Magyar Szó, 1946. június (3. évfolyam, 129-154. szám)

1946-06-01 / 129. szám

A re­s­tinái om­lás a fasizmusra — Szabadság a népnek! POSTA­R­NA PLACRKA U DOTOVU A VAJDASÁGI N­ÉPFRONT NAPILAPJA Ill. évfolyam Noviszád, szombat, 1946. június I. 129. szám Álljunk minden erünkkel az ifjúság mellé! Ma kezdődik az ifjúsági hét If­júságunk ezen a napon megkezdi új munkaversenyét, amely hivatva van, hogy az 1946-os évet az újjá­építés gazdasági győzelmi évévé avassa. Hazánk új szellemben nevelt ifjúsága új célokat tűzött ki maga elé, új akarattal és nagyobb iram­mal fog a munkához. Az »Ifjúsági hét« keretében ismertetik ezt a munkát úgy, ahogyan azt a III. kon­gresszuson meghatározták. Ekkor hirdetik ki a kongresszus határoza­­tait, amelyek alapján az ifjúság is bekapcsolódik az egyidejűleg kez­­dődő általános nagy munkaverseny­be. Felelősségteljes, megtisztelő nagy feladat hárul Jugoszlávia if­júságának minden egyes tagjára. Az ifjúságnak szerves egészként kell bekapcsolódnia e munkába, hogy elvégezze ezt a feladatot és egymást segítve gyorsítsa a mun­­kát, gyorsabb és jobb eredménye­­ket harcoljon ki. A Népfrontra és minden szerve­zetére nagy feladat vár az ifjúsági héten. Meg kell ismertetni hazánk legszélesebb néprétegeivel a jugo­szláv ifjúság legnagyobb problé­máit. Ezek között első helyen áll­nak az ifjúság anyagi kérdései, me­lyeket feltétlenül rendezni kell. Ép­­pen ezért a legsürgősebb feladat az ifjúsági hét keretében a gyűjté­si akció megszervezése. Amikor ma, június elsején elindulnak az ifjak, hogy bekopogtatva a házakba, se­gítséget kérjenek öntudatos dolgo­zóinktól, a munkások, parasztok, értelmiségiek ezreinek, százezrei­­nek kell támogatniok őket. Tud­­niok kell, hogy az egész ország jö­vője függ attól, hogy milyen ifjú­­ságot nevelünk fel és ha mi nem gondoskodunk ifjúságunkról, az nem tud úgy fejlődni, ahogyan az kívánatos, hogy ne térhessenek vissza a régi hibák, mulasztások és bűnök.­­ Ez az öntudatosítás és szervezés a Népfront és az AFZI dolga. Nem háríthatjuk az egész feladatot az if­júságra: közös cél felé törtetünk és ez az újjáéledő ország mielőbbi ki­építése, népeink egységének és test­vériségének teljessé tétele, szabad­­ságunk tökéletes biztosítása, boldo­gabb, jobb és megelégedettebb élet kiépítése Jugoszlávia népei számá­ra. A cél és feladat tehát közös és annak megvalósításán közösen kell dolgozni. Az ifjúságot minden té­­ren és minden munkájában segíte­ni kell. Nagy és megtisztelő kérése ez az ifjúságnak, hatalmas lépés a teljes együttműködés, szerves összefogás felé. Az ifjúság hív és kér! Amivel csak tudunk, járuljunk hozzá, hogy megkönnyítsük az ifjúság számára a feladatok elvégzését. Valamennyien építünk és dolgo­zunk, de egyszer majd megtörik az erő, a kalapácsütés hamisabban cseng és gyengül a sarló suhintása. He ott áll az ifjú, aki átveszi a ka­lapácsot, izzóbbra hevíti, jobban ki­kovácsolja a vasat, sarlójának büsz­ke, széles vágása alatt kövéren te­rül a búza. Ez a fiad! A mi fiunk, Jugoszlávia harcos, munkára és ál­dozatra kész, öntudatos if­jú. Ahhoz, hogy nyugodtabban adhas­suk át a kalapácsot, a sarlót, vagy a tollat, már most gondoskodnunk kell, hogy éptestű, egészséges szel­lemű ifjúságot neveljünk. Emlékez­zünk meg azokról, akik hősi önfel­áldozással életüket adták az új Ju­goszláviáért, hogy példájukkal bá­torítsák, buzdítsák gyermekeiket az apák és anyák. A ma megindított gyűjtés ifjúsá­gn­ak nevelését, jövőjét szolgálja- Az összegyűjtött dinárokból tanfo­lyamok, otthonok, könyvtárak, üdü­lőtelepek létesülnek, kórházak épül­nek. Felépülnek majd mindazok az intézmények, amelyekben ifjúsá­gunk — a kellő irányítás mellett —­ szellemileg kiépül, öntudatra neve­lődik, hogy a szükséges hozzáértés­sel folytathassák azt a munkát, ame­lyet a mi nemzedékünk megkezdett. Amikor önkéntesen és készségesen támogatjuk az Ifjúsági Hét gyűjtési akcióját, akkor saját magunk és gyermekeink jobb és boldogabb jö­vőjét segítjük elő. Csak előre, a vállalt kötelezettséget teljesíteni kell A vajdasági brigád díjú munkásai maguk tolták a munkahelyre a kaviccsal megrakott vagonokat, hogy időre befejezzék a brcskó-gunyai ideiglenes vonalszakasz kiépítését Tito marsal születése napján a vasútépítő ifjak lelkes ün­neplése közben befutott Gú­nya felől Brcskóra az ideig­lenes vonalszakaszon az első szerelvény. Az ifjak teljesítet­ték fogadalmukat és ennek az­­ ideiglenes vonalszakasznak a kiépítése a továbbiakban je­lentősen megkönnyíti a Brcs­­kó és Bánovityi közötti 70 kilométeres vasútvonal építési munkálatait, mert most már vonattal lehet a helyszínre számtani Gúnyáról a vasúté­pítéshez szükséges anyagot. A breskó,a gúnyai ideigle­nes vonalszakasz építésében eleinte az uzsicei, pozsarevá­­ci és majibori, később azon­ban egyedül a vajdasági bri­gád dolgozott, s így az elért siker legnagyobbrészt a vaj­dasági ifjak munkájához fű­ződik. Öntudatos munka és nagy ifjúi lelkesedés kellett ahhoz, hogy ez a vonalszakasz a meg­fogadott időre, Tito marsal születésnapjára elkészüljön. Erről a példaadó munkáról ad képet a Szlobodna Vojvo­dina egyik legutóbbi számá­nak beszámolója, amelyet az alábbiakban kivonatosan köz­lünk. A gúnya—breskói ideiglenes vo­nalszakasz kiépítésénél a Vajdasági brigád érte el a legjobb erdménye­­ket. Érdemes visszatekinteni az el­végzett munkára, hogyan is érték el ezt a sikert. Gúnya község közelében a munka még elég könnyen ment. A vidék legnagyobb részt síkság és nincse­nek patakok sem. A Száva felé kö­zeledve azonban mér több kanyart kellett csinálni, ki kellett egyenget­ni a partot és pontonhíddal kellett összekötni a Száva két partját. A vonal kiépítésével ügyelni kel­lett arra, hogy minél kevesebb ka­nyart kelljen alkalmazni és minél enyhébb legyen az emelkedés. Ahol emelkedés volt, ott a szorgalmas if­jak ásókkal, kapákkal egyengették el a talajt és a fölösleges földet ta­licskáikkal hordták az alacsonyabban fekvő részekre. Ugyanekkor az épü­lő töltés oldalán megkezdték az ár­kok kiásását is a víz levezetésére. Az így kiásott földet is töltési mun­kálatokra használták fel. A vajdasági földműves ifjak, akik otthon is megszokták a hasonló mun­kát, gyorsan feltalálták magukat, gyorsan rakták meg a talicskákat és hordták a földet a töltésre. Az iparos ifjaknál kezdetben nehezeb­ben ment a munka, de később ők is beletanultak. Egész idő a tett­éig nevetgélte és éneklés közben folyik a munka. Dél felé azután, amikor a hatórás mun­kaidő befejezéshez közeledik, a „sta­tisztikusok“ végigjárják a munka­helyeket és följegyzik az aznapi e­­redményeket. fey ment eddig és igy megy most i*. MEGKEZDŐDIK A SÍNEK LEFEKTETÉSE A zágrebi ifjúsági kongresszus ■megnyitása külön ünnepe volt az „ifjúsági vasútvonal"-at építő ifjak­nak is. Ezen a napon kezdték meg ■a sínek lefektetését. E­zt a feladatot a harmadik század kapta. Teher­autókkal érkezett meg az ered sín­­szállítmány, s az ifjak egy tizenöt tagú csoportja mindjárt meg is kezd­te a lerakodást és a széthordást. Ugyanakkor néhány ifjú erőteljes kalapácsütésekkel erősítette a síne­­ket a talpfákhoz. Külön verseny in­dult abban, hogy ki ver be több szö­get Már az első napon 50 méter hosszúságban lefektetitek a sínpárt, s az új vágányon közlekedni kezd­tek a vagonok is. Napról-napra egyre jobban le­bontakozott a munka erdménye: egyre hosszabbodott a sínpár. Az­tán megkezdték a kavics kihordását is a talpfák rögzítésére. Ezt a mun­kát a III. és VI. század végezte a szom­bori és a szuboticai kerületből és Noviszád városából. Május 4-től 15-ig egyedül a har­madik század 103 tonna kavicsot és 3 és fél vágón talpfát rakodott ki, azonkívül 99 darab sin lefektetését végezte el. Ebben a században dol­gozik Tekszil Alekszandar, a novi­­szádi „Fabeksz“ gyár ifjú munkása és Csalics Ráda filipovói telepesifjú is, akik régebben telefonisták vol­tak. Ez a két ifjú 4 kilométer hosz­­szúságban ideiglenes telefonvonalat is felszerelt. A Száva és a breskói állomás kö­zött két vízlevezető csatornát is kel­lett ásni. Miután erre a célra nem volt elég technikai és szakszemély­zet ezt a munkát a pancsevói ke­rület, vagyis az V. század ifjú mun­kásai végezték el a mérnökök irá­nyításával. ELKÉSZÜL A VASÚTVONAL Aztán elközelgett Tito marsal szü­letésnapja Az ifjak egyik értekez­letükön erős fogadalmat tettek, hogy erre a napra befejezik az ide­iglenes vonalszakasz építését, hogy (Folytatás a 2 oldalon). ÉPÜL AZ IFJÚSÁGI VASÚTVONAL

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék