Magyar Nemzet, 2004. október (67. évfolyam, 259-287. szám)

2004-10-01 / 259. szám

2a Magyar falai • Belföld 2004. október 1., péntek Rovatvezető: Villányi Károly Az új kabinet sem tervez hűségjutalmat 11 Zivkovics Natália_________________ N­ emcsak a 2005-ös költségve­tésből hiányzik az ápolói hű­ségjutalom fedezete, de a Gyur­­csány-kormány később sem tervezi elődje ígéretének teljesítését. Ezt erősítette meg tegnap Rácz Jenő egészségügyiminiszter-jelölt. Úgy fogalmazott: a kormánynak meg kellett gondolnia, hogy felvállal-e egy százmilliárd forintos kiadást ezért az ígéretért, miközben ezt a pénzt esetleg jobb célokra is fel le­het használni. Hozzátette: komoly elégedetlenséget okozott volna, ha pont azok maradnak ki a jutta­tásból, akik hosszú időn át végzett jó teljesítményük eredményeként például főnővéri, műtősnői vagy akár intézményvezetői pozícióba kerültek. Ismeretes: a Medgyessy-kabinet programjában még az állt, hogy egyéves keresetüknek megfelelő összegű jutalomra számíthatnak az ápolói munkakörben dolgozók. A pénzt ütemezetten tervezték kifizet­ni, hogy a ciklus végére minden érintett hozzájuthasson. A plusz­pénzből becslések szerint több mint hetvenezren részesülhettek volna. Az Országgyűlés egészségügyi bizottságának tegnapi ülésén több ellenzéki képviselő is hangsúlyozta, hogy több tízezer betegágy mellett dolgozó várta joggal a megígért ju­talmat. Kulcsár Attila és Kerék Csaba hazatérhetett Folytatás az 1. oldalról • A Fővárosi Bíróság tegnapi közle­ménye szerint akkor sem lett volna lehetőségük a kényszerintézkedés (vagyis az előzetes letartóztatás) meghosszabbítására, ha az ügyész­ségtől eltérő a véleményük, mivel a jogszabály legfeljebb arra ad lehető­séget, hogy az ügyészi indítványnál enyhébb intézkedést rendeljenek el. Kiss Ernő, Angyalföld rendőrka­pitánya lapunknak elmondta: a bí­rói végzésnek megfelelően egy-két posztos rendőr folyamatosan fel­ügyeli majd Kulcsár Attila lakását, amelyet a gyanúsított csak rendőri kísérettel hagyhat el. Kulcsár Attila mellett a június 11-e óta előzetes letartóztatásban lévő Kerék Csabát, a Britton Kft. ügyvezetőjét is házi őrizetbe helyez­te a BKKB, akit a K&H-ügyben kü­lönösen nagy értékre elkövetett sik­kasztással és pénzmosással gyanú­sítanak.­ A parlament nemzetbiztonsági bi­zottságának tegnapi ülésén az ellen­zék botrányosnak és elfogadhatat­lannak ítélte Tóth András államtit­kár azon lépését, hogy Kiss Péter kancelláriaminiszter helyetteseként találkozott Kulcsár Attilával és Rej­tő E. Tiborral. Tóth Károly (MSZP) ezzel kapcsolatban kijelentette: a hivatal működését dicséri a gyanú­sítottak elfogása, és inkább a volt bróker fogvatartásának napokban történt enyhítése lehetne kérdéses. ■­­ Még üzletemberként, évekkel ez­előtt találkoztam, mint oly sok más banki szakemberrel, a második leg­nagyobb magyarországi kereske­delmi bank ügyvezető igazgatójá­val, egy Kulcsár Attila nevűvel, de nem a köztörvényes bűncselekmé­nyekkel gyanúsított álbrókerrel, akivé később lett - mondta az In­dexnek Gyurcsány Ferenc minisz­terelnök. Nem bánthatják a cigány közalapítványt Törvénytelen a Magyarorszá­gi Cigányokért Közalapít­vány (Macika) kuratóriumá­nak megváltoztatását célzó nyári kormánykísérlet - érte­sült lapunk.­ ­ Joó István___________________________ A Fővárosi Bíróság megszün­tette az Esélyegyenlőségi Hi­vatal által kezdeményezett ala­pítóokirat-módosítási eljárást, amellyel le kívánták váltani a ku­ratóriumelnököt, Varga József fi­deszes honatyát is. Nem sikerült megbontania a ha­talomnak az egyetlen működőké­pes roma intézmény politikai ará­nyosságát és sokszínűségét - érté­kelte lapunknak a bírósági döntést Varga József, miután kiderült: a Fő­városi Bíróság helyt adott a kor­mány által elmozdítani kívánt ku­ratóriumi elnök törvényességi fe­lülvizsgálati kérelmének. Immár bizonyos: a korábbi esélyegyenlő­ségi miniszter, az utóbb MSZP-szí­­nekben az Európai Parlamentbe tá­vozó Lévai Katalin jogszerűtlenül terjesztette elő a közalapítvány ala­pítóokirat-módosításának a kérel­mét, és törvénytelenül hívta vissza­­a régi kuratóriumi tagokat. Lázók Tibor, az elnök jogi képviselője rá­mutatott: a volt miniszter a vissza­hívó levelekben nemcsak azt mu­lasztotta el, hogy megjelölje a hatá­lyosság időpontját, hanem azt is, hogy indokolja a visszahívásokat. Elégedetlen MSZP-s romák a Munkatársunktól______________________________________________________________ F­él kézzel, félálomban, kora reggeli éhgyomorra is erőteljesebb roma politikai fejezetet írt volna az új kormányprogramba az MSZP orszá­gos cigány tagozata, már ha erre felkérték volna - jegyezte meg érdeklő­désünkre Csík Tamás, a nagyobbik kormányzó párt cigány tagozatának elnöke. Arra a kérdésre, Gyurcsány Ferenc felvette-e a kapcsolatot az MSZP-s romákkal, Csík úgy felelt, a cigány tagozat augusztus végén belé­pési nyilatkozatot küldött az akkori kormányfőjelöltnek, ám ő - nyilván más fontos elfoglaltságai miatt - még nem tudott reagálni a következő két évtől érdemibb romaügyi intézkedéseket remélő tagozat gesztusára. Emlékezetes, Gyurcsány Ferenc szerdai expozéjában lovári nyelven azt mondta: Egy Magyarország van: romák és magyarok közös országa. Far­kas Flórián (Fidesz), a Lungo Drom elnöke erre úgy reagált: ebben a kor­mányzati ciklusban a cigányságnak nem adtak mást, mint azt, hogy ro­mának nevezik őket, ezt színesítette Gyurcsány Ferenc mondata. belpol@magyarnemzet.hu Demszky Gábor két lovat is megüthet A kormánypártiak megmentették a főpolgármestert • A fővárosi ellenzék az Alkotmánybírósághoz fordul A fővárosi ellenzék a közigazgatási hivatalhoz, illetve az Alkot­mánybírósághoz fordul, mivel a közgyűlés úgy döntött: nincs összeférhetetlenség Demszky Gábor két állása között. Úgy tud­juk, a közigazgatási hivatal kedden kinevezett vezetője nem for­dul bírósághoz az összeférhetetlenség ügyében. A közgyűlés ülé­sét óbudai polgári körök demonstrációja szakította félbe. 11 Gidró Kriszta-Pál. Gábor____ D­emszky Gábor európai parla­menti és főpolgármesteri tisztsége nem összeférhetetlen - döntött tegnap (ahogyan várható volt) zárt ülésen a Fővárosi Köz­gyűlés baloldali többsége. A Fi­desz újra a Fővárosi Közigazgatási Hivatalhoz fordul a döntés miatt, az MDF pedig az Alkotmánybíró­ságon támadja meg a határozatot. Emlékezetes: a főpolgármester összeférhetetlenségét éppen egy hónappal ezelőtt vetette fel a Fi­­desz-MKDSZ-frakció. Az MSZP és az SZDSZ képviselői akkor is ugyanezt a döntést hozták meg, ám a Fővárosi Közigazgatási Hi­vatal azóta menesztett vezetője akkor eljárásjogi hibák miatt új­ratárgyalást kért. A közgyűlés egy hete hozta létre azt a háromtagú ideiglenes bizottságot, amelynek előzetesen meg kellett tárgyalnia az ügyet. A grémiumnak két bal­oldali tagja volt, így azt javasolták a közgyűlésnek: állapítsa meg, hogy az összeférhetetlenség nem áll fenn. Kupper András (Fidesz), az ideiglenes bizottság elnöke teg­nap lapunknak úgy fogalmazott: a koalíció tisztára mosta Demszky Gábort. Szerinte a közgyűlés teg­nap egyértelműen politikai dön­tést hozott, holott jogi szempont­ból kellett volna mérlegelnie. - Ha a koalíciót érdekelné a jogi rész is, akkor elfogadta volna azt a módosító indítványt, amely sze­rint a közgyűlésnek kellene bí­rósághoz fordulnia, hogy kide­rüljön, valóban összeférhető-e Demszky két posztja - jelentette ki a politikus. Mint arról lapunkban már be­számoltunk, kedden Gyurcsány Ferenc - még kijelölt miniszterel­nökként - menesztette a Fővárosi Közigazgatási Hivatal éléről Fel­kai Lászlót. Ennek hátterében az áll, hogy Felkai levélben tájékoz­tatta a Városházát: álláspontja szerint összeférhetetlen a főpol­gármesteri és az európai parla­menti tisztség. Az önkormányzati törvény ugyanis néhány szellemi tevékenységet kivéve semmilyen kereső foglalkozást nem engedé­lyez a főpolgármesternek. Lapunk úgy tudja: Felkai menesztése egy politikai alku része volt, az SZDSZ így próbálja menteni utolsó ko­moly - bár egyre fogyatkozó tá­mogatottságú - politikusát. Vezércikk a 7. oldalon Értesüléseink szerint cserébe sor kerülhet Pócs Attilának, a prog­ramvégrehajtó egység vezetőjének a leváltására, hiszen ezt már az MSZP is erősen szorgalmazza. A szabad demokratákhoz köthető Pécs felügyelete alá tartoznak azok a nagy beruházások, amelyeket eu­rópai hitelből valósít meg a fővá­ros. A programvégrehajtó iroda ve­zetőjét korábban már többször bí­rálta az MSZP is, mert a szocialista politikusok sem jutottak informá­cióhoz az egység tevékenységéről. A programvégrehajtó egységnek kellett volna ellenőriznie például a 4-es metróhoz kapcsolódó felszíni beruházás menetét is. Ismeretes: a Bartók Béla út és a Móricz Zsig­­mond körtér felújítása 1,3 milliárd forinttal került többe az eredetileg tervezett 13 milliárd forintnál. Tegnap tárgyaltak a képviselők az utcabútortenderről is. A döntés szerint a francia-német Decaux- Wall konzorcium helyezhet el új nyilvános vécéket, padokat és sze­meteseket, az Intermédia újíthatja fel az utasvárókat, a felszíni infor­mációs táblákat, az aluljárók tájé­koztatóit, míg a Mahir Cityposter Kft. cserélheti le a hirdetőoszlopo­kat, a kapcsolószekrényeket, illetve a szellőzőberendezéseket. A létesít­mények elhelyezését és felújítását a cégek finanszírozzák, cserébe ők értékesíthetik a rajtuk lévő reklám­felületet. Lapzárta után tárgyal a köz­gyűlés a 4-es metróhoz kapcsoló­dó felszíni beruházások tízszáza­lékos költségtúllépéséről, illetve a földalatti vonal építésének enge­délyokiratáról. Ez a dokumentum szükséges ahhoz, hogy a tendere­ket kiírhassák. A MARGIT-KÓRHÁZÉRT TÜNTETTEK. A közgyűlés tegnapi ülését óbudai polgári körök demonstrációja szakítot­ta félbe. A transzparensekkel felvonuló ötven tüntető a Szent Margit Kórház tervezett átszervezése ellen tilta­kozott. Mint azt korábban megírtuk, a városvezetés tervei szerint onkológiai szakkórházzá alakítják át a Margit­­kórházat, s kiszervezik onnan például a sebészetet és a szülészetet Az óbudaiaknak és az agglomerációban élőknek az átszervezés után a Szent János Kórházba kellene járniuk. A tiltakozók egy petíciót és csaknem ti­zenkétezer aláírást adtak át Demszky Gábor főpolgármesternek. Menczer Erzsébet III. kerületi fideszes képvise­lő arra hívta fel a figyelmet tavaly kétszer annyi gyermek született a Margit-, mint a János-kórházban. Szerinte ez utóbbi intézmény szülészetét már nem lehet bővíteni, így várhatóan el sem férnek majd a kismamák a Já­nos-kórházban. A demonstrációt követően Korchma Zsombor, az SZDSZ-frakció szóvivője azt közölte: koráb­ban valóban tervezték a Margit-kórház átalakítását, ám ez már nincsen napirenden fotó: Máté Péter Pincehelyi remények A Tolna megyei Fidesz tovább küzd a kórházért ■ Szarka Ágota______________________ B­efejezték demonstrációjukat az Észak-Tolna megyeiek, akik a több napon át tartó félpá­lyás útlezárással a pincehelyi kór­ház leépítése, az állandó sebészeti ellátás megszüntetése ellen tilta­koztak. Herdics Béla, Pincehely polgármestere elmondta: az egészségügyi tárcának megküldött levelükre a hét végén némi,re­ményre jogosító választ kaptak Vojnik Máriától, aki felajánlotta közvetítését a helyi és a megyei önkormányzat között. (Vojnik pil­lanatnyilag még a tárca­­politikai államtitkára, de mint megírtuk, úgy tudjuk, valószínűleg az új mi­niszterelnök főtanácsadójaként folytatja pályafutását.) Herdics Béla hangsúlyozta: Vojniknak írt válaszlevelében világossá tette, az állandó sebészet megszüntetése az egész térség gondja, ezért a tár­gyalásokból a környék polgármes­tereit nem lehet kihagyni. Hétfőn e célból egyeztető meg­beszélésre invitálta kollégáit, ab­ban a reményben, hogy a kor­mányátalakítás viharai dacára ügyüket megfelelő felelősséggel kezelik az illetékesek. A tárca élé­ről távozni kényszerülő Kökény Mihály egyébként semmitmondó, a megyéhez lojális választ küldött. A helyiek viszont elszántak: min­dent megtesznek a kórház meg­mentéséért - tette hozzá. A me­gyei Fidesz-frakció az ügyben a közigazgatási hivatalhoz fordult. Koltai Tamás frakcióvezető, or­szággyűlési képviselő beadványá­ban arra hívta fel a figyelmet: a megyei közgyűlés szervezeti és működési szabályzatával ellenté­tes az a mód, ahogy a közgyűlés döntését meghozta. Ugyanis a sza­bályzat szerint bármilyen megyei önkormányzati intézmény átszer­vezése esetén ki kell kérni az érin­tett település vezetőinek előzetes véleményét. Pincehely és a mint­egy harmincezres lélekszámú kis­térség esetében ez nem történt meg, ezért voltak kénytelenek a helyiek útlezárással tiltakozni. Merénylet a közszolgálat ellen ___Bakonyi Apám ____________________ E­lutasítjuk, hogy megalapo­zatlan, improvizatív, pénz­ügyi kényszer diktálta merényle­teket kövessenek el a közszolgál­tatások ellen - hangzott el a Szak­­szervezetek Együttműködési Fó­rumának (SZEF) a közszolgálat helyzetével foglalkozó nemzetközi konferenciáján tegnap. Szabó Endre, a konföderáció elnöke sze­rint a multinacionális tőke profit­növelő szándéka egyre nagyobb befolyást gyakorol a társadalmi folyamatokra, a kormányokra. Ennek hatása - hangsúlyozta -felismerhető az állam újraelosztó szerepének mérséklésében, a szo­ciális rendszerek átalakításában, a munkavállalói jogok csorbításá­ban. Ez jelenik meg a közintézmé­nyekre fordított pénzeszközök csökkentésében, ebből követke­zően a fűnyíróelvű létszámcsök­kentésben, a közszolgáltatások privatizálásában. Bár a most átalakított kormány 2002-ben átlagosan ötvenszázalé­kos béremelést hajtott végre, az utóbbi két évben lényegében nem történt bérintézkedés, így a koráb­bi emelés részben inflálódott. A kormány a jövő évre is elfogadha­tatlan bérajánlatot tett, amit rá­adásul öt százalékkal csökkentett költségvetési támogatás mellett kell a fenntartóknak kigazdálkod­niuk. A SZEF számításai szerint ez több mint tízezer ember elbocsá­tásához vezethet.­­ A szakszerve­zetek, a munkavállalók nem ma­radhatnak fegyvertelenek ezen fo­lyamatokkal szemben - jelentette ki Szabó. Ugyanakkor megjegyez­te: az érdekérvényesítést nagy­mértékben befolyásolja a sztrájk­alapok elégtelensége, különöskép­pen pedig a sztrájkok miatti meg­torlástól való félelem.

Next