Magyar Nyelv – 57. évfolyam – 1961.

Bónis György: Régi magyar esküminták

kusak. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a szerkezetüket tekintve nem homo­nimák." Az I. b) alakok ugyanis vár -{-ja, vár + juk stb. módon tagolódnak morfémákra, míg a IV. b) alakjai vár '-}- j -j­­a, vár­j + uk stb. módon. ANTAL LÁSZLÓ Régi magyar esküminták I. 1. Az esztergomi főegyházmegyei könyvtár őrzi Batthyány József bíbo­ros, 1776—1799 közt esztergomi érsek­ nagybecsű kéziratgyűjteményét. Itt helyeztette el a prímás hivatali irattárának és széleskörű gyűjtésből származó kéziratainak azokat a darabjait, amelyeket történeti szempontból különösen értékeseknek tartott. Itt található egy ívrét kolligátum is, melynek Batthyány korában ezt a címet adták: ,,Collectio litterarum saec. XVI. et XVII. . . (Categ. V. tit. IV. c.) A kolligátum részei hol még gótikus kurzív, hol már humanista írással készültek, nyilvánvalóan több író munkái. A kötetnek 81—96. lapja összefüggő egész, humanista írással alkotmány­jogi és politikai történeti dokumentumokat foglal össze: Hunyadi 1446-i dekrétumát, I. Ferdinánd 1527-i törvényét, a nagyváradi békét, a nagybírák, ítélőmesterek és táblai ülnökök latin esküformuláját, az indigenoknak a Miksát megkoronázó 1563-i országgyűlésen letett latin nyelvű esküjét. Utána az I. Lajos korából származó „tanácsosi és bírói eskü" magyar szövegét adja (89), végül egyházi javadalmakat adományozó királyi okleveleket, kegyelem- és menlevelet jegyez fel a II. Ulászlótól I. Ferdinándig terjedő időből. Bennünket itt csak a magyar esküminta érdekel, melynek első nyomtatott kiadása köte­tünknél két évtizeddel később, Mossóczy és Telegdi úttörő törvénygyűjtemé­nyében (sorrendben az 1351-i dekrétum után) jelent meg, és némi változtatás­sal a Corpus Juris utolsó kiadásáig átöröklődött.­ A kézirat és a törvénytár esküszövege így hangzik: „Formg. Juramenti Dominorum Consiliariorum Magistrorum Prothono­tariorum et Judicum ordinariorum, tempore Ludovici primi Regis facti. Isten theged wgy segellyen, zwz Maria, mellethed the weegh napodon Zenth fyanak eleotte wgy tamagyon, Istennek mynd zenthy te erted wgy ymagyanak, Isten teste te wegh napodon, meltan neked wgy méltóztassék, zernyw halallal wgy ne wezzyl el, fewld tetemed wgy fogadgya, halwa harmad napon wgy ky ne wesse, Isten zyneth the weegh napodon wgy lathassad, őrők pokolban wgy ne temettesel, es magwl magod wgy ne zakagyon, hogy wrwnknak layos kyralnak, es zenthkoronayanak walo hywssegh tartasodra, mynden orwoth, tholwayth, gylkosth, kaczerth, Ember ethethewketh, bywesse- 1 Decreta, Constitution­es et Articuli . . . Regum Hungáriáe (Tyrnaviae, 1584.) 68 — 9. Az Egyetemi Könyvtár Kézirattárának G 41a jelzetű kódexét használtam. — A következő teljes kiadásban: Corpus Juris Hungariei (Tyrnaviae, 1696.) II. 59. — A to­vábbiak ezt követik: a millenniumi kiadásban: Corpus Juris Hungarici . Magyar Tör­vénytár, 1000— 1526. évi törvénycikkek (Bp., 1899.) 181. 1. 2. jegyzetben, modern helyes­írással. A Corpus Juris kiadásaira 1. PÁRNICZKY MIHÁLY — BÁTYK­A JÁNOS, A magyar Corpus Juris. Az első kiadások forrásai (Bp., 1936.).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék