Magyar Nyelvőr – 98. évfolyam – 1974.

Pásztor Emil: Petőfi Sándor életművének szókészlete a Petőfi-szótárban

Petőfi Sándor életművének szókészlete a Petőfi-szótárban Nagy várakozással vettük kezünkbe a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében készült Petőfi-szótár első kötetét (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1973.), amely 1167 lapon ismerteti Petőfi szókincsének az A betűtől az F betűig terjedő részét. Ez az első teljes írói szótárunk Petőfi Sándor egész életművét feldolgozza, nemcsak összes költeményeit, hanem minden prózai művét, levelét, följegyzését (természetesen a fordításait is). Egyúttal a magyar nyelv legelső teljes egyéni szótára ez, amely egy magyar ember egész életének minden ránk maradt szavát összegyűjtötte. Olyan egyéni szótár készítése, amely valakinek a teljes élőszóbeli szókészletét is felölelné, természetesen nem képzelhető el, hiszen a beszéd szavai „elröppennek", csak az írás marad meg. Petőfi életében azonban oly közel állt egymáshoz a kimondott és a leírt szó, hogy úgy érezzük, leírt szavai­nak összessége nem sokkal lehet szűkebb az ő teljes „aktív szókészleténél", s így joggal mondhatjuk, hogy ez az írói szótár egy ember teljes szókincsének, teljes magyar nyelvhasználatának a bemutatására is nagyszerű kísérlet. Nem szürke „átlagemberről" lévén szó, hanem egyik legnagyobb írónkról és nyelvművészünkről, nyilvánvaló, hogy a Petőfi-szótár és köznyelvi szótá­raink anyagában nemcsak az azonosságok, hanem a különbségek is rendkívül érdekesek, tanulságosak. A Petőfi-szótár használata közben mind­untalan elővesszük általános szótárainkat, hogy lássuk, mit merített az író az őt „körülvevő" magyar nyelvből, és mit adott hozzá nyelvünkhöz saját nyelvhasználatával, illetőleg milyen egyéni szavai vannak életművének. Azért is élvezetes ez az összehasonlítgatás, mert köznyelvi szótárainkból hiányzanak a tulajdonnevek, a Petőfi-szótár ellenben az összes tulajdonneveket is fel­dolgozza, amelyeket Petőfi használt. 1. A magyar nyelv értelmező szótárának (a továbbiakban: ÉrtSz.) hét kötete összesen mintegy 58 000 önálló szócikket tartalmaz, a Petőfi-szótár pedig a még ezután megjelenő második és harmadik kötettel együtt körülbelül 21 000 szócikket. A kezünkben levő első kötetben az önálló szócikkek száma 6918, az utaló szócikkeké 531, az alcímszóké 1588; az egész kötet 145 066 adatot dolgozott fel. Itt említem meg, hogy Juhász Gyula költői nyelvének szótárában (szerk. Benkő László), amely csak a költői alkotások szókincsére szorítkozik, 11 606 címszót találunk, ennyi az önálló és az utaló szócikkek együttes száma. Érdemes egybevetnünk e három szótárban, hogy az egyes kezdőbetűkkel melyik hány szócikket sorol fel: Az önálló és az utolsó szócikkek együttes száma (Juhász Gyula költői nyelvének szótára az önálló szócikkek számait külön nem közli az összesítő lapon.) az ÉrtSz.-ban a JuSz.-ban a Petőfi-szótárban A, Á 3094 640 1166 B 3366 710 1420 C 516 92 235 CS 1334 233 449 D É 1305 289 490 E, É 3731 904 2009 F 4022 731 1680

Next