Magyar Nemzet, 1984. november (47. évfolyam, 257-281. szám)

1984-11-01 / 257. szám

Ára: 1,10 forint _L A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA Csfilértök 11184. novem­ber 1 .LVII. évfolyam 257. szánt " ok tudás becsülete Aligha van ma már olyan baráti összejövetel, a mun­kahelyen olyan spontán be­szélgetés, ahol ne kerülne szóba az iskola. Divatba jött a közoktatás, de főképpen hiányosságainak bírálata. Népszerű lett szidni az új matematikát, az olvasás új módszereinek kísérleteit, s gyakori az a megállapítás, hogy a mai iskola keveseb­bet ad, mint amennyit a „mi időnkben" adott. A bírálatok jogosságát a pedagógiai munka alacsony színvonala miatt Gazsó Fe­renc művelődési miniszter­­helyettes sem tagadja, aki Folyamatosság és megúju­lás a közoktatásban . című tanulmányában a Társadal­mi Szemle legutóbbi számá­ban a szellemi életünket egyre jobban jellemző nyíltsággal beszél e terület gondjairól is. Mindenekelőtt arról, hogy „a külső feltéte­lek sem egyértelműen ked­veznek a magasabb minő­ségi követelményeket tá­masztó pedagógiai tevékeny­ségnek". A tanulásnak, a magasabb képzettségnek és a több tudásnak aligha van meg az a társadalmi presz­tízse, amit ez az olykor meglehetősen komoly, fá­rasztó és idegileg is meg­terhelő szellemi erőfeszítés indokolttá tenne. Messzire vezetne annak ■elemzése, hogyan jutott el társadalmunk addig, hogy a tudósnak nincs igazi becsü­lete, főképpen ami az anya­gi elismerést illeti. Ma már elcsépelt közhely azoknak a hirdetéseknek a fölemle­getése, amelyek iskolázottsá­got alig követelő munkakö­rök betöltőinek magasabb bért ígérnek, mint amilyent egyetemi diplomát kívánó hivatások művelői elérhet­nek. E tényt figyelmen kí­vül hagyni legalább olyan vétek volna, mint lemonda­ni azokról az erőfeszítések­ről, amelyeket egy jobb is­kolarendszer létrehozása megkíván. Ha a szellemi és fizikai munka bérezése köz­ti ellentétet nem tekintjük antagonisztikusnak — mint­hogy nem is az —, hanem olyan folyamatnak, amely „mindenekelőtt az anyagi elosztási viszonyokban ra­gadható meg”, akkor remél­hető, hogy e viszonyok megváltoztatása az iskola, a tanulás, a több tudás be­csületét is visszaállítja jogai­ba. A jobb színvonalú iskola felé mutat a közoktatás és felsőoktatás távlati fejlesz­tési programjának elfogadá­sa a parlament tavaszi ülés­szakán, valamint az a vita, amely pedagógiai intézmé­nyeinkben most kezdődött meg az új oktatási törvény tervezetéről. Rangos tudó­sok, szakemberek óhajának tesz eleget e program, ami­kor középpontjába a teljesít­mény és a minőség elvét helyezi, mint a fejlesztés vezérlő gondolatát, az elvek érvényesítésével is azt kí­vánván elérni, hogy „a kö­zépszer helyett egyre több magas színvonalon működő oktatási intézményünk le­gyen”. Jóllehet a művelődési mi­niszterhelyettes cikkéből, amely a közoktatásban a folyamatosság és megúj­­u­lás dialektikáját elemzi, elsősorban „a magasabb igényszint és a képességek differenciált fejlesztésének követelményét” ragadtuk ki, de hisszük, hogy e fel­adat jó megoldása az egész oktatási rendszer kulcskér­dése. Mindazok a célok, amelyeket párt- és kor­mányhatározatok az utób­bi években e terület mun­kásai elé kitűztek, innen indulnak ki és ide vezetnek vissza. Az uniformizálás elszür­­kíti nemcsak az egész­ isko­larendszert, hanem az egyes iskolákat, osztályokat, de még a diákokat is. Mert kevés nagyobb veszély van annál, minthogy a közokta­tás egésze megelégszik a statisztikában ugyan jól mutató átlagokkal, de vi­gyázó tekintetét nem veti sem a kiugró tehetségekre, sem az elmaradókra. A ma­gyar oktatásügyet gyakorta éri az a nem teljesen alapta­lan bírálat, hogy csak a kö­zépszerre figyel, és oktatási intézmény, osztályfőnök, ta­nár nehezen viseli el azo­kat, akik ,,kilógnak a sor­ból”. Pedig a tanulóknak nagyon kis hányada felel meg a statisztikai átlagnak: egy részük valamiben, vagy mindenben kitűnik társai közül, másik csoportjuk pe­dig ebben vagy abban a tárgyban, képességben, készségben, tudásban, vi­selkedési formában elmarad a többitől. A diákok fejlődési ütemé­hez igazodó nevelői diffe­renciálás, amely a társadal­miak mellett számot vet biológiai és genetikai ténye­zőkkel is — és ez utóbbi kettőről eddig szinte illet­lenség volt beszélni — egy sor ellentmondást feloldhat és esetleges ellentéteket is megszüntethet. Segít azok­nak, akik bizonyos terüle­teken — és ideje volna e területeket kiterjeszteni a tanulók egész tevékenysé­gére is — gyorsabban ér­nek, fejlődnek, ezért az át­lagos követelményeknek csak unatkozva tesznek ele­get, megzavarván ezzel a közösséget is. Támogatja azonban a különbségtevés azokat is, akik némely tárgy­ból önhibájukból, de talán pedagógiai, tantervi, mód­szertani, vagy egyéb okok­ból nem képesek az előírá­soknak maradéktalanul ele­get tenni, ám a differenciá­lás lehetőséget ad a fölzár­kózáshoz. Sajnos, mindazon újabb intézkedések ellenére, mint amit a pedagógusbérek anyagi lehetőségeinkhez mért szerény emelése, va­lamint az adminisztrációs terheknek a csökkentése je­lent, az állandóság és válto­zás dialektikus folyamatá­ban a középszerűség elleni harc és a differenciálás elve nem egykönnyen érvénye­sülhet. Elegendő, ha csak a képesítés nélküliek ma­gas arányára gondolunk. Ám a magasabb színvonalon dolgozó és alkotó, a tanulók adottságaihoz igazodó okta­tási rendszert célként ma­gunk elé tűzni felelős köte­lesség. Még akkor is az, ha tudjuk: ennek elérése né­mely helyen kétségkívül vá­ratni fog magára egy ideig. Gábor István Indira Gandhi meggyilkolása után is a legtett az orokeste Döbbenet és felháborodás v­ilágszerte a merény­let miatt A külpolitikai hely­zet A HIVATALÁBA indult szerdán délelőtt Indira Gandhi, amidőn szikh szélsőségesek kézifegyverekből tüzet nyitottak rá. Az indiai kormányfőt kórházba szállították, s vérző testé­ből eltávolították a lövedékeket, de az életét már nem tudták megmenteni. A merénylet körülményeit vizsgálják. Az eseményeket még nem sikerült minden részletében felderíteni, ám feltételezhető, hogy a terroristák bosszút akartak állni. Indira Gandhi ugyan­is júniusban parancsot adott az amritszári Aranytemplom megrohamozására. A kormány rendkívüli ülést tartott, s a tanácskozásra visz­­szaérkezett nyugat-bengáliai látogatásáról a miniszterelnök­­asszony fia, aki az Indiai Nemzeti Kongresszus (I) Párt főtitká­ra is. A kabinet tanácskozása után bejelentették, hogy Indira Gandhi örökébe Radzsiv Gandhi lép, aki szerdán már le is tette a hivatali esküt. India népe, akárcsak a világ közvéleménye, megdöbbenéssel és felháborodással fogadta a merénylet hírét. A magyar és a szovjet vezetők távirata hangsúlyozza, hogy Indira Gandhi sokat fáradozott országa fejlődéséért, a nemzetközi megértés erősítéséért. A JAPÁNBAN kormányzó Liberális Demokrata Párt meg­erősítette tisztségében Nakaszone Jaszuhirót. Az LDP parla­menti képviselői egyhangúan támogatták a politikus újabb két évre szóló megbízatását. Ez a döntés egyúttal azt is jelenti, hogy Nakaszone az ország miniszterelnöke marad. A kormány­fő első teendőjeként szerdán megalapította az új kabinetet, s a lista érdekessége, hogy személycsere történt a nemzetvé­delmi hivatal, valamint a külkereskedelmi és ipari miniszté­rium élén. Tokióban sajtónyilatkozatot tett az ott tartózkodó szovjet parlamenti küldöttségnek a vezetője. Kunajev reményét fejezte ki, hogy a két ország valóban jószomszédi viszonyt alakíthat ki. Ehhez azonban szélesíteni kell a párbeszédet, és elmélyí­teni a gazdasági együttműködést. Megerősítette, hogy Moszkva hajlandó akár két-, akár többoldalú megállapodást kötni Japán­nal a távol-keleti bizalomépítő intézkedésekről. A NICARAGUAI VÁLASZTÁSOK közeledtével a kormány­nyal szemben álló ellenzéki szövetség jelezte, hogy kész a nem­zeti párbeszédre. A Demokratikus Koordinációs Tanács azon­ban nem vesz részt a vasárnapi erőpróbán. A managuai kabinet visszautasította Salvador, Honduras és Costa Rica javaslatait. A külügyminisztériumi közlemény sze­rint e három ország a Contadora-csoport béketervével kapcso­latban ugyanazokat a fenntartásokat hangoztatja, mint Wa­shington, amely szeretné meghiúsítani ennek az indítványnak a megvalósítását. Az ABC amerikai televízióhálózat riportja felfedte, hogy röviddel a Reapan-kormányzat megalakulása után megkezdték a nicaraguai ellenforradalmárok kiképzését a CIA szakértői. A kontrák egyik vezetője elmondta, hogy a központi hírszerző ügynökség illetékesei hagyták jóvá azt az oktató kézikönyvet, amely a közép-amerikai országba behatoló csoportokat szabo­tázsakciókra készítette fel. Szikh­ szélsőségesek akciója fij-l­ cih­illen­ Meggyilkolták Indira Gandhit szikh szélsőségesek Új-Delhiben. A mélységes gyász légkörében fia, Rad­zsiv Gandhi állt a kormány élére. Zail Szingh államfő felszólította az indiaiakat, hogy őrizzék meg egységüket és nyugalmukat. Az elhunyt miniszterelnöktől szombaton vesznek végső búcsút. Új-Delhiből jelenti a TASZSZ, a UPI és a Reuter. Megölték szerdán Új-Delhiben Indira Gandhi indiai minisz­terelnököt. A kormányfő né­hány órával azután halt meg, hogy szikh szélsőségesek a mi­niszterelnöki rezidencia köze­lében pisztolyokkal auto­mata fegyverekkel tüzet nyi­tottak rá. Az UNI indiai hír­­ügynökség szerint a halál he­lyi idő szerint 11 órakor kö­vetkezett be. Ugyancsak az UNI közölte, hogy Indira Gandhit azonnal kórházba szállították és az or­vosok haladéktalan műtétet hajtottak végre a több seb­ből erősen vérző sérültön. Fel­sőtestéből hét lövedéket távo­lítottak el, de a kómába esett kormányfő életét már nem tudták megmenteni. A hírügynökségek jelentése szerint Indira Gandhi reziden­ciájából közeli hivatalába in­dult, amil­or helyi idő szerint kilenc óra után tíz perccel két vagy három szikh szélső­séges egy garázsból tüzet nyi­tott rá. Feltételezik, hogy tet­tüket bosszúnak szánták, amiért Indira Gandhi június­ban parancsot adott az amrit­szári Aranytemplomban elrej­tőzött szikh terroristák elleni rohamra. Egy ismeretlen telefonáló — állítása szerint a szikh szekta nevében — szerdán este azt közölte az AP hírügynökség új-delhi irodájával, hogy a merénylettel ,,a szikhek bosz­­szút álltak az indiai kormány­főn”. .. kabint*! tanácskozása A merénylők kiléte, pontos száma és további sorsuk egy­előre nem ismeretes. Az UNI indiai hírügynökség azt kö­zölte, hogy a testőrruhát viselő gyilkosok közül kettőt a kor­mányfő testőrsége megölt, egyet pedig őrizetbe vett. Az Új-Delhibe vezető utakat erős rendőri alakulatok zár­ták le, a fegyveres erőket ria­dókészültségbe helyezték. Az ország rádióállomásai gyász­zenét sugároznak. Az indiai kormány szerdai rendkívüli ülésén Radzsiv Gandhit, a meggyilkolt mi­niszterelnök-asszony fiát jelöl­te kormányfőnek,,­aki még az- Magyar vezetők részvéttávirata Kádár János, a Magyar György, a Minisztertanács Szocialista Munkáspárt Köz­­elnöke Indira Gandhi tragi­ponti Bizottságának első tit- ku® halála alkalmából rész­véttáviratot küldött Zail­kara. Losonczi Pál, az Elno- Szinghnek, az Indiai Köztár­­si Tanács elnöke és L­zár­saság elnökének: Mély megrendüléssel értesültünk Indira Gandhi minisz­terelnök asszonynak, az Indiai Köztársaság kiemelkedő vezetőjének tragikus haláláról. Indira Gandhi sokat fárado­zott országa fejlődéséért, népének boldogulásáért, a nemzet­közi megértés erősítéséért és a világ békéjének megőrzé­séért, maradandóan hozzájárult országaink, népeink baráti kapcsolatainak fejlesztéséhez, személyét hazánkban őszinte tisztelet övezi. A Magyar Szocialista Munkáspárt, a Magyar Népköztár­saság Elnöki Tanácsa, a magyar kormány és népünk nevé­ben mély részvétünket fejezzük ki Önnek, az ország kor­mányának és a baráti India népének Indira Gandhi minisz­terelnök elhunyta alkalmából. Emlékét kegyelettel megőriz­zük. Osztozunk gyászukban és őszinte együttérzésünket fejez­zük ki az elhunyt családjának. Szombaton vesznek végső búcsút a miniszterelnöktől Pozsgay Imre, a Hazafias zsiv Gandhinak, az Indiai Népfront Országos Tanácsa­ Nemzeti Kongresszus (I) ta­nak főtitkára táviratban fő­­titkárának Indira Gandhi tette ki mély részvétét Rád­ halála alkalmából. nap letette a hivatali esküt Zail Szingh államfőnek. Dange kommunista politikus szerint ez a legnagyobb tragéd A negyvenéves Radzsiv dia, amely valaha is megtör- Gandhi 1983 eleje óta az In­­tént az országban, diai Nemzeti Kongresszus (j) az amritszári Aranytemp­­part, országos bizottságának a j0m öt szikh főpapja elítélte a l­u­títóra. Egyetemi tanúimé- gyilkosságot és nyugalomra, a S.1 u^arífh­i^e^e? végezte. „közösségi összhang” fenntar- 19?i^en Utoy Prades benyi­­tására szólított fel. Ugyanak­­ielejekent bejutott az indiai kor országszerte heves reali­­parlament alsóházába. Ez­t a ciót váltott ki az Indira Gandhi mandátumot előzőleg Szánd- elbeni merénylet és a minisz­­tsai Gandhi, a néhai minisz­­terelnök halálának híre. Hír­­terelnök-asszony repülőgép- ügynökségi jelentések szerint szerencsétlenségben másik fia töltötte be. Az indiai kormány szerdán határozatban állapította meg, mások során, hogy Indira Gandhi a nemzeti egységnek és az ország integ­ritásának fáradhatatlan har­cosa volt, s személyében az el nem kötelezettek mozgalma élenjáró vezetőjét, a világ pe­dig kiemelkedő poltikust ve­szített el. elhunyt szerdán mintegy 15 szikh sze­mély sérült meg a nemzetisé­gek között kirobbant összecsa­ pályafutás Indira Gandhi 1917. novem­ber 19-én született Amahabad­­ban. Fiatal korától kezdve, édesapja, a néhai Dzsavahar­­lal Nehru vezetésével tevéke­nyen részt vett az ország po­litikai életében. Indira Gandhi 1938-ban lé­pett be az Indiai Nemzeti Kongresszus Pártba. Az angol gyarmatosítók ellen folytatott nyugalomra .„dira Gandhi IS'S'SlUTSI’SSt­q.® elítélték. Az ország függetlenségének miniszterelnök hamvait mentették be hivatalosan Delhiben. A hindu hagyomá­nyoknak megfelelően Gandhi em­ber,esete utin. Ind­ira, Gandhi asszony holttestét elhamvaszt­ják. Zail Szingh indiai­ államfő a rádió és a televízió által közvetített beszédében felszó­lította India lakosságát: őriz­ze meg egységét és bizonyítsa be a világ előtt, hogy országa stabilitását egy kis csoport kegyetlen tette nem áshatja alá. A kormány tizenkét napos országos gyászt hirdetett ki. A nemzeti lobogókat félárbocra eresztették a kormány­épülete­ben. Az indiai politikai ellenzék kiemelkedő helyet foglalt el az Indiai Nemzeti Kongresszus Pártban. 1966. január 24-én Indira Gandhit India minisz­terelnökévé választották. Ezt a tisztet 1977 márciusáig töltötte be. Az 1980 januárjában tar­tott általános választásokon a Gandhi vezette Indiai Nemzeti Kongresszus (I) átütő győzel­met aratott, s még abban a hó­napban Indira Gandhi ismét miniszterelnök lett. Indira Gandhi 1983 márciusa óta az el nem kötelezett or­szágok mozgalmának soros el­nöke volt. 1972 júniusában hivatalos SifhtngSTírss! ““ **«’”“*'**»»é­let kapcsán. Morardzsi Deszai volt miniszterelnök, Gandhi asszony egykori politikai el­lenfele azt mondta, hogy a leg­határozottabban el kell ítélni a merényletet. Csaran Szingh, A budapesti indiai nagykő­egy másik volt miniszterelnök ?e,’„^^*r kijelentette: nagy szégyen és ’ ~ óriási bánat, hogy ilyen bűn­dhi miniszterelnök halála kapcsán a nagykövetség rész­cselekmény­e megtörténhetett vétnyilvánítási­­könyvet nyit. Indiában. Dzsagdzsivan Ram, A részvétnyilvánítások joga­­a Dzsanata Párt volt vezetője dalára a nagykövetség novem­­az indiai hírszerzés és bizton­ dél 1-én és 2-án délelőtt 10- sogi szolgálat kudarcának mi­­től 12.30-ig, valamint 14.30-tól nősítette a merényletet. S. A. 17 óráig tart nyitva. Szombaton helyezik örök Kegyeletadás a budapesti nagykövetségen

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék