Magyar Sakkvilág, 2015 (13. évfolyam, 1-12. szám)

2015-02-01 / 2. szám

2014 hazai felfedezettjei (I. rész) Újabb esztendő kezdődik, s ilyenkor sokszor visszatekintünk az előzőre, hogy lássuk, mi­lyen tendenciák alakulnak, mi lenne a köve­tendő, illetve min kellene változtatni a sike­resebb jövő érdekében. Cikkem fő mozga­tórugója az ifjúsági sakkozás, e rendkívül fontos témán belül pedig azon fiatal játéko­saink remek tavalyi teljesítményeinek ösz­­szegzése, akikről - valamilyen oknál fogva - kevesebbet szól a fáma. Idestova 2 éve dolgozom az utánpótlásban, s ez idő alatt számtalan kedves szülővel nyílt alkalmam beszélgetni. Családok, gyermekek sorsába nyertem betekintést, a támogatási rendszer aránytalanságait pedig közel 20 éve isme­rem, így talán nem szerénytelenség kijelen­teni, hogy meglehetősen tájékozott vagyok. Mindezek tükrében lássuk hát, hogy kik vol­tak 2014 hazai felfedezettjei (ennek megfe­lelően a felsorolásban igyekeztem a tavalyi eredményeikre koncentrálni), és ami nem kevésbé lényeges, hogyan, milyen körülmé­nyek közt érték el sikereiket. Az első felvo­násban természetesen a hölgyek állnak a fi­gyelem középpontjában. Gaál Zsóka (7 éves) Lakhely: Ajka Nevelőedző: Kosztolánczi Gyula, FIDE-mester Egyesület, Tapolca Városi Sportegyesület Kiemelkedőbb eredményei: Korosztályos magyar bajnok (U8 kategóriában), BL- bajnokság 1. helyezettje, Iskolás világbajnokságon ezüstérmes ra­pid és villám kategóriákban. Országos diákolimpiai bajnok, rapid magyar bajnok, Európa-bajnoki 3-5. helyezett, Batthyány-Kanizsa Kupa 1. hely, 100%-os teljesítménnyel a fiúk előtt! Zsóka csodás évet tudhat maga mögött. Ebben nagymértékben segítette a kiegyen­súlyozott családi háttér, illetve lelkes neve­lőedzője, Kosztolánczi Gyula, akinek mun­kája ékesen bizonyítja azt a tényt, hogy Ta­polcán évek óta remek utánpótlás-nevelés zajlik. Talán nem véletlen, hogy a korosz­tályos Európa-bajnokságon a magyar kül­döttség fele a tapolcai klubból került ki. Ez elképesztően nagy szó, főleg egy ilyen kis­várostól, igazán kaphatnának ehhez méltó támogatást... Zsóka az 1299-es pontszá­mával természetesen hazai ranglistaveze­tő a korosztályában (U8), Európában 7., il­letve 13. helyen áll a világon, ugyanakkor nem szabad elfeledni, hogy ennyire kicsi korcsoportban még kevesen (Európában is mindössze tízen) rendelkeznek nemzetkö­zi Élővel, ezért az értékszámok itt még nem annyira mérvadóak. A kislány tavalyi telje­sítményét azzal a fantasztikus elismerés­sel honorálták, hogy jelölték az Év sporto­lója szavazásra Veszprém­ megyében, ahol olyan kiválóságok mellé került, mint pél­dául Nagy László kézilabdázó! Zsóka rend­kívül szorgalmas, még sokat fogunk halla­ni róla. Demeter Dorina (9 éves) Lakhely: Kisújszállás Nevelőedző: Balogh Sándor, FIDE-mester Egyesület: Zöldliget Diáksport Egyesület Kiemelkedőbb eredményei: Országos diákolimpia 3. hely Korosztályos magyar bajnok (U10) EU-bajnokság 3-4. hely a lányok között Genius Kupa, Debrecen U18 fiú-lány ösz­­szetett 1. hely Jelenlegi értékszáma 1633, ezzel a ho­ni U10-es lány korosztályban 120 pont fölénnyel (!) ranglistavezető, a teljes (fi­­úk-lányok együttvéve) magyar korcso­portban is 3. helyen áll! A tíz éven aluli lányok között 6. Európá­ban, 13. pedig a világon (a hivatalos janu­ár végi lista alapján) Dorina a magyar bajnoki cím mellett leg­alább egy tucat hazai versenyt nyert már a tavalyi év során! A sikerek mögött ezút­tal is az ideális háromszög áll: kiváló ne­velőedző, fantasztikus család, illetve isko­lai támogatottság. A kislányról tudni kell, hogy mindössze 2 éve ismerkedett meg a sakkal, s 2014 januárjáig mindössze pár órát tudott gyakorolni hetente. Balogh Sándor kiváló pedagógiai érzékének, ön­zetlen munkájának pedig elévülhetetlen érdemei vannak e pazarul dinamikus fej­lődésben. A nemzetközi sakkszövetség ál­tal a tavalyi év közepén 15-ről 40-re vál­toztatott szorzót remekül használta ki, 2014 júliusától több mint 200-zal ugrott meg az értékszáma! Noha kis lakásban szűkölködnek, szülei minden versenyére igyekszenek elkísérni őt, így minden tá­mogatásra szükségük van. A célok eléré­sében jelenleg a Baptista Szeretetszolgá­lat nyújt segítséget nekik, amely oktatási rendszerének keretében magánúton vé­gezheti tanulmányait, így teljesen a ki­­rályos játékra tud koncentrálni. Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat veze­tője a sakkozás elkötelezett híve, s a sakk­ra, mint oktatási modellre is komolyan tekint. Köszönet illeti Kisújszállás sakk­szerető polgármesterét, Kecze Istvánt is, aki igyekszik további támogatókat meg­nyerni. Érdekesség, hogy ezt a sportot Do­rina maga választotta, a családban senki nem sakkozott. Ennyire szorgalmas, siker­re éhes kislányt ritkán látni. Kétségtelenül szép jövő vár rá. Marjanovics Annamária (13 éves) Lakhely: Szeged Nevelőedző: Édesapja, Marjanovics György Egyesület: Sakkcápák Sport Egyesület Kiemelkedőbb eredményei: A 2013/2014-es csapatbajnokságban ve­retlenül zárt az NB I/B-ben 7,5 pontot sze­rezve 11-ből Női mesteri cím (WFM) megszerzése A legjobb pontszerző (vendégjátékosként) az Aquaréna Kőbánya SC csapatában az ifjúsági csapatbajnokságon 5,5­7 ponttal Nemzetközi női körverseny, Pozsarevác 1. hely, sokszoros szerb női válogatottak előtt, egyúttal az első WIM-norma teljesítése 2014-ben közel 200-zal növelte értékszá­mát, amivel vezeti az U14-es lányok világ­ranglistáját! Annamária története rengeteg ponton rí­mel az enyémre. Már 3 évesen érdeklődött a sakk iránt, s 6 éves korától játszik verseny­szerűen. 2011-ben ezüstérmet szerzett az U12-es Európa-bajnokságon, egy évvel ké­sőbb pedig a rapid Eb-n már az aranyat is sikerült elhódítania! 2013-ban pedig egye­nesen vezette a 12 éven aluli lányok világ­­ranglistáját. A 40-es szorzót ő is (akárcsak Dorina) pazarul kihasználta, szintén fél év alatt növelte közel 200-zal (!) Élő-pontjait, mely azt eredményezte, hogy 2248-as ér­tékszámával a 14 éves lányok korcsoportjá­ban is világelső! Noha édesapja csupán első osztályú játékos (akárcsak az enyém), töké­letesen látszik, hogy remek pedagógia ér­zékkel rendelkezik, ami a fiatalok, de főleg a lányok segítésében hatványozottan lé­nyeges. Az eredményekből pedig könnyen leszűrhető, hogy remek az összhang közöt­tük, és a következetesen végigvitt személy­re szabott edzéstervnek, versenyprogram­nak köszönhetőek ezek a csodás sikeresek, akárcsak a Hoang-család esetében. Ha An­namária megkapja az eredményeihez mél­tó anyagi támogatást, biztos vagyok ben­ne, hogy pár éven belül a felnőtt női válo­gatottnak is komoly erőssége lehet. Ha összehasonlítjuk a három tehetséget, a közös pontok egyértelműen a következőek: nagyon szorgalmasak, teljes mértékben a sakkra tudnak koncentrálni, mindhárman kiegyensúlyozott, szerető családi háttér mellett fejlődhetnek. Mindezek egyben az élsportolóvá válás fő feltételei is. Nevelő­ikkel bensőséges a kapcsolatuk, akik igye­keznek a tőlük telhető legtöbbet megtenni értük. Kiemelném George F. Hemingway, a Budapest Honvéd tulajdonosának a hetek­ben a Sport TV Sportgazdaság című műso­rában tett elgondolkodtató kijelentését. „Minden, az utánpótlásban dolgozó edző­nek úgy kellene a tanítványaihoz hozzá­­állnia, mintha magát a Real Madridot me­nedzselné!" - mondta. Itthon a hivatalos fórumokon lépten-nyomon „sikeredzők­ről" zengenek, az ember mégis azt látja, hogy ifjúsági szinten igencsak gödörben vagyunk (érdemes elolvasni a Molnár Bélá­val készült interjút a januári számban). Mi­közben számos, a korábbiakban is említett csupaszív nevelőedzőnk van, akik munká­ja szinte semmilyen támogatást, publici­tást nem kap. A kedves szülőket ezért ar­ra buzdítanám, hogy ne higgyék el vakon a hivatalos javaslatokat, hanem először tájékozódjanak széles körben, kérdezzék meg azokat, akik az utóbbi évek legna­gyobb egyéni sikereit hozták (Rapport-csa­­lád, velük szintén készült egy remek inter­jú a januári számban, Hoang-család, Mar­­janovics-család), hiszen - ahogy a mondás tartja - a tájékozottság magabiztossá tesz. Szívből gratulálunk mindhárom leányzó­nak, és hasonlóan fényes sikereket kívá­nunk nekik az idei esztendőre is! (Folytatjuk) Héra Imre

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék