Magyar Sion 1888. (Uj sorozat 2. évfolyam)

I. Értekezések. - Kalocsa főmegyei papság irodalmi működése. Szöllősy Károlytól.

296 meg tőle. Székfoglaló beszédét Budapesten nyomatta ki három nyelven. Bende József, apátkanonok és hittudor szül. 1823. jan. 30-án Martonoson, Bácsin. Mint segédlelkész kezdette egyházi pályáját, majd tanulmányi felügyelő és theol. tanár . 1859-ben ó­becsei plébános lett, 1869-ben apáti czimet nyert és mint ilyen 1878. óta a kalocsai főkáptalan tagja. Irodalmi működését 1. Danielik és Ferenczy II. 23. és Vut­kovich 37. 1. Kiegészítésül még a következőket adjuk : Iro­dalmi működését Budapesten, az egyházirodalmi magyar iskolában kezdette, ugyanis 1843—1844-ben mint szerencsés társfordító szerepelt. Ugyancsak mint központi papnövendék­től megjelentek tőle : Néhány vonás az első keresztények életéből. 1846-ban és 1883-ban «Sz.­Bernárd élete» czimű költemény. A Magyar Encyclopaedia munkatársa volt. Dol­gozott végül a Pázmány-füzetekbe, Kath. Lelkipásztorba és a Garay-féle gyűjteményes kiadásba. Imádságos- és ének­könyve 1885-ben III-ik kiadásban jelent meg. Berndthffy József, kanonok, szül. Újlakon 1765-ben, meghalt 1821-ben. Van egy latin gyászbeszéde, melyet gr. Kollonitz László kalocsai érsek fölött mondott és 1817-ben Budán adott ki. Boromisza István, tanitóképző-intézeti tanár Kalocsán, szül. 1852. deczember 6-án Kalocsán. •A «Kalauz» czimü tanügyi folyóirat munkatársa. Chabicsovszky György, bikityi plébános. A méhtenyész­tésről irt egy latin művet ; czime : Apiarius systematicus, seu nova apum cultura. Kalocsa, 1880. Csajághy Sándor, csanádi püspök, szül. 1880. ápril 6-án Bácsmegye hasonnevű városkájában. Mint Kalocsa­főmegyei pap és csanádi püspök életrajzát és irodalmi mű­ködését­­. Danielik és Ferenczy I. 75. és Vutko­vich 47. és 117. 1. Az itt közlötteken kivül megjegyzendők még, hogy egyes beszédei a Pázmány-Füzetekben és a Pát­kai-féle gyűjteményes kiadásban is megjelentek. Meghalt 1860. február 7-én Temesváron. Halála után «Vegyes művei»-t Dr. C­s­i­d . Gergely adta ki három kötetben és pedig

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék