Magyar Nemzet, 1988. május (51. évfolyam, 103-129. szám)

1988-05-02 / 103. szám

Ssák kés ... Van, akinek csak a szája jár, van, akinek csak a keze. Akad, akinek mind a kettő. És... jól van ez így? Annyi bizonyos, hogy ha va­laki összeszorítja az ajkát, ezt nem örömében teszi. Meglehet, fájdalom az oka, vagy az utolsó, végsőkig feszített akarat. Együttérzést érdemel-e ez, vagy dicséretet is, esete válogatja. Mindenképpen jobb az össze­­szorított száj, mint a be­tapasz­tott, emögött keserűség halmo­zódik, s az ritkán terem jót; aki maga szorítja össze ajkait, be­lefárad talán, pihennie kell vagy gyógyítani őt, de szótlan­sága lehet termékeny. Aligha kétséges, az-e a jobb, ha más teszi valaki szájára a kezét, hogy befogja azt, vagy az, ha önként teszi az ember, maga tapasztja be a száját, talán úgy bölcselkedve bensejében: ne szólj szám, nem fáj fejem? Ettől persze még fájhat. Sőt, ha a ki nem mondott szavak nagyon fölgyülemlenek, képie­­sen szólva: túlnyomás keletke­zik odabent az emberekben. Ne csodálkozzék senki, ha egyszer aztán elég ebből, s fölszakad az emberből, ami föltorlódott benne. Előfordul ilyenkor, hogy valaki tépi a száját. És ez miért lenne jobb? Mégsem legyinte­­nék rá azokra, akik jártatják, talán tépik is a szájukat: el­gondolkodnék azon, mi okuk lehet rá? Mindenképpen rosszabb, ha valaki csak tátja a száját. Hangtalanul, s egyszersmind tétlenül. Tátott szájjal várja a sült galambot. Az így éhes száj­ból persze hang sem hallik, sem jó szó, sem rossz, de ha vélet­lenül odatalál egy falat ama sült galambból, helyes meggon­dolni: más nevelte, más növel­te, más sütötte é­s valószínűleg más érdemli azt a falatot. Sült bolondnak mondjuk hát azt, aki tétlen kézzel, tátott szájjal a sült galambot várja? Éppen nem, hanem ravasznak, élősdinek, ügyeskedőnek, in­gyenesnek. Jut eszembe erről a népi mondás: ingyen a szá­junk sem ér össze. Tessék ki­próbálni: aki azt mondja: pénz, csukott száját nyitja (vicsorít­ja?) föl, de aki ingyent mond, nem ér össze az ajaka. Vélhe­tően mást is eszünkbe juttat­hat ez a népi bölcsesség: felöt­lik előttünk az az ember, aki ingyen még a száját sem nyitja ki, nem is jártatja; az ilyennek pedig a keze se igen jár, vagy ha igen, hát aligha jó okkal, jó célért. Legföljebb a pénzért. A kor, amelyben élünk, nem az ingyenélőké. Vagy mégis? A kísértés mindenesetre élénk, zavarosba nyúlkálni sokakat csábító lehetőség, kövér halat lehet kifognia. Bár a kockázat sem csekély, hogy a rosszféle­képp tevékeny kezet előbb­­utóbb lefogja, megfogja egy másik kéz. Az is lehet, hogy akinek ily módon van benne a keze valamiben, megégetheti a kezét is, magát is. Dolgos kéz­zel természetesen nyugodtabb a lelkiismeret, bár bizonyára van, aki — s talán joggal — fölhorkan most, hogy nem mindig és nem mindenütt van becsülete annak, akinek ég a keze alatt a munka. Kérdés ugyan, jól nyúlt-e a dologhoz. Játszom a szavakkal, s ideje mondanom valamit, nehogy szószaporítóként tűnhessek föl? Hiszen nemzedékünknek amúgy is túlságosan sok szó ju­tott, igazán nincs mit csodál­kozni azon, ha valaki megelé­geli a szavakat, a kimondotta­kat és a kimondatlanokat, a le­­írottakat és a leíratlanokat, fáj­dalmasan gúnyolódik Hamlet­­tel: „Szó, szó, szó”. Bár úgy gondolom, az elfojtott szavakat ki kell mondani, s most kivált­képpen hozzá kell fogni az ed­dig elmondatlanok bevallásá­hoz, megértem a türelmetlensé­get is: már ne csak a szájunk járjon, a kezünk is. És...­­ És, igen. Legyen szó vagy cselekedet, ezen dől el rsüinden. És... Mi következik ezután? Akár szó, akár tett, lehet mag­vetés, termést érlelő, de le­het terméketlen is. Üres szó­­cséplés. Járhat a kéz, mint mo­tolla, haszna mégis nem több, mint ha ölbe ejtették volna. És akkor? Ha már az imént Ham­­letre hallgattunk, neszeljünk föl a Király szavára, aki térdel ép­pen, s Hamlet mögötte meg­torpan. Hallja az imát, netán szinte hallja. Mert „a vétek el­múlt", tudja ezt a Király maga is. Térdre borul, de tétován: próbát teszek" — mondja (vagy gondolja), nem igazán is­meri be, amit nemcsak beval­lania kellene, s meglakolni mi­atta, hanem jóvá tegye, ameny­­nyire csak lehetséges. Tudatá­ban van ennek ő maga is, ezért mondja, amikor ,fölkel és előbbre jön", hiszen változni nem fog: „Fölszárnyal a szó, eszme fennmarad: / Szó eszme nélkül mennyire sose hat". Bizony ,olyan ez az imént emlegetett „és..hogy kí­vánkozik hozzá még egy betű. Egyetlenegy, de benne s álta­la lényeges lesz, ami nélküle keveset vagy semmit sem ér. Nem elég annyit írnom, „és ..jobb és ígéretesebb így: ész. Igen, akár szája jár az embernek, akár keze, értel­messé és hatásossá az teszi, ha ott van utána az ész is. Eszme. Gondolat. Megfontolás. Mérle­gelés. Értelem, tudás. Belátás és érzelem. Voltaképpen maga az ember. Mit is fecsegek! Hiszen az észnek nem utánakullognia kell a kimondott vagy elhallgatott szónak, bármily tevékeny cse­lekvésnek, hanem előtte jár­nia! Mennyi hibát elkerülhet­ne, elkerülhetett volna életében az ember, ha előbb használja az eszét, s csak azután szól vagy cselekszik! De ha már úgy esett, hogy meggondolatlanul s megfontolatlanul szólt vagy cselekedett az ember, legfőbb ideje észrevenni azt az ést, lat­ra tenni, ami az és után követ­kezik, hogy legalább most gon­doljuk meg, mit mondjunk és mit tegyünk. Ésszel él az ember, ez is népi bölcsesség, akárcsak ez: előbb járjon az eszed, azután a nyel­ved. Hogy ez előbb nem jutott eszembe! Pedig ha ez igaz — márpedig igaz! — a szájra, sokkalta igazabb a kézre: előbb járjon az eszed, azután a kezed. S ha most rám ripakodik vala­ki, ne kerteljek tovább, mond­jam végre ki, mit gondolok a szájról, a kézről, és... az ész­ről, hát kimondom: eszement szót kár kimondani, eszement cselekvésnek kár a vége. Gon­dolkodni kell, méghozzá idő­ben, s most legfőbb ideje van ennek. A gondolkodáshoz per­sze tudás is kell, mert üres fej­jel senki sem gondolhat, mond­hat vagy tehet olyasmit, ami őneki magának, szűkebb vagy tágabb közösségének javára válik, s nem illan el, nem okoz bajt, nem késő. És nem foly­tatódik — helyesebben: nem fejeződik be — úgy, mint Ham­let jogos bánata, érthető szán­déka, tépelődése, tűnődése, töprengése — és élete. A többi, néma csend". Vegye elő tehát ki-ki a job­bik eszét, szóljon igazat és cse­lekedjék helyesen. Szót kell ér­tenünk egymással, őszinte szót, még ha olykor fájdalmas is, elhessenteni üres szavakat, hal­ló füllel, nyitott szívvel ügyelve a józan észre, okulva a múltból, tettrekészen keresni, mi követ­kezzék az „és...” után. Egy esztendővel több mint fél évszázada írta keserűen Jó­zsef Attila: „Az ország nem kérdi, mivégre­­ engedik meg­gyűlni a bajt..." Most kérdi. A felelet felelőssége előtt senki sem torpanhat meg. Zay László Reagan utasítását követően fokozódott a feszültség az Öböl térségében Négyoldalú megbeszélések kezdődnek Londonban az angolai megbékélés előmozdítására A külpolitikai helyzet MEGOLDÁST KERESŐ LÉPÉSEK és attól távolodó intézkedések vegyülnek a hírügynökségek legfrissebb jelentéseiben. Bizakodó fejle­mény, hogy a rendezést elősegítő csoport élén ENSZ-megfigyelők ér­keztek Kabulba az afgán átmenet előmozdítására, s amolyan szenzá­ciónak hat, hogy hétfőtől Londonban négyoldalú találkozót tart Kuba, Angola, Dél-Afrika és az Egyesült Államok. Ez az összetétel eeddig példanélküli, mert bár már korábban folytak két- és háromoldalú egyeztetések, a kibővített üléssel szeretnének közelebb jutni a megol­dáshoz az angolai megbékélés ügyében. Luanda és Havanna előzőleg megállapodott abban, hogy a kubai csapatok fokozatos és teljes kivo­násáról csak abban az esetben hajlandók tárgyalni, ha Pretória meg­szünteti az l­nita-gerilláknak nyújtott támogatást, s Washington hoz­zájárul Angola biztonságának nemzetközi szavatolásához. Kevesebb sikerrel zárult Managuában a nicaraguai kormányképviselők és a kont­rák megbeszélése, a háromnapos találkozó után úgy keltek fel a tár­gyalóasztaltól, hogy azt sem döntötték el, vajon kitűznek-e újabb for­dulót. A kontrák vezetője mindenesetre kijelentette, ha ismét tanács­koznának is, annak színhelye semmiképpen sem lehetne Nicaragua fő­városa. A TÚLZOTT VÁRAKOZÁST igyekezett megelőzni madridi nyilat­kozatában Viktor Karpov különleges megbízatású nagykövet a szovjet kormány egyik legtekintélyesebb leszerelési szakértője, aki a spanyol hírügynökségnek adott nyilatkozatában kifejtette: a hadászati fegyver­zet csökkentésére vonatkozó egyezményt aligha írják alá Gorbacsov és Reagan moszkvai találkozóján, lévén, hogy nincs elegendő idő a végleges kidolgozáshoz. Madridban, ahol Karpov hivatalos tájékozta­tást adott a spanyol vezetésnek a Moszkva és Washington között folyó párbeszédről, aláhúzta: az aláírást jelenleg akadályozó egyik tényező az Egyesült Államokban folyó elnökválasztási küzdelem. Bár tette hozzá, „okkal feltételezhető a stabil kapcsolatok fenntartása a jövőbeli washingtoni kormányzatokkal is”. Kitért a leszerelési kérdésekre Ana­­toluij Adamisin szovjet külügyminiszter-helyettes is, aki Londonban cáfolta azt a nyugati állítást, miszerint a Szovjetunió rövidebb hallótá­­volságúakká alakítja át interkontinentális rakétáinak egy részét, így pótolva az eszközöket, amelyeket a decemberi szovjet—amerikai raké­taszerződés értelmében fel kell számolnia. Ő hasonló megbízatással, mint Karpov Howe brit külügyminiszterrel és Crocker amerikai kül­ügyi államtitkárral ismertette Moszkva idevonatkozó álláspontját. E tájékoztatókkal egy időben hangzott el a Pentagon vezetőjének, Frank Carluccinak újabb bírálata, amely szerint a Szovjetunió már két, változtatható indítóállású földrészközi rakétákból álló rendszert tart működésre kész állapotban, miközben az Egyesült Államokban még mindig arról vitáznak, szükség van-e egyáltalán ilyen hadi beren­dezésekre. Az úgynevezett mobil rakéták kérdése az egyik vitatott pont a hadászati fegyverzetek csökkentéséről folyó tárgyalásokon, s most Carlucci azt közölte, szerinte Moszkva kiterjedt, nukleáris csapástól védett földalatti irányító és harcvezetési rendszert épített ki. Elismerte ugyan, hogy Washingtonnak is van ilyen készültsége, de szerinte az korántsem olyan átfogó, mint a szovjet. Az amerikai védelmi miniszter bírálata ellenére hangoztatta: Washington kész új leszerelési megálla­podásokra Moszkvával, de ehhez „annak a politikának, amelyet Gor­bacsov kifejt, a katonai kérdésekben is meg kellene nyilvánulnia, ám ennek eddig nincs jele”. NYUGTALANÍTÓ KÖZLÉSKÉNT értékelik általában Reagan elnök­nek azt a hét végén ismeretessé vált rendelkezését, miszerint a Perzsa- öbölben állomásozó amerikai hadihajók a jövőben nyújtsanak segítsé­get más, semleges ország hajóinak, ha arra szükség van. Nemzetközi források e bejelentésben bizonytalan amerikai szándékokat vélnek felfedezni, bár önmagában kedvezőnek ítélik a döntést, amelyet vi­szont a teheráni vezetés egyértelműen agresszívnak minősített. Raf­­szandzsani, az iráni parlament elnöke intette Washingtont, hogy amennyiben „újabb incidenseket provokálnak az Öbölben, Teherán a konfrontáció övezetét nem fogja­ e térségre korlátozni”. Vagyis az eset­leges megtorló akcióikkal az Egyesült Államoknak az Öblön kívül is számolnia kell. A legtöbb vélekedés aggályt is tartalmaz, hogy Washington esetleg a víziút „csendőrének” nemkívánatos szerepére kényszerül, de leg­alábbis olyan feladatot vállal magára, amelyet az ENSZ-nek kellene ellátnia. Több állam között a Szovjetuniónak is az a véleménye, hogy e kérdéses tengeri útvonalak ellenőrzését nem egy hatalomra, hanem a világszervezet lobogója alatt hajózó nemzetközi flottára kell bízni. A fenntartásokat hangozta­tók­ azt is számításba veszik, hogy Teherán ké­pes lesz megtalálni, miként zárja le az átjárókat aknásítással vagy ra­kéták bevezetésével. Az Egyesült Államok pedig máris vesztes, ha szembeszáll a kihívással, hiszen háborúba keveredhet Iránnal. (Zs. E.) A világ dolgozóinak kívánságai II. János Pál pápa a szolidaritás fontosságát emelte ki A helyi sajátosságoknak megfelelően ünnepelte meg vi­lágszerte a munkásság május elsejét. A dolgozók jogai és kö­telességei mellett a béke és re­form került előtérbe a megem­lékezéseken. Moszkvában Mihail Corbacsov­­val, az SZKP KB főtitkárával az élen tíz óra előtt néhány perc­cel léptek fel a Lenin-mauzó­­leum mellvédjére a szovjet párt és állam vezetői. A több mint két­órás felvonuláson hangoztatott jelszavak üdvözölték az SZKP XXVII. kongresszusának hatá­rozatait, az átalakításra, a nyil­vánosságra, a demokratizálásra és a gyökeres gazdasági reform vég­rehajtására meghirdetett irány­vonalat Romániában a központi ünnep­ség színhelye Bukarest volt. A rendezvényen Nicolae Constantin, az RKP KB PVB tagja mondott beszédet Az országban nem ren­deztek felvonulásokat, de a váro­sok főterén ünnepi transzparen­seket helyeztek el. Mindenütt lát­ható volt Nicolae Ceausescunak, az RKP főtitkárának, köztársasá­gi elnöknek a képe. Számottevő rendzavarások nél­kül zajlottak le a május elsejei ünnepségek Lengyelországban. Varsóban közel 250 ezren vonul­tak fel. Ünnepi beszédében Woj­­ciech Jaruzelski, a LEMP KB el­ső titkára, az államtanács elnö­ke a konzervativizmus, a hátrahúzó erők elleni határozott harcra szó­lított fel. A lengyel kormány szóvivője vasárnap sajtóértekezletén közöl­te, hogy mintegy tucatnyi város­ban összesen 20 ezren, Varsóban 2 ezren, Gdanskban 3 ezren vet­tek részt ellentüntetéseken. .A krakkói egyetemen 200, a Varsóin 100 diák próbált tüntetést rendez­ni. Valamennyi megmozdulásra az istentiszteletek után, a templomok körül került sor, bár a plébáno­sok minden esetben fegyelemre és nyugodt elvonulásra szólították fel a híveket. Az ellentüntetések résztvevőinek számát Urban el­enyészőnek minősítette, mivel az idei május elsejét a korábbinál na­gyobb nyugati sajtókampány, az ellenzék élénk szerveződése, röp­lapozás előzte meg. A törvénysértő cselekedetek megelőzésére még május elseje előtt 57 embert állí­tott elő a lengyel rendőrség, 21 -et Varsóban. A vasárnapi rendzava­rási kísérletekkel összefüggésben 33 személyt állítottak elő,­ ebből 11-et Wroclawban — jelentette be a szóvivő. A Nowa Huta-i Lenin bohémáben május elsején is tar­tott a sztrájk, de kudarcot vallott a tüntetés szervezésére irányuló kísérlet — közölte Urban. Prágában több mint 250 ezer ember előtt mondott beszédében Milos Jakes, a CSKP KB főtitká­ra azt hangsúlyozta: Csehszlová­kiában a gazdaság alapvető re­formjára, a szocialista demokrá­cia következetes elmélyítésére, a szocialista önigazgatás elvének ér­vényesítésére, a politikai nyitott­ságra, a közvélemény nagyobb tá­jékoztatására és fokozott ellenőr­zésére van szükség, de a változta­tásokat fokozatosan vezetik be. Jakes arról is beszélt, hogy Csehszlovákiában kritikusan ér­tékelik a szocializmus építésében eddig megtett utat, de nem en­gedik meg az elért eredmények megkérdő­j­elezését. Bulgária szintén az átalakítás és a szocializmus megújításának jegyében ünnepelt. Petar Djur­­gerov, a BKP KB Politikai Bizott­ságának póttagja a Bolgár Szak­­szervezetek Központi Tanácsának elnöke televíziós üdvözletében méltatta, hogy a dolgozók támo­gatják a bolgár társadalom átala­kításának folyamatát. A jugoszláv államelnökség rendeletére Belgrádban 15, a köz­­társasági székvárosokban pedig 10 díszsortűz köszöntötte május elsejét. A központi ünnepségre vasárnap délelőtt a szlovéniai Li­­secen került sor, ahol 50 évvel ez­előtt Joszip Broz Tito vezetésével megalakult a Jugoszláv Kommu­nista Párt honi vezetősége. Pekingben a parlamentben tar­tott ünnepségen Jao Ji-lin mi­niszterelnök-helyettes a hatékony­ság fokozására és a munka ter­melékenységének a növelésére hívta fel a kínai munkásokat. Hangoztatta, hogy a folyamatban levő gazdasági reformok, min­denekelőtt az elosztás, az alkal­mazás és az árrendszer reformja hátrányosan érinthetik a dolgozó­kat, de arra kell törekedniük, hogy személyes érdekeiket ren­deljék alá az ország és a társa­dalom kollektív érdekeinek. Afganisztánban május 1. al­kalmából felhívást intézett a la­kossághoz az Afganisztáni Nem­ Demokratikus Párt Központi Bi­zottsága. Ebben méltatta az afgán­­kérdés külső vonatkozásait ren­dező genfi megállapodásokat. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság központi ünnepségén, Phenjanban a­ nemzetközi béke­harc fontosságát hangsúlyozta Kim Bon Djv,­a Koreai Egyesült Szakszervezetek Központi Bizott­ságának elnöke. Leszögezte, hogy a KNDK támogatja a szocialista országoknak a nukleáris fegyver­kezési verseny megfékezésére irá­nyuló erőfeszítéseit Mintegy 350 ezren vettek részt vasárnap Tokióban a május 1-jei központi nagygyűlésen. Elítélték azokat a kísérleteket amelyek Japánban a fegyverkezés fokozá­sára irányulnak. Május 1-je előestéjén mintegy 60 társadalmi, ifjúsági, szakszer­vezeti, háborúellenes, vallási és nőszervezet aktivistái követelték hogy Kanadát változtassák nuk­leáris fegyverektől mentes öve­zetté, és vessenek véget a fegy­verkezési hajszának. A megmoz­dulás résztvevői üzenetet nyúj­tottak át az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, Kína és a Szovjetunió ottawai diplomáciai képviseletének, s eb­ben felszólították az öt nagyha­talmat, hogy tegyenek meg min­dent a leszerelésért, az emberiség békés jövőjének biztosításáért. II. János Pál pápa vasárnap május 1-jei külön üzenetben kö­szöntötte a világ minden dolgozó­ját a munkások ünnepén. Az egy­­házfő reményének adott hangot, hogy a dolgozók ezen a napon jobban átérzik a munka dicsősé­gét, a munkával járó jogokat és kötelességeket, a munkások közöt­ti szolidaritás fontosságát. Teherán Irán-ellenes akciónak tartja az amerikai flotta védelmi feladatait Teheránból jelenti az AP. Ha­sam­ Rafszandzsani, az iráni par­lament elnöke vasárnap a képvi­selők előtt elmondott felszólalá­sában intette az Egyesült Álla­mokat attól, hogy kiterjessze ka­tonai beavatkozását a Perzsa (Arab)-öbölben. Az iráni politikus célzott arra, hogy ha az Egyesült Államok újabb incidenseket provokálna az Öböl térségében, Irán a „kon­frontáció övezetét nem fogja a Perzsa (Arab)-öböl térségére kor­látozni", vanis az esetleges meg­torló akciókkal az Egyesült Ál­lamoknak e térségen kívül is számolnia kell. Megerősítette, hogy Teherán fenntartja magá­nak a visszacsapás jogát. Rafszandzsani újabb Irán-elle­­nes lépésnek minősítette Reagan elnök pénteki döntését a kereske­delmi hajóknak nyújtott ameri­kai katonai védelem kiterjesztésé­ről, s kijelentette, Washington „egy újabb Vietnam felé taszítja az amerikai népet". Véleménye szerint összeesküvésről van szó, melynek célja, hogy megkösse Irán kezét és szabad cselekvést biztosítson háborús ellenfelének, Iraknak. Az amerikai elnök pénteken közölte döntését, hogy a Perzsa (Arab)-öbölben tartózkodó ame­rikai hadihajók a jövőben azok­nak a békés céllal úton levő ke­reskedelmi hajóknak is védelmet nyújtanak (az iráni támadások­tól), amelyek nem az Egyesült Ál­lamok, hanem valamely semle­ges ország lobogója alatt közle­kednek. A Reuter jelentése szerint a szaúdi hadügyminiszter megerő­sítette: országa elutasította Wa­­shintonnak azt a kérését, hogy amerikai szakértők vizsgálhassák meg azokat a közepes hatótávol­ságú rakétákat, amelyeket a szaú­di kormány Kínától vásárolt Szultán Bin Abdel-Aziz egy li­banoni hetilapnak nyilatkozott er­ről. Közölte: Washington azt kér­te a szaúdi kormánytól, hogy szakértői megvizsgálhassák a ra­kétákat vajon nukleáris vagy ve­gyi töltettel vannak-e felszerel­ve.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék