Frankl Vilmos - Zádori János szerk.: Magyar Sion 1871. (Uj Magyar Sion 2. évfolyam)

Értekezések - Magyar szertartási régiségek

90 MAGTAR SZERTARTÁSI RÉGISÉGEK. per me A nth о ni um literatum nobilem d'ffanch ex­istens penes Albam regalem. 8-rét. a m. n. muzeumé, q. hung. 386. sz. a. pap. Sajnos, hogy a nagyhéti szer­tartások benne hiányzanak. Megemlítendő tovább 5) Budai Mihály szerkönyve. Agenda dni et fris M i­chaelis de Buda (a 47. 1. szerint Domonkos rendi) socius dni Benedicti Epi Transiluani. XlV-ik századbeli kézirat kis negyedrétü hártyán. Az előtt Jankovich, most a nemzetimuzeum tulajdona. 1088.Q.l.sz.a.Azon­ban vázlatunk leggazdagabb leltára az esztergomi káp­talan könyvtárában található 6) Missale (Sign. L. I, 7.). Ezen fölötte megrongált, különben jól irt és lapszám­mal ellátott hártya kézirat, a XV-ik század első felé­ből származik. Ezt követi a magyar egy ház legrégibb Missaléja, mely a XV. század végén a nyomdász neve nélkül ,,Ve­rónában jelent meg, ezen sajátságos kezdő formulával : Incipit or do missalis secundum ritum do­minоr u m vltramontanorum cum quibusdam novis officii s. Végén az aláirás ez : Impressus verone vigesima septia augusti MCCCC. octogesimo. A sorok alatt A. S. L. U. betűk állanak. Denis nem ismeré, és csak Pray, Index rar. libr. Bibi. Univ. reg. Bud. 1781. II, 116. után idézte: Ann. typogr. Vienn. 1789. supplementumában ezen helytelen czim alatt: „Missale secundum chorum alme Ecclesie Strigoniensis." Ver. 1840. I, 120. Pray különben emiitett iratának 8-ik lapján a helyes czimet adta. Nagy ivrét, szép gót betűkkel, erős papiron, őrszem, lapőr és lapszám nél­kül. Az u. il. kezdő cap it ál-be tűk ékitve látszanak, a közép kezdőket a rubrikátor felváltva vörös és kék szinben irta be, az igen kis kezdő betlik nyomtatvák; sok szóröviditése, ritka irási jellel. Zenejegyek néhány darabnál: praeconium pascliaíe, benedictio íontis egé­szen; másoknál, mint praefatiókban átalán szabad kézzel irvák az üres térre. Mentse ki ezen közelebbi leirást az, hogy e nyomtatvány, alkalmasint egyik

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék