Magyar Nemzet, 1989. december (52. évfolyam, 283-306. szám)

1989-12-01 / 283. szám

A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA • A­LAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR Szegények éje Nem szégyen a szegénység, csak kellemetlen. Anyám hagy­ta rám e bölcsességet. Meg ezt is: pechje van, mint Weisz­­ Gizinek. Különösebben szeren­csés persze ő sem volt, jóllehet a szegénység látszatát talán si­került elkerülnie. Elmondhatat­lanul pedáns volt, cipőit hasz­nálaton kívül helyezett selyem­­harisnyákba bújtatva tartotta évtizedeken át, s volt egy pár olyan cipője is, amit sértetle­nül menekített haza a deportá­lásból. Nem tudok szabadulni a gon­dolattól, mi lenne mostanában vele, ha mint afféle özvegyi nyugdíjból tengődő, férjét a munkaszolgálatban elveszített, egyedül élő idős asszonyként tengetné az életét. Mire­ fut­ná mellékes jövedelemmel még véletlenül sem kiegészített, minősítetten kis járandóságá­ból, amelyet még csak meg sem szolgált , apámnak kel­lett megfagyni, nem sokkal az elhurcolása után, hogy ily mó­don gondoskodjon túlélő hitve­séről’. Segíteném minden bi­zonnyal, havonta meghatáro­zott összeget postáznék címé­re, ha nem lepi el menthetet­lenül tüdejét a víz, s már gon­doskodni alig tudna magáról, nyilván hozzánk költöztetném, elvégre, ahol öten megférnek — két felnőtt és három gyerek —,­ott jut még hely egy hato­diknak. Ez ugyanis az új mó­di mifelénk, a háborgó lelkiis­­meret-furdalás mérséklésére: összeköltözni újra három nem­zedéknek egy fedél alá, több­nyire annyi négyzetméteren, ahol egy nemzedéknek sincs elegendő élettér. Vagy sorsukra hagyni az öregeket, boldogul­janak, ahogy tudnak. Cserél­jék kisebbre emlékeikkel ösz­­szenőtt lakásukat, kössenek — rettegésüket leküzdve — eltar­tási szerződést, járjanak nap­közibe, feküdjenek be vala­melyik elfekvőosztályra vagy böjtöljék ki, amíg bekerülhet­nek a szociális otthonba. Íme a kínálat. Nem szégyen a szegénység, csak kellemetlen. S vajon miért lehetne pechje Weisz Gizinek? S ki minden­kit kerül el manapság vagy már éve óta a szerencse kis hazánkban? Ahol szinte mind a tízmillióan követelhetnénk valamilyen apropóból kártérí­tést. Vélt vagy valós sérelme­kért. Mellőzésért, egzisztenciát­­lanságért, érdekből önként vállalt középszerűségért, igény­telenségért. Egy országban, ahol az évtizedek óta első ízben végrehajtott népszavazás har­madnapján már az is vívmány­nak számít, ha a MÁV vezér­­igazgatója visszavonja „elha­markodott” rendelkezését, ne­vezetesen, hogy éjjel csak azok tartózkodhatnak a pályaudva­rokon, akiknek érvényes me­netjegyük van. Különben az utcán hálnának, vagy a Blahán, ami idegenforgalmi látványos­ság a javából, miközben hírül adják a lapok, hogy Budapest­re érkezett a Playboy szuper­sztárja, aki már a repülőtéren elmondta a kíváncsi újságírók­nak, régi vágya, hogy szeret­kezzen a súlytalanság állapo­tában, így aztán maradhatnak a Keletiben, a Déliben a törzs­vendégek, a híres-nevezetes hajléktalanok, földre terített kartonokon, tépett vásznak­ba burkolózva, padok alatt ösz­­szekucorodva, látszólag érzé­ketlenül az utolsó békés ka­rácsonyra­ készülők nyüslgő forgatagában. Nem is akármi­lyen a társaság — olvastam a délutáni újságban —, van itt filozófus, szobrász, sőt még nyugatnémet állampolgár is. Közös jellemzőjük a hivalko­dó, nem is olyan régen még nevén sem nevezhető szegény­ség, s ikertestvére a kllátásta­­lanság. Ezt pedig képtelenség láthatatlanná varázsolni, az aluljárókban megágyazókat egy jogállamban nem lehet ki­toloncolni. Vagy ha igen, akkor már valamilyen fedélről kelle­ne állam bácsinak gondoskod­ni, hogy megmaradjon az a szikrányi szocializáció, ami -­­­láthattuk, olvashattuk — ezek­ben a kiebrudalt, sehová be nem fogadott fiatalokban még megvan. Ismertek a Hajléktalanokért társadalmi bizottság helyzet­­jelentései, el is jutnak nyilván minden illetékeshez. A min­denkori válasz úgyszintén jól ismert: adósság, költségvetési deficit, kapacitáshiány, szűk keret s a többi. Miközben gaz­dára várnak a munkásőrlakta­nyák, hatan húzzák meg magu­kat egy priccsen a főváros egyetlen, emberhez méltatlan menedékhelyén, ahol újabban már ezért is fizetni kell. S mert a közegészségügyi előírá­soknak mégis csak eleget kell tenni, hát a matractalan fek­­vőalkalmatosságokat rendre leslaugozzák. Bognár Szabolcs­tól tudom, aki a legtöbbet és a legcsorbítatlanabbul tudja a társadalmi nyomorról, hogyan folyamodtak, ugyan adnák át a légópincéket legalább télvíz idején a hajléktalanoknak, de hasztalan komissióztak. Hiába az újabb és remélhetően álta­lános leszerelés, hiába a rém­álmainkból is lassan már ki­vesző légiveszély, légópincékre akkor is szükség van. Lassan már azok sem, akik bérlői vagy tulajdonosai vala­miféle állami vagy saját tulaj­donú ingatlannak.­­ Mivelhogy a létbizonytalanság valamilyen oknál fogva időnek előtte al­vászavarokkal s egyéb neuro­tikus tünetekkel jár. Tisztes küllemű idős hölgy panaszol­ja visszafogott hangon, hogy szövetkezeti lakásban él meg­özvegyülve s megint emelik a közös költséget. Az esedékes nyugdíjemelés talán ha ennek a kompenzálására futja. Igen ám, de jövőre szabadáras lesz az ennivaló, többszörös vízdíj­emelésről beszélnek, s ha drá­gul az energia, a villany-, a fű­tésszámla is az egeket ostro­molja. Mi lesz azokkal, akik lakbért nem fizetnek, vagy nem nyitnak ajtót a legkülön­félébb díjbeszedőknek? Rájuk fogják majd, hogy biztos el­­kocsmázzák a keresetüket, nyugdíjukat? Aztán kikapcsol­ják a villanyt, a fűtést s jöhet a kilakoltatás karhatalommal? Meg lehet ezt tenni egy vi­lágkiállítással, Európához tör­ténő felzárkózással kacérkodó, immár többpártrendszerű or­szágban tisztességben meg­őszült emberekkel? Rájuk lő­csölhető a nagypolitika meg­annyi kudarca, balfogása, dölyfösködése ? Pedig egyetlen­egy kisnyugdíjas nem tehet arról, hogy ostoba módon, a mindent államosítás kivagyisá­gával lehetette­nn tették a tisz­tességes nyugdíjak folyósítását. Ami persze nem vonatkozik azokra, akik mindezt végrehaj­tották, kierőszakolták, s most kacsalábon forgó házaikban él­vezik jól megérdemelt negy­venezer forintos nyugdíjaikat. Tudom én jól, kiokosítottak, hogy a nagy járandóságok megkurtításával még nem ol­dódik meg semmi. De valami azért elkezdődik, elkezdődhet­ne a szociális bizonytalanság orvoslására.... Mert ha nem, akkor hamaro­san éjjeli menedékhely lesz a fél ország. S nemcsak a len­gyel piacokon botlunk bele szemlesütve a szükségből ka­cátok között turkáló és alku­dozó, egykor jól szituált isme­rőseinkre, de még az is meg­eshet, hogy rájuk lépünk va­lahol véletlenül, mikor szé­gyenérzetünknél már erősebb­nek bizonyul testünk legyűr­­hetetlen fáradtsága. Kertész Péter A szovjet-olasz párbeszéd után Gorbacsovot mára várja a pápa a Vatikánba Ismét jelentkezik a nyugatnémet terrorizmus: megölték a Deutsche Bank elnökét A külpolitikai helyzet GORBACSOV RÓMAI PROGRAMJÁNAK befejeztével — a pápai audiencia előestéjén — már a máltai szovjet—amerikai csúcstalálkozó témája nyomult a híradások élére. Nagyjából ismeretessé vált a pár­beszéd földközi-tengeri állomásának forgatókönyve. Washingtoni ér­tesülések szerint másfél nap alatt legalább tizenkét órát tölt együtt Bush és Gorbacsov: először szombaton a Szláva nevű szovjet cir­kálón­ találkoznak, hogy azután a délelőtti és délutáni tárgyalásokat és az ebédet követően a szovjet államfő legyen az amerikai Belknap csatahajón Bus­h vacsoravendége. Az amerikai politikus még vasár­nap Brüsszelbe repül, ahol Kohl kancellárral folytat megbeszéléseket, hétfőn Jacques Delors-t, majd a NATO-országok külügyminiszteri ülé­sének résztvevőit tájékoztatja a csúcsról. Jóllehet a szovjet külügy­minisztérium még nem rögzítette az időpontot, sejteni le­het, hogy hét­főn vagy kedden lesz egy VSZ-csúcs is. Figyelemre méltó, hogy Gen­scher, a nyugatnémet diplomácia irányítója ugyanak­kor tesz hivata­los látogatást Moszkvában, megelőzve Mitterrand francia elnök kijevi útját. Genscher ily módon t­eszi teljessé azt a bonni diplomáciai offen­zívát, amely a Kohl-terv tisztázására és elfogadtatására irányul, s amelynek jegyében Genscher csütörtökön rövid londoni kitérője után, Párizsban tárgyalt. MOSZKVA „LEÍRTA” KELET-EURÓPÁT, immár nem véli úgy, hogy a térség közvetlen ellenőrzése lényeges a szovjet biztonság szem­pontjából — ekként summázta amerikai kormányforrásokra hivat­kozó értesüléseit a The New York Times. Az idézett washingtoni kö­rökben egyébként némi nyugtalansággal, gyanakvással figyelik, hogy a kelet-európai helyzet ilyen simán, arrüszdk nélkül aláxfitt eddig, s at­tól tartanak: mégis történhet valami „nagyon­ erőszakos”, ami megin­gathatja a változások egész folyamatát Az újság szerint a szovjet ve­zetés egyetlen aggodalma, hogy szembekerül a németi újraegyesítés kérdésével, még mielőtt kész lenne foglalkozni vele. Jellemző, mi­lyen egyértelmű kijelentést tett Eduard Sevardnadze olasz miniszter­­társával tartott eszmecseréjén: „Komoly veszély az európai közele­dés és enyhülés számára a német újraegyesülés felvetése.” Ám ke­vésbé az egyes kelet-európai országokról kívánatos tanácskozni a csúcstalálkozón, mint a nagyobb összefüggésekről, ezt viszont már maga Bush fogalmazta meg röviddel Máltára vezető elutazása előtt. A The Wall Street Journal beszámolója szerint Bush legalább ilyen fontosnak tekinti a Szovjetunió gazdasági problémáit. Ezzel összefüg­gésben korántsem jelentéktelen mozzanat, hogy a Fehér Ház lakója nem zárkózott el a kanadai kormányfőnek attól a javaslatától, hogy adjanak a Szovjetuniónak megfigyelői státust a GATT-ban, és fokoza­tosan vonják be a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap tevékenysé­gébe. Mint a The New York Times mellesleg utal rá, Washingtonban mindazonáltal erősen túlzónak találják az állítólag küszöbönálló ne­héz szovjet felet megjósoló jelentéseket. A nagy európai kérdések­ről nyilatkozott a­­francia védelmi miniszter is, bizonyára nem vé­letlenül a csúcshétvége elé időzítve. Jean-­Pierre Chévénement egye­bek közt rámutatott, hogy korai lenne az európai politikai változások kapcsán a NATO vagy a Varsói Szerződés feloszlatásáról beszélni. Mint a Le Figarának adott interjújából kitűnik, a katonai szövetsége­ket pilanatnyilag mind az Egyesült Államok, mind a Szovjetunió az európai stabilitás döntő tényezőjének tartja. Chévénement a német kérdéssel kapcsolatban ugyancsak óvott az elhamarkodott lépésektől, sőt, megerősítette, hogy kormánya egyelőre nem látja időszerűnek az újraegyesítést. Érdemes megjegyezni, hogy egy szerda esti lipcsei tö­megtüntetésen a résztvevők a többi között a két német állam egye­sítése ellen is tiltakoztak. A konföderáció az NDK számára a vég kez­detét jelentené — hangsúlyozták a szónokok. AZ ELBÁN INNEN ZAJLÓ ERJEDÉS ebben a táborban is — igaz, némileg más természetű — aggályokat kelt, tapasztaljuk nap mint nap. Most például a szovjet Pravdában a lap budapesti tudósítója ki­fogásolja, hogy a magyarországi átalakulást kísérő „szovjetellenes és antikommunista frazeológiára” a magyar szocialista sajtó nem vála­szol. Az írás jelentős szerepet tulajdonít a tömegtájékoztatásban je­len levő nyugati tőkének, a politikai pártok és szervezetek nyugati támogatásának. Az MSZP helyzetét elemezve, a Pravda úgy vélekedik, hogy reális a párt jobbra tolódásának a veszélye, s nem zárja ki a baloldali erők „testvérgyilkos belháborúját”. A kommentár azonban bizakodó végkicsengéssel fejeződik be: Magyarországon a baloldali erők és ellenfeleik egyként kívánják, hogy a helyzet szilárd, a folya­mat irányítható maradjon. (V. L) Tudósítónk római telefon jelen­tése A közös európai ház felépítését óhajtja Gorbacsov Róma, november 30. A teljes nézetazonosság je­gyében tárgyalt Gorbacsov Ró­mában. A közös európai ház felépítésének a gondolata által vezérelt szovjet államfő kifej­tette nézetét a német egység megteremtésének a feltételei­ről, a földközi-tengeri bizton­ság erősítéséről és az újabb helsinki értekezlet összehívásá­nak a szükségességéről. Csütörtök délben már be is fejeződött a szovjet—olasz csúcs politikai része, aláírták a dokumentumokat, ám a látoga­tásnak az izgalmai még nem ül­tek el, hiszen Gorbacsov este be­szédet mondott a városházán, ahol a Közös Piac alapjait rakták le az ötvenes években. Ma történel­mi találkozóra készül a pápával, majd Milánóba utazik az üzleti élet vezetőivel eszmét cserélni, s közös sajtóértekezletet tartani Andreottival. A tárgyalásoknak a mérlegét azonban máris megvon­ták Rómában, rendkívül elégedet­ten nyilatkoznak mindkét részről, az eredményekről, amelyek szám­szerűen is mérhetők, hiszen hu­szonegy megállapodást írtak alá, ide értve a közös közleményt is. A délelőtti megbeszélések után, amelyeken Gorbacsov és Andre­otti kormányfő­ mellet a külügy­miniszterek is részt vettek, elő­ször De Michelis jelent meg a nemzetközi sajtóközpontban, hogy beszámoljon a tárgyalásokról. A közös nyilatkozat több pontjára is felhívta a figyelmet, azokat a részeket emelte ki, amelyek a le­szereléssel, környezetvédelmi és gazdasági együttműködéssel, az emberi jogok értelmezésével, az európai egységgel és a mediter­rán térséggel foglalkoznak. Az olasz diplomácia vezetője is­ meg­erősítette, hogy igen sok kérdés­ben teljes a nézetazonosság a fe­lek között, a csütörtöki Corriere della Sera meg is jegyezte, hogy ezt a formulát a diplomáciában a szövetségesek használják a Szovjetunió és Itália a dokumen­tum szerint elkötelezi magát, hogy a hagyományos erőkről folyó bécsi alkudozásokon megegyezést igyekszik elérni már 1990-ben, megpróbálja előmozdítani a ka­tonai közeledést, mert —­­mint Andreotti a tárgyalásokon kifejtet­te — Európa biztonságát nem a hadseregek, hanem az együtt­működés formái szolgálják. Az okmány külön is kitér arra, hogy az ideológiai szembenállás­ból fakadó összefüggéseknek vé­get ítéli vetni, száműzni kell a bizalmatlanságot a kapcsolatok­ból, méghozzá úgy, hogy a jövő nemzetközi viszonyrendszerét a szabadság egyetemes értékei, a nemzeti etnikai és vallási türe­lem, valamint pluralizmus has­sák át, s alakítsák. De Michelis arról beszélt, hogy a közös euró­pai ház felépítéséhez politikai impulzusok kellenek, az általános emberi értékekből kell a kötő­anyagot kikeverni, s ekként el­indítani a szélesebb európai in­tegrációnak a folyamatát. A német kérdés E ponton csatlakozott De Mi­­chelishez Geraszimov szovjet kül­ügyi szóvivő, s a tudósítók kér­dései is akkor kezdtek záporozni, különös tekintettel a német egy­ség mind kényesebb problémájá­ra. Szovjet részről ugyanis erőtel­jesen hangoztatták, hogy a re­­vansizmus veszélye nem múlt el, az a fogalom még nem veszett a történelem ködébe, s amíg a Kohl-tervnek nem lesz tizenegye­dik pontja az 1937-es határok el­vetéséről, addig Moszkva úgy vél­heti, korábbi nyugatnémet alkot­mánybírósági döntésekre hivat­kozva, hogy a „negyedik biroda­lom” áhítása nem tűnt el nyom­talanul. Ez a megfogalmazás per­sze magában rejti azt is, hogy a Szovjetunió a feltételei teljesítése esetén nem zárkózik el attól, hogy az európai közös házba ágyazva vizsgálja meg a német újraegye­sítés témakörét. De Michelis úgy fogalmazott, igen óvatosan, hogy Itália nem igazán érzi újjáéledni a revansizmust, de úgy gondolja, hogy ez az ügy nem szakítható el az európai fejleményektől, a kö­zös piaci integráció előrehaladá­sától, a kelet—nyugati kapcsola­toktól. Rátérve a másik új szovjet ja­vaslat méltatására, a „Helsinki— 2-ről”, kifejtette az olasz diplo­mácia irányítója, hogy Itália a meglevő helsinki keretekből in­dul ki, tehát a mai határok sért­hetetlenségéből, de nincs elle­nére természetesen, hogy az új gondokat újabb európai fórumo­kon vitassák meg, akár meg is változtatva az együttélés szabá­lyait. Ilyen értelemben tehát Ró­ma egyszerre híve a változatlan­ságnak és a konszenzuson alapuló változásnak. A második helsinki a szovjet indítékok szerint átrajzolhatná Európa politikai térképét, s szo­rosan kötődik ide, bár ez elsősor­ban Itáliát érdekli, a Földközi­­tenger térsége is, amely Gorbacsov tavalyi belgrádi indítványának megfelelően flottáktól mentes övezet lehetne. Most a sajtóérte­kezleten a szóvivők azt hangsú­lyozták, hogy Helsinki kereteibe ez a régió is beilleszthető. A teljes nézetazonosság gyako­ri ismétlése nyilván figyelemre­méltó, de az eltérő vélemények és érdekek sem maradtak rejtve. A Máltát megelőző igen élénk pár­beszéd azonban mindkét félnek hasznos volt, még nemzetközi visszhangot is kiváltott. George Bush csütörtökön fél órán át be­szélgetett telefonon Andreottival, Rómában úgy tudják, hogy az amerikai elnök vasárnap este, a máltai csúcs után Brüsszelben Helmut Kohllal vacsorázik, aki viszont kedden Moszkvába repül. I ne legyen „hideg béke** Ezt a hangulatot tükrözte visz­­sza Gorbacsov esti beszéde is a Campidogb­ón, a városházán, ahol a szovjet államfő immár a nyil­vánosság előtt is megismételte, hogy szeretné, ha Helsinki E2-őt nem 1992-ben, hanem jövőre ren­deznék meg, hiszen esztendőnk eseményei ezt mindenképpen in­dokolják. Az idén „jelentős mér­tékben csokikként a háborús ve­szély s új kétoldalú kapcsolatok bontakoztak ki gyors ütemben”. Következésképpen azok a kérdé­sek, amelyek teoretikus megkö­zelítést igényeltek a múltban, ma gyakorlati jelentőségűek. Gorbacsov olyan Európát kép­zel el, ahol a kölcsönös függőség miatt nyitottak a határok a ter­mékek, a technológiák és az em­berek előtt. Vagyis — bontotta­­ki gondolatait — a második világ­­háborús világrendszer negatív ösz­­szetevőinek a meghaladásáról van szó, oly módon, hogy a stabilitás ne rendüljön meg, de alapjában új korszakiba lehessen lépni. „Meg vagyok győződve róla, hogy talál­kozóm Bush elnökkel lehetőséget teremt arra: a közös megértést közös akciókkal váltsuk fel” — hozzátéve, hogy nemcsak Kelet-, hanem Nyugat-Európa is változik, a közös házról tehát nem fölös­leges töprengeni. A megnyilatko­zását áthatotta az a törekvés, hogy a hidegháború befejezését ne kövesse „hideg béke", ne vesz­tegessék az európai országok a drága időt, igyekezzenek befogad­ni a sodró lendületű reformokat, önző magatartással kár lenne ha­logatni az átalakulást, aminthogy nem érdemes szerinte a szocia­lizmus összeomlását sem emleget­ni, mert most szabadulnak csak föl igazi humanista és demokra­tikus képességei. Beszédének fi­lozofikus ihletésű első részében Gorbacsov a peresztrojkát az olasz reneszánsszal vetette egybe, s külön bekezdéseket szentelt a szovjet föderációs berendezkedés újjáépítésének, mert „a sztáliniz­mus és a stagnáció korszaka el­nyomta azokat az érzéseket, amelyek most törnek a felszínre.” A vallásokban kifejeződő erköl­csi értékek is segíthetik a meg­újulást — jelentette ki, megje­gyezvén, hogy a forradalmakat korábban is jellemezte az isten­­hitnek a tagadása. Az államfő víziója A hallgatóság azért figyelte nagy érdeklődéssel az állásfogla­lást, mert felsejlett előtte a szov­jet államfő víziója az emberi ér­tékeket magába olvasztó új Európáról, amelyben a leszerelési megállapodások nyomán —é­s ezek ma kitapinthatóak — a gazdasági együttműködés nyomul a konf­rontáció helyébe, eltűnnek veszé­lyek és feltűnnek remények. Ez a gorbacsovi üzenet eljutott Rómába, s ma beillanhat a vati­káni falak közé, a hét végén pe­dig a máltai légkört telítheti. Blahó Miklés Péntek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék