Magyar Nemzet, 1989. október (52. évfolyam, 231-256. szám)

1989-10-13 / 241. szám

4 Magyar Nemzet Péntek, 1989. október 13. , ,.4 szolgálati fegyverekkel szemben védtelenek vagyunk ’* Ma kezdődik a Fidesz II. kongresszusa Vetkőzzük le a kishitűségünket MSZMP—.MSZP hétvégi kong­resszusán a Reformszövetség szóvivője volt, majd beválasztot­ták az MSZP elnökségébe. Nos, mint a tegnapi tájékoztatón Kása Ferenc elmondta (és sza­vait az interjút japán nyelvre fordító Hegedűs Emőke tolmács is megerősítette), ő majd négy­órás beszélgetésben foglalta ösz­­sze a magyar helyzetet a japán újságírónak, aki ebből egy jó gé­pelt oldalnyi terjedelmű inter­jút kerekített. Eszerint súlyos nézeteltérések lettek volna Nyers Rezső és Pozsony Imre között, s ha a radikális refor­merek külön pártot alakítottak volna, az megrendítette volna a kormányt, lévén a kormányfő is e reformerek egyike. „A japán újságíró egyszerűen személyek­kel azonosította a platformokét — jelentette ki a sajtótájékozta­tón Kósa Ferenc. — Ezzel szem­ben az az igazság, hogy a két nagy platform között egy pilla­natig sem volt ellentét abban, hogy Nyers Rezsőt javasolják ai MSZP elnökének és Pozsgay Imrét a párt köztársaságiéInök­­jelöltjéneie. A két vezető a vá­lasztások eredményének kihirde­tése után össze is ölelkezett a kongresszusi küldöttek előtt." A japán újság szerint Nyers Rezső támogatta Berecz János és Grósz Károly jelölését az új vezetőségbe. Ezzel szemben Kó­sa Ferenc és az elnökség másik új tagja, a Népi demokratikus platformhoz tartozó Fábry Béla egybehangzóan állítja: e két po­litikus neve még csak fel sem merült a jelölésekről folyó ku­lisszák mögötti vitáidban. Követ­kezésképp az interjúban sem esett szó róluk. A Jomiuri Sim­­bun főszerkesztője ígéretet tett a helyesbítésre. Fábry Béla a tegnapi sajtótá­jékoztatón arról is beszámolt, hogy az MSZMP elnöksége szer­dai alakuló ülésén kőtelezőnek ismerte el magára jogelődje, az MSZMP minden megállapodását az Ellenzéki Kereszasztallal. Mint már ismeretes, az MSZP új kö­zépszintű tárgyalásvezetőkkel folytatja a háromoldalú tárgya­lásokat. A pártelnökség elítéli viszont az SZDSZ és a Fidesz aláírásgyűjtő kampányát. „Ezzel megtorpedózták az általuk is aláírt alapmegállapodást” — szö­gezte le Fábry Béla. Ez a meg­állapodás ugyanis kimondja, hogy a tárgyaláson részt vevő valamennyi politikai szervezet tartózkodik a tárgyalások idő­tartama alatt minden olyan egyoldalú lépéstől, amely veszé­lyeztetheti a célt, a békés át­menetet Ehhez nemcsak az MSZP, hanem az erről .szóló, megállapodást aláíró ellenzéki pártok szerint is szükség van a köztársasági elnök mielőbbi megválasztására. Az MSZP el­nöksége nem kíván a november 25-1 választási ~ időponton vál­toztatni. Fábry Béla elítélőleg szólt ar­ról a módszerről, hogy a két el­lenzéki szervezet négy kérdést összekapcsolt aláírásgyűjtő ak­ciójában. Ezek közül három: a munkásőrség, a pártvagy on és a munkahelyi pártszerveződés Ugye (MTI) Vallás-, egyház- és nép­ellenes politikát szolgált az el­múlt 40 évben a református egy­ház, s ezért hitelét vesztette a hí­vők mintegy kétmilliós tábora előtt — ezt fogalmazták meg a többi között csütörtökön Debre­cenben, a Református Egyházi Megújulási Munkaközösség máso­dik országos konferenciáján. A Református Teológiai Akadémia oratóriumában az is elhangzott, hogy a munkaközösség rehabili­tációs csoportja több mint száz egyházi és világi személy erkölcsi és jogi rehabilitációját kezdemé­nyezte. Ma ugyanis már látható, hogy az elmúlt évtizedekben kik védték az egyházat és érdekeit, s kik voltak, akik az egyházellenes politikát kiszolgálták. az általánosan elfogadható meg­oldás küszöbén áll. Ami a ne­gyediket, a köztársasági elnök népszavazás útján való megvá­lasztását illeti: itt az SZDSZ és a Fidesz éppen a legdemokrati­kusabb intézmény ellen emeli fel a szavát, amikor ezt nem akarja illetékesnek elismerni az elnökválasztásra. Fábry Béla vé­leménye szerint ennek egyetlen oka, hogy e szervezetek nem tud­nak hiteles jelöltet állítani Pozsgay Imrével szemben. A rögtönzött sajtótájékozta­tót kihasználva, a. megjelent új­ságírók igyekezték választ kap­ni legalább néhányra a közvé­leményt Izgató nyitott kérdések közül. A válaszokból megtud­tuk, hogy az MSZP vezetősége hétfőn tájékoztatja a kongres­szusról a volt MSZMP-tag kép­viselőket, és egyszersmind fel­hívja figyelmüket a felelősségük­re a sarkalatos törvényekkel kapcsolatban. Azt még nem tud­ja a pártelnökség, hányán kí­vánják megújítani a képviselők közül tagságukat az MSZP-ben (a programnyilatkozat és az plap­­sza'bály aláírása után a tagsági viszony folyamatos), a sarkala­tos törvények megszavazására azonban valószínűleg nem - fog­ják kötelezni a tagsági viszo­nyukat megújítókat sem. A Magyar Nemzet megkérdez­te, vajon ml lesz, ha a hangsú­lyozott jogfolytonosság lehetősé­gével olyan volt MSZMP-tagok is élni kívánnak, mint például Rajnai Sándor, Korom Mihály, Piros László. Mert hogy nem biztos, hogy MSZP-tagojc töme­gei szívesen lennének velük egy pártban, viszont hárman már ele­gen vannak, hogy az új alap­szabály értelmében alapszerveze­tet hozzanak létre. Erre vonatkozólag a kong­resszus nem hozott döntést — válaszolta Fábry Béla, miköz­ben nem hagyott kétséget afelől, hogy ő sem szeretne igazán a példaként felsorolt személyek elvtársi lenni a jövőben. — De ne vágjunk elébe a dolgoknak! Korántsem biztos, hogy ők vál­lalni akarják az új párt prog­ramját, és egyetértenek az alap­szabályával. Aláírásukkal ugyan­is ezek egyértelmű képviseleté­ről kellene nyilatkozniuk. Amennyiben valakik Magyar Szocialista Munkáspárt néven akarnának pártot alapítani, ez alanyi joguk — hangzott az el­nökség tegnapi állásfoglalása. Ez azonban új pártként kell, hogy bejegyeztesse magát, mivel a régi MSZMP legmagasabb dön­téshozó szerve, a kongresszus döntő többséggel megszavazta, hogy a korábbi MSZMP helyébe a Magyar Szocialista Párt lép jogutódként Egy kérdésre válaszolva Fáb­ry Béla azt is közölte, hogy Fejti György, Iványi Pál és Ba­rabás János volt MSZMP köz­ponti bizottsági titkárok fel­mondási idejüket töltik, mint volt pártalkalmazottak. Közülük Barabás Jánost az MSZP ajánla­ni fogja a kormánynak a jelen­leg üres nagyköveti posztok egyikére. (érsek) Az egyházi tanácskozáson egyet­értettek abban, hogy elodázhatat­lan a református egyház reform­ja. Az egyháznak szembe kell néznie múltjával, az elkövetett hi­bákkal, a korszerűtlen igehirde­tés! gyakorlattal,- a teológia szín­vonalának alacsony voltával. A jövőben megújítják a vallásokta­tást, s a református egyház részt kíván venni a népművelésben is. Az országos konferencián bírál­ták az elmúlt évek formális vá­lasztási gyakorlatát, amikor is a volt Állami Egyházügyi Hivatal tett javaslatot a püspökök, espere­sek személyére. Felvetődött az a gondolat is, hogy az egyház hitel­­képessége érdekében e tisztségek betöltőit szabad egyházi választá­sokon újraválasztanák. A Fiatal Demokraták Szövetsé­gének II. kongresszusa október 13-án délután kezdődik Budapes­ten, a Műegyetem auditóriumá­ban, s a tervek szerint vasárnap a program elfogadásával, a szer­vezeti működési szabályzat módo­sításával és az új vezetőség meg­választásával ér véget. A kong­resszuson minden Fídesz-tag ala­nyi jogon részt vehet, a rendezők körülbelül 300—700 résztvevőre számítanak. Meghívtak minden generációs alapon szerveződött politikai szervezetet, az ellenzéki pártok képviselőit, valamint po­litikai ellenfeleiket is. A szervezet tegnapi sajtótájé­koztatóján vázlatosan ismertették a Fidesz gazdasági programterve­zetét, amely sok hasonlóságot mu. tat a szabad demokraták gazda­sági koncepciójával. A legfonto­sabb különbség mégis — Urbán László a gazdasági programot ki­dolgozó csoport vezetője szerint az, hogy nem nagyon hisznek az állam megváltó szerepében és a válságból kilábalás zálogának az egyéni tevékenységet, az aktív állampolgári hozzájárulást tekin­­ltl. Lehet-e szélsőséges provoká­cióktól tartani a Fldesz-kongresz­­szuson? Deutsch Tamás megra­gadta az alkalmat, s a Fidesz ne­vében ismét elhatárolta magát attól, az egy hete feltűnt röplap szövegétől, amelyben ismeretlen személyek azt állítják, hogy a megalakult nyllaskeresztes párt a Fidesszel is felveszi a kapcso­latot. A sajtó képviselőjének kér­désére a továbbiakban kifejtette: — A rendőrség mindent meg­tesz a provokációk elkerüléséért, de azokkal szemben, akik zse­bükben szolgálati fegyverrel ér­keznek, védtelenek vagyunk. — kbp — át A hét végi kongresszusára ké­szülő Fiatal Demokratáik' Szövet- I sége a napokban az emberi jo- I goikért végzett munkájáért elis- | Tisztelt vezetőség és tagság! 1989. június 4-én (a trianoni bé­keszerződés aláírásának szomorú évfordulóján) indultam, barátom­mal, Párizsba gyalog, hogy za­rándokúinkkal felhívjuk a világ és az emberi jogok kinyilatkozta­tását ünneplő Európa figyelmét az erdélyi magyarság tragédiájá­ra és a Romániában történó Jog­sértésekre. Július 20-án érkeztünk Stras­­bourgba, így véletlenül részt ve­hettünk az AD ’89 (Ifjúság az em­beri jogokról) nemzetközi konfe­rencián. Szomorú élményben volt ré­szünk. Felszólaltunk a plenáris ülésen, ismertettük az erdélyi helyzetet, és kértük a világ ifjúságát, hogy nyújtson támogatást az elnyomott kisebbségeknek. A jelenlevők fel­állva. vastapssal fejezték ki ro­­konszen vüket. A több mint 60 országból ösz­­szegyűlt, 400 képviselő között mégis akadt egy, aki „a pilla­natnyi helyzet fölé akart emelked­ni”. Kakuk György, .Fidesz-képvise­­lő, kijelentette, hogy mint olyan magyarnak, aki járt Erdélyben, rossz tapasztalatai vannak. Az ot­taniak megrohanják a magyar rendszámú kocsikat és jóformán csak az üzlet érdekli Őket Majd kifejtette, hogy nem érti, mi miért hősködünk Strasbourgban, mikor (MTI) Két amerikai és egy nyugatnémet tudósnak megoszt­va Ítélték oda az Idei fizikai No­­bel-díjat. A Svéd Királyi Tudo­mányos Akadémia csütörtökön közölte, hogy Norman F. Ramsey és Hans G. Dehmelt amerikai, il­letve Wolfgang Paul nyugatné­met magfizikusok nyerték el a legmagasabb tudományos kitün­tetést. Ramsey kapja a hárommillió svéd korona — 455 ezer dollár — felét, míg a másik felén Dehmelt és Paul osztoznak. A Harvard egyetemen tanító Ramsey professzor által kidolgo­zott módszer egyik gyakorlati al­kalmazása a céziumóra megalko­tása, amely 1967 óta szolgál egy másodperc minden eddiginél pon­tosabb meghatározásához. Ez az óra 300 év alatt egy ezred másod­­percnyit késik. A Ramsey és munkatársai által kidolgozott hidrogénmázer a lézer egy fajtá­ja, ami azonban fény helyett mikrohullámokkal működik, * ez az elektromágneses sugárzás leg­stabilabb forrása. A bonni egye­temen dolgozó Paul, és Dehmelt, a washingtoni egyetem profesz­­szora fejlesztette ki az „ioncsap­­da”-technikát. A kanadai születésű Sidney Altmannak és az amerikai Tho­mas Cechnek megosztva Ítélték oda az idei kémiai Nobel-díjat — jelentette be csütörtökön a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. A két tudós a ribonukleinsavak katalitikus jellemzőinek feltárá­merést kapott a nyugati magyar emigráció képviselőitől. A rész­letekről a Fidesz választmányá­nak a tagját, Molnár Pétert kér­deztük. —- Az Amerikai—Magyar Öreg­diákok Szövetsége (Hungarian— American Alumy Association), a párizsi Magyar Füzetek szerkesz­tőségével és más tanácsadókkal konzultálva úgy döntött, hogy az idén két IUS HUMANA-díjat ad ki. Az egyiket Tőkés László erdé­lyi református lelkésznek, a má­sikat pedig a Fiatal Demokraták Szövetségének. — Azt, hogy Tőkés László miért részesült elismerésben, úgy gondolom, nem kell részletezni, de a Fidesz miért kapta a dijat? — Az indoklás szerint a ma­gyarok emberi jogainak érvénye­sítése és megvédése terén végzett munkánk elismeréséért. — Miért fontos önöknek ez, a legalábbis eddig nem túl ismert kitüntetés? — A Fiatál Demokraták Szö­vetsége programjának legfonto­sabb alapelve az erőszakmentes­ségen túl, az emberi jogok tisz­teletben tartása. Hiszen, ha a Fi­deszt valaki röviden kívánja meghatározni, akkor azt mond­hatja: a Fidesz emberi jogi ala­pon szerveződő ifjúsági, politikai mozgalom, szervezet. Tehát most mások is elismerték, hogy az em­beri jogok, a demokrácia, alfája és ómegája központi értéke tevé­kenységünknek. Másrészt nagyon sokszor elhangzik, hogy „össz­­magyarságban” kell gondolkod­ni. Azok véleménye is fontos, akik külföldön élnek. Nos, ez a díj a nyugati magyarság egy je­lentős csoportjának a véleményét tükrözi. — Mikor és ki veszi át a dí­jat? — Az ötszáz dolláros díjat ok­tóberben veszi át a jelenleg Ox­ford ban tanuló Orbán Viktor. (—és—) szerinte az az igazi hős, aki ott marad és Erdélyben mer tenni va­lamit. Válaszunkra már nem volt lehetősége reagálni, mert az egy­re erősödő felháborodásban, amit az ő szavai váltottak ki, egy hol­land képviselő kitessékelte az ülésteremből. Azóta eltelt több mint két hó-, nap és Újvárosai/ Ernőt, aki Tő­kési László egyik temesvári pres­biterje volt, halva találták. 0 azok közé tartozik, akik, otthon Erdélyben lettek hősök. Ahogy ezt a Fidesz és képviselője elvárja? Sajnos, bátor kiállása az éle­tébe került; ami az esetet még tragikusabbá teszi: egy beteg ár­vája maradt. Kérdésem az, hogy 1. szándékszik-e tenni .valamit a Fidesz Ujvárossy Ernő teljesen árván maradt beteg gyermeke megsegítésére7 Mit tesz a Fidesz, mint ifjúsági szervezet, az er­délyi fiatalokért és általában az ot t ma radot lakért ? 2. valamint, hogy megengedheti-e a Fidesz, hogy képviselője ilyen nyilvánosság előtt fejtse ki ma­gánvéleményét és támadjon meg olyan erdélyi ügyet képviselőket, akiket nem ismer. Mindezt akkor, amikor mindenki a „közmegegye­zést" hangoztatja Magyarorszá­gon? Budapest, 1989 október 9. Tisztelettel: Okos Márton sával érdemelte ki a tudományos elismerést, amely 455 ezer dol­lárnyi pénzdíjjal is jár. Felfede­zésük szakértők szerint jelentő­sen előrelendftheti a génkutatást. A zsűri indoklása szerint Altman és Cech, egymástól függetle­nül folytatott kutatásaik során, elsőként tárták fel, hogy -a ribo­nukleinsavak (RNS), a korábbi is­meretekkel szemben, nemcsak az élő sejtek öröklődést biztosító anyagainak információit képesek leolvasni és továbbítani, de bio­lógiai katalizátorként is jelentés szerepet játszanak. Mint a Nobel-dij bizottság szó­vivője elmondta, a két tudós fel­fedezése az élet eredete kérdésé­nek megválaszolásában is alap­vető lépés. Felfedezésük arra en­ged következtetni, hogy az RNS volt az első „élő” sejt a földi élet történetében. „Olyan ez,‘ mint a tyúk és a tojás kérdése. Koráb­ban nem tudtuk, hogy ml volt előbb; az RNS vagy a dezoxlri­­bonukleinsav (DNS). Az új felfe­dezés óta, úgy találjuk, hogy az RNS testesíti meg az élet kezde­tét? — mondta a szóvivő. Sidney Altman (50 éves) 1939-ben, a kanadai Montreal­ban született. 1980 óta az egyesült államokbeli Yale, egyetem bioló­gia fakultásának professzora. Thomas Cech (42 éves) 1947-ben, az egyesült államokbeli Boulder­­ben (Colorado államban) szüle­tett. Jelenleg ugyanott, a Colo­rado egyetem professzoraiként dolgozik. - , , Mészáros, Imre a népfront Vas megyei titkára bejárta a rang­létrát. Egy kis faluban, Kon­dorfán 'kezdte községi titkár­ként, majd a járáshoz került és innét a megyére. 49 éves, nős, két gyereke van. A mozgalom helyzetéről, vasi sajátosságairól kérdeztük. — Nem mondhatnánk, hogy a népfront sértetlen maradt az el­múlt másfél évben. Mi erről a véleménye? — Mondják, hogy hitelét ve­szítette, lejáratódott Van eb­ben igazság, de az is tény: a népfrontnak még soha nem volt igazi lehetősége az önálló munkára. Most van. önállóság, saját program — ez legyen a vezérlő elv, ezt alkossa meg a kongresszus. - Továbbá minden egyes népfronttázottság alkossa meg a saját területére vonatko­zó programját. Hajítsunk ki mindent, ami ez ellen hat, vet­kőzzük le kishitűségünket! A falu realista — Határozott szavak... — Nézze, egy pillanatig sem kétséges előttem, hogy a nép­frontnak van jövőjé. A kérdés az, hogy most miként rendez­ze sorait. — Az elmúlt évtizedekben a népfront nem arról volt híres, hogy támadta a pártállamot... — Vitázni vitázott, néha a le­hetőségek határáig is elment. Utólag persze ez kevésnek tűnik, de utólag minden más. En nem így közelítenék a mozga­lomhoz, annak lényegéhez. Ogy gondolom, ha a népfront igazi gyökereire tud támaszkodni, ak­kor megújul. A gyökérzet pedig a vidéki Magyarország és az al­kotó értelmiség. — Mit jelent a népfront fa­lun? — Együtt létet, közösséget, összefogást. A kis ügyek képvi­seletének sokaságát. Járda, ha­rangláb, templom, óvodaépítést és felújítást, parkosítást, az élet és a környezet szebbé tételét. Ezek teszik hitelessé a népfront­munkát vidéken. Ogy képzelem el, hogy a népfront falun a „hét­köznapok parlamentje” legyen. Ezáltal lehet hazafias, magyar és nemzeti. S ezáltal van több esélye bármely párthoz képest... — Miért, a pártok nem rúg­hatnak labdába? — A falu nem különösebben pártoskodiik, ez tapasztalat. A közéleti ember a helyi közösség értékei szerint cselekszik, a pártoskodás másodrendű számá­ra. A falu realista. Az nyerheti meg, aki felelősen és eredmény­nyel politizál. A népfront dolga itt, hogy a helyi programokat vállalja, méghozzzá pártoskodás nélkül. — Vas megyében 222 falu akad. Milyenek a népfront pozí­ciói? — Rendkívül jók a kapcsola­taink. Nemrég 150 meghívót küldtünk ki egy ülésre, itt voltak 140-en. Mert bíznak bennünk és látják: érdemi munkát vég­zünk. Már máshol is elmondtam, hogy a falura kell támaszkod­nunk, ez az igazi érték. Persze nem egy idealizált, romantikus falura gondolok. Nem is ez a fejlődés útja. Hanem a termelé­st . és szövetkezeti , formák újra­értékelése, az önrendelkezés visszaadása, az önkormányzat erősítése. Lényeges az is, hogy a fala kapja meg azt a részt a költségvetésből, ami megilleti. Kis győzelmek — Szavaiból egyértelmű „fa­lubarátságra" következtetek. De ez nem mindig volt így. A nép­front is átélte azt az időszakot, amikor a falvakat mestersége­sen — igaz, buldózer nélkül — de elsorvasztották. Amtkor létre­hozták a fejlődésellenes szerep­(MTI) Otto von Habsburg, az Európai Parlament képviselője, az utolsó magyar király legidősebb fia eldöntötte, hogy ebben az év­ben nem jelölteit magát köztársa­sági elnöknek Magyarországon. Habsburg Ottó müncheni irodája ebből az alkalomból az MTI bonni Nemzeti gárda lesz (MTI) A kormány még június­ban tárcaközi bizottságot hozott létre azzal a feladattal, hogy 'ké­szítsen javaslatot a munkásőrség jövőjéről. A Minisztertanács ere­detileg decemberben tervezte megtárgyalni ai testület Jövójét, de nemrég úgy döntött, hogy már októberben határozatot hoz a munkásőrségről. A kormány vár­hatóan jövő hétfőn tárgyalja meg a tárcaközi bizottság javaslatát. Ennek lényegéről Kárpáti Ferenc köröket, elvitték a tanítót, a pa­pot, majd később bezárták a kultúrházat, az iskolát. Mit tett, egyáltalán: tett ez ellen a nép­front? — Arra tudok válaszolni, hogy a népfront vasi „része” akkor erre miiként reagált. Ellene vol­tunk! Komoly vitákba kevered­tünk a helyi pártvezetéssel és a tanáccsal. De bizonyos körülmé­nyeket tudomásul kellett ven­nünk, a reálpolitika jegyében. Fenntartásainknak hangot ad­tunk. Meg kell, mondjam, nem nagy eredménnyel. De azért akadtak kis győzelmek. Példá­ul az egyházzal való kapcsola­tunkban. Sokan ellenezték ezt, mi meg azt mondtuk: a templom is a falu része, együtt kell dol­goznunk. — Mondok két falunevet: Kon­dorfa és Kercaszomor. Kondor­fán végighajtva burgenlandi jel­legű benyomás ér. A nem túl tá­voli Kercaszomor romjaiban he­ver, a kutyák sem kiváncsiak rá... — Értem a célzást. Nos, voltak falvak, amelyeket sikerült át­menteni. Mert akadtak lelkes Pista bácsik. Mari nénik és akad­tak leik« aktivisták. Az az erő, amely megmentette Kondorfát, Gsörötneket az elsorvadástól, nem volt meg például Kercaszo­­moron... Mi nem tekintettük átoknak az aprófalvas település­­szerkezetet, ma pedig kifejezet­ten arra törekedünk, hogy érde­mes legyen e kis falvakban élni. — Mit tesznek ezért? — Hiszem, hogy a népfront­nak szüksége van egy országos, falnmegújitásl programra. Mi már tárgyalunk az agrárreform­­körösökkel, a szépítő egyesüle­tekkel és más szerveződésekkel ezügyben. E szervezeteket nem mi hoztuk létre, de hiszek ab­ban, hogy egymásra találunk. Bízunk abban, hogy a népfront­­összefogást erősítő tevékenysége élni fog. Bár ennek központi­lag most nincs realitása — itt van. — Lesz a jövőben „központi zászló"? — Lesz ilyen zászló és min­denhol lesz helyi zászló. A nép­front jövője csak országos moz­galomként képzelhető el. Olyan mozgalomként, amelyben egyfor­ma súllyal szerepel a város és a falu. Szerepe lesz továbbra is a megyéknek és tejesíti feladatát az országos tanács. Amellyel ma sok a gondunk. Saját sorainkban elvégezni mielőbb a szervező munkát — ez most igen fontos, Nem más pártok ügyeivel foglal­kozunk. hanem a magunkéval. Pártok felett — Választások... — Igen, ez is benne van. Ml itt vállaltuk: 4nd(tunk jelöltek, állítunk képviselőt. Meg fognak lepődni a pártok, annyi szent. Sebaj, szokjanak hozzá a telje­sen önállóvá váló népfronthoz, — Igaz is, miként képzeli el a mozgalom jövőjét? — Mindig lesznek olyan ügyek, amelyeket a pártok nem tűznek zászlójukra; ám amelyeket kép­viselni kell. E képviselet a pár­tok felett jelenik majd meg. Mondok eg ypéldát: Ausztriában a klubhálózat összefogása nem pártügy. Egyfajta népfront teszi ezt, s ez a népfront szervezi a vi­lágkiállítást is. Azért, mert ez utóbbi nem párt-, hanem össz­­nemzeti érdek. Nos, efelé kell nekünk is menni. Ezért mon­dom, egy pillanatig sem kétséges előttem a népfront jövője! Ne­künk nem kell félnünk a pártok­tól és csak örülhetünk annak, hogy egyre több, felelősen politi­záló ember lép színre. — Mit vár a kongreszustóI? — Jobb országos tanáesot. Mo­zog a föld, s most nem a csüg­­gedés, hanem a felkészült politi­zálás ideje jött el. Kosma Gábor irodájának rendelkezésére bocsá­totta azt a levelet, amelyben az európai képviselő elhatározásáról tájékoztatta az őt az utóbbi he­tekben köztársaságielnök-jelölt­nek javasoló Kisgazdapártot, az október 13-án összeülő kongresz­­szusa kapcsán. a munkásőrségből? vezérezredes, honvédelmi minisz­ter, a bizottság vezetője elmond­ta: az elgondolás szerint a regu­láris erő kiegészülne egy önkén­tes területvédelmi testülettel. Elmondta, hogy az új, önkén­tes testület élnevezésére több ja­vaslat is a kormány elé kerül. Ezek között szerepel: a nemzeti őrség, a nemzeti gárda, a népőr­ség és az önkéntes védelmi erő elnevezés is. » A hadsereget távol kell tartani a pártharcoktól (MTI) Megszüntette tevékeny­ségét a Néphadsereg Ifjúsági Szervezet (NISZ) magyar nép­hadsereg) bizottsága. Erről a testület csütörtöki ülésén dön­töttek. A bizottság tudomásul vette, hogy az általa irányított NISZ-szervezetek az év végéig jogutód nélkül fokozatosan megszűnnek. A döntés mintegy 30 ezer NISZ-tagot érint. Ugyan­akkor a bizottság javasolja, hogy összhangban a kormány most alakuló Ifjúságpolitikai kon­cepciójával a hadseregen belül hozzanak létre a sorkatonai fia­talok érdekeit védő képviseletet. A megszüntetést kimondó dön­tés előtt heves vita alakult ki arról, hogy < a bizottságnak joga van-e a 'NISZ megszüntetésére. Október végére összehívják 1 NISZ-titkárok értekezletét, hogy tájékozhassák őket a döntés hát­teréről. Az ülésen részt vevő Kárpáti Ferenc vezérezredes, honvédelmi miniszter egyebek közt arról szólt, hogy a jövő hé­ten a parlament várhatóan el­fogadja a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló tör­vényt, amelynek értelmében a Magyar Néphadseregben pártok nem működhetnek. Mint (nond­­ta: megoszlik a tisztek véleménye abban a kérdésben, hogy a hiva­tásos katonák lehessenek-e pár­tok tagjai, mert ez megosztaná a tiszti állományt A miniszter azonban hangsúlyozta, hogy de­mokráciában a párttagságot let hetóvé 'kell tenni. Bejelentette: a törvény megszületését követő­en parancsot ad ki, hogy a had­sereg munkahelyein semmiféle politikai szervezet nem működ­het, illetve tagjaik nem szól­­ihatnak bele a hadsereg ügyeibe. Hangsúlyozta: a hadsereget távol kell tartani a pártharcoktól. Rehabilitációk Elodázhatatlan a református egyház megújítása Nyílt levél a Fideszhez Átadták a fizikai és a kémiai Nobel-díjat Habsburg Ottó az idén nem jelölteti magát köztársasági elnöknek A kormány hétfőn tárgyalját

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék