Magyar Nemzet, 1987. augusztus (50. évfolyam, 180-204. szám)

1987-08-01 / 180. szám

Millana­tok Faust módjára sóvárog a vi­lágpolitika ama nagy pillanat után, s a héten lezajlott ese­mények nyomán úgy tűnik, immár nem is kell sokáig vár­nia. Egyfajta sürgetési szakaszt követően a nemzetközi esemé­nyek most már alighanem az újabb csúcstalálkozó felé ha­ladnak. Ha az ENSZ közgyű­léséhez kapcsolódóan a szovjet diplomácia vezetőjét valóban fogadják Washingtonban, ak­kor a megbeszélés fő célja és eredménye csakis ama „pilla­nat” kimunkálása lehet: a tárgyalásokon nyilván megálla­podnak arról, hogy az SZKP főtitkára és az amerikai elnök mikor és milyen körülmények között írja alá a történelem el­ső tényleges fegyverzetcsök­kentési egyezményét. Az ördög, persze, mindig a részletekbe bújik bele, s kis „Mefisztók” még akadhatnak a megállapodás felé vezető úton, aligha valószínű azonban, hogy ezek az incselkedések megront­ják a várva várt pillanatot. Akadálynak tűnnek még a nyugatnémet tulajdonú 72 Pershing—1A rakétán elhelye­zett amerikai robbanófejek, a hírek szerint azonban e harci eszközök állítólag vagy húsz­évesek már, igaz, egyetlen rob­­banótöltet sokszorosa a hirosi­­mai bombának. Az ellenőrzés dolgában is lehet és van is még beszél­ni valója a két világhata­lom alkudozásokban edzett szakértői­­ gárdájának, ám a megállapodás elől a fő akadá­lyok immár kétségkívül elhá­rulni látszanak. Ha világszerte fölszámolják a közepes és rövid hatótávolsá­gú szovjet és amerikai rakétá­kat — tehát az SS—20-asokat és egyik társukat, illetve a Pershingeket és a szárnyas ra­kétákat —, a harci eszközöknek egy meghatározott kategóriá­ja tűnik el az arzenálokból. Miként a hetvenes évtizednek a SALT, a nyolcvanas eszten­dőknek ez az átfogó nulla­ meg­oldás lesz fő világpolitikai slá­gere: aligha túlzás ezt törté­nelmi kompromisszumnak ne­vezni, bár gyorsan hozzátehet­jük, értéke igazán maradandó akkor lesz, ha a pillanat nem árválkodik egymagában, maj­dan újabbak követik. S hozzáfűzhető még valami: az egyezség az évtizednek csaknem az utolsó órájában jön létre. A két világhatalom meghatározott belső közegében és hátterével formálódik az ép­­penhogy még nem késő meg­állapodás. Az SZKP nagysza­bású peresztrojkájához az ed­diginél kiegyensúlyozottabb nemzetközi viszonylatokra len­ne szükség; a Newsweek új számában olvasható a főtitká­ri tanácsadónak mondott Aganbegjan professzor eszme­­futtatása „az új arcú” szovjet gazdaságról, valamint arról, hogy „a reform elmélyítése a demokrácia fejlesztésétől függ”. A nagy horderejű — és az egész szocialista világrend­­szerben irányjelzőként szolgá­ló — elgondolások a külpoli­tikai tevékenység bizonyos mértékű átalakításával is pá­rosulnak, amióta 1985 tavaszán Mihail Gorbacsovot főtitkárrá választották. Afganisztántól az Izraelba látogató konzuli kül­döttségig, vagy éppen a szov­jet—kínai viszony javulásáig sokfelé tapasztalható e megúju­lás jele, de talán nem tévednek azok, akik azt mondják, hogy „áttörés”­­mindeddig nem kö­vetkezett be. Mégis, a szocia­lista világhatalom nukleáris korunk adottságait és realitá­sait figyelembe véve nyitottabb és megértőbb nemzetközi kör­nyezetével szemben mint ko­rábban, s például nem hagyta megzavarni magát egy szándé­kaiban, meglehet, nem igazán rossz, de világpolitikailag mélységesen felelőtlen cseleke­dettől, a fiatal Mathias Rust moszkvai berepülésétől. Az óceán túlsó oldalán Ro­nald Reagan az ultrajobbtól sodródik — már egy ideje — a kompromisszum vállalásáig, miután Genfben és Reykjavik­­ban már tárgyalóasztalhoz ült a korábban minősíthetetlenül minősített világhatalom veze­tőjével. Az Egyesült Államok­ban nem a gazdasági nyomás, mint inkább a messzire ágazó alkotmányos vita, sőt a politi­kai értékválság határait súroló iráni—kontra botrány adja a csúcstörekvések belpolitikai hátterét. Ronaldo Reagan akkor kapta meg Mihail Gorbacsov beleegyzését az ázsiai közepe­sek fölszámolásába — ami ugyanúgy független a Dél-Ko­­reában, a Fül­öp-szi­get­eken el­helyezett harci eszközöktől, mint ahogyan Moszkva Euró­pában is eltekint a brit és a francia ütőerőtől —, tehát ak­kor érkezett a főtitkári gesz­tus, amidőn az óceán túlsó ol­dalán a kongresszusi meghall­gatások túljutottak egy kényes szakaszon, és ma már, úgy tet­szik, a Fehér Ház lakója meg­­menekedik a legsúlyosabb vá­daktól. De az amerikai politi­ka nem mentesül bizonyos kínzó — hosszú távon talán hasznos önvizsgálattól, attól a dilemmától például, hogy a XVIII. században lefektetett alkotmány elvei megfelelnek-e a huszadik századvég realitá­sainak, vagy attól, vajon a külpolitika­i formálásában mennyire van elsőbbsége a vég­rehajtó hatalomnak, és mi a törvényhozás szerepe. Ilyen amerikai belső háttér­rel a választási küzdelem elő­­csatározásai jelzik már, né­hány hónap múlva a világ leg­erősebb gazdaságával rendel­kező hatalom befelé fordul, és hosszú ideig csak önnön ügyei­vel lesz elfoglalva. Ezt a lu­xust a Föld államainak túl­nyomó többsége nem engedhe­ti meg magának, s ezért szur­kol a pillanatért, abban re­ménykedve, hogy még továb­biak is követik a közepesek „csillagóráját”: lassan talán kialakul a hagyományos fegy­verzeteket csökkentő tárgyalási mechanizmus, s új megvilágí­tásba kerülhet a friss javaslat nyomán az SDI és a stratégiai fegyverek összefüggése. Bármilyen előrelépéshez az szükséges, hogy a nulla megol­dás tényleg csökkentse a vi­szályt; itt lenne az ideje, hogy a világ a bizalmatlanság be­tegségét a bizalom egészségé­re váltsa föl. Persze, ez a pil­lanat egyelőre az utópiák közé tartozik, hiszen még azt is el kell kerülni, hogy egyetlen fegyverfajta megsemmisítése ne vezessen más harci eszközök indokolatlan fölhalmozódásá­hoz, bár igaza lenne a béke­mozgalmak egyik atyjának, a brit író-történész Thompson­­nak, aki szerint az új egyez­ség azt jelentheti, hogy a „hi­degháború ideológiája” vég­képpen kimerült, az örökölt re­torika valójában túlélte magát, nem felel meg az emberek mindennapi igényeinek és ta­pasztalatainak, ellentétes a gaz­dasági és kulturális realitások­kal, és immár semmit sem mond a mai fiataloknak. Sza­vainak hőn óhajtott, igazságát a világnak még igazolnia kell, de e nyári hétvégén a héják, bárhol legyenek is, bízvást szomorkodhatnak, hiszen ők aztán igazán nem szívelhetik a kompromisszumokat. Pedig a különféle szakadékok szélén táncoló világunk legalább any­­nyira rászorul a kiegyensúlyo­zott megállapodások maradan­dó pillanataira, mint a magáé­ra Goethe halhatatlan hőse. Martin József A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA II­ szovjet javaslat Genfben Csökkentsék a felére a hadászati fegyverzetet A Újabb amerikai áldozatokat követelt • • az Öböl-válság A külpolitikai helyzet A DIPLOMATÁKNAK is kijár a pihenés: pénteken Bécsben az európai biztonság és együttműködés témakörével foglalkozó utótalál­kozó harmadik szakasza befejeződött. Tavaly novemberben a helsinki folyamat harmincöt résztvevő állama azzal a reménnyel kezdte meg újabb tanácskozássorozatát az osztrák fővárosban, hogy idén nyárra sikerül pontot tenni a záródokumentum szövegének végére. Azóta kiderült, s a megfigyelők véleménye is az: eltarthat karácsonyig, amíg a résztvevők egyezségre jutnak a dokumentum kérdésében. A szocia­lista országok a késedelemért a NATO-t teszik felelőssé elsősorban, mert a leszerelés kérdését a Nyugat külön akarja választani a helsinki folyamattól. A NATO sokáig halogatta annak a tervezetnek az elő­terjesztését, amely az európai hagyományos fegyverzetek leszerelé­sével majdan foglalkozó tárgyalások mandátumát határozza meg. Mint Jurij Kaslev, a szovjet küldöttségvezető értékelésében kifejtette, a legnagyobb gond a NATO javaslatával kapcsolatban továbbra is az, hogy az igyekszik megfosztani a semleges és el nem kötelezett orszá­gokat a leszerelési kérdésekbe való beleszólástól. Holott, Alois Mock osztrák alkancellár és külügyminiszter a pénteki záróülésen hangsú­lyozta, hogy a tizenkét semleges és el nem kötelezett állam kompro­misszumokat kereső magatartása elősegítheti az utótalálkozó sikerét. Az általános vélemény az, hogy a Kelet és a Nyugat részéről egyaránt megnyilvánul az együttműködés szándéka, és ez reményeket adhat az európai folyamat bécsi szakaszának eredményes befejezésére, s a hagyományos fegyverzetekről folytatandó tárgyalások 1988-as meg­kezdésére. A PERSHING—1R RAKÉTÁK sorsa nagymértékben befolyásol­hatja egy másik, nem kevésbé fontos tárgyalássorozat, a genfi szovjet— amerikai leszerelési eszmecserék egyik fő témájának eredményes le­zárását A vélemények az NSZK-ban telepített hetvenkét Pershing—1A ügyében azonban továbbra is élesen megosztják az érdekelteket. A Bundeswehr tulajdonában levő Pershingek, amelyek nukleáris rob­banótölteteivel azonban az Egyesült Államok rendelkezik, nem aka­dályozhatja meg a két nagyhatalom megállapodásának megkötését — hangoztatta a Frankfurter Rundschaunak adott nyilatkozatában Ri­chard Burt bonni amerikai nagykövet A diplomata szerint a genfi tárgyalásokat nem lehet kiterjeszteni ezekre a rakétákra, mert e meg­beszélések nem a NATO és a Varsói Szerződés, hanem a két nagy­hatalom között zajlanak. A Pershing S IA-k nem képesek elérni a Szovjetunió területét, ám az igazi „kettős nullamegoldásból"­ követke­zően Moszkva értelemszerűen követeli, hogy ezeket a hadműveleti­harcászati nukleáris eszközöket is vegyék figyelembe. Hans-Jochen Vogel, a szociáldemokraták elnöke pénteken felszólította a szövetségi kormányt, hogy mielőbb mondjon le „fékező szerepéről­­, azaz ne ra­gaszkodjék a rakétákhoz, s ezáltal könnyítse meg a haladást Genfben. SRI LANKÁRA folyamatosan érkeznek az indiai csapatok, ame­lyek a szerdán aláírt­ rendezési terv értelmében a tamilok lakta öve­zetben ügyelnek majd a megállapodás végrehajtására. Radzsiv Gandhi, aki csütörtökön vállán és nyakán­­kisebb sérüléseket szenvedett, ami­kor Colombóban a Sri Lanka-i díszszázad egyik tagja puskatussal rásújtott, Új-Delh­iben hangoztatta: „A tamilok és szingalézek közötti tűzszünet tiszteletben tartását ellenőrző indiai csapatokat azonnal visszavonják, ha azt Colombo kéri.” A Sri Lanka-i főváros utcáin folytatódó zavargások jelezték, hogy a szingaléz többség nem akar belenyugodni a tamiloknak adott korlátozott önkormányzatba sem. A rendezési megállapodást aláíró Dzsajevardene államfőt a szélső­séges szingalézek árulónak bélyegzik, s mint arra az elnök is felhívta a figyelmet: komoly a veszélye, hogy az északi területeket sújtó zavar­gások most átterjednek a szingalézek lakta déli vidékekre. (P. T. R.) V­ átomv­ázalékos leszerelés Moszkva indítványa a svájci konferenciavárosban Az­ Egyesült Államok képviselőjének reagálása Genf­ből jelenti a TASZSZ. ,A nukleáris és űrfegyverekről folyó szovjet—amerikai tárgyalások ke­retében pénteken Genfben a szovjet fél „Szerződés a Szovjet­unió és az Egyesült Államok kö­zött a hadászati támadó fegyver­zetek csökkentéséről és korláto­zásáról" címmel tervezetet nyúj­tott be. A szovjet tárgyaló fél ugyanakkor beterjesztette a szer­ződéshez tartozó kiegészítő meg­határozások és közös értelmezé­sek tervezetét. A beterjesztést követő sajtó­­konferencián a szovjet küldöttség vezetőjének helyettese, Alekszej­­ Obuhov kijelentette: a szovjet I fél által beterjesztett tervezet I azon a két fél által egyeztetett I elven alapul, amelynek értelmé­ben a Szovjetunió és az Egye­sült Államok hadászati fegyver­zetét 50 százalékban csökkentik. Ezzel kapcsolatban a tervezet előirányozza, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok szakaszo­san, öt év alatt, hadászati táma­dó fegyverzeteit olyanformán csökkentse, hogy az interkonti­nentális rakéták, a tengeralatt­járóról indítható rakéták és a ne­hézbombázók össz-száma mind- ~ két oldalon 1600—1600 legyen. A megmaradó hadászati hordozó eszközökre szerelhető nukleáris robbanótöltetek számát mindkét oldalon 6000—6000 egységben kel­lene korlátozni a szovjet elkép­zelés értelmében. A szovjet fél kötelezettséget vállal arra, hogy pontosan a fe­lére csökkenti saját nehéz inter­kontinentális ballisztikus raké­táit. — A szovjet lépés — hang­súlyozta Obuhov — számításba veszi a tárgyalások során ameri­kai részről hangoztatott aggodal­makat, továbbá a megállapodás kívánatos voltát. A kölcsönösen elfogadható megállapodás elérésének céljait szolgálja a szovjet tervezetnek az a cikkelye is, amelynek értelmé­ben a felek a megállapítandó korlátozások keretei között saját belátásuk szerint fogják megha­tározni a csökkentések után bir­tokukban maradó hadászati tá­madó fegyverzetek struktúráját. Természetesen a saját­ hadászati támadó fegyverzet struktúrájának megállapításával kapcsolatos sza­badság mindkét fél számára egyenlő lesz. A fentebb kifejtett általános korlátokon kívül szigorú korláto­zást rónak majd ki a hadászati támadó fegyverzetek olyan faj­tájára, mint amilyenek a 600 ki­lométernél nagyobb hatótávolsá­gú, tengeri telepítésű manővere­ző robotrepülőgépek. A nagy hatótávolságú tengeri telepítésű manőverező robotrepülőgépek ha­tékony korlátozása szükséges ah­hoz, hogy megbízható módon el­torlaszoljuk a jövendő szerződés megkerülésének egy lehetséges csatornáját, biztosítsuk a szerző­dés tartósságát és életképességét. Mindebben két fél feltétlenül csak érdekelt lehet. A szovjet tervezetben világosan tükröződik az, hogy objektíven létező kölcsönös kapcsolat áll fenn a hadászati támadó fegy­verzetek problémája, az űrfegy­verkezési hajsza betiltása és a rakétaelhárító védelmi rendsze­rekről kötött szerződés érvényé­nek megerősítése között. Ugyan­úgy, mint a kozmikus fegyverek­ről kötendő, általunk beterjesz­tett megállapodás tervezete, a je­len tervezet is leszögezi: a felek hadászati támadó fegyverzetének radikális csökkentése csak akkor lehetséges, ha egyetértés alakul ki abban, hogy a világűrben is megfékezik a fegyverkezési haj­szát, s egyben biztosítják az ABM-szerződés hatékony betar­tását. Az egyenlőség és az egyenlő biztonság elvét következetesen megvalósítva, a beterjesztett szovjet tervezet jó alapot ad az érdemi munkához. Mi amellett vagyunk, hogy ez a munka miha­marabb megkezdődjék. Roland Lehman, a hadászati fegyverek kérdésében illetékes amerikai tárgyalócsoport vezető­je, pénteken Genfben tartott saj­tóértekezletén kijelentette: a szovjet fél által beterjesztett szö­veg világosan rögzíti Moszkva álláspontját, és remélhetőleg elő­mozdítja a munkát. Az amerikai diplomata azonban elutasította azt, hogy a hadászati fegyverek ötven százalékos csökkentését összekapcsolják az űrfegyverek ügyében kötendő megállapodás­sal. Leszögezte: Washington so­hasem fogja osztani azt a nézetet, hogy az egyik tárgyalási téma­kör „túszként tartsa fogva” a másikat. Szombat 1987. augusztuai I­I. » évfolyam ISO. szám Karpov nyilatkozata a Reuternek: A csúcstalálkozóig aláírásra készen kell lennie a rakétaszerződésnek Moszkvából jelenti a Reuter. Ha az Egyesült Államok ragasz­kodik ahhoz, hogy az NSZK-ban levő Pershing I IA típusú raké­ták robbanófejeit kivonják az át­fogó „nulla­ megoldás” jegyében készülő rakétaszerződés hatálya alól, akkor lehetséges, hogy a Szovjetunió azt fogja javasolni: ellentételezésként hagyják meg az NDK-ba és Csehszlovákiába telepített hadműveleti-harcászati rakétákat — jelentette ki pénte­ken Viktor Karpov, a szovjet külügyminisztérium leszerelési és fegyverzetkorlátozási főosztá­lyának vezetője, a Reuter-irodá­­nak adott nyilatkozatában. Karpov, aki a moszkvai külügy­­minisztériumi irodájában fogadta a Reuter tudósítóját, megismétel­te: a Szovjetunió arra törekszik, hogy a két nagyhatalom számol­ja fel az összes 500 és 5000 kilo­méter közötti — vagyis közepes hatótávolságú és hadműveleti­harcászati rakétáját. — Ha azon­ban az amerikaiak meg akarják tartani a Pershing—1A robbanó­fejeket, akkor más megközelítés válik szükségessé, például felme­rülhet az NDK-ban és Csehszlo­vákiában telepített, rövidebb ha­tótávolságú rakéták meghagyása — mondta a szovjet diplomata, aki korábban kormánya küldött­ségét vezette a genfi tárgyaláso­kon. Karpov visszautasította azt az amerikai érvelést, hogy a Per­shing—1A rakéták robbanófejei — bár amerikai ellenőrzés alatt maradtak — egy harmadik or­szággal, nevezetesen az NSZK- val kötött egyezmény értelmében különálló fegyverrendszerhez tar­toznak, és sorsukról nem lehet dönteni olyan tárgyalásokon, amelyeken kizárólag a Szovjet­unió és az Egyesült Államok vesz részt. Karpov hangoztatta: a Szovjetunió szövetségesei aligha mutatnának készséget egy olyan helyzet elfogadására, amelyben a határ túloldalán továbbra is ott van 72 darab nagyerejű amerikai robbanófej. Karpov közlése sze­rint az NDK és Csehszlovákia te­rületén mintegy hatvan SS—12-es rakéta található. Ezek hatótávol­sága — hasonlóan a Pershing— IA-hoz — körülbelül 900 kilomé­ter. Az újabb Gorbacsov—Reagan találkozóig aláírásra kész állapot­ba kellene kerülnie a szerződés­nek — mondta Karpov, és hozzá­tette: addigra ugyancsak ki kelle­ne dolgozni egy másik, a hadá­szati és az űrfegyverekről köten­dő egyezmény alapelveit is, hogy azokat a két vezető a csúcstalál­kozón jóváhagyhassa. A helikopterbaleset után Irán távozásra szólította fel Washingtont Kairóból jelenti az MTI. Négy újabb amerikai halottja van az Egyesült Államok öbölbeli kato­nai jelenlétének, Irán elnöke pe­dig pénteken ismét a körzetből való távozásra szólította fel Wa­shingtont. A Stark amerikai fregatt má­jusi tragédiája után csütörtökön újabb amerikai életeket követelő baleset következett be. Egy ame­rikai helikopter, amely szárazföl­di bázisáról — valószínűleg Bah­rainből — embereket és fontos felszerelést szállított a flotta zászlóshajójára, a La Salle-ra, eltévesztette manőverét és bele­zuhant az Öböl vizeibe. Öt em­bert kimentettek, s egy holttes­tet is sikerült megtalálni, de a gép három utasának nyoma ve­szett.* A flotta illetékesei hangoz­tatták, hogy balesetről van szó, azaz semmiféle támadás nem érte a helikoptert. Az esemény kényes időpontban történt, hiszen az amerikai vezetés a Bridgeton óriás tartályhajó sérülése ellenére azt hirdette, hogy lényegében alkal­mazkodni fog az eredeti tervhez, s hadiflottája védelme alatt a konvoj hamarosan visszaindul a Hormuzi-szoroshoz. Ehhez — legalábbis eddig — annak ellenére ragaszkodtak, hogy az esetleges újabb aknák elleni védelem változatlanul kérdéses: szaúdi segítséggel a hajóútból nyolc ilyen robbanószerkezetet eltávolítottak. Ám arra is szükség

Next