Szabad Vajdaság, 1945. június (2. évfolyam, 122-146. szám)

1945-06-01 / 122. szám

Trieszt kambége lito marsai előtt A trileszijt demokrata olaszok kérték a marsait, va­lósítsa meg törekvéseiket Qaas olasz*szlovén jegyében, a sz­­iji­ Jogosatijávica keretében Ljubljanából jelentik: Tito mar­sai fogadta a szlovén tengerpart tartományi népfelszabadító bizott­ságának és Trieszt város népfelsza­badító tanácsának küldöttségét. A delegációt Berk Franc, a szlovén tengerpart tartományi népfelszaba­dító bizottságának elnöke vezette, a bizottságban helyet foglalt Franc Stcka, a trieszti népfelszabadító ta­nács elnöke és sokan mások. Tito marsall­­ elsőnek Guiseppe­­ Pogassi üdvözölte a ■ következő sza­­­­vakkal:­­ — Trieszt város népfelszabadító­­ tanácsa, a demokrata érzelmű tri­eszti lakosság, elsősorban Trieszt dolgozó népe nevében őszintén kö­szöntjük Önt és köszönetet mon­dunk a dicső jugoszláv hadsereg ve­zetőinek. A nemzetközi reakció fel­üti fejét és hazugság­kampányt ve­zet, aljas merényletet kövált el a haladó gondolkozású tömegek ellen Ez a hazugságkampány nemcsak a demokrata föderatív Jugoszlávia, hanem a legnagyobb barátunk és szövetségesünk, a Szovjet Unió el­len is irányult akinek a legmélyebb hálával tartozunk. Trieszt dolgozó olasz népe jól tudja, hogy mit je­lent a város számára a hátország kiszélesítése és erős gazdasági blokk teremtése, aminek kihatása lesz a politikára, iparra, kereskedelemre egyaránt és aktívvá teszi a hajó­gyártást is Triesztben. A trieszti olasz lakosság jól tudja, mit jelent az új demokrata berendezkedés, amely új jövőt épít- Ezért a sza­badságért küzdöttünk erről álmod­tunk a fasiszta elnyomatás elmúlt 25 esztendejében. Éppen ezért en­nek a népnek határtalan bizalma van önben, éppen ezért fordulnak Önhöz a széles trieszti néptömegek­­és kérik segítse őket harcukban, amelyek vágyaik megvalósításához, a haladó demokrácia megteremtésé­hez az olasz és szlovén nép közötti testvériség és egység megvalósításá­hoz vezetnek a demokrata, födera­tív Jugoszlávia keretében. A trieszti proletárság nevében Alexandrov S. munkás, a trieszti népfelszabadító tanács tagja üdvö­zölte Tito marsall ezekkel a szavak­kal: — Melegen üdvözöljük önt. A trieszti proletáriátus helyesen fogta fel szerepét a fasizmus elleni harc­ban, amikor belátta, hogy ehhez a szlovén és olasz lakosság testvéri összefogása szükséges. Az együttes harc a fasizmus ellen az olasz és szlovén tömegek­­erős demokrata blokkját eredményezte. Együtt küz­döttünk és együtt fogunk harcolni a jövőben is mindenki ellen, aki megkísérli, hogy megfosszon ben­nünket elért eredményeinktől, min­denki ellen, aki megkísérelné, hogy Triesztet elszakítsa hátországától- A trieszti proletáriátus saját törek­véseinek megvalósítását és jobb jö­vőjének garanciáját egyedül a de­mokrata, federatív Jugoszláviában látja, és önben, marsal, mint kö­zös vezetőben. A szlovén Harm­th­ia osztrák vezetőjének nyilatkozata A szlovén Karinthia osztrák vezetője Franz Kitzmandel, a tartományi Népfel­szabadító Bizottság­ alelnöke, aki régi antifasiszta és a harcos népi demokrá­cia lelkes­ híve, nyilatkozott a »Szlovén­­szidi Pogocsevalec« című ljubljanai napi­lapnak. »Amikor a jugoszláv hadsereg kivo­nult Karin­thiából, népünk könnyezve kérte, hogy maradjanak. Az osztrák an­tifasiszták is harcolni fognak mindaddig, amíg ki nem vívják az igazi demokrá­ciát. A demokratikus Ausztria, és Tito marsal Jugoszláviája könnyen meg fog­nak egyezni a­ határkérdésben, mert a szabad Ausztria kész lehetővé tenni, hogy Karinthia szlovén népe egyesüljön szlovéniai testvéreivel. Szlovén testvé­reinkkel való szoros együttműködés gaz­dasági előnyökkel is jár, amely elő­rt­­ök­höz Jugoszláviának, mint győztes állam­nak joga van. Rövid idővel ezelőtt Tito marsal egy­ségei még Celevcében voltak és mi va­lamennyien láthattuk, hogy ez a hadse­reg képes bennünket megvédeni a fa­siszta terrortól, de láttuk azt is, hogy ez a hadsereg biztosítja számunkra a teljes szólásszabadságot és gyülekezési jogot. Az ideiglenes »Landesregierung« fasisztabarát intézmény és képtelen bár­milyen problémát megoldani. A szlovén nép széles tömegei azt vár­ták, hogy minden háborús bűnöst és minden népárulót­­felelősségre vonnak, de hiába vártak. Az antifasiszta tömegek követelik, hogy minden­ bűnöst letartóztassanak. A náci-fasizmus elleni küzdelemben egye­sülnie kell minden antifasiszta erőnek és a szövetséges hadsereggel együtt meg kell­­semmisítenünk a hitlerizmus minden örökségét szlovén­ Karinti­ában. Csak így tudunk megoldani minden felmerülő problémát, s csak ilyen módon tudjuk kivívni népeink számára a demokráciát és a szabad életet.« iislsteen összeül Ninietországban a szftvei$i­8$s4 isim­ataiartó tojisáp A moszkvai rádió közölte, hogy né­hány nap múlva összeül Németország­ban a szövetségesek közös­ ellenőrző bi­zottsága. Ebben a bizottságban négy hatalom kap helyet: a Szovjet Szövet­ség, Nagybritannia, az Egyesült Álla­mok és Franciaország. Ez a közös bi­zottság hozza a döntést Németország legközelebbi jövőjéről. Londoni jelentés szerint­­ a közös bi­zottságban Amerika delegátusa Eisenho­wer tábornagy lesz, Nagybritannia kép­viselője Montgomery tábornagy. Fran­ciaországé pedig valószínűleg König tá­bornok. A szovjetdelegátus személyére vonatkozólag Moszkva még nem adott ki­­­ hivatalos közlést. Elafás a fasizmusra — Szabadság a népek! Szerkesztőség és kiadóhivatal: NOVISZÁD, Futuska ut. 50. T­elefonok: Szerkesztőség .... ... .. 28—24 Titkárság .. ... .. ... 37—15 Kiadóhivatal •• ... .. 21—37 Nyomda........... 20—53 vajdasági Egységes Népfelszabadító Front­naolVanfa II. évfolyami 122. Noviszán, péntek, 1943 június 1 Ara­­­dinál A magyar kormány a jugoszláv-ma­gyar barát­ságról és együtt­­működésről Az ideiglenes magyar kormány fel­hívta az érdekelt hatóságok, intézmé­nyek, társaságok és magánszemélyek fi­gyelmét arra, hogy haladéktalanul kö­telesek bejelenteni mindazokat az érté­keket és anyagokat, melyeket a Szov­jetunió, Jugoszlávia, Csehszlovákia terü­letéről akár hatóságok, akár magánosok szállítottak, vagy vittek át Magyaror­szág területére. Az ideiglenes magyar kormány külö­nösen felhívja a figyelmet a Jugoszlá­viából elvitt tárgyakra. Jugoszlávia de­mokratikus kormányával a magyarság őszinte barátságban és egyetértésben akar élni és nemcsak a politikai, de a komoly gazdasági együttműködés díjait is szorgalmazza. Mindezekre a körülmé­nyekre való tekintettel ismételten hang­­­súlyozza a magyar külügyminisztérium a bejelentések haladéktalan megtételét. gissilliassels benyújtotta Jen­sulásil Soragt lett a kínai kormány elnöjec: Changkabek ált&rr­itaarad Csunkingból jelentik: Csangkai­sek tábornagy benyújtotta lemondá­sát. A lemondás csak miniszterelnö­ki megbízatását érinti. Csangkaisek továbbra is államfő marad és a Kuomitang pártjának, a kormány­koalíció legnagyobb pártjának elnö­ke. Kína új miniszterelnöke Song dr., eddigi helyettes miniszterelnök lesz. Csangkaisek azzal indokolja le­mondását, hogy a jövőben a közös szövetséges akciónak és a Japán el­leni hadjáratnak kívánja szentelni minden figyelmét. Elszakítják Németországtól az iparvidékeket ! norosz szellemnek már a fleers! is ki kell irtani — követessék egy newyorki népü­yűlésen­! A TASS iroda jelenti Newyork­­ból. A harmadik világháború meg­­akadályozására alakult egyesület nagygyűlést rendezett Newyorkban. Felszólaltak az Egyesült Államok képvisel­őházának vezető tagjai és a fasiszta háborús bűnösök könyörte­­ len megbüntetését követelték­ Az egyik szenátor, aki csak nemrég tért vissza Németországból,­­ ahol megtekintette a nácik által, beren­dezett koncentrációs táborokat, a gyűlésen kijelentette, hogy a világ felháborodott közvéleménye a nácik könyörtelen megbüntetését követeli- A büntetésnek gyorsnak és határo­zottnak kell lenni. A porosz szellem­nek még a gyökeret is ki kell irta­ni, mert ellenkező esetben a náci szellem újból megjelenik Németor­szágban. A nagygyűlésen az egyik újságíró indítványozta, hogy valamennyi Gestapo alkalmazottat és SS legényt agyon kell lőni, ugyancsak ki kell­­ végezni azokat a német bankárokat­ és gyáriparosokat, akik Hitlert szol­­­­gálták . A Reuter iroda a Newyork He-­­rald cikkét közli, amely szerint a­­ Ruhr vidéket, a Rajna-vidéket, a Saar-vidéket és Felső-Sziléziát elszakítják Németországtól. A moszkvai rádió jelentette, hogy Drezda lakossága között élelmiszer­jegyeket osztottak szét és több mint 500 élelmiszerüzletet nyitottak meg. A Vörös hadsereg első feladata volt, hogy az éhező lakosságon segítsen — mondta a moszkvai rádió. A vil­lany és vízellátás újból működik Drezdában. Sok gyár is megindult már­ Berlinben a szovjet­ hatóságok kö­zölték, hogy bárki, aki ínséges hely­zetben van, segítségért folyamodhat a szovjet tisztekhez- Siálisi kiadatása? kérik A Magyar Távirati Iroda jelenti Bu­dapestről. A magyar kormány a budapes­­ti „Szabadság“ című lap értesülése szerint a szövetséges ellenőrzőbizottság­hoz fordult s kérte, hogy Szálas­ Feren­cet, Beregfy Károlyt, dr.­ Kemény Gá­bort és a Németország területén a szö­vetséges hadseregek fogságába került többi nyilas banditát adják ki Magyar­­országnak, hogy Budapesten a Népbí­­róság előtt felelhessenek országrontó bűnsorozatukért.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék