Magyar Nemzet, 2002. január (65. évfolyam, 1-26. szám)

2002-01-02 / 1. szám

Egy éve kezdődött a kisgazda osztódás Tegnap volt egy éve annak az emlékezetes gödi elnökségi ülésnek, amely az FKGP történetében egyik legviharosabb évét eredményez­te. A leváltásokkal, kizárásokkal, sőt tettlegességig fajuló nagygyű­léssel tarkított eseménysor után az FKGP-ből kivált politikusok több kisgazdapártot, szervezetet és egyesületet hoztak létre.­ ­ Kis Ferenc_________________ M­ ár a gödi szilveszter előkészí­tése sem volt zökkenőmen­tes, hiszen több vezető politikus - például Lányi Zsolt alelnök és Bánk Attila frakcióvezető - jelezte, hogy nem vesz részt az ünnepi tanácsko­záson. A nem teljes létszámú elnök­ség által hozott, a későbbi lavinát előidéző döntések egyike a frakció­­vezetés „lefejezése” volt, amelyet Torgyán József pártelnök a paraszti szárny erősítéseként értékelt. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy leváltották frakcióvezető-helyettesi posztjáról Lányi Zsoltot, Pokol Bé­lát, Várhelyi Andrást, Horváth Bélát és Csúcs Lászlót. A másik vihart keltő határozat Liebmann Katalin budapesti elnök leváltásáról szólt. Ezt azonban a gö­di elnökségi ülés jegyzőkönyvét ve­zető Molnár Róbert később cáfolta, mivel elmondása szerint csupán a főtitkár leváltásáról döntöttek, Torgyán József mégis Liebmann Katalint szólította fel lemondásra. Molnár Róbert - aki ma a Fidesz parlamenti képviselője -, azt is nyilvánosságra hozta, hogy a párt­elnök utasította őt a jegyzőkönyv meghamisítására, amelyet azonban megtagadott. Emiatt Molnár Ró­bert nemkívánatos személlyé vált Torgyán József környezetében, de a leváltott frakcióvezetés tagjai, és a hozzájuk csatlakozó Kiszely Kata­lin, illetve Pápai Mihály a fiatal kis­gazda politikus mellé álltak, és megalakították az úgynevezett re­formmozgalmat. Az egy évvel ezelőtti szilveszter­re emlékezve Molnár Róbert la­punknak elmondta: ma sem bánja, hogy nyilvánosságra hozta a gödi jegyzőkönyv valódi tartalmát, és ez­zel elindította a lavinát a kisgazda­­pártban. - Bár sokan úgy vélik, hogy a politikára általában nem a tisztesség és a becsület a jellemző, mégis vannak olyan pillanatok, amikor a politikusnak nyíltan és őszintén meg kell mondania a véle­ményét, mert ezt diktálja az igaz­­ságérzete - fogalmazott Molnár. Gyorsan megy majd a szavazatszámlálás A választási informatikai rendszer biztonságos és mai ismereteink szerint áthatolhatlan a hackertámadások számára - nyilatkozta lapunknak Deményné Kertész Krisztina, a Belügyminisztérium adatfeldolgozó, nyilvántartó és választási irodájának helyettes ve­zetője. A szakember szerint az előzetes eredmények ugyanolyan gyorsan meglesznek, mint a ’98-as országgyűlési választásokon. ■ Varga István________________ N­yomon követhető lesz az in­terneten a soron következő országgyűlési választás, a jelöltállí­tástól a hivatalos végeredmény köz­zétételéig — válaszolta lapunk kér­désére Deményné Kertész Krisztina, a Belügyminisztérium adatfel­dolgozó, nyilvántartó és választási hivatalának helyettes vezetője. Eh­hez a legmodernebb számítástech­nikai eszközök állnak a központ rendelkezésére, amelyeket úgy ala­kítottak ki, hogy egymás tartalékát képezzék. Ha bármiféle műszaki hi­ba lépne fel, akkor az erre kijelölt gép azonnal átveszi az elromlott eszköz szerepét. Deményné azt is elmondta: a választások lebonyolí­tására elsősorban nagy teljesítmé­nyű IBM-gépeket használnak. A központhoz hasonlóan komoly hardvereszközökkel látják el az úgynevezett területi központokat, és egy egyszerűbb PC-t kaptak az egyéni választási körzeti irodák. Az adatbevitel természetesen ezeken a gépeken történik, míg a összesítést a központi szerver végzi el. Ez a rendszer képezi annak az alapját, hogy a választási előkészü­letektől a végeredmény megszüle­téséig hiteles információ jusson el a közvéleményhez. Ehhez azonban szükség van az adatbiztonság meg­teremtésére és a rendszer védelmé­re. Ki kell zárni annak a lehetőségét, hogy illetéktelenek behatoljanak a rendszer bármely pontjára, és ada­tokat változtassanak meg, vagy le­lassítsák az adatközlést. A hacker­támadások megakadályozására úgynevezett „kétszeres tűzfal és közte egy demilitarizált zóna” tele­pítésére is sor került. Ezek lényegé­ben olyan hardverek és hozzátarto­zó softverek, amelyek minden ille­téktelent kiszűrnek, és csak azt en­gedik beljebb, akinek erre felhatal­mazása van. Deményné szerint ezen lehetetlen lesz áthatolni. Lényeges még az adatvédelem szempontjából a választási körze­tek biztonsága. Az itt elhelyezett PC-ket csak az használhatja, aki is­meri az azonosítót és a jelszót. De ezelőtt még rendelkezni kell egy olyan smartkártyával, ami feljogo­sítja a számítógépes rendszerbe va­ló belépésre. Ezek a csipkártyák szintén egyedi kóddal vannak ellát­va. Emellett még a központi gép fel­ismeri a feljogosított számítógép azonosítóját, és más eszközt kitilt a rendszerből - számolt be róla Deményné Kertész Krizstina. Egyébként adatbeírásra mindenhol egy felesküdött köztisztviselő vagy közalkalmazott kap megbízást. A mindenkit leginkább érdeklő kérdés az, hogy mikorra lesz előze­tes végeredmény. Deményné állítá­sa szerint az adatok kiértékelése ad­dig vagy rövidebb ideig tart, mint a „98-as választásokon. Az előzetes eredmény a szavazókörök munká­jától függ, a központi szerver olyan gyors, hogy ez már lényeges több­letidőt nem vesz igénybe. Ezután a központi szerver továbbítja az ada­tokat a nyilvános, bárki által hozzá­férhető úgynevezett „web server farmra”, ami tulajdonképpen hon­lapok összessége. A kiemelt médiaszereplők a Szakértői Információs Rendszeren keresztül kaphatnak adatokat, amely független a nyilvános inter­nettől. A GSM-szolgáltatók szintén bekapcsolódnak, és az úgynevezett WAP-on keresztül szintén követhe­tők lesznek az adatok. A választási iroda arra készül, hogy a 2002-es parlamenti választást már az infor­matika felhasználása és a tájékozta­tásközpontúság jellemzi - mondta Deményné Kertész Krisztina. 2002. január 2., szerda Belföld Magyar Nemzet­e 2001: nem vizsgáztunk rosszul A köztársasági elnök elismerését fejezte ki a nemzet minden polgárának Folytatás az 1. oldalról : „Köszönet a károsultaknak a türe­lemért és minden jó szomszédnak a segítségért. Köszönjük a készsé­get a helyreállításban a kormány­nak, az önkormányzatoknak, az építőknek, a civil szerveződések­nek, az egyházaknak. Köszönjük a hazulról és külföldről érkezett sok­féle segítséget” - mondta Mádl Fe­renc. Mára állnak a gátak, állnak az iskolák és állnak a házak - hang­súlyozta. Ugyanakkor hozzátette azt is: a szolidaritásra nem csak az árvíz idején van szükség. A köztársasági elnök az elmúlt év eredményei közül kiemelte: „a millenniumi emlékezésekben erő­södött a nemzet öntudata, milliók munkája által tovább nőtt az or­szág teljesítménye, gyarapodott vagyona, több jutott a családokra, az oktatásra, a tudományra, a kul­túrára”. Hangsúlyozta azt is, hogy „egyre sikeresebbek a vállalkozá­sok, emelkedett tekintélyünk a határokon túl, a kedvezménytör­vény egyszerre ígér egységesebb nemzetet és jó szomszédságot, az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamatában a társuló országok élvonalában vagyunk, erősödött belső és nemzetközi biztonsá­gunk, működnek a demokratikus jogállam intézményei, nőnek a jó­ért tett erkölcsi erőfeszítéseink, segítenek egyházaink”.­­ Elisme­rés illeti ezekért országunk min­den felelős intézményét és nemze­tünk minden cselekvő polgárát - jelentette ki Mádl Ferenc. A Magyar Köztársaság elnöke ugyanakkor kiemelte: sok még a tennivalónk, hogy gazdasági nö­vekedésünk eredményeiből egyre többeknek jusson. Szebbek legye­nek lakóhelyeink, erősítsük a csa­ládokat, több megbecsülést kapja­nak az idősek. Kisebbségeinkkel összefogva többet tehessünk egy­másért, még jobban szolgáljuk a határainkon túli magyarok ügyét. Valamint, hogy politikai pártjaink ne a másik hitelét rontsák, hanem a holnap jobb útját keressék szá­munkra - mondtaa az államfő. Mádl Ferenc leszögezte: „egy a hazánk és jövőjében is együtt osz­tozunk.” A köztársasági elnök a Himnusz szavaival élve kifejtette: közös erőfeszítéssel közelebb ke­rülhetünk ahhoz, hogy mindenki számára víg és sikeres legyen a kö­vetkező esztendő, és a jó kedvvel végzett munka tisztes megélhetést és bőséget biztosítson. Mádl Fe­renc újévi köszöntőjében Isten ál­dását kérte hívőkre és nem hívők­re egyaránt. Valamint békesség­ben, szabadságban, egészségben és teremtő munkában boldog új esztendőt kívánt mindenkinek. TELEVÍZIÓS SZENTMISE. A Duna Televízió munkatársainak tegnap délelőtt László atya celebrált szentmisét az esztendő első napján fotó: Keliczay lászló Körlevél a tavaszi választásokról ■ MTI_______________________ Ú­jévi istentiszteletet tartottak tegnap a debreceni Reformá­tus Nagytemplomban, ahol Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök, a Ma­gyarországi Református Egyház zsi­natának lelkészi elnöke hirdetett igét. Bölcskei Gusztáv szerint az új esztendő arra is alkalmat ad, hogy „a megtisztított, rendbe tett templom­ból gyógyító, indulatokat csillapító hatások induljanak el, mert erre van szüksége a hazának. Erre van szük­ség választások előtt, alatt és után, mert indulatokat felkorbácsolni más is tud” - fűzte hozzá. Felolvasták a Magyarországi Református Egyház Zsinata elnökségének a gyülekeze­tekhez írt körlevelét. A Bölcskei Gusztáv és Kálmán Attila világi el­nök által aláírt dokumentum kitér a közelgő választásokra is. A körlevél leszögezi: nagyon fontosnak tartják, hogy minden református gyülekeze­ti tag a keresztyéni kötelességből kö­vetkező, a köz érdekében végzett szolgálatát, többek között a szavazá­son való részvétellel nyilvánítsa ki. Két tucat mentelmi ügy a parlamentben M Pásztor___________________ T­izenhat magánvádas és nyolc közvádas ügyben kérték par­lamenti képviselő mentelmi jogá­nak felfüggesztését múlt esz­tendőben - derül ki az Országgyű­lés parlamenti munkával kapcso­latos összefoglalójából. Rágalmazás miatt 13, becsület­­sértés miatt egy, kegyeletsértés, valamint könnyű testi sértés vét­sége miatt egy-egy esetben kezde­ményezték mentelmi jog felfüg­gesztését, ám ezt a parlament minden esetben, elutasította. Rá­galmazás miatt három-három esetben érkezett megkeresés Csurka István (MIÉP) és Keller László (MSZP) ellen. Torgyán József független képvi­selőnek két rágalmazási és egy be­csületsértési ügye volt. Burány Sándor (MSZP), Kosztolányi Dé­nes (Fidesz), Kuncze Gábor (SZDSZ), Rapcsák András (Fi­desz) és Szanyi Tibor (MSZP) egy­­egy rágalmazási ügyben volt érin­tett, míg Barkóczy Gellért (FKGP) ellen kegyeletsértés és Sági József (Fidesz) ellen könnyű testi sértés vétségének gyanúja miatt érkezett megkeresés. A közvádas ügyek között Herbst Jánost (Fidesz) ittas jármű­­vezetés, Csintalan Sándort (MSZP) súlyos testi sértés, Szaba­di Bélát (független) hűtlen kezelés és csalás bűntettei, valamint ma­gánokirat-hamisítás, Hegedűs Ló­rántot (MIÉP) közösség elleni iz­gatás bűntettének gyanúja miatt kértek ki az Országgyűléstől, a parlament felfüggesztette a képvi­selők mentelmi jogát. Székely Zol­tánt (független) államtitoksértés, Faragó Pétert (MSZP) számviteli fegyelem megsértése vétségének, Dán Jánost (FKGP) csalás bűntet­tének és magánokirat-hamisítás vétségének gyanúja miatt kértek ki, ám az Országgyűlés fenntartot­ta a képviselők mentelmi jogát. A leggyakrabban, hét esetben szocialista képviselő volt érintett mentelmi ügyben, legritkábban, egy alkalommal SZDSZ-es poli­tikus. ■■■■■■■MannMaMMMn „Az SZDSZ plakátja szégyenletes” ■ MN_______________________ A modern magyar demokrácia legízléstelenebb kampányfogá­sának minősítette a Szabad Demok­raták Szövetségének Nyugati téren elhelyezett óriásplakátját az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség. Az IKSZ állásfoglalása szerint a plakát pozitív mondanivalót már nem kö­zöl, egyetlen célja a miniszterelnök negatív színben történő feltüntetése. Az SZDSZ-nek - úgy tűnik - nincs országfejlesztő programja, vagy azt másodlagosnak tartja a kormányfő lejáratása mögött - vélik az ifjú ke­reszténydemokraták. Az IKSZ szé­gyenletesnek tartja ezt a tendenciát. Olyan, amely csak az ellenfél (vagy már esetleg ellenség) mindennapi helyzeteinek kiforgatására épül, il­letve a polgárok tiszteletének bármi­lyen megnyilvánulását gúnyolja - vélik. A plakáton két kép látható, az egyiken egy idős hölgy kíván kezet csókolni Orbán Viktor miniszterel­nöknek, míg a másik képen Kuncze Gábor SZDSZ-elnök karol át egy idős asszonyt mosolyogva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék