjük. A századfordulón 30 millió főt számlált a munkásosztály az egész földkerekségen. Az az­óta eltelt fél évszázad alatt sorai hatalmasan felduzzad­tak, szervezetei megszapo­rodtak és megizmosodtak. Félmilliárd emberből áll most a munkásság sokszínű, de egyszívű hadserege, s ta­valy csupán a bérharcokban és sztrájkokban kétszer­­annyian vettek részt, mint amennyien az 1900-as évek elején összesen voltak. A XX. század elején csak 10 millió dolgozót tömörített a szakszervezeti mozgalom, napjainkban szerény becslés szerint legalább 230 milliót. S minő gigantikus küz­delmek egész sorát idézhet­nénk, ha fellapoznék az el­múlt évtizedek történelem­­könyvét. Ezekben a harcok­ban formálódott az új világ, amelynek leglényegesebb jellemvonása, hogy a tőke uralma megszűnt az egész földgolyót átfogó összefüg­gő rendszer lenni, s létrejött a szocialista világrendszer. A moszkvai Za Rubezsom május elsejére készített nemzetközi áttekintése emlí­ti azt az adatot, hogy a Köl­csönös Gazdasági Segítség Tanácsához tartozó országok nemzeti jövedelme 1950 és 1960 között megnégyszere­ződött, ipari termelésük — amely hatszorosára emelke­dett ezen idő alatt — ma már az emberiség ipari pro­dukciójának egyharmadát adja. De éppen a KGST na­pokban megtartott csúcsér­tekezlete bizonyította, hogy a szocialista országok fejlő­dése új és új problémákat vet fel, amelyeket haladék­talanul meg kell oldani. Ki­jelölni az egyes országok fejlődésének útját, megta­lálni azokat az eszközöket és módszereket, amelyek a leg­jobban szolgálják céljain­kat, összehangolni tervein­ket és kialakítani együttmű­ködésünk legmegfelelőbb formáit — íme, ezekkel a feladatokkal kell megbir­kóznia a szocialista orszá­gok közösségének. Mindeb­ből látható, hogy május el­seje nem csupán az elmúlt harcokra való emlékezés, az eredményes munka ünneplé­se, hanem az újabb neki­­gyűrkőzés, a mozgósítás napja is. Méginkább igaz ez azok­ban az országokban, ahol a dolgozó ember most küzd azért, amit mi már elértünk, hogy a hatalom a népé le­gyen. A már idézett moszk­vai lap római, londoni és washingtoni tudósításokkal támasztja alá azt a megálla­pítást, hogy „a tények az osztályharc általános fellen­dülésének tendenciáját mu­tatják”. S ki tagadhatná e jellemzés helyénvalóságát azok után, ami a legutóbbi időben a fejlett tőkés orszá­gokban lejátszódott. A bat­­tipagliai sortűz elindította Olaszországban a tömegmoz­galom hatalmas hullámát, amely a több mint 12 millió embert átfogó impozáns ál­talános sztrájkban érte el csúcspontját. Nyugat-Né­­metországban legálisan zász­lót bonthatott a kommunis­ta párt, s nyilvánvaló, hogy a demokratikus és balolda­li áramlatoknak a hatása is kimutatható az NSZK poli­tikai életének legutóbbi fej­leményein : a szociáldemok­rata párti Heinemann szö­vetségi elnökké választásá­ban éppúgy, mint a bonni kormány csak helyeselhető döntésében, amelynek értel­mében a háborús bűntettek nem évülnek el. S ki von­hatja kétségbe, hogy de Gaulle bukásában is tekin­télyes szerepük van a balol­dali pártoknak és demokra­tikus érzelmű tömegeknek, amelyek szembeszálltak az állami monopolkapitalizmus önkényuralmi irányzatával. A franciaországi esemé­nyek minden bizonnyal sok tanulsággal szolgálnak majd az eljövendő osztályküzdel­mek szempontjából. Annyit már most is meg lehet álla­pítani, hogy a modern kapi­talizmus technikai és tech­nológiai eredményei, az anyagi gazdagság növekedé­se a szellemi és fizikai dol­gozók együttes erőfeszítései­nek gyümölcse, de hogy mindebből mekkora rész jut nekik, az alkotóknak, az nem utolsó sorban a mun­kásság és az értelmiség poli­tikai összefogásától függ. Franciaországban most fel­csillant valami abból a lehe­tőségit amelyet saját ha­zájuk vonatkozásában az olasz kommunisták úgy em­legetnek, hogy megteremt­hető az új baloldali többség és megnyílhat az út a struk­turális reformok előtt. De a francia helyzetben, akárcsak az olaszban, súlyos veszélyek is rejlenek: a kommunista pártok kénytelenek számol­ni egy görög típusú preven­tív katonai puccs lehetősé­gével is. Hogy merre dől el a játszma, az nagyrészt azon múlik, sikerül-e minél széle­sebb körben összefogni a de­mokratikus és baloldali erő­ket. Az idei május elseje nem­zetközi előkészületeiből jól látható, milyen sokféle, egy­mástól nagyon különböző körülmények között kell megtalálni a munkásmoz­galmak legcélravezetőbb taktikáját, hogy hányféle harci forma közül lehet és kell választani. Mert óriási tét forog kockán: az egész emberiség békés jelene és szocialista jövője. S hogy zavartalan lesz-e a fejlődés e jövő felé, az mindenekelőtt attól függ: sikerül-e megza­bolázni az imperializmus agresszív természetét, rá­kényszeríteni a vietnami há­ború befejezésére és meg­hiúsítani az ilyenfajta kato­nai kalandokat. Ennek az imperialistaellenes küzde­lemnek a stratégiáját és tak­tikáját kell részletesen ki­dolgozni a kommunista pár­tok hamarosan összeülő vi­lágértekezletén. Azt várjuk ettől a nagyszabású moszk­vai tanácskozástól, hogy megbízható helyzetelemzés­sel és ésszerű programmal segítse elő minden békesze­rető erő összefogását és si­keres együttműködését. Zala Tamás Eredménytelen a Vietnam-értekezlet 15. ülése ___ Az Egyesült Államokat terheli a felelősség a holtpontért A külpolitikai helyzet A NEMZETKÖZI SAJTÓ változatlanul a legnagyobb érdek­lődéssel fordul Párizs felé, noha sem a francia belpolitikai hely­zet, sem a Vietnam-konferencia nem hozott szerdán semmiféle szenzációt. A vietnami négyes értekezlet holtponton van a 15. találkozó után is, s csupán azt jegyezhetjük fel újdonságként, hogy a DNFF és a VDK képviselői a tanácskozás meddő volta miatt nagyon határozottan Nixonra és kormányára hárították a felelősséget. A Hanoiban megjelenő Nhan Dan szerdai szá­mában azt írja, hogy az Egyesült Államok elnöke nem is tö­rekszik őszintén az indokínai béke helyreállítására. A UPI amerikai hírügynökség mégis azt állítja, hogy a DNFF tulaj­donképpen most már hajlandó korábbi álláspontját módosítva, közvetlen tárgyalásba bocsátkozni a saigoni rezsim megbízot­­taival. Nagyon valószínű azonban, hogy ez is azok közé a cél­zatosan terjesztett valótlan hírek közé tartozik, amelyek a vi­lágközvélemény félrevezetését célozzák, és amelyeket a DNFF képviselője a szerdai négyes találkozón a leghatározottabban cáfolt. Ami a francia belpolitikai helyzetet illeti, legfeljebb a talál­gatásokban lehet újdonságot felfedezni, az eseményekben nem­igen. Tényszerűen csupán annyi történt, hogy a degaulleisták Pompidou-t indították el az elnökválasztási harcba, s valószínű­leg Defterre lesz a fő ellenfele. Kiküldött tudósítónk telefon­jelentésében még egy lényeges és a jövő szempontjából jelentős körülményre hívja fel a figyelmet. Arra, hogy a valószínű utód legfeljebb árnyalatnyi változtatással de Gaulle politikáját kí­vánja folytatni. Amennyiben valóban Pompidou foglalja majd el az elnöki rezidenciát és ha hű marad mostani ígéreteihez, akkor két ponton várható módosítás: megnőnek Anglia esélyei a közös piaci belépésre, s szívélyesebbé válhat Franciaország viszonya Izraelhez. A Közel-Keleten lényegében szintén nem változott a hely­zet, annyival viszont súlyosbodtak az állapotok, hogy az utóbbi napok arab kommandóakciói után most izraeli különítmény kelt át a Szuezi-csatornán és intézett támadást magasfeszült­ségű vezetékek, valamint áramfejlesztők ellen. Libanonban még mindig tart a kormányválság, mert a pártoknak egyelőre nem sikerült megegyezniük abban, hogy milyen álláspontra helyez­kedjenek a Palesztinai menekültek gerilla-szervezeteivel kap­csolatban. Vietnam-értek­ezlet Párizsban A 15. ülés sem hozott eredményt Párizsból jelenti az MTI. A saigoni és az amerikai küldött­ség szerdán a Vietnammal fog­lalkozó konferencia 15. ülésén sem mutatta semmi jelét an­nak, hogy komolyan keresné a megoldást, ezért a konferen­cián ez alkalommal sem lehe­tett semmiféle haladást felje­gyezni. Pham Dang Lam nagy­követnek, a saigoni rezsim kép­viselőjének annyira nem volt új mondanivalója, hogy felszó­lalása nagy részében az érte­kezlet tárgya helyett azt bi­zonygatta, miszerint május el­seje nem a munkásosztály ün­nepe, az osztályharc elavult, ál­lításának bizonyítására pedig hosszú idézeteket olvasott fel a saigoni rezsim „alkotmányá­ból”. Felszólalása befejező ré­szében a saigoni küldött, akár­csak Cabot L­odge amerikai nagykövet kitartót a csapatok „kölcsönös visszavonásának” már sokszorosan elutasított kö­vetelése mellett. Tran Buu Kiem, a Dél-viet­nami Nemzeti Felszabadítási Front küldöttségének vezetője a Nixon-kormányzat első száz napjának mérlegét vonta meg a vietnami háború szemszögé­ből, s megállapította: Nixon nem tartotta meg választási ígéretét, hogy „elsőbbséget biz­tosít a békének”. Helyette foly­tatta és fokozta az amerikai agressziós háború kegyetlensé­gét, s közben a közvélemény félrevezetésére álhíreket ter­jeszt valamiféle „haladásról” , „titkos érintkezésekről”. A DNFF küldöttéhez hason­lóan Xuan Thuy miniszter, a VDK küldöttségének vezetője is a Nixon-kormányzat első száz napjának negatív mérle­gét vonta meg. A kulcskérdés — mutatott rá — továbbra is az, hogy az Egyesült Államok vessen véget agressziójának és vonja ki az összes amerikai és csatlós csapatokat, mégpe­dig minden feltétel nélkül Dél- Vietnamból. Munkatársunk telefon jelentése Párizsból: Pompidou de Gaulle nyomdokában Párizs, április 30. A francia belpolitikai vál­ságnak új vonása, hogy kedd estétől két jelöltje van az el­nökválasztási versengésnek. Georges Pompidouhoz hason­lóan a szocialista Gaston Defferre, marseilles-i polgár­­mester sem várta meg, hogy pártja nyilatkozzék jelölésé­ről, hanem már ezt megelő­zően bejelentette indulási szándékát. A késő esti órák­ban a Szocialista Párt veze­tősége megerősítette Defferre elnökjelöltségi aspirációit, de az utolsó szót a vasár­nap Alfortville-ben össze­ülő kongresszusnak kell ki­mondania. Valószínűnek lát­szik, hogy az SFIO kongresz­­szusa sem másítja meg­ a­­ve­zetőségi döntést, noha a pár­ton belül Defferre fellépése heves ellentéteket hozott a fel­színre. Defferre „jobbra kacsint” Defferre ugyanis sem sze­mélyében, sem politikájában nem alkalmas arra, hogy megteremtse a baloldali egy­séget. Elnöki szándékokkal először 1963-ban lépett színre a titokzatos „Monsieur X- ként” azzal a programmal, hogy a kommunistákkal szem­ben tömöríti a polgári balol­dalt és inkább a keresztény­­demokrata jobboldal kegyeit keresi egy ,,nagykoalíció” megteremtésének reményében. Ezzel az olasz Pietro Nenni „jobbranyitását” akarta kö­vetni. Kísérlete akkor kudar­cot vallott, de nem titkolta, hogy szándékát nem adja fel. Most azzal jelentkezett, hogy „baloldali jelöltként” lehető­leg már az első fordulóban szeretné megszerezni a kom­munista szavazók támogatá­sát, de ha ez nem sikerülne, a második menetben Pompi­dou ellenfeleként számít az FKP táborának voksaira. Ez a kérdés azonban nem olyan egyszerű. Robert Bal­­langer, a kommunista képvi­selők parlamenti csoportjának elnöke, a luxemburgi rádió­nak úgy nyilatkozott, hogy Defferre „rossz emlékeket ébreszt a kommunistákban”. Ezt az állásfoglalást csak alá­támasztotta, hogy a Szocia­lista Párt vezetősége elutasí­totta Waldeck Rochet-nek kö­zös program kidolgozására tett javaslatát, mondván: a köztársasági elnök „nem a végrehajtó hatalom feje”, cse­lekvési programot csa­k nem­zetgyűlési választásoknál kell kialakítani. A formális érvek azt igyekeznek elleplezni, hogy a francia válság megol­dási lehetőségeit illetően a szocialisták a jobboldali cent­rummal kacérkodnak. Defferre jelölése ugyanis hatásában kettős lehet. Meg­akadályozhatja, hogy a bal­oldal egységes jelölttel — Mitterrand-al — induljon harcba, másfelől a centrumot akarja maga mögé állítani. Nyíltan beszélnek Párizsban már arról, hogy a szocialista politikus fellépésével Poher ideiglenes elnök lemond jelö­lési terveiről, így Defferre a centrum nevében is indulhat­na. A IV. k­it­társaság kísérlete A „Defferre-akció” a Szo­cialista Párton belül is ellen­tétes érzelmeket keltett. Elő­ször meghiúsította Guy Mollet főtitkár terveit: a SFIO ve­zetője Christian Pineau sze­mélyét helyezte előtérbe, így kész helyzet elé került. Ennél is lényegesebb azonban, hogy több megyei szervezet tovább­ra is egységes baloldali jelöl­tet akar. A fiatalok energiku­san utasították el a „harma­dik erő” kísérletet, amely 11 éve a degaulleizmus hatalom­­rajutását mozdította elő. Ha­sonlóképpen Defferre ellen foglalt állást a szocialista if­júság egyetemi csoportja. Ezt a szembeszegülést az is magyarázza, hogy míg a bal­oldal pillanatnyilag a megosz­lás képét mutatja, a de­­gaulleista tábor Pompidou ve­zérletével jóformán minden nehézség nélkül a folyamatos­ság képviselőjeként tűnik fel. Szerdán reggel nem minden alap nélkül állították meg keserűséggel egyes baloldali megfigyelők: mintha bizo­nyos körökben a IV. Köztár­saság kísértete támadt volna fel, megint úgy elhatalmaso­dott a törekvés az elvtelen koalíciók létrehozására. Ezzel szemben Georges Pom­pidou kedden szinte egyhan­

Next