Magyar Nemzet, 1989. július (52. évfolyam, 152-177. szám)

1989-07-01 / 152. szám

I Magyar Monzel · ______________________________________________________________________________________________ V' ' : -­J A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA · ALAPÍTOTTA! PErtfŐ SÁNDOR · r­ ­rrlalom­kereslet Bár a júniusi fordulat óta hétszer huszonnégy óra perdült meg velünk, a közvélemény az általános elvi nyilatkozatokon kívül alig tud valamit az MSZMP központi bizottsági ülésének lényeges részleteiről. A főtitkár szerdán beszédet mondott ugyan Szolnokon, de erről a Magyar Távirati Iroda érdemben semmit nem jelen­tett. A rádió tudósítása egy bő­vített mondatot emelt ki az el­lenzékre és az ellenségre tett megjegyzésből, de az értelmez­hetetlen a szövegkörnyezet nélkül. Kár, hogy az utóbbi napok­ban a Jászai Mari téri székhá­zat a hallgatás csendje vette körül. Az események áthelye­ződtek a Kossuth téri kupolás palotába. A Parlamentben sű­rű szorgalommal tanácskoztak a politikai egyeztető tárgyalá­sok remélhetően nem bermu­dai háromszögének szakértői azon törvénytervezetekről, amelyekre már éhesen várt az Országgyűlés. Tehát hiányos napirenddel, némi sértődött­séggel kezdett vitába a képvi­selőház, naponta váltakozó lét­számmal is kifejezve dohogá­­sát, fanyalgását. Egyedül az interpellálók szaporodtak vi­haros gyorsasággal, feltehetően a sűrű képviselői visszahívások ösztökéltek olyanokat is vétó­zásra, akiknek eddig a szüne­tekben is alig hallatszott a hangjuk. A folyamatos hétköznapok mégsem feledtették a belpoli­tika nagy eseményét: a vörös szalagos quadriga nekilódítá­­sát a versenypályának. Látszó­lag csak a sikeres kongresszus érdekében, de lényegében a választási győzelemért. Tamás Gáspár Miklóst, a Szabad Demokraták Szövetsé­gének egyik vezető ideológu­sát az esemény éppen London­ban érte és onnan üzent haza a BBC hullámain. Szabadkozó előmondattal, miszerint a ma­gafajta ellenzéki­­politikus nem a Magyar Szocialista Munkás­párttól várja ugyan a kibonta­kozást, de elismeri, hogy az esélyek latolgatásában „az MSZMP természetesen tovább­ra is nagy szerepet játszik.’’ A központi bizottság ülésével kapcsolatos nyilatkozatokból kiderül, hogy a vita során a ve­zetés félreérthetetlenül elhatá­rolta magát a már erősen kal­ciumhiányos sztálinizmustól, ugyanúgy a párton kívüli, de nevén meg nem szólított jobb­széltől, hogy felszabadíthassa önmagát a lendületesebb és egyértelműbb reformfolytatás számára. Hogy a demokratikus szocializmus jegyében szorgal­mazza a radikálisabb modell­váltást, nehogy a történelmi kísérlet a rendszerváltás hisz­térikus haragjába csapjon át. Sajnos, a demokratikus szo­cializmus elképzelt mibenlé­téről még igen keveset tudunk, ráadásul róla sem hazai, sem nemzetközi tapasztalatok nin­csenek. Nyilvánvaló cél, hogy ne hulljon atomokra az MSZMP és ne maradjon csak ábránd a progresszív baloldali­­ság centrumépítése. Ehhez azonban következetesebben kell végiggondolni a szabadság eszméjét, hogy az új társada­lom az állampolgárok minden­napi tapasztalataiban is a de­mokrácia rokonértelmű fogal­ma lehessen. Vagyis, hogy „a szabadságot csakis embertár­sunknak ugyanaz a joga korlá­tozza, hogy ő is maga határoz­za meg az életét”, így a de­mokratikus szocializmusban a szabadságnak mindig testvé­re lehetne a szolidaritás is. Talán ezzel több a liberaliz­musnál, a szabadságot nem az embertársunktól való elhatá­rolódás jegyében határozza meg. Elképzelhető, hogy a szélső­ségektől való határozott elzár­kózás után az ülésteremben nem annyira a párton és a ve­zetőségeken belüli nézetkü­lönbségek, plat­formképvisele­­tek kompromisszumos egyezte­tése igényelte a nagyobb erő­feszítést, hanem inkább a kü­lönböző személyiségek csapat­ba állítása. Aligha véletlen, hogy Grósz Károly június 29-i, magyar hírlapbeli nyilatkozata feltűnő fűtöttséggel hangsú­lyozta a négyek közötti ben­sőséges, baráti kapcsolatokat. Ily módon lényegtelennek tűn­nek azok a szópárbajok, ame­lyek például az átalakítás se­bességfokozatait, vagy a gaz­dasági és politikai teendők sor­rendiségét, időbeli aszinkroni­­tását vitatják. Mennyire lehet sérülékeny a négyek személyi konszenzu­sa, kifejlődhet-e az egész pár­tot átható cementáló erő? A legerősebb kötőanyag az a közös belpolitikai érdek, hogy mielőbb megújult és választó­képes, az országos és területi közhatalmi funkciók elosztásá­ban részt vevő kommunista (szocialista?) párt lépjen a színre, leküzdve a vészesen növekvő időzavart és bizalom­­hiányt. Az ellenzék is elismeri, hogy a demokratikus baloldal nélkül elképzelhetetlen a tartós tár­sadalmi, politikai, szociális egyensúly. Az MSZMP-n messze túlterjedő országos, sőt nemzetközi ügyről van tehát szó. Páratlan történelmi példa lenne, ha erőszak nélkül ve­zetne szakadék szegélyezte utunk a változások akadálya­in, a politika szelídebb barikád­jain keresztül: a magyarorszá­gi társadalom legnagyobb és leghumánusabb hőstettét je­gyezhetné fel Európa. Vala­mennyi párt, szervezet, egy­­házfelekezet, politikai mozga­lom közös erőfeszítései nyomán ez a históriai eredmény adhat­ná vissza a nemzet méltóságát és tulajdonosi mivoltát. Mind­azt az értéket is, amelytől a sztálinizmus terrorja, a meg­­rekedtség korlátoltsága meg­fosztotta. Változatlanul gyötör bennün­ket a nemzeti béke ügye. Ki akarná a mindenki háborúját mindenki ellen, elfogult bűn­­bakmechan­izmussal tetézve? Szörnyű tanulságunk, hogy vérző holttestek fölött nem köt­hetnek békét a túlélők. A bon­tást és építést nagy érzékeny­séggel kell körbevennünk, Il­­­lyéssel szólva azoknak a rom­­eltakarítóknak türelmével és bátor óvatosságával ,akiket egy elrejtett, egy rosszul meg­érintett akna minden percben a levegőbe röpíthet." A politikai megfigyelőnek az az érzése, hogy az MSZMP ez­úttal hosszabb siker ígéretével kezelheti a vezetés szükséges összhangját, bizonyára anélkül, hogy prokrusztészi fegyelme­zéssel fosztaná meg a szemé­lyiségeket saját mivoltuktól. Hozzáláthat a mindmáig magá­ra hagyott párttagság és szim­patizánsgyűrű hitének vissza­adásához. Riasztóak lehetnek a párt számára a szaporodó há­­tatfordítások, nem lehet vi­gasz, hogy a pártelhagyók nem annyira átlépők, inkább min­denfajta poltikától megcsömör­­löttek. Változatlanul nyomott a ma­gyarországi hangulat. A közvé­lekedés egyre óvatosabban mérlegeli a Nyugatról érkező segítségüzenetek tartalmi ér­tékét is, már-már a nemzeti ön­becsülést sérti az a magatar­tás, amely hol felcsillant, hol visszavon, majd újra biztat és ígér, közben ráncolja a homlo­kát. Az is bántja a magyarokat, hogy bár mindegyik szocializ­mus az elemi létkérdés szino­nimájaként érdekelt a politi­kai és gazdasági reformokban, mennyi még a félrehallás és mellébeszélés, az álszent mo­­ralizálásba burkolt szándékos rágalmazás. Bizalmi válságban él Ma­gyarország? Ugyanúgy, mint Lengyelország, amelynek vá­lasztói egyetlen aktussal bil­lentették a politikai szerkeze­tet a túloldalra és most állító­lag a másik egyoldalúságtól riadtak meg? Bizalomhiányt is emleget­­tünk. Annak a sokaságnak a látszatnémaságából kiindulva, amely nem szónokol ugyan, de amelyik a vállán hordja az egész nemzetet és lelkében hangos kiáltásként búvik a fé­lelem csendje. Felkiáltójel a jelen és jövő ezer kérdőjele. Mindemelett az elmúlt hetek, országvándorlási tapasztalataim nyomán azt hiszem, hogy a je­lenlegi politikai minőségünkre inkább a bizalomkereslet a jel­lemző. Ebben mélyen ülve fog­lal helyet a bizalomhiány, de mégsem azzal a teljes tagadás­sal, amely a legutóbbi lengyel­­országi magatartást jellemezte. Ott talán engesztelhetetlenül egységes a politikai hatalom teljes elutasítása. Mintha Magyarországot a társadalmi béke képviseleté­ben a higgadtabb bizalomke­reslet jellemezné egy még rend­kívül­ esetleges és törékeny kí­nálati viszonyrendszerben. Eb­ben a helyzetben élednek az ellenzéki pártok, szervezetek is, amelyek még, szintén nem ren­delkeznek pontosan kiszámít­ható választóbázissal, népszerű­ségi holdudvarral. Készülőfél­ben vannak. Java részük belső ügyekkel bajlódik, ők is rend­kívül kusza és érthetetlen sze­mélyes torzsalkodásra pazarol­ják drága és visszaszerezhetet­­len idejüket, olyan szigorú tör­ténelmi körülmények között, amikor a nemzeti érdeknek és a nemzeti felelősségnek műkö­dőképes, emelkedett politikai kultúrával átitatott többpárt­rendszerre van szüksége. Amelyben nem pusztán szép álom a szabad állampolgárok Contrat socialja. Társadalmi Szerződése. Szekfű szerint a konszolidációnak csak az szo­kott az ellensége lenni, aki a zavarosban akar halászni. Az eligazodni vágyó milliók felismerhető arcvonásokat, fél­reérthetetlen programokat igé­nyelnek, hogy végre ismertek legyenek a félhomályba húzó­dó összefüggések is. Éppen a lengyelországi tapasztalatokat helyszínen tanulmányozó el­lenzéki összehasonlító politoló­gusok állították a minap a Ma­gyar Nemzet június 28-i szá­mának hasábjain, hogy szem­ben északi testvérországunkkal, nálunk az eltűnt­­ bizalom „nemcsak a hivatalos politiká­val szemben érezhető. Az em­berek kiváró álláspontot fog­laltak el, tehát az alternatív szervezetektől is azt várják, hogy valamiképpen bizonyítsa­nak." Magyarországon az egész Magyarországnak bizonyosság­ra van szüksége, mert ez a bi­zalom kulcskérdése. Ellent­mondásosan létezünk a biza­lomkereslet átmeneti állapotá­ban, ami valamivel több, mint a teljes tagadás, de sokkal ke­vesebb, mint a radikális átala­kítás eltökélt támogatása. Ha valamelyikünk szíve heveseb­ben kezd dobogni, mihelyt a félelem nélküli világról esik szó, ez azt jelzi, hogy vala­mennyiünk vágyát fejezzük ki. Nem akarunk többé sem ma­gányosak, sem menekülők len­ni. Lehet, hogy „a történelem sokkal jobban kezünkbe adta sorsunkat, mint mi magunk is vártuk"? Soltész István Alkotmányozás csak a politikai egyeztetések után A képviselők javaslatai alapján módosították a honvédelmi törvényt Egyhangú szavazás a Büntető Törvénykönyvről Adóügyben nem fogadták el a pénzügyminiszteri választ Húsz interpelláció és hat kérdés hangzott el PARLAMENTI ÖSSZEFOGLALÓ A ZÁRÓNAP reggelén már csak 290 képviselő foglalt helyet a parlamenti széksorokban. A létszám vészesen apadt a négy nap során: amíg az első napon 350-en, a másodikon 328-an, a harmadikon 318-an vettek részt a munkában. Tegnap délre 200- ra apadt a létszám , s mi lett volna, ha több hétig tart az ülés? De szerencsére ezt a kérdést még korai feltenni. A HONVÉDELMI TÖRVÉNY módosítását a két és fél napos vita után tegnap délelőtt elfo­gadta a parlament. A törvény a katonai szolgálat együttes időtar­tamát 28 hónapban állapítja meg. A sok vitát kiváltó alternatív katonai szolgálatra a törvény azt mondja ki, hogy 24 hónapos fegyver nélküli szolgálat letöl­tése után 3 hónapos tartalékos szolgálatot kell vállalni. Miután a parlament végzett a honvédel­mi törvény módosításával, Jakab Róbertné, az ülést vezető alel­­nök néhány „vigasztaló szót” in­tézett a képviselőkhöz. Vélemé­nye szerint nem kell röstellkedni a két és fél napos huzavona, sza­vazási procedúra miatt, hiszen az NSZK-ban hat hónapig tár­gyalták a hasonló törvényt. A BÜNTETŐTÖRVÉNY­KÖNYV módosításáról szóló törvényjavaslatokat az igazság­ügyminiszter terjesztette elő. Az egyik a polgári szolgálat elvégzé­sének büntetőjogi hátterét szol­gálja. Szolgálatmegtagadásért 3 év büntetés szabható ki, a ko­rábbi 5 év helyett. A másik mó­dosítás a megváltozott gazdasá­gi körülményekből fakad: a tör­vényből törölni kell azokat a büntetőjogi rendelkezéseket, ame­lyek az úgynevezett közveszélyes munkakerüléssel kapcsolatosak. A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG új elnököt választott Berecz János személyében — jelentette be az ülést vezető elnök. A külügyi bi­zottság kialakította véleményét Tatai Ilona jelöléséről, hazánk moszkvai nagyköveti posztjára, s úgy döntött, hogy a kinevezések­kel kapcsolatos kérdéseket to­vábbi mérlegelésre visszautalja a kormánynak. AZ INTERPELLÁCIÓK már péntek kora reggel megkezdőd­tek, s az ülés végeztéig folyama­tosan kerültek a T. Ház elé. Var­ga Imre arra kérte a kultuszmi­nisztert: szerezze meg a tárca a gödöllői Grassalkovich-kastélyt, szervezzen ott népfőiskolát, amely otthont adna a nyelvi, kul­turális nemzetiségi képzésnek. Glatz Ferenc válaszában elmond­ta, ha a művelődési tárca meg­kapja a kezelési jogot, a MÉM- mel közösen hajlandó a kastély idegenforgalmi és kulturális hasznosításának tervezetét kidol­gozni. Az adókimunkálási juta­lékról, a behajtási prémiumok­ról és illetékprémiumokról szóló rendeletek megváltoztatása tár­gyában interpellált a pénzügy­miniszterhez Movik Lászlóné. Véleménye szerint a jutalékokat és prémiumokat olyan címen fi­zetik ki, amely mögött nem áll többletmunka. Békesi László pénzügyminiszter válaszában el­mondta, hogy az állam külön­böző kinnlevőségei 1,9 milliárd forintra rúgnak. Ebből évente át­lagosan 600 millió forintot haj­tanak be azok a dolgozók, akik­nek az ösztönzésére a PM-rende­­let lehetőséget ad. Hozzátette, ta­valy 137 millió forintot osztottak ki az érintettek között, ami egy főre számítva 18 ezer forintos bruttó összeget jelent, azaz ha­vi nettó ezer forintot. Így a pénz­ügyminiszter nem értett egyet a rendelet megszüntetésével. Az in­terpelláló nem fogadta el a vá­laszt. A szavazás során csak 75 képviselő állt a pénzügyminisz­ter mellé, ,110-en a képviselő mellett voksoltak, 80-an pedig tartózkodtak, ezért az interpellá­ciót az illetékes bizottsághoz utal­ták további vizsgálatra. SZEPTEMBER második felé­ben kerül sor előreláthatóan a parlament következő ülésszakára — jelentette be péntek délután, a négynapos ülés lezárásakor Szűrös Mátyás, az Országgyűlés elnöke. A negyedik nap A honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény módosítására be­nyújtott törvényjavaslat feletti szavazással folytatta munkáját pénteken reggel 9 órakor az Országgyűlés soros ülésszaka. Az elnöklő Jakab Róbert­né bejelen­tette, hogy a csütörtökön kiala­kult patthelyzet után a honvé­delmi bizottság ülésén sikerült kompromisszumos megoldást ta­lálni a polgári szolgálat időtarta­mát illetően. Mivel azonban a konszenzus alapján létrejött megoldás kihatással van a csü­törtökön már elfogadott módosí­tásokra, így az utóbbiak ügyében is újra kellett szavazni. A polgári szolgálat időtartama 28 hónap Ezután a honvédelmi bizottság jelentése alapján először arról szavaztak a képviselők, hogy a katonai szolgálat együttes időtar­tama ne haladja meg a 28 hó­napot. Az indítványt az Ország­­gyűlés két ellenszavazattal és két tartózkodással fogadta el. Ezután egy ellenszavazattal és tizenegy tartózkodással elfogadták azt, hogy a polgári szolgálat időtar­tama 28 hónap legyen. Egy má­sik módosító indítvány­ alapján arról döntöttek, hogy a törvény a tartalékos hadköteles katonai és polgári szolgálatának együttes időtartamát 28 hónapban hatá­rozza meg. Ezt az indítványt hét tartózkodással fogadták el. Végül arról a módosításról szavaztak, amely a tartalékos katonai szol­gálat időtartamát 18 helyett 16, illetve 12 helyett 10 hónapban állapítja meg, valamint a 24 hó­napos fegyver nélküli szolgálat letöltése után 6 helyett 4 hónapos tartalékos szolgálati időt ír elő. Ezt a javaslatot nyolc tartózko­dással fogadták el. Végül az Országgyűlés a hon­védelésről szóló 1976. évi I. tör­vény módosítására benyújtott törvényjavaslatot 1 ellenszava­zattal és 11 tartózkodással elfo­gadta. Ezt követően Kulcsár Kálmán igazságügy-miniszter tartotta meg expozéját a Büntető Tör­vénykönyv módosításáról. Kulcsár Kálmán: A társadalomban bekövetkező változásokat büntetőjogilag is érvényesíteni kell Elöljáróban arról szólt: a bün­tetőjog nem ritkán kerül olyan helyzetbe, hogy más jogi szabá­lyozások következményeit kell vonnia, vagy a társadalomban bekövetkezett változásokat kell büntetőjogilag is érvényesítenie. Most ilyen helyzetben vagyunk, és a parlamentnek az a feladata, hogy azokat a­ következménye­ket, amelyek a büntetőjogi sza­bályozással már elfogadott hon­védelmi törvényből, illetőleg az ország gazdasági rendjének át­alakulásából adódnak, megvitas­sa, értékelje. Melyek ezek a következmé­nyek? — tette fel a kérdést. Vá­laszában kifejtette: a honvédel­mi törvényből adódó büntetőjogi feladat a most bevezetett pol­gári szolgálat elvégzésének bün­tetőjogi biztosítása. Nem arról van szó, mintha a polgári szolgá­latot teljesítőket további, most már büntetőjogi hátrány érné. És nem is arról, mintha büntetőjo­gilag kedvezőbb helyzetbe kerül­nének, mint a fegyveres vagy fegyvertelen katonai szolgálatot teljesítők. A polgári szolgálat el­látását is büntetőjogi szabály vé­di, az a szabály, amelyet előter­jesztettünk, és amely büntetni rendel mindenkit, aki ki kívánja magát vonni a polgári szolgálat ellátása alól, illetőleg azok­at, akik másokat ennek a szolgálat­nak a teljesítésében megakadá­lyozzák. Ezt a gondolatot fogalmaztuk meg a benyújtott törvényjavas­latban. A büntetés tehát termé­szetesen azokat érinti, akik a törvényben megállapított kötele­zettségüket nem teljesítik. Mint­hogy a polgári szolgálattal szem­ben már semmifajta lelkiisme­reti kifogás nem fogadható el — hiszen nem képzelhető el olyan indok, amely valakit attól tart­son vissza, hogy az országot, a hazáját polgári kötelezettségek alapján szolgálja —, ezért nincs arra mód, hogy büntetőjogi szankciót ne teremtsünk az ilyen szolgálatot megtagadók, vagy nem teljesítők számára. Értékelni kell büntetőjogilag azt is, hogy megnyílt a polgári szolgálat lehetősége, így mél­tánytalan hátrány érné azokat, akik korábbi törvényi kötelezett­ségek nem teljesítése folytán bün­tetőjogi hátrányban részesülnek, vagy ez fenyegeti őket még nap­jainkban. Ezért szól a törvény arról, hogy azokat, akik a koráb­bi büntetőjogi rendelkezés alap­ján katonai szolgálat megtagadá­sa miatt büntetőjogilag elítéltek, maga a törvény mentesíti a bün­tetett előélethez fűződő hátrá­nyos jogkövetkezmények alól. Továbbá: rendelkezik arról is, hogy végrehajtási kegyelemben részesüljön minden korábban elítélt, de büntetésének letölté­sét még meg nem kezdett, szol­gálatit megtagadó, aki e­ pilla­natban még bizonytalan jogi helyzetben van. Ezeket a bünte­téseket tehát nem hajtják végre, hanem törvényi kegyelem követ-

Next