Magyar Nemzet, 2020. június (83. évfolyam, 127-151. szám)

2020-06-02 / 127. szám

2 BELFÖLD 2020. június 2., kedd Napokon belül lejár a Lánchíd ideje Tarlós István: Nincs válasz arra, hogy miért nem írt ki új tendert a fővárosi önkormányzat A napokban lejár a Lánchíd fel­újításának megkezdésére a mér­nökök által megjelölt határidő, de a Karácsony Gergely vezet­te fővárosi önkormányzat az el­múlt fél évben a Fővárosi Köz­gyűlés döntéseit is figyelmen kí­vül hagyva, semmit sem tett Bu­dapest egyik jelképének a meg­mentéséért. Többéves előkészí­tés után a hídfelújítás engedélyes tervei és magának az átkelőnek a rekonstrukciójához szükséges pénzügyi forrás már tavaly ren­delkezésre állt. Baranyai Gábor-Csekő Imre - A Főmterv Zrt. szakvéleménye a Lánc­híd felújításának megkezdését hat hó­napon belülre jelölte meg. Ez a napok­ban letelik, és nincs válasz arra, hogy az elmúlt fél évben miért nem írta ki a főváros vezetése a kivitelezői tendert - tette fel a kérdést lapunknak nyilatkoz­va Tarlós István, aki hozzáfűzte: nem akar személyi felelősöket megnevezni, csak a tényekre és a műszaki problé­mákra kívánja felhívni a figyelmet. A volt főpolgármester szerint a Lánchíd kapcsán a körtét az almával próbál­ja összehasonlítani az ellenzéki sajtó. - Az egyes médiumokban megjelen­tekkel ellentétben tavaly nyáron nem azt mondtam, hogy a Lánchídra kevés a rendelkezésre álló forrás, hanem a híd, a Váralagút, a pesti hídfőnél lévő villamosalagút, valamint a Széchenyi tér együttes felújítására kaptunk alá­támasztás nélküli magas - 34-35 mil­liárd forintos - árajánlatokat - hang­súlyozta a volt városvezető. Tarlós Ist­ván emlékeztetett: a júniusi, elfogad­hatatlanul magas kivitelezői árajánla­tok után újabb műszaki felmérést ren­deltek meg, amely már a választások után készült el.­­ A Lánchíd átvizsgálásakor alpi­nisták - mivel nincs a hídtest alatt ke­zelőjárda - novemberben addig isme­retlen, kritikus hibákat észleltek, ame­lyeket a Budapest Közút emberei nem is láthattak. Egyes fő alkatrészek az 1913— 1915-ös teljes körű felújítás óta, több mint száz éve nem voltak cserélve, a korrózió a hossztartók gerincén súlyos károkat okozott, ugyanígy a járdák, az úttest tartókonzoljai és ezek toldásai is kritikus állapotban vannak. Ennek alapján határozta meg a felújítási mun­kálatok fél éven belül szükséges kezdé­si időpontját decemberben a Főmterv - foglalta össze a volt főpolgármester, hozzátéve: a felújítás engedélyes tervei 2018 óta rendelkezésre állnak, a kivi­teli tendereztetés pedig tavaly év ele­jén elkezdődött. Ami a rekonstrukció fedezetét illeti, Tarlós István felhívta a figyelmet, hogy főpolgármestersége idején 23,7 milliárd forintot irányoztak elő, ebből hatmilli­­árd az állami hozzájárulás, nyolcmil­­liárdot pedig az Európai Beruházási Bank eddig el nem költött csomagjá­ból lehet lehívni, a többi pénz pedig a főváros saját forrásából adódott. A Tarlós István által elmondotta­kon túl Karácsony Gergely hezitálá­sa azért is érthetetlen, mivel a rendel­kezésre álló dokumentumok szerint az előző városvezetés által készített 2019-es költségvetésben és az új ve­zetés által benyújtott, ellenzéki több­séggel elfogadott 2020-as büdzsében is szerepel a Lánchíd felújítása. Kará­csony Gergely ráadásul annak ellenére nem tett semmit a Lánchíd ügyében, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2020. janu­ár 29-én kelt határozatában arról dön­tött, hogy szükségesnek tartja a híd rekonstrukciós munkálatainak elvég­zését. A főpolgármesternek lehetősé­ge lett volna tárgyalásos eljárást lebo­nyolítani, aminek segítségével lenyom­hatta volna az árat, de akár új közbe­szerzési pályázatot is kiírhatott volna. A közgyűlés januárban azt is megfo­galmazta, hogy a híd felújítását követő forgalmi változtatásokról Karácsony Gergely társadalmi párbeszéd kereté­ben egyeztessen Budapest polgáraival, de a Facebookon igen aktív főpolgár­mester a közgyűlés ezen határozatá­nak végrehajtásáért nem tett semmit. Bár határidőnek a február végi köz­gyűlés időpontját jelölték meg, Kará­csony Gergely egyáltalán nem lépett, hogy végrehajtsa a januári közgyűlé­si határozatokat, és ezt a mulasztását­ azóta sem pótolta be. A túlárazott kivitelezői árajánla­tok újratárgyalása és a felújítás Lánc­hídra való szűkítése sem lenne példát­lan. Az előző főpolgármester már 2011 januárjában újra kezdte tárgyalni - si­kerrel - a Demszky Gábor idején meg­kötött, a főváros számára előnytelen Alstom-szerződést, igaz, akkor a bal­liberális sajtó azonnal visszamutoga­­tással vádolta Tarlós Istvánt, miköz­ben mostani utódja kapcsán örökös szerecsenmosdatás zajlik. A Főmterv Zrt. decemberben született szakvéleménye hat hónapot adott a munkálatok megkezdésére Fotó: Bach Máté A postaládákba kerülnek a konzultációs ívek Június elején kezdődhet a legújabb nemzeti konzultáció, melynek témái a koronavírus, a gazdaságvédelem, illetve a Soros György ál­tal szorgalmazott, lejárat nélküli kötvények lesznek. Ez lesz a ki­lencedik alkalom 2010 óta, hogy a kormány nemzeti konzultáció segítségével kéri ki a magyar emberek véleményét, bevonva ezzel az állampolgárokat a döntéshozatalba. Kincses Krisztina A napokban megkezdődhet a nemze­ti konzultációs kérdőívek gyártása és postázása - derült ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ tegnapi közle­ményéből. A mostani kérdőív kitöl­tésével az állampolgárok olyan, Ma­gyarország jövőjét alapvetően megha­tározó kérdésekben nyilváníthatnak véleményt, mint a koronavírus elleni védekezés, a gazdaság újraindításával kapcsolatos intézkedések vagy Soros György legújabb, európai örökkötvé­nyekről szóló terve. A kormány cél­ja most is az, hogy egyetértésre töre­kedjen a mindannyiunk életét érintő legfontosabb kérdésekben. Bár a konzultáció pontos kérdései egyelőre nem ismertek, Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, a Kossuth rádióban adott interjújában hangsú­lyozta: az unió következő hétéves költ­ségvetési terve szerint nem munká­val kellene előteremteni a koronaví­­rus-járvány miatt tervezett gazda­sági helyreállítási alapba szánt hét­­százötvenmilliárd eurót, hanem hitel-­­ből, melynek visszafizetésére a tagál­lamoknak közösen kellene garanciát vállalniuk. A gazdaságvédelem kér­dése mellett a másik témakör az a So­ros György-féle örökjáradék-kötvény lesz, mely uzsora típusú konstrukció­ként a kamatokat örökké fizettetné a hitelt igénybe vevő államokkal. A jú­niusi lesz a kilencedik nemzeti kon­zultáció 2010 óta; ez idáig hét papír­alapú, illetve egy tisztán online kér­dőívet küldött ki a kormány. Az első, 2010 szeptemberében postázott kér­dőív a nyugdíjról és támogatásokról kérdezte az állampolgárokat, 2011 feb­ruárjában az alaptörvényről, 2011 má­jusában pedig (Szociális konzultáció címmel) a devizahitelekről, az okta­tási támogatásokról és a közműszol­gáltatásról kérték ki az emberek vé­leményét. Bő egy évvel később, 2012 szeptemberében gazdasági kérdések­ben, 2015 májusában a bevándorlás és a terrorizmus ügyében, 2017 áp­rilisában pedig a Brüsszel által Ma­gyarországra kényszerített döntések­ről, valamint az illegális bevándorlás­ról tartottak konzultációt. A legutolsó nemzeti konzultáció a gyermekes családok támogatását és védelmét helyezte középpontba. 2018 novemberében a kormány tíz kérdés­ben kérte ki a magyar emberek véle­ményét. Az egyetlen online konzultá­ció - InternetKon - 2015 májusában volt, amelynek témái az internet és a digitális fejlesztések voltak. A most bejelentett konzultáció kér­déseire a magyar kormány ezúttal is várja az állampolgárok véleményét: arra kéri őket, hogy töltsék ki, majd küldjék vissza a kérdőíveket. Magyarország jól teljesít a családtámogatások terén Kincses Az egyes európai országokban biztosí­tott családi adókedvezmények mértéke jelentősen eltér, Magyarország azon­ban ezen a téren is az élmezőnyben szerepel. A magyar családi adórend­szer jelentősen hozzájárul a családok bevételeinek növeléséhez - olvasható a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) tegnapi köz­leményében, amely a washingtoni Tax Foundation májusi elemzését ismerte­ti. Közölték: a magyar kormány a csa­ládi adórendszer 2011-es bevezetése, majd 2014-es járulékkedvezményekre való kiterjesztése óta megduplázta és gyermekenként havi húszezer forintra emelte a kétgyermekes családok által igénybe vehető személyijövedelemadó­­kedvezmény mértékét. Ennek eredmé­nyeképpen Magyarország a lista előkelő hetedik helyén végzett, Németország­hoz és Szlovéniához közel hasonló, 15 százalékos adómérték-különbségekkel. Egy kétgyermekes magyar család havi nettó jövedelme tehát 15 százalékkal magasabb a családi adózásnak köszön­hetően, mint egy gyermektelen mun­kavállalóé - mutattak rá. A KINCS ugyanakkor azt is meg­jegyezte: a felmérés nem tartalmazza a nagycsaládosok által igénybe vehető adókedvezményeket, amely a harmadik vagy további gyermekek esetében gyer­mekenként havi 33 ezer forint, a négy­gyermekes édesanyáknak pedig egyet­len más ország sem biztosít mentessé­get a személyi jövedelemadó megfize­tése alól Magyarországon kívül. A Tax Foundation a családoknak nyúj­tott célzott adókedvezmények felmé­rése során összehasonlította egy egy­­keresős, kétgyermekes család és egy gyermektelen egyedülálló munkavál­laló adóterheit, akiknek adózás előtti, bruttó jövedelmük megegyezik. A vizs­gált országokban az egykeresős és két­gyermekes családokat átlagosan 29,6 százalékos adómérték terhelte 2019- ben, eközben egy gyermektelen mun­kavállaló átlagos adóterhe 40,1 száza­lék volt, ami 10,5 százalékponttal ma­gasabb, mint egy kétgyermekes családé. A felmérés szerint az adóterhek kö­zötti különbség Luxemburgban a leg­nagyobb (-21,1 százalék), vagyis a vizs­gált országok közül itt a legkiterjedtebb az adókedvezmény. A második helyen Lengyelország (-17,9 százalék), a harma­dikon Csehország (-17,3 százalék) vég­zett. Az adóterhek közötti eltérés Török­országban volt a legkisebb, ahol mind­össze -1,7 százalékpont a különbség. Két gyermek esetén már dupla kedvezmény jár a szülőknek Fotó: Havran Zoltán

Next