Magyar Nemzet, 1983. május (46. évfolyam, 102-127. szám)

1983-05-03 / 103. szám

r> Magyar N'omzot Kedd. 1983. máius 3. i mm áBMtm" — Bemutatkozó látogatáson fogadta Lazár György, a Mi­nisztertanács elnöke és Apró Antal, az országgyűlés elnöke Ma Liet, a Kínai Népköztár­saság rendkívüli és meghatal­mazott nagykövetét. — Az Interparlamentáris Unió helsinki tavaszi üléssza­káról hazaérkezett Barcs Sán­dor, az Interparlamentáris Unió magyar csoportjának el­nöke és Darvasi István, az Unió végrehajtó bizottságának tagja. — A most megnyílt párizsi vásár idegenforgalmi részle­gében magyar kiállítást is megtekinthetnek a látogatók, az Országos Idegenforgalmi Hivatal rendezésében. A ma­gyar pavilonban hétfőn Ká­rász Péter, a MALÉV sajtóiro­dájának vezetője sajtóértekez­leten ismertette a francia ide­genforgalmi újságírókkal a magyarországi turisztikai le­hetőségeket. — Szófiai napokat rendez­nek Budapesten május 9. és 14. között. Az eseményre fő­városunkba érkezik Szófia vá­ros vezetőinek politikai dele­gációja, s számos neves mű­vész, operaénekesek, balett­­tancosok, hangszeres szólis­ták, kamaraegyüttesek. A szó­fiai napok alkalmából május 10-én politikai nagygyűlést rendeznek a Pataky István művelődési központban. Más­nap felavatják az új Dimitrov­­szobrot, amelyet Szófia városa ajándékozott Budapestnek. — Győrött elkészült a .négy kilowattos tévéadó és hétfőn megkezdődtek a két hétig tar­tó üzemi próbák. Az adó a 8-as csatornán a Magyar Te­levízió 1-es programját sugá­rozza. Működésével Győrött és kornyékén jobbak lesznek a vételi viszonyok. — A 9. meteorológiai világ­­kongresszus. hétfőn megnyílt Gén f ben a világ különböző országaiból érkezett több mint négyszáz küldött részvételé­vel. A május 27-ig tartó ta­nácskozáson a többi között a hidrometeorológiai jelzések­nek a gazdasági tevékenység­re gyakorolt kedvező hatását vizsgálják meg. — A világ legnagyobb ten­geri olajkitermeld kútját épí­tette meg egy skóciai hajó­építő műhelyben az olasz Tecnomare társaság. Az olaj­kút alapját negyvenkétezer tonnás, oldalanként kilenc­­venkét méter hosszú hatal­mas háromszög képezi. A már vízre bocsátott alapra szerel­ték fel a csaknem harminc­­kétezer tonnás, műszereket és gépeket tartalmazó elemet. Az úszó olajkút kétszáz méter magas, s egyszerre hatszázöt­­venezer hordó nyersolajat ké­pes tárolni. — Az első komputercsalást elkövették Jugoszláviában: Pula egyik bankjának három alkalmazottja — valamennyi a pénzintézet számítógépének operátora — külön programot állított össze, ennek alapján az elektronikus agynak kisebb tételeket kellett volna átutal­nia számukra, tizenöt bank­számlára. A programba azon­ban hiba csúszott, s a kom­puter egymillió dinárt szám­fejtett. A hatalmas összeg le­leplezte a csalókat. A bíró­ság előtt elmondták, a „nagy ötletet” olasz lapokból vették át. 1. MŰSOR 7.58 Műsorismertetés 8.00 Tévétorna 8.05—11.20 Iskolatévé 11,20 Idesüss! (Ism.) FF 11.45 Képújság 13.50—15.35 Iskolatévé (Ism.) 15.42 Műsorismertetés 15.45 Hírek 15.50 A rövidfilmstúdiók műhelyéből 16.45 Sakk-matt FF 17.05 Képújság 17.10 Tavaszi körkép 17.45 A Magyar Televízió IV. nemzetközi karm esterverse nye öss-—foglaló a válogatóról. I. 18.15 Dél-alföldi krónika. FF — Marx Károly születésé­nek 165. és elhunytának 100. évfordulója alkalmából kon­ferenciát tartottak az NDK- ban tanuló és dolgozó magyar fiatalok Karl-Marx-Stadtban a KISZ NDK-ban működő or­szágos bizottsága rendezésé­ben. Az értekezleten a marxi örökséget vitatták meg a ma­gyar egyetemisták és munkás­fiatalok. — Budapestre érkezett az NDK Vöröskeresztjének kül­döttsége dr. Siegfried Akker­­mann professzornak, a Nem­zeti Társaság elnökének veze­tésével, a Magyar Vöröske­reszt meghívására. — Számítógép segítségével akarják nyilvántartani a jö­vőben a régészeti leleteket, ezen dolgoznak a karlsruhei Frauenhoier tarsasag infor­máció- es adatfeldolgozó inté­zeteben. A régeszek terve, hogy a helyszínen egy video­kamerával felveszik a csere­peket, edényeket, s az ada­tokat számítógép segitségével körvonalrajzokká alakítják. Ezt az anyagot, a pótlólagos információkkal együtt mágne­ses szalagon tárolják, s ké­sőbb egy nagy számítógéppel ki tudják értékelni őkét. — Az idős emberek táplál­kozását vizsgálták a becsi egyelem orvosi fiziológiai in­tézetében. Megállapítottak, hogy a fejlett ipari orszá­gokban a lakosság nagy ré­sze rosszul, túl zsírosán táp­lálkozik, s sok édességet fo­gyaszt. Tanulmányuk szerint az idős embereknek előnyben kell részesíteni azokat az élel­miszereket, amelyeknek vi­szonylag csekély kalóriatarta­lom mellett magas a fehér­je-, ásványianyag- és vitamin­­tartalma; azaz a sovány húst, korpakenyeret, burgonyát, te­jet, sajtot, túrót, zöldséget és gyümölcsöt. — Új földrengésjelző állo­mást adtak át rendeltetésének Dél-Bulgáriában, Jambol kö­zelében. A jamboli intézet a közeljövőben tagja lesz a kül­földi földrengésjelző állomá­sok nemzetközi hálózatának is. — Nem a zaj betegíti meg az embert, hanem a zaj miatti idegesség, bosszúság, egy ber­lini pszichológuscsoport vizs­gálatai szerint. A rövidebb­­hosszabb ideig tartó zörejek először figyelmet keltenek, s csak ezután következik a zaj érzelmi értékelése, amely egé­szen a dühkitörésig terjedhet. A kísérletek szerint a zaj za­vartényező a legalacsonyabb képességű személyekre hat a legerősebben. 18.45 Tv-tükör 19.10 Tévétorna 19.15 Esti mese 19.30 Tv-híradó 20.00 A skarlát betű Amerikai tévéfilmsorozat. IV/1. 20.55 Stúdió '83 21.55 Kockázat 22.25 Tv-híradó 3. 2. MŰSOR 20.00 Műsorismertetés 20.01 Mozart: Koronázási mise 20.45 Tv-hiradó 2. 21.05 Pogány Egv falu Baranyából III 1. FF 22.25 Képújság — Az MHSZ bolgár testvér­­szervezetének, a Honvédelmi Együttműködés Szervezetének (OSZO) küldöttsége Georgi Kosztov vezérőrnagy, az OSZO Központi Tanácsa elnökének vezetésével hétfőn hazánkba érkezett, tapasztalatcsere-lá­togatásra. A delegációt a re­pülőtéren Kiss Lajos vezér­őrnagy, az MHSZ főtitkára fo­gadta. — Centrum kisáruházat ad­tak át héttőn Hajdúnánáson. A nyitás napján 7,5 millió fo­rintos árukészlet várta a vá­sárlókat. Fióküzletet nyitott hétfőn Oroszlányban is a Centrum Aruház a most épült KISZ-lakótelepen. Az üzlet­ben a helyi igényekhez iga­zodva elsősorban építőanyago­kat, lakberendezési tárgyakat és iparcikkeket árusítanak. — A XXIII. Csongrád me­gyei műszaki hónapot hétfőn megnyitották Szegeden. Prog­ramjában több mint száz an­két, kiállítás és egyéb rendez­vény szerepel. A megnyitón Juhász Ádám ipari államtit­kár a műszaki haladás, a ver­seny és az exportképesség összefüggéseiről tartott elő­adást. — A nem dohányzók váro­sává szeretnék tenni 1985-ig Varsec bolgár gyógyüdülőhe­lyet. A varseci tanárok, or­vosok, s más egészégügyi dol­gozók nagy szerepet vállal­tak a dohányzás elleni pro­pagandában. Bulgária másik kedveit gyógyüdülőhelye, Ban­kija, ugyancsak pályázik a „nem dohányzók városa” cí­mére. — TÖBB MINT ÖTVEN SZE­MÉLY vesztette éleiét es harmin­cait eltűntek a Limától 700 kilo­méterre északra, a pánamerikai autópálya egyik hidján történt sze­rencsétlenség következtében. Nyolc jármű, köztük egy busz zuhant a folyóba, amikor a hidat szomba­ton éjszaka a hirtelen jött árvíz elmosta. — Szúnyogok és más kel­lemetlen rovarok ellen nyújt védelmet az Antikomarin, a szófiai elektronikai üzem új miniatűr készüléke. Az elem­mel működő kis berendezés alig nagyobb, mint egy ön­gyújtó. A hatezer Hertz rez­gésszámú hangot 'kibocsátó szerkezet elriasztja az élős­ködőket az embertől. — A veszélyeztetett állatfa­jok nemzetközi kereskedelmé­ről szóló konvenciót aláírt 81 ország képviselői kéthetes ér­tekezletet tartottak a botswa­­nai Gaberoneban, a tíz éve kötött szerződés módosításá­ról. Megszigorították a bálna­kereskedelem szabályozását, s enyhítettek a kötöttségeket a leopárdok vadászatát illetően. A leghevesebb vita a fókafaj­ták védetté nyilvánítása kö­rül zajlott, s végül is a fóka­vadászok érdekei kerekedtek felül. — 105 közlekedési baleset történt a hét végén hazánk útjain. Közülük 14 halálos, 45 súlyos, 46 pedig könnyebb sé­rülésekkel végződött. — NÉHÁNY TITKOS N VIO-DO­­KUMENTUM ismét elkallódott, s a londoni utcára került. A lepe­csételt fehér vászonzsákban lévő papírokat egy garázstulajdonos fedezte fel London Bcrmondsey nevű külvárosában. A zsákban tengeralattjárókra és harckocsikra vonatkozó adatok voltak. A Scot­­land Yard úgy véli, hogy a „szi­gorúan titkos” jelzésű zsák egy katonai gépkocsiból esett le. A rend­őrség és a hadügyminisztérium most azt vizsgálja, hogyan kerülhettek a titkos dokumentumok az utcá­ra*: REJTVÉNY SAROK A Magyar Nemzet 1987. április 23-i számában megjelent Rejtvény­sarok megfejtése: 1. Iván Szusza­­nyin; 2. San Francisco: 3. Bead­vány; 4. Széchenyi István. Háromszáz forintos vásárlási utaltányt nyertek: Erdélyi József­­né, Debrecen; Windisch Ferencné, Budapest; Kalcsó Gyula, Balassa­gyarmat; Brummer Jenő, Buda­pest; Sntotzer József 4644 Marniuk. A nyertesek nyereményüket pos­tán kapják meg. — Együttműködési megállapo­dást kötött a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem és a bayreuthi tudományegye­tem. Az erről szóló okmányt hétfőn írta alá Pécsett a két felsőoktatási intézmény veze­tője: dr. Földvári József rek­tor és dr. Klaus Deiter Wolf elnök. — Szolnok megye első ta­nyamúzeuma megnyitotta ka­puit Jászapátiban. A Haza­fias Népfront nemzeti zász­lajával kitüntetett településen létrehozott múzeum egy szá­zad elejei tanyai porta teljes felszerelésével, múlt század végi bútorokkal, búboskemen­cével, emeletes vetettággyal. — Bódvaszilas fennállásának hétszázadik évfordulója al­kalmából hétfőn ünnepségso­rozat nyílt meg a Borsod me­gyei településen. Szilas, a mai Bódvaszilas nevet egy 1283. május 2-án kelt királyi okle­vél említette először. — Tavaszi nagy aukcióso­rozatát, kép-, ékszer- és hang­szerárverését május 17-én, 18-án és 19-én rendezi a Bi­zományi Áruház Vállalat. Az aukció anyagával előzetesen május 7-től 15-ig kiállításon ismerkedhet meg a közönség a MOM Csörsz utcai műve­lődési központjában. A kép­aukción 280 festményre lici­tálhatnak az érdeklődők, az ékszeraukción 86 ékszert, és 43 hangszert árvereznek el. — Sclyemszaküzletet nyitott — saját termékeinek kiskeres­kedelmi értékesítésére — hét­főn Bécsi úti központi telepén a Magyar Selyemipari Válla­lat. — Az öserdei állat- és nö­vényvilág húsz százaléka ki­pusztul kétezerig, ha tovább­ra is ilyen méretekben foly­tatódik az orvvadászat és az értékes állatok tiltott keres­kedelme, hangoztatták a Ga­­beronéban, Bostvana főváro­sában tartott nemzetközi ta­nácskozáson. A vitában fel­szólalók hangsúlyozták, az ed­diginél sokkal szigorúbban kell büntetni az orvvadászo­kat és áz illegális üzletelő­ket. — A keleti medicina en­ciklopédiáját, a Tongui Poga­­mot — modern koreai nyelv­re átültetve — újra kiadták a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban. A keleti or­vostudomány e tekintélyes szakkönyvét Ho Dzsun orvos­tudós 1596 és 1610 között ír-, ta meg, s 1611-ben tette köz-í zé. A huszonöt kötetes mű több mint ötezer-négyszáz gyógymód és ezernégyszáz gyógyszer leírásét tartalmaz­za. — HALÁLOZÁS: A Tervezésfej­lesztéti és Tipustervezö Intézet megrendültén tudatja, hogy volt dolgozója. Ueisc.hj Péter Ybl-diias oki. építészmérnök — aki az isko­­laépítészet fejlesztésében kimagas­ló érdemeket szerzett — 1983. áp­rilis 26-án. 65 éves korában várat­lanul elhunyt. Az Intézet saját ha­lottjának tekinti. Temetése 1983. V. 9-én. (hétfőn) 15 órakor lesz a Farkasréti temetőben. X — Mély fájdalommal tudatjuk a rokonok és összes ismerősök nevé­ben mindenkinek, akik szerették, tisztelték, hogy dr. Rohonyi József volt fővárosi üzemi főorvos. 1983. április 17-én. életének 87. évében elhunyt. Szeretett halottunk teme­tése május 4-én, fél 3-kor az Óbudai temetőben lesz. Bíró Józsefné. X — Fájdalommal tudatjuk, hogy özv. Fülöp Mihályné (sz. Dobó Margit), életének 88. évében el­hunyt. Hamvasztas utáni búcsúzta­tása május 9-én. fél 10 órakor lesz a Farkasréti temetőben. A gyá­szoló család. X — Köszönetnyilvánítás: Roth Fe­renc gépészmérnök, ny. főmérnök elhunyta alkalmából köszönetét mondunk a sok részvétért, temeté­sen és gyászszertartáson való meg­jelenésért. A gyászoló család és barátai. X — Köszönetét mondunk mind­azoknak. akik dr. Koppányi Gyu­la főorvos elhunyta alkalmából részvétüket nyilvánítottak, temeté­sén részt vettek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló csalad. X A TELEVÍZIÓ MŰSORA Magyar Nemzeti Bank 0 Árfolyamok ÉRVÉNYBEN 1983. MÁJUS 3-TÓL HIVATALOS ÜEVIZAAKIOLYAMOK DEVIZANEM Vételt Közép Eladási árfolyam 101 egységre. forintban Angol font 6499,55 6506,06 6512,57 Ausztrál dollár 3601,33 3607.94 3611,55 Belga frank 85,65 85,7 4 85,83 Dán tcerona 477,82 478,30 478,78 Finn marka 767,21 767,98 768.75 Francia frank 567,54 568.11 568,68 Hollandi forint 1515,13 1516,65 1518.17 Janan ven (louo) 174,86 175,04 175,22 Kanadai dollár 3408,30 3411,71 3415,12 Kuvaiti diuar 14 320,00 14 334,33 14 348,66 Norvée korona 586,03 586,62 587,21 NSZK-marka 1700.82 1702,52 1704,22 Olasz líra (ÍUOO) 28.61 28,64 28,67 Osztrák scbíllmg 241,82 242,06 242,30 Portugál escudo 42,35 42,39 42,43 Spanyol peseta 30,45 30,48 30,51 Svá.ici frank 2012,73 2014,74 2016,75 Svéd Korona 555.40 555,96 556,52 Tr.- es el.-rubel 2597,40 | 2600.00 2602,60 USA-doUár 4171,41 4175,59 4179,77 Az államközi megállapodásokon alapuló hivatalos árfolya­mok változatlanul az 1982. szeptember 21-i közlésnek meg­felelően vannak érvényben. VALUTA- (BANKJEGY- ÉS CSEKK-) ÁRFOLYAMOK Vételi Eladási PÉNZNEM árfolyam 108 egységre. forintban Aneol (ont 6310,88 6701,24 Ausztrál dollár 3499,70 3716,18 Belga >rank 83,17 88.31 Dán korcDa 463,95 492.65 hnn marka a) 744,94 791,02 Francia tranb 551,07 585,15 Gcírös drachma b) 47,42 50,36 Hollandi fonni 1471,15 1562,15 Japau ven fioiiü) 169,79 180.29 lueoszlav diuar a) 50,67 53,81 Kanadai collal 3309,36 3514,06 Kuvaiti dinár 13 904,30 14 764,36 Norve? korona 569,02 604,22 NSZK-marka lbul.14 1753,60 Olasz líra MUüOl 27,78 29,50 Osztrák schilhns 234,80 249,32 PortueáJ escudo 41,12 43.66 Spanvol oeseta 29,57 31,39 Svá.ici frank 1954.30 2075,18 svéd korona ai 539,28 , 572.64 USA-dollar 4050,32 * 4300,86 a) Vásárolható legmagasabb bankiegvcimlet: I0f-as b) Vásárolható legmagasabb bankiegyclmlet: 590-as — Afrikai gyűjtöexpedíciókról tart diavetitéses élménybeszámo­lót Zilahy Ferenc föpieparátor, má­jus 4-én. szerdán délután 5 órakor, az érdi művelődési központban. Előadásának kiegészítéseként Ká­­polnási Béla. a belvárosi akvárium tulajdonosa ad szaktanácsokat a kétéltűek és a hüllők megfelelő tartásáról. — A külföldi vendégek anyanyel­vükön szórakozhatnak az Ifjú Nyelvbarátok társasagában diszkó­zenével. tánccal 18—22 óráig: min­den pénteken a Roosevelt tér 5. alatti Gresham Kávéházban, szom­batonként a Rákóczi út 49. alatti Hauer irodalmi cukrászdában, va­sárnaponként pedig a Lenin krt. 120. alatti Tavasz presszóban. A Hungária Kávéházban az Idegen nyelvek baráti köre várja a ven­dégeket minden szerdán és csü­törtökön. 17 órától, korhatár nél­kül. A szórakozás nyelve: angol, francia, német, olasz és szláv. — TŰZ ÜTÖTT KI szombaton Budapesten, az V., Kossuth Lajos utcában, a Kéziszövök Szövetke­zetének üzletében és raktárában. Jelentős mennyiségű áru és érté­kes berendezési tárgy égett el. A tüzet a tűzoltóegységek rövid idő alatt eloltották. Az eset körülmé­nyeit szakértők bevonásával vizs­gálják. — ELTÉRÍTETTE EGY GÉPRAB­LÓ az amerikai Capitol Légitársa­ság Puerio Ricóböl Miamiba tartó DC—8-as repülőgépét hétfőn haj­nalban, fedélzetén 212 személlyel. A gép Havannában szállt le, ahol a kubai hatóságok őrizetbe ve Jók a géprablót, aki repülés közben bezárkózva a mosdóba azzal fenye­getőzött, a nála lévő robbanóanyag­gal felrobbantja a gépet, ha kíván­ságát nem teljesítik. A kubai ható­ságok hétfőn reggel utasaival visz­­szainditották Miamiba az amerikai repülőgépet. — A RICHTER-SKALAN 5,1-es ERŐSSÉGŰ FÖLDRENGÉS rázía meg vasárnap este az iráni Kár­mán varos körzetét, jelentette hét­főn a Teherán! Rádió. Áldozatok­ról és károkról nem érkezett hír. — KIGYULLADT ÉS A ST. JOHN FOLYÓBA ZUHANT fedélzetén 15 emberrel az amerikai haditengeré­szet C—131-es gépe, motorhiba miatt, közvetlenül a felszállás után szombaton, jelentik Jackson­­villeből. Eddig a szerencsétlenség 12 áldozatának holttestét emelték ki a folyóból, két eember eltűnt. A repülögépkatasztrófának egy túlélője van, a gép egyetlen női utasa. VÁLTOZÉKONY IDŐ Európa nagy részén válto­zékony, csapadékos az időjá­rás. Az elmúlt napokban kontinensünk északi, észak­keleti részét és a nyugati part­vidékét hideg levegő árasztot­ta el. Éjszaka sokfelé esett az eső a Brit-szigeteken, a Né­­met-alíöldön és a Szovjetunió európai területén. A Német— lengvel-sikság fölött kialakult ciklon hatására Nyugat-Euró­­pa felől hűvös levegő érte el az jAlpok és a Kárpátok vidé­két, záporokkal, zivatarokkal. A felhő- és csapadékzóna csak lassanként hagyja el or­szágunkat. Magyarországon kedden dél­előtt a délnyugati megyék­ben közepesen, máshol erősen felhős volt az ég, több hely­ről jelentettek esőt, záport, Szegedről zivatart. A nyugati, északnyugati szél sok helyen erős. helyenként viharos volt. A hőmérséklet 11 órakor az ország területén 12, 19 fok kö­zött váltakozott, A várható időjárás kedd es- , tig: Időnként erősen megnövek­szik a felhőzet, elszórtan zá­porok is várhatók. Az észak ­­nyugati szél főleg keleten erő­södik meg. A hőmérséklet dél­után általában 14 és 19 fok között alakul. A Duna vízállása hétfőn Bu­dapestnél 375 centiméter volt. A távolabbi kilátások szer­dától, szombatig: A szél keleten is mérsék­lődik. A több 1 * * IV. órás napsütés hatására a nappali felmele­gedés fokozatosan erősödik. A legalacsonyabb hajnali hő­mérséklet eleinte 4, 8, yiajd 6. 11 fok között várható, a leg­magasabb nappali hőmérsék­let eleinte 15, 20. majd általá­ban kevéssel 20 fok fölött. Je­lentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az or­szág területének 10 százalékán várható. Az európai nagyvárosok keddi várható maximális hő­mérséklete: Párizs 15 London 13 Oslo 9 Stockholm 9 Helsinki 14 Berlin 14 Varsó 13 Leningrád 7 Moszkva 13 Kijev 14 Prága 14 Bécs ' 1# Róma 20 Madrid 19 Belgrád 20 Bukarest 19 Szófia 19 Athén 24 i *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék