Magyar Nemzet, 1980. április (36. évfolyam, 77-100. szám)

1980-04-01 / 77. szám

H arivar Vtmimi ~ 1,20 forint ff jjj ||fii H Jp g Sffl g B g || g g B-C g 1980. április 1. ____________________________________________________________________________________________________morc­_________________ A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA ' Magatartás­os úton Az utóbbi napokban egy­kori iskolámban, a Toldy Ferenc Gimnáziumban több osztályfőnöki órára voltam hivatalos: a közlekedési is­meretekről kellett beszél­nem az első osztályos diá­koknak. A téma a tanme­netben szerepel — ezekben a hetekben több középisko­lában is szóba kerül. Első gondolatra nehéznek talál­tam a feladatot, mert igaz ugyan, hogy szabályisme­retből szinte minden nap vizsgáznom kell a közleke­dés közben, a KRESZ téte­les megtanulása és a vizs­ga azonban már elég régen volt. S különben is: hét­köznapjaink tapasztalatai azt mutatják, hogy nem a rendelkezések, az előírások tudásában — pontosabban nemtudásában — van a hi­ba, sokkal inkább a közle­kedési magatartással, így aztán — önkényesen vál­toztattam a témán: a köz­lekedési morálról beszél­tem. Meglepő volt, hogy az el­sős gimnazisták közül vaj­mi kevesen tudták a ,,mo­rál”, az „erkölcs” definí­cióját saját gondolkodásuk alapján megfogalmazni „Magatartást irányító, an­nak megítélését segítő, tá­r­­sadalmilag helyes­nek te­kintett szabályok összessé­ge, illetve ezek megvalósu­lása” — hívtuk segítségül az értelmező kéziszótárt. És közelebb vezetett minden­kit a téma fontosságának a megértéséhez. ■ A tizennégy-tizenöt esz­tendős fiúk és lányok végül is elfogadták azt a megál­lapítást, hogy külön közle­kedési morál nem létezik, csak erkölcs van — általá­ban. A társadalom maga­tartásának az egyik meg­nyilvánulása a közlekedési magaviselet : az egyik kihat a másikra. A közelmúltban bevezetett, egyelőre még csak a kirívó esetekben kö­telezővé tett pályaalkalm mnassági vizsgák is ezt ki­tnyít­ják. Nemcsak azokat Halhatják szakemberek elé, k­ik túlságosan sokszor Hiknak el a KRESZ- vagy H gyakorlati vizsgán, ha­közlekedési balesete' ^Rozókat­ is. Nem egy eset­­kiderült: a hibás gép­­m-si vezet­őt személyisége. ^B'esszi­vitása, erőszakos ^Bia tartása egyenesen pre­­^R ztinálta az adott baleset ^Relézésére. S bizony, ilyen ^Bu­kt után hosszabb idö­­^B netán végérvényesen el ^B búcsúznia a vétkesnek ^jigosítványától. ^Bízzuk azonban hozzá, H­ aki a közlekedésben ^asszív, a közlekedésben ■ zakos — ugyanolyan a WLánéletben is. Előfordul­ hogy káros, hibás ősz­ein ideig-óráig képes ^Rodni az illető, rossz­­­anságai nem nyilvá­­^uk meg garázdaságban ^R előbb-utóbb a fel­­^n törnek. A közleke­­^R. előbb-utóbb sikerül ■ti az ilyen em­bere­­^■im mindennapi éle- Bn erre kevesebb le­­■ t adódik. ^Atrszággyűlés legutób­­szakán elhangzott a ^Bibb Bíróság elnöke­­^B­eszámolója. A tök* ■ itt ezeket mondta Wes a közlekedésk­elekmények száma és aránya. A közlekedés vala­mennyi ágának — de külö­nösen a közúti közlekedés­nek — a rohamos fejlődé­sével nem tart kellő lé­pést a közlekedési fegyelem és morál fejlődése. Ezeknek a bűncselekményeknek te­temes részét ittas állapot­ban követik el.” Nem véletlen a megfogal­mazás, és nemcsak azért, mert büntetőjogi kódexeink vitathatatlanul körülhatá­rolják, mikor beszélhetünk közlekedési vétségről, sza­bálysértésről, bűncselek­ményről, hanem azért is, mert az utóbbi időben egy­re inkább e legsúlyosabb kategóriáról kell beszél­nünk. Ismeretes, hogy a közel­jövőben a személygépko­csik száma eléri hazánkban az egymilliót, s ahogy esz­tendőről esztendőre emel­kedik a számuk, ugyanúgy növekedik a teljesítményük — magyarán a megtett ki­lométerek mennyisége — is. S miközben a közleke­dési balesetek adatai csök­kenő mértéket mutatnak, mind súlyosabbá válik a kimenetelük: a korábbinál jóval több a súlyos sérü­léssel, valamint a halállal végződő balesetek száma. Sokan azt hinnék — ezt is vallják —, mindez a mo­­torizációs fejlődés elkerül­hetetlen, bár szomorú vele­járója. Ám a nálunk sokkal fejlettebb motorizációjú országokban az adatok pon­tosan az ellenkezőjét mu­tatják, már ami a balese­tek kimenetelének alakulá­sát illeti. Viszont azt is hozzá kell fűznünk, hogy hazánk autótulajdonos­társadalma jobbára „első­­generációs” vezetőkből áll, olyanokból, akik családjuk történetében először ültek volán mögé, vagyis még nem örökölték, nem örököl­hették azt a közlekedési készséget, amely a közleke­dési ismeretek elsajátítását megkönnyíti. Érthetően előnyben vannak velük szemben azok a fejlett or­szágok, amelyek sokkal ko­rábban jutottak el a moto­­rizációs fejlődésnek arra a fokára, amellyel napjaink­ban nálunk találkozhatunk. Vagyis: meg kell tanul­nunk, miként élhetnek együtt gépjárművek és gépjárművezetők, gépjár­művek és gyalogosok béké­sen. A közlekedési maga­tartásnak számos lényeges ismérvét szabályok rögzí­tik, sokszor azonban ez nem elég, mert például bár a KRESZ csak a mindenkori látási, időjárási és útviszo­nyok megemlítésével elég­gé homályban hagyja, a közlekedési bíráskodás elég szigorúan figyelembe veszi a relatív gyorshajtást is, nemcsak az abszolútat. És ez már erősen abba a fo­galomkörbe tartozik, ami­kor nemcsak a szabályok megtartásáról van szó, ha­nem a velük való élésről is. Jelesen: a közlekedés­ben adott esetben tudni kell lemondani az előnyről, és ezzel föloldani — nem pedig még súlyosbítani — egy veszélyhelyzetet, vagy egy kialakult forgalmi du­gót. Egyetlen szóval mindez így fejezhető ki: az udva­riasság a lényeg. Gyulay Zoltán ■ ■ Az érsek temetésén végrehajtott terrorakciók miatt Salvadorban fokozódott a feszültség . A külpolitikai Inlywd­­ EGYMÁST KÖVETTÉK a hét végén a nyilatkozatok és a cáfolatok azzal kapcsolatban, hogy Carter állítólag üzenetet küldött az iráni vezetőkhöz a túszügy megoldása érdekében. Hétfőn már egyértelműbbé vált a kép, mert Washingtonban elismerték, hogy az elnök Svájc teheráni nagykövetségén ke­resztül valóban üzent Iránba, de nem Khomeinihez, hanem Baniszadr államfőhöz fordult. Az üzenetek tartalmáról is ellentmondóak a jelentések. Teheránból azt jelezték, hogy Carter hajlandóságot mutat­o az Irán ellen elkövetett amerikai hibák beismerésére. Baniszadr és Ghatbzadeh külügyminiszter szerint az Egyesült Államok kész beleegyezni a két ország kapcsolataival foglalkozó vegyes bizottság felállításába, ha a túszokat a teheráni kormány felügyelete alá helyezik. Az iráni elnök ugyanakkor azt is kijelentette, hogy Carter második üzenete már ultimátumszerű hangnemben íródott A The New York Times iráni hivatalos személyiségekre hivatkozva hétfőn azt írta,­hogy Carter üzenete fenyegető volt. A lap úgy tudja, az elnök azt hangoztatta, hogyha a túszok sorsában nem követ­kezik be változás, akkor Washington újabb megtorló intézke­déseket foganatosít Irán ellen. Az üzeneteket övező huzavonával egy időben jelentették a hírügynökségek, a Közös Piac tagállamainak állam- és kor­mányfői külön-külön szintén arra szólították fel az iráni elnö­köt, hogy találjon megoldást a fogva tartott amerikai diploma­ták ügyére. Az amerikai CBS televíziós társaság úgy értesült, hogy az iráni forradalmi tanács eldöntötte: a kormányszervek őrizetébe veszi a túszokat, még akkor, is, ha a diákok ezt elle­nezni fogják. Teheránban ugyanakkor cáfolták ezt az érte­sülést. Alighanem összefüggésbe hozható Carter üzenete az EGK- vezetők voltaképpeni közös fellépésével­, ez azonban nem je­lenti azt, hogy a szövetségesek helyeslik az amerikai elnök Iránnal kapcsolatos ténykedését. Grünewald bonni kormány­­szóvivő kénytelen volt beismerni, hogy az amerikaiak, ismét nem konzultáltak előzetesen Nyugat-Európával. A hivatalos körök véleményét tükröző bonni General-Anzeiger úgy véle­kedett, hogy „amennyiben az iráni kormány által nyilvános­ságra hozott szöveg hiteles, Carter naivitása és misszionárius buzgalma megint lelepleződnék”. A lap szerint az üzenet egyik pontja különösen kényes, hiszen némi megértést tanúsít a nagykövetséget megszállók­ iránt, ugyanakkor úgy próbálja beállítani a történteket, mintha azokat a Szovjetunió „távirá­nyításával” befolyásolták volna. S miközben Bonnban nem is titkolt bizalmatlansággal figye­lik Carter iráni lépéseit, a kormánykoalícióban kiújultak az ellentétek a közel-keleti eseményektől el nem szakítható Afganisztánnal kapcsolatban. Genscher külügyminiszter elha­tárolta magát attól a szociáldemokrata állásponttól, amelyet Wehner, az SPD parlamenti vezetője képvisel a­z egelszán láb­ban, hogy tudniillik a Szovjetunió azért kényszerült csapato­kat küldeni Afganisztánba, mert elejét akarta venni más hatal­mak próbálkozásainak a térség egyensúlyának a­­felborítására. A vezető szociáldemokrata politikus azt is hangsúlyozta, hogy a Szovjetunió kül- és katonapolitikáját változatlanul védelmi jellegűnek tartja. Nem így azonban Brzezinski, aki a The New York Times­­nak nyilatkozva azt fejtegette, hogy néha egyedül tőle szár­maznak a Cartelnek adott külpolitikai fogalmazások. Elismerte azt is, hogy Washington szövetségesei féltik a Szovjetunióhoz fűződő kapcsolataikat és kételkednek az Egyesült Államok vezető szerepében. A nemzetbiztonsági tanácsadó összefüggő­nek és következetesnek, nevezte a kormányzat külpolitikáját és azt mondta, különösen fontos, hogy az Egyesült­ Államok kinyilvánítsa: „Nem fog habozni erejét használni, ha az ame­rikai vagy a szövetségesi létfontosságú érdekeket veszélyben látja.” Ugyanebben az amerikai lapban jelent meg cikk arról, hogy az MX rakétarendszer voltaképpen „rossz fegyver, rossz időpontban”. Az újság megállapítja, hogy a SALT—2 törvénybe iktatása nélkül az MX-rendszer gyakorlatilag a fegyverkezési verseny új hullámát indíthatja el. A lap szerint „Carter gyenge volt, mert nem tudta elérni a ratifikálást”. ­ A közép-ame­rikai fejlemények hatására az Egyesült Államok a katonai segélyek növelésére készül a térségben San Salvadorból jelenti az AP. Fegyverropogás, pokolgé­pek robbanása szakította fél­be Romerónak, San Salvador múlt héten meggyilkolt érse­kének temetését. A székesegy­ház előtti téren összegyűlt százezres tömeg fejvesztve menekült. A lövöldözés és a pánik következtében legkeve­sebben ötvenen életüket vesztették, a sebesültek száma meghaladja a négyszázat. A junta nem sokkal később bejelentette, hogy kivezényli a laktanyákból a készenlétben álló biztonsági alakulatokat, és a katonák mindenkit letar­tóztatnak, akit az utcán talál­nak. A kormány a temetésen ki­robbant összecsapásért a bal­oldalt próbálja felelőssé ten­ni, és megfigyelők szerint va­lószínűleg felhasználja az al­kalmat a forradalmi tömegek elleni újabb megtorló akciók­ra, a meghirdetett reformok befagyasztására. Havannából jelenti az MTI. A havannai egyetemen hét­főn nagyszabású salvadori szolidaritási nagygyűlést tar­tottak Oscar Arnulfo Rom­ero salvadori érsek meggyilkolá­sa, valamint a vasárnapi te­metési szertartás részvevői el­len elkövetett jobboldali tö­megmészárlás elítélésére. Közép-amerikai kommen­tárok arra hívják fel ismét a figyelmet, hogy az elmúlt hetek naponta ismétlődő gyil­kosságai, a nemzetközi tekin­télynek örvendett Rom­ero ér­sek fizikai megsemmisítése, a temetését kísérő hatalmas tö­megdemonstráció elleni táma­dás „még rövidebbre vette-e" a nyílt polgárháború gyújtózsi­­nórját. Az események ugyan­akkor egyértelműen bizonyít­ják az álreformista próbálko­zások, az Egyesült Államok­ nak a jobboldalt támogató politikai és pénzügyi manő­verezései kilátástalanságát és tarthatatlanságát Salvador­ban. Hírügynökségi jelentések szerint az Egyesült Államok a Salvadornak szánt katonai se­gélyek fokozása mellett nö­velni kívánja Honduras kato­nai támogatását, beleértve fegyverek, katonai csapatszál­lító járművek és katonai ta­nácsadók küldését az ország­ba. Magas rangú amerikai külügyi és hadügyminiszté­­riumi tisztségviselők a kong­resszus illetékes bizottsága előtt az elmúlt hét folyamán mind erőteljesebben szorgal­mazták a segélyprogramok jó­váhagyását. A Pentagon egyik munka­társa, Ernest Graves tábornok szerint az amerikai kormány­zat 3,9 millió dolláros katonai segélyt kíván nyújtani Hon­­durasnak „a közép-amerikai térségben eluralkodó bizony­talanság ellensúlyozására”. A Fehér Ház megerősítette : C Carter két üzenetet küldött Teheránba Washingtonból jelenti a DPA. A Fehér Ház hétfőn megerősítette, hogy Carter az elmúlt héten két üzenetet in­tézett az iráni vezetőkhöz. Ezekben állítólag azt fejteget­te, milyen intézkedésekre ké­szül az Egyesült Államok, ha Irán a túszok kérdésében hajt­hatatlannak bizonyul. Jody Powell, a Fehér Ház szóvivője ugyanakkor válto­zatlanul cáfolta azt az iráni közlést, miszerint a washing­toni üzenetek címzettje Kho­­meini ajatollah lett volna. Powell szerint Carter mind­két esetben Baniszadr iráni elnökhöz fordult. Jody Powell nem volt haj­landó részleteket közölni az üzenetek tartalmáról, de ha­tározottan cáfolta, hogy azok bármifajta amerikai beisme­rést tartalmaztak volna. A The New York Times hétfői számában, iráni hiva­talos személyiségekre hivat­kozva, Carter üzenetét „fe­nyegetőnek” nevezte. A lap által idézett iráni források szerint az amerikai elnök vi­lágosan jelezte: amennyiben a túszok sorsában nem követke­zik be változás, Washington újabb megtorló intézkedések­hez folyamodik Iránnal szem­ben. A Carter-kormányzat fontolóra vette, hogy az élel­miszerek és gyógyszerek kivé­telével teljes kereskedelmi embargót alkalmaz Teherán­nal szemben, továbbá korlá­tozza az Egyesült Államokban dolgozó iráni diplomaták lét­számát, és szövetségeseit Iránnal szembeni korlátozott gazdasági szankciókra bírja — írja a The New York Times. Ezzel egy időben ismeretes­sé vált, hogy Washington nyugat-európai szövetségesei, a kilenc közös piaci ország kormánya a hét végén levél­ben szólította fel Baniszadr elnököt a túszok szabadon bo­csátására. A közös fellépés összefüggésbe hozható Carter amerikai elnök Baniszadrhoz küldött titkos üzenetével, amelyet Teheránban Wa­shington akarata ellenére hoz­tak nyilvánosságra. Washingtoni általános véle­mények szerint Carter elnök Baniszadr iráni államfő mai beszédéhez fűz bizonyos vára­kozásokat, s annak tartalmá­tól függően dönt, tegyenek-e újabb lépéseket Irán ellen vagy sem. Az amerikai külügyminisz­térium szóvivője elismerte, hogy Washington és Teherán ismételten üzeneteket váltott, s hogy Hamilton Jordán, Car­ter elnök egyik legfőbb bizal­masa Európában is tárgyalt iráni megbízottakkal. Wa­shingtonban mindenesetre megpróbálják tartani a látsza­tot hogy nem személyesen Carter elnök (mint Irán ál­lítja), hanem „csak” kormá­nya küldött (megbízható for­rások szerint lényegében fe­nyegető) üzeneteket Teherán­ba. A cél az, hogy a legújabb amerikai diplomáciai manő­verek kudarca esetén védjék az elnök amúgy is erősen megtépázott tekintélyét az iráni ügyben — különös te­kintettel a választási kam­pányra. ­ Tiltakozó megmozdulások a megszállt arab területeken A palesztin kérdés vitája a IH-be­n Az MTI jelentése szerint a félmilliós izraeli arab kisebb­ség a megszállt területek pa­lesztin lakossága együtt em­lékezett meg a föld napjáról, azokról a galileai mártírokról, akiket akkor mészárolt le az izraeli hadsereg, amikor négy évvel ezelőtt az erőszakos földkisajátítások ellen tilta­koztak. A mostani megmozdu­lások résztvevői újult erővel emelték fel szavukat a tör­vénytelen földkisajátítások, az izraeli arab körzetek zsidó betelepítése és a megszállt te­rületek gyarmatosítása ellen. Az Izraelben és a megszállt területeken élő arabok első közös tömegakciója egyben hi­tet tett a Palesztinai Felszaba­­dítási Szervezet, a palesztin nép egyedüli törvényes képvi­selője mellett. Közben Begin — a jeruzsá­­lemi rádió jelentése szerint — olyan törvénytervezetet készül elfogadtatni a parlamenttel, amely Ciszjordánia és Gáza egész területén engedélyezné az izraeli zsidók letelepedését. New Yorkból jelenti az MTI. Az ENSZ New York-i központjában hétfőn a Biz­tonsági Tanács megkezdte a palesztin kérdés vitáját. A közgyűlés még 1976-ban ha­tározott úgy, hogy a világ­­szervezet Palesztina-bizottsá­­gának ajánlásait a BT legké­sőbb 1980. március 31-ig vi­tassa meg. A vita­ megkezdése előtt a Biztonsági Tanács határozatot hozott arról, hogy Labib Zehdi Terazi, a PFSZ állandó ENSZ- megfigyelője részt vegyen a vitában. A határozat mellett tíz tagállam szavazott. Ellene foglalt állást az Egyesült Ál­lamok. Tartózkodott a szava­zástól Franciaország, Nagy- Britannia, Norvégia és Portu­gália. A BT hétfői ülésén meg­hallgatta Terazit, a PFSZ ál­landó ENSZ-megfigyelőjét, ezután az ülést elnapolták, anélkül, hogy a következő ülés időpontját kitűzték volna. Fennáll annak a veszélye, hogy Izrael, „megelőző táma­dás” ürügyével Libanonon ke­resztül próbál, csapást mérni a palesztin ellenállásra és Szí­riáb­a — figyelmeztetett Jasszer Arafat, a PFSZ vezetője Abu Dhabiban tartott nagygyűlé­sén. Arafat méltatta a palesz­tin mozgalom legújabb diplo­máciai sikereit, elsősorban azt a tényt, hogy a napokban In­dia is elismerte a PFSZ-t.

Next