Magyar Nemzet, 1989. június (52. évfolyam, 126-151. szám)

1989-06-03 / 128. szám

A vilá­gpolitika és m5G A magyar-szuezi „kettősválság” Joh­n Crm­pley New York-i etemzése New York, 1989. májut Jól ismert tény ma már, hogy az Egyesült Államok világosan kifej­tette 1956 októberében, nem kíván beavatkozni Magyarországon, nem fenyegetődzik az erő alkalmazásával, nem akarja felborítani a kiala­kult katonai egyensúlyt, tiszteletben tartja az érdekszférákat, amelyek a béke megőrzését szolgálták. Ekként emlékezik vissza az akkori idők­re John Campbell, aki 1956 októberében a Közel-Keleten tartózkodott, ahol egy másik válság bontakozott ki. Már nem dolgozott a külügy­minisztériumban, ahonnan 1955-ben vált ki, miután a kelet-európai osztályon és a politikai tervező apparátusban tevékenykedett. A negy­venes évek közepén, második felében részt vett a fegyverszüneti és a békekötési tárgyalásokon, a magyar ügyekkel foglalkozott már ekkor­tájt is. A State Departmentből a külpolitikai tanácsba vezetett az útja. Egy évtizede visszavonult az aktív politizálástól, s Boston mellett él. De gyakorta felkeresi volt munkahelyét New Yorkban. Ennek a be­folyásos intézetnek a könyvtárában találkoztunk, hogy elmondja, ho­gyan látta akkor a fejleményeket, s milyen hasonlóságokat és különb­ségeket fedez fel a mai helyzet értékelésekor. Tanulmánya „A Szov­jetunió, az Egyesült Államok és a magyar a szkezi kettősválság cm­­mel hamarosan megjelenik abban a kötetben, amelyet az angol Oxford Kiadónál készítenek elő. — Milyen volt a bantulét Svaibint­­■onban, ezekben az októberi napok­ban, Campbell úr? — Rendkívül derűlátó. Eisen­­hower és Dulles érdekes beszél­getéseket folytatott a magyar ki­bontakozás esélyeiről. Azt remél­ték, hogy amerikai segítség nél­kül is elérhető legalább a részle­ges függetlenség, s olyan megol­dásban bíztak, mint amilyet Go­­mulkának sikerült kialkudnia Lengyelországban. A külügymi­niszter valóságos csudáról be­szélt, úgy vélekedett, hogy az oroszok végül is­ megengedik a szálak lazulását. Washington iga­zán nem akarta tudomásul ven­ni a szovjet beavatkozást, amely­ről a döntés már október har­mincegyedikén megszülethetett Moszkvában, miközben a hivata­los Amerika még másnap is ab­ban a hiszemben élt, hogy Bu­da­pest követheti Varsó példáját Bohlen moszkvai nagykövet el­lentmondásos értesüléseket szer­zett, egyrészt táviratban jelezte Zsákot­ marsallnak a katonai ké­szülődésre utaló megjegyzéseit, míg mások arról tájékoztatták, hogy az erőszakos fellépés elke­rülhető. A lényeg az, hogy az Egyesült Államoknak nem volt más politikája a térséggel kap­csolatban, mint figyelni, mi tör­ténik. Ellenintézkedésekről nem gondolkodtak a Fehér Házban, csupán a mérges hangú tiltako­zásokat fogalmazták. Tárgyalni hogye sms Ina — vajon Szuez magyarázza ezt a visszafogottságat? — vállalt szót egyáltalán egymással Washington és Moszkva? — Közvetlenül nem. Bohlent utasította Dulles, hogy puhatolja ki­ a szovjet szándékokat. A nagykövet ennek igyekezetig is eleget tenni, járta a fogadásokat, ahol érdekes módon megjelent a szovjet felső vezetés is. A sok diplomáciai érintkezésből azon­ban nem sok minden derült ki, a szovjetek nem javasoltak semmit sem, de azt leszögezték, hogy az Egyesült Államoknak ki kell ma­radnia a dologból.­­ Másrészt Washington bizto­sítékokat kínált, nem a fenyege­tőzést választotta. Az oroszok amúgy is Magyarországon voltak, NATO-erők pedig nem álltak rendelkezésre a közelben. Anglia és Franciaország a Közel-Keleten kötötte le magát, szembe találva magát az Egyesült Államokkal, de egyébként sem különösebben érdeklődve a magyar helyzet iránt, ők elfogadták a status quót, míg az amerikai politiká­ban gyakorta hangoztatott elem volt a felszabadítás stratégiája amely az 1952-es választások óta élénken élt a köztudatban. Eisen­­hower és Dulles a diplomáciára helyezte azonban a hangsúlyt, gondosan ügyelt arra, hogy óva­tos legyen, ne kötelezze el ma­gát. Bohlennek megüzenték: ad­ja értésre Moszkvában, hogy az Egyesült Államok nem avatkozik be, ugyanakkor a Szovjetuniónak is be kell látnia, hogy bizonyos engedményeket kell tennie Ma­. A nyilvánosság előtt Dulles beszédében tért erre ki október huszonhetedikén. Jelezte, hogy Washington nem kíván katonai előnyre szert tenni, módosítani az erőviszonyokat, Magyaror­szágban nem keres katonai szö­vetségest. A megnyilatkozásnak ezt a részét Bohlennek terjeszte­nie kellett Moszkvában. Az elnök és külügyminisztere azt hitte, befolyásolhatja Hruscsovot. De tévedtek, mert az oroszok csak az önnön ítéletükre hagyatkoz­tak, a szovjet—magyar kapcsola­tokba illesztették döntésüket, a katonai érdekeiket, állásaikat tartották szem előtt. Az ameri­kai álláspont tudatában azt kel­lett mérlegelniük, miként pró­bálják meg irányítani az esemé­nyeket, s amikor a tárgyalásokat követően elszánták magukat, ak­kor abból indultak ki, hogy szá­mukra a helyzet ellenőrizhetet­lenné vált. Washington félre is értette a szovjet jelzéseket. Győ­zelemről beszélt, a nyugati érté­kek felülemelkedését értékelte, a szövetségeseivel vitázott Egyip­tomról, amidőn az orosz csapa­tok már megindultak. Persze, a dullesi jelzéseket Hruscsov is sokféleképpen magyarázhatta, egyrészt kihallhatta azt is, hogy Moszkva szabad kezet kapott­­ Washingtontól, másrészt gyana­kodhatott, nem hamis-e az ame­rikai visszafogottság, nem ösz­­tönzi-e a kormányzat a felkelést. — Campbell úr, fabaerü­l-e egyálta­lán ez amerikai politika alakítóiban, hogy érdemes volna Hruscsovot, a re­formokat k­ivetve, valamiképpen tá­mogatni? Vagy egéssen más körül­mények uralkodtak a világban? — Ilyesmit senki sem fontol­gatott. Ugyanakkor tény, hogy bizonytalansággal telve szemlél­ték a szovjet-kelet-európai vi­szony változásait Hruscsov kong­resszusi beszéde után. Nem volt kétséges, hogy Moszkva átérté­keli a kapcsolatait, ennek egyér­telmű megnyilvánulása volt a kibékülés Jugoszláviával. Hrus­csov belgrádi látogatása, majd a krími találkozók után Washing­ton arra számított, hogy a tér­ségben lecserélik a vezetőket, e rendszerek valamelyest nyitot­tabbá válhatnak, függetlenebb kül-, s rugalmasabb bel-, gazda­ságpolitikát folytathatnak. Ennek megfelelően erősítette meg Wa­shington a nemzetbiztonsági ta­nács 1949-es útmutatását, amely az evolúciós megközelítést tette magáévá, nemzeti kommunista kormányok létrejöttét szorgal­mazta, amelyek szoros katonai szövetségben maradnának a Szovjetunióval. Voltaképpen a Tru­ma­n-dok­trína érvényesítésé­nek tekinthető ez, s kevésbé a jaltai egyezkedés érvényesülésé­nek. Utóbbinak azért sem, mert nem bizonyítható, hogy papírra is vetettek ilyen megállapodást, amely ha fel­vetődött is a tár­gyalásokon, nyilván nem Európa kettéosztását kívánta előmozdí­tani a Nyugat részéről. Az Egye­sült Államok egészen egyszerűen céljául tűzte ki a szovjet terjesz­kedés feltartóztatását, de stabi­lizáló tényezőként könyvelte el a katonai-biztonsági övezetek létét, s nem törekedett arra, hogy be­avatkozzék a másik befolyási tér­ségében. Mint ahogy a Szovjet­unió is távol tartotta magát a szuezi válságtól, s csak a számá­ra megnyugtatóan elrendezett magyar krízis után lett agresz­­szívebb a Közel-Kelettel össze­függésben, ám akkor is csak sza­vakban, arra a következtetésre jutottak, hogy a programok közvetlenül nem serkentették, inkább a ko­rábban követett propaganda iga­zodott az eseményekhez. Az öt­­venkettes választások óta akti­visták tömegei sürgették, hogy a szabadság zászlaját emelje ma­gasra Kelet-Európa, s ez nyilván azt a látszatot keltette, hogy a Nyugat kiáll tevőlegesen is a mozgalmak mellett. Ám Wa­shingtonban teljesen nyilvánvaló volt, hogy mindez csak propa­ganda, amelyet az 56-os szava­zási hadjáratban is kihasználtak sokan.­­ A családon kelta októberi, no­vemberi napok után tö­rentett­e el amerikai vezetés azon, mi és miért történt! — Azt kell mondanom, Nagy Imre valószínűleg elvitte addig a pontig az eseményeket, hogy a szovjeteknek lépniük kellett. Úgy találhatták Moszkvában, hogy Nagy Imre nem ura a helyzet­nek, nem elég erőteljes személyi­ség ahhoz, hogy megálljt paran­csoljon a fejleményeknek, s olyan kiutat keressen, mint Go­­mulka, aki belement abba, hogy országa hűséges lesz a szovjet külpolitikához, nem hagyja ott a Varsói Szerződést, s nem köve­teli az orosz csapatok távozását. Úgy látszott, hogy Nagy Imre is ezen az ösvényen jár, s meglehet, egy ilyen alkuba Hruscsov is be­leegyezett volna, noha nem állt mögötte egységes vezetés. Ezért jegyezhette meg Brioni szigetén, ahol november másodikén és harmadikén tartózkodott, hogy a sztálinisták és a tábornokok őt tették volna felelőssé Magyaror­szág elvesztéséért. Mindazonáltal, Szuszlov és Mikojan, akik né­hányszor Budapestre utaztak, hajlandónak mutatkoztak a ma­gyar törekvések, például a több­pártrendszer elismerésére, kér­dés, persze, őszintén tették-e. Csak találgatni lehet, hogy végül is mi késztette a Szovjetuniót a csapatainak a visszafordítására. Nagy Imre beszéde a VSZ fel­mondásáról, a semlegességről voltaképpen válasz volt a bevo­nulásra, ekként a moszkvai dön­tés hátterében a kommunista párt szétesése, a koalíciós kor­­mányzás veszélye, a szovjet fel­ügyelettől független magyar had­sereg létrehozása, vagy a jelzé­sek a kilépési szándékra a Varsói Szerződésből húzódhattak meg, netán a forradalom fékezhetet­­lennek látszó lendülete volt a késztető erő. Katonai pozícióikat akarták megtartani, s ezért foj­tották el a magyar törekvéseket. — A­ntal ara kevésbé izgalmas helyi, vajon milyen tanulságokat kí­nál, Campbell úr? Rezzenéstelen faarccal már az asztalnál ülnek a játékosok, az első leosztás előtt megfeszül a csend a teremben. A kártyapart­­nerek — akik különleges szabá­lyokat agyaltak ki erre az egyet­len partira —, ha nem szeretik is, de jól ismerik egymást, ám, mint a valódiban, e furcsa lengyel pókerben is Fortuna asszonyé a végső szó — senki sem tudhatja előre a lapjárást. Drukkerek és kibicek izgalommal figyelik a ke­zeket, a játszma elől már nem le­het kitérni, s ez a legfontosabb. Artur Miedzyczki költő ilyenfor­mán jellemezte a La Repubblicá­­ban azt a hangulatot, amely több mint negyven esztendő után az első — „majdnem /eligit’ — sza­bad parlamenti választásokat övezi Lengyelországban. Választási misék „Harminc éve nem szavaztam, most ideraknak egy nevekkel te­leírt lapot. Mondják meg, min­denkit kihúzzak a Szolidaritás jelöltjein kívül, vagy mit csinál­jak?” Valószínűleg nem a Bytom melletti bányász volt az egyetlen, aki ilyenfajta kérdéseket tett fel a választási gyűléseken, ugyanis a „vasárnapi játékszabályok” igencsak bonyolultak. A legegy­szerűbb épp az, ami a legnagyobb vívmány: az Elbától keletre az utóbbi négy évtizedben a lengyel parlament felsőháza, a most visz­­szaállított Szenátus lesz az első olyan törvényhozó testület, amely­nek száz tagjáról teljesen szabad választásokon döntenek az állam­polgárok. Szenátusi helyért bárki versenybe szállhatott, aki három­ezer választó aláírását összegyűj­tötte, s természetesen megfelelt a választhatóság általános feltéte­leinek. Varsó és Krakkó 3-3, a többi vajdaság pedig egyenként 2-2 szenátort küld a felsőházba. A főcsapás iránya a szenátus, hiszen az itteni helyek eloszlásá­ból világosan kirajzolódik majd Lengyelország politikai tájképe. Az ellenzék kampányát folytató Állampolgári Bizottság nagy re­ményeket táplál: a szenátusi ab­szolút többség megszerzésében vakon bízik, de a vérmesebbek lehetségesnek tartják, hogy övék lesz a felsőházban a mandátumok nyolcvan százaléka vagy még annál is több. A visszafogottabb szakértők figyelmeztetnek, hogy a Szolidaritás még a vajdaságok felében sem tekinthető igazán erősnek, s a kormány közvéle­mény-kutatási intézete is túl­zottnak tartja az ellenzék várako­zásait. A mintegy kilencven szá­zalékában katolikus Lengyelor­szágban egyáltalán nem lebecsü­lendő — éppen az említett vidé­keken — az az egyértelmű tá­mogatás, amelyben a kampány fo­lyamán az egyház részesítette a Szolidaritás jelöltjeit. „Minden szentmise egy választási nagy­gyűlés a Szolidaritás mellett" — zsörtölődtek a kommunista jelöl­tek, s a Polity­ka azt állította: „A szószék hatásosabb választási esz­köz Lengyelországban, mint a te­levízió.” A kampányra szánt mű­soridőnek csaknem negyedét kapta meg a Szolidaritás, amely a kormányt azzal vádolta, hogy a meghatározott programokon kí­vül is lépten-nyomon szerepelteti „üdvöskéit” a különböző rádiós és televíziós programokban. .. Trngíralattjárók ” A választások kétfordulósak, június 18-én újra voksolnak a sza­vazók azokra a mandátumokra, amelyek esetében az első me­netben egyik jelölt sem szerezte meg az abszolút többséget. A pá­lyázók nagy száma miatt valószí­nűleg a szavazatok megoszlanak, s a körzetek túlnyomó többségé­ben csak két hét múlva születhet meg a végeredmény. A mindent eldöntő „ütközetben" a holnap legtöbb voksot kapó két jelölt­­ vesz részt, s ekkor már bármilyen csekély mértékű egyszerű több­ség — elméletileg egyetlen érvé-­­­nyes szavazat­­- elég a sikerhez. Az említett szabály azonban az or­szágos listán induló 35 államf­és pártvezetőre, rendszerhű ér­telmiségiekre nem vonatkozik, nekik az első fordulóban meg kell szerezniük — országos szin­ten — a szavazatoknak több mint ötven százalékát. A hata­lom emberei mindenesetre ke­mény próbát fogadtak el, hiszen aki nem nyeri el a szavazók több­ségének bizalmát, az búcsút int­het a parlamentnek. Rakowski miniszterelnök közölte is, ha ez bekövetkeznék, nem csupán „eny­he kisiklásnak" tekintené a dol­got, hanem levonná a „megfele­lő következtetéseket". Az országos listával elérkez­tünk az alsóházhoz a szejmbeli választásokhoz. A hatalom és az ellenzék áprilisi megállapodása értelmében a négyszázhatvan Szejm-mandátumot előre elosz­tották: 65 százalék a kormány­­koalíció, 35 százalék sorsa pedig — a szenátushoz hasonlóan — szabad választásokon dől el: er­re a 161 helyre pályázhatnak az ellenzék képviselői és a függet­len jelöltek. A koalíciós partne­rek továbbosztották a részüket: a képviselői helyekből a LEMP-é 38, a Parasztpárté 17, a demok­ratáké 5 százalék, s ugyanennyit kap együttesen a koalícióban részt vevő három kicsiny világi katolikus szervezet. Mint a szá­mokból kiderül, a kommunista párt lemondott abszolút többsé­géről a Szejmben, s a Szövetsé­ges pártok jelentősége ezáltal rendkívül megnő, most először próbálgatják eredménnyel saját hangjukat, nem rejtik Véka alá függetlenedési szándékaikat a LEMP-től, s a koalíciós kapcso­latokat új alapra kívánják he­lyezni. Az állampolgári bi­zottság 161 jelöltje „függetlenek­kel” mérkőzik, akik közül a Szo­lidaritás szerint sokan „a párt tengeralattjárói”. Az állampol­gári bizottság szakértőinek becs­lése a szejmbeli esélyekről a — szenátusiakhoz képest — higgad­tabbak, 100-120 mandátum elnye­résében bíznak. Érdekes és izgal­mas összecsapások várhatók több választási körzetben, hiszen sok helyen Lengyelországban népsze­rű személyiségek mérkőznek majd meg a Szolidaritás ugyan­csak ismert aktivistáival. Az egyik legközismertebb kettős, a volt kormányszóvivő, a rádió és a tévé Új elnöke, „a pártonkívü­­li" Jerzy Urban, s a Szolidari­tás-tag filmszínész Andrzej La­­picki.­­ I Valerna hisimtái Mivel a koalíciós pártok szejm­beli mandátumai mindenképpen biztosítottak, itt a verseny csak a személyekre korlátozódik, s ezért az ellenzéken belül so­kan arra szólították fel híveiket, hogy „Walesa katonáin" kívül mindenkit húzzanak ki a listá­ról, így „megszégyenítően” ala­csony szavazatot kapnak majd a hatalom jelöltjei. Walesa, a Szo­lidaritás elnöke — aki egyébként sem a szejmbe, sem a szenátus­ba nem jelöltette magát — szem­­beszállt ezzel a nézettel, mond­ván, az ellenzéknek korántsem mindegy, hogy a hatalom mely képviselőivel kell majd a szejm padsoraiban ülniük, tehát felszó­lította követőit: a koalíció je­löltjei közül igenis támogassák a változást akarókat, a reformszel­­leműeket. A szélsőséges ellenzék viszont úgy, ahogy van, elítéli az anti­demokratikus „választási cir­kuszt”, amelyet minden bizon­y­­nyal igyekszik majd megzavar­ni. A pezsgő választási kampány alatt a kormány és a Szolidari­tás — a kölcsönös vádaskodások ellenére — feltűnő mértéktortás­sal kezelte a kényes kérdéseket. Pedig volt belőlük néhány: utcai összetűzések május elsején, szov­­jetellenes zavargások, lehallga­tókészülék egy Szolidaritás-iro­dában, a szakszervezet tévémű­sorának betiltása, s az előzetes megállapodással ellentétben a kormány még mindig nem jé­rolt hozzá a Független Diákszövetség bejegyzéséhez, miközben „konf­­rontációs kampánnyal" vádolta az ellenzéket. A felek azonban kerülték a nyílt szakítópróbát, úgy látszik, tényleg fontosabb, hogy együtt legyen a társaság a „kártyapartihoz". Vasárnap várhatóan a lengyel választópolgárok nyolcvan száza­léka megy el szavazni. Persze ez az adat is csak jóslás, valójá­ban minden bizonytalan, mint a lapok végső kiterítéséig a póker­ban. Pósa Tibor A dokumentumokat tanul­mányozva arra a meggyőződésre jutottam, hogy a két krízis gya­korlatilag teljesen elválik egy­mástól. S bár Egy­iptomra érthe­tően nagyobb figyelem terelődött, ez nem határozta meg az ameri­kai reagálást a budapesti forra­dalmi változásokra. Utólag amel­lett lehetne érvelni, hogy 1956- ban tárgyalni kellett volna Moszkvával, megegyezést kellett volna felkínálni, s rávenni a szovjeteket arra: ha a magyar fejlődést nem gátolják, akkor az Egyesült Államok is kész csapa­tokat visszavonni Nyugat-Euró­­pából. De akkor ez senkinek a fejében sem fordult meg. Illetve, Eisenhower leszerelési tanács­adója a nemzetbiztonsági tanács elé terjesztett ilyen terveket, de azokat elutasították. — Engem a hasonlóság tart fogva. Alapjában véve ugyanar­ról van szó. Akárki fejti ki a né­zetét, Brzezinski vagy Kissinger, minduntalan visszatér a szovjet biztonsági érdekek sértetlenségé­nek a szavatolására. Vagyis ez eisenhoweri, dullesi vonalon ha­lad. Ebben az értelemben tehát folyamatosságról beszélhetünk. De vannak persze különbségek is. A Szovjetunióban mélyreható változások mennek végbe, mégha ezt sokan nem is szeretnék ki­nyilvánítani Washingtonban. A kelet-nyugati tárgyalások szint­je sem vethető össze az 56-os légkörrel, amelyet a bizalmatlan­ság, a közvetett diplomácia jel­lemzett. Mi, Kelet-Európát elem­ző amerikai szakértők eleddig azt mondtuk, semmi sem törté­nik, amíg a Szovjetunióban ninc­s­­senek változások. A bécsi és a­­ genfi fórumokra, a bizalomerősí­tő intézkedésekre,­­ egyezmények­re lehetne most építkezni, talán átformálhatók e tárgyalásokon az európai kapcsolatok. Igaz, nem tudjuk, sikeres lesz-e Gorbacsov, vagy hogy mit tenne rendkívüli körülmények között, de a tanács­kozásokon kitapinthatók a szán­dékok, csillapíthatók az aggodal­mak. Ha nincsenek megbeszélé­sek, akkor a válságok sem kezel­hetők hatékonyan. Az Egyesült Államok a helsinki keretbe ágya­zódva cselekvőbben jelen van Európában, s ha e kérdéseket — a folyamatosság, a továbbra is létező biztonsági korlátok és a megragadható alkalmak szelle­mében — állandó napirendre tűzi a Szovjetunióval, akkor valójá­ban a gorbacsovi irányzatot ka­rolja föl. A Bush-kormányzat ugyan eddig igen-igen óvatos volt, a status quo fenntartását szorgalmazta, de nem vagyok borúlátó, mert ez a kormányzat az elődjétől eltérően nem ideoló­giai beállítottságú, s ezért a po­litikai kisugárzásnak kedvezőnek kell lennie. Ayarországon­ visszahallgatták a műsorokat, s Hruftcuor — a harminc év Uvlati él a ma­ivas emberek emlékeiben az él, hogy a külföldi védlönflök segítséget ígér­tek, kitartóan t­emettak fel. Hogyan lehet réges az a mérsékelt amerikai magatartós fényében? — Természetesen az Egyesült Államok is rádöbbent arra, hogy erkölcsileg helytelen volt bátorí­tani a magyarokat a Szabad Európa és az Amerika Hangja adásain át Am utólag többen Blahó Miklós ..ispin vagyok borúlátó** L­engyel póker Lapleosztás Érdekességek a nagyvilágból Athénban a közelmúltban több ezáz embert szállítottak kórház­ba. A szélmentes időben a leve­gőszennyeződés olyan méretű volt, hogy tömeges rosszullétet okozott (Panorama) köhögés elleni cukorkát kap­nak ingyen a jövőben a müncheni hangversenylátogatók. Nemrégen Alfred Brendel zongoraművész koncertjén egy Schubert-szoná­­tát zavart meg a gyakori köhö­gés. (Münchner Merkur) Mintegy 260 ezer osztrák ház­tartás válságos anyagi helyzet­ben van. Minden kilencedik csa­lád súlyosan eladósodott (Kronen Zeitung) A 17. században Jáva közelé­ben elsüllyedt egy hajó, most roncsait kiemelik. Azt remélik, hogy elefántcsontot és porcelánt találnak bennük. (Die Telegraaf) Az NSZK-beli Wittlich város­ka postahivatalába betörtek és 994 ezer márka értékű bélyeget és tízezer márkányi értéklevelet vittek el. (Frankfurter Allgemeine Zeitung) örömtáncot lejtettek Manila (F­ülöp-szigetek) lakói, amidőn húsz percen keresztül jégeső frissítette fel az elviselhetetlen forróságot. Az eső után azonban ismét az addigi időjárás, 35 Cel­sius körüli hőmérséklet tért visz­­sza. (Die Tatt A levegő szennyeződésének enyhítésére Szingapúrban azt ter­vezik, hogy több utcában és té­ren, a lakóházak tetejére fákat, növényeket telepítenek. A „Cool" terv szerint lényegesen javulna a levegő minősége. (Profil) Elkészült Kolumbusz vezérha­jójának, a Santa Mariának a lég­gömbváltozata. Madrid felett le­beg, és emlékeztet arra, hogy a nagy spanyol ötszáz évvel ezelőtt fedezte fel Amerikát. (ABC) A többmilliós Rio de Janeiróban az esztendő első négy hónapjá­ban 1093 gyilkosságot követtek el. A legtöbb emberölés betörés köz­ben történt. (Jornal do Brasil) Új szuperszámítógépet mutat­tak be a hannoveri vásáron. A szerkezet egy másodperc alatt 640 millió műveletet végez el. (Die Weltwoche) A világ legnagyobb teleszkóp­ját készülnek felépíteni a Szov­jetunióban. Ez mintegy öt-hétszer lesz erősebb, mint az eddigi ha­waii. Jövőre készül el. (Trudl., Az indiai Madhia Pradesh ál­lamban megvadult elefántok nyolc embert öltek meg, és 120 épületet romboltak szét. (The In­ternational Herald Tribune) Kínai tudósok a panda mackó­nál mesterséges megtermékenyí­téssel kísérleteznek. Ők maguk nem hajlandók az utódokról gon­doskodni, ezért félő, hogy ezek a kedves állatok kihalnak. (Profit) Szokatlan, otthagyott .Unciá­kat" találtak az alkalmazottak Párizs egyik pénzintézetének a széfjében a felnyitáskor. Amidőn a Chase Manhattan Bank illeté­kesei az értékőrzőt — amelynek a tulajdonosa hosszú ideje nem­ jelenth­etett — megvizsgálták, több kiló cukrot, egy kerékpárt és egy urnát találtak benne. Fel­tehetően a második világháború­ban kerültek a holmik a széfbe (L'Evénement du jeudi) (hemeg)

Next