Magyar Szó, 1950. október (7. évfolyam, 233-259. szám)

1950-10-01 / 233. szám

Ne csg& vétják é­ s Kapunyitás van a szövetkezetek­ben. Uj tagokat fogadnak. Ezt je­lentették Kishegyesről, Topolyáról, Debelyacsáról és sok más falu­ból. A parasztok uj tömegei szegődnek a bátran, keményen küzdő, de a jobb életért harcoló parasztok cso­portjához. Nálunk mér nem is egy­szerű csoportok, hanem hatalmas szocialista közösségekké duzzadtak. Hiszen Vajdaságban már a földek fele a szocialista szektor kebelében van. Erős, szilárd bástya ez a mező­­gazdaság, a falu szocialista átala­kításában. A termést lassanként betakarít­ják a földekről. Kezdődik az őszi vetés. Sok paraszt azonban egy pi­lanatra megáll, számot vet eddigi munkájával, és megérik benne az­ elhatározás, dönt, szakít a múlt­tal és az új életért harcolók közé áll. Nehéz ez az elhatározás, nehéz el­jutni odáig, hogy szakít a régivel. Ebben kell a szövetkezeteknek se­gíteniük a haladás útjára lépő pa­rasztoknak. Ne csakk várják a zör­gőtőket, és csak a kapunyitással bí­belődjenek, hanem látogassák meg a belépni szándékozó parasztokat Baráti kapcsolat, meggyőzés ha­marabb elhatározásra bírja a szö­vetkezeten kívülálló parasztokat. Csak egy példát. Tavaly a becsei 1.ClitiLlogr Sm szövőkezet 40 terme­lővel tartotta fenn a kapcsolatot a tagok útján, ősszel, a vetés idején mind a 40 paraszt belépett a szö­vetkezetbe, habár ez a szövetkezet szervezetileg nem éppen a legjob­ban állt. Még egyszer: ne csak várjunk, hanem cselekedjünk is. Jelenleg a szövetkezetek egyik legfontosabb feladata közé tartozik a közösség tömegesítése. „Szervezetileg meg­szilárdítani a szövetkezeteket, hogy példaadó gazdaságokká váljanak’' — ez volt a jelszó. Ezen a téren törtettek előre mind a szövetkeze­tek, mind pedig­­ a frontszerveze­­tek. Vannak is eredmények. De u■■­gyanakkor nem tevékenykedtek elég élénken azon, hogy terebélye­­sítsék, új tagokkal gyarapítsák szö­vetkezetüket. Ezer­ a téren kell most megmozdulnia­ a szövetkeze­teknek, mégpedig minél nagyobb élénkséggel, mert­i­nt ebben az időszakban, a termésbetakarítás után legkönnyebb bekapcsolni az új tagokat a munkába. A brigádokban sem szabad ma­gukra hagyni az új tagokat, hanem minél többet beszélgetni kell ve­lük, megmagyarázni nekik a mun­ka minden csinját-binját. Ismertet­ni kell velük a normát, a kategó­riákat, stb., minél jobban megvilá­gítani előttük az utat, hiszen a vi­lágosan látó, bátor parasztok cso­portjai napról-napra jobb jövő ilé néznek. Képállamunk is minden tá­mogatást megad. Nemrégen az át­szervezett gépállomásoktól trakto­rokat kaptak a szövetkezetek. Ez azonban nem minden. Új mezőgaz­dasági gépgyáraink már sorozat­ban gyártják a traktorokat, arató­gépeket és sok másfajta új gépet. Ezek rövid US alatt eljutnak a szö­vetkezetekbe, könnyítettek a mun­kán, úgyhogy sorsabb iramban ha­ladhatnak a fejlődés útján. Kapunyitás van a szövetkezetek­ben. Új tagolót fogadnak a dolgo­zó parasztok mindinkább izmosodó közösségébe. . . tTjtLUr: n rxsrzmismi « mw/rosMQ a néeneki fm. EVFOLYAM, 2SS (Witt) 8*AM NO VISZ AD, VASARNAP, 193*. OKTOBER L Tito marsal fogadta a spanyol antifasiszták kilh­­itségét Tito marsal, a szövetségi kor­mány miniszterelnöke, tegnap a deli Dvorban fogadta a spanyol antifasiszták hazánkban tartózko­dó küldöttségét. A küldöttség élén Jose del Barro, a spanyol kommu­nista párt központi vezetőségének volt tagja, és Jose Rikelme, a spa­nyol köztársasági hadsereg tábor­noka áll. A fogadáson részt vettek Otmar Krencsics és Danilo Leides altábornagyok is A fogadás mint­egy két­ óráig tartott Spanyol aka­tt fasiszták Mijelko T­odorovicsnál Beográdból jelentik: Mijalko To­­dorovics a kormány mezőgazdasági és erdőügyi tanácsának elnöke teg­nap fogadta a spanyol antifasisz­ták küldöttségét. A­­ delegátusok érdeklődtek a mezőgazdaság szocia­lista átalakítása iránt hazánkban. Verseny az őszi vetésben A becsei járásban a szövetkeze­tek versenyeznek az őszi munká­ban. A versenytervben szerepel egyebek között a mélyszántás, őszi vetés, a brigádrendszer tökéletesí­tése, építkezés, a gépek karban­tartása, és az anyagmegtakarítás. A szövetkezetek nagy lendülettel láttak hozzá a versenypontok meg­valósításához. MEZŐGAZDASÁGI TANÁ­CSOK ALAKULTAK A zombori járás minden helysé­gében megalakulók a mezőgazda­sági tanácsok. Fő feladatuk a me­zőgazdasági munkálatok jobb irá­nyítása. Ezenkívül határozatot hoz­­tak, hogy a járás területén rövid időn belül befejezik az őszi mun­kálatokat ­.................... ------------------­ Boszniában és Hercegovinában december 5-án tartják meg a választásokat Bosznia és Hercegovina Nép­­szkupstinájának Prezidiuma Sza- A VÖRÖSKERESZT-HÉT ZENT­AI MŰSORA A Vöröskereszt zentai városi bi­zottsága a Vöröskereszt-hét alkal­mával előadásokat tart a szerve­zet fontosságáról. Ellátogat a kö­zeli falvakba és szövetkezetekbe is, és egészségügyi vizsgálatban ré­szesíti a szövetkezeti tagokat. Ezenkívül a város területén hat gyermektejcsarnokot állít fel és elsőséges­ nyújtási tanfolyamot szer­vez. Jajevóban szeptember 28-án ülést tartott. A Prezidium ukázt adott ki, amely szerint a Népköztársaság területén december 3-án tartják meg a választásokat, továbbá in­tézkedett a választási bizottság ki­jelöléséről. [ A választási bizottságba a kö­vetkezőket jelölték ki]: Elnök Ró­­zsó Cikota, helyettese dr. Mihajlo Ilics, titkár Radovan Panics, he­lyettese Nijaz Dizdarevics. A vá­lasztási bizottság tagjai Drago Krn­dija, Mira Vrhovác és Mladen Knezsevics. Helyettesek: Adem Oszmanbegovics, Sztoján Tomics* és Tahir Hadzsovics. A zágrebi áru­min­tavá­sárról Bányakincs és kőolaj Furcsán csillognak, sziporkáznak ezek az évszázadokon át a föld alatt heverő ércek, ha felhozzák őket a napfényre és ide helyezik a tengernyi néző szeme elé. A zágrebi árumintavásár minden lá­togatója elidőz a hazánk bánya­kincseit szemléltető csarnokban és­­érdeklődve nézi milyen értéket rejt magában hazánk földje. Az ér­cak, fémek varázslatos hatással: vonzzák az embereket és arra ikésztetik őket, hogy minimek fel­iratot elolvassanak, mindent jól szemügyre vegyenek. De nemcsak ez, a néző tudja mit jelent a föld­ben rejlő kincs államgazdasági szempontból, különösen akk­or, ha megvan az ércek és ásványok fel­dolgozásához szükséges, gyáripar is. Hazánkban pedig ezt az ipart fejlesztik legnagyobb lendülettel. Legjobb példa erre Bór, hazánk leghíresebb rézbányája, ahol ma már nemcsak bányásszák a réz­ércet, hanem, amint a zágrábi mintavásáron be is mutatja az üzem, félkészítményeket is elő­állít, feldolgozza a rezet, öntvénye­ket, blokkokat, csöveket, bádogot, hengerelt anyagot készít a nyers­anyagból. Mintegy 70 bányavállalat sora­kozik fel ebben a csarnokban ter­mékeivel. Ezek között,a termékek között 17 olyan termék van, ame­lyet azelőtt nem hoztak felszínre, illetve nem termeltek bányaüzeme­ink, olvasztóink. Lignittel és barna szénnel kezdődik, majd a fémek egész sora következik és a­ kőolaj­jal fejeződik be ez a nagyszerű ki­rakat. A trepcsai bánya ólmot, cinket, piritet, szfaleritet, ezüstöt, galeni­­tot mutat be, egyes termékeket­­ feldolgozott alakban. A szlovéniai Nezsice bánya ólmot, cinket és molitod­en-ércet továbbá az üzem olvasztójának számos termékét, közötte ólombádagot, ólomcsövet, sörétet és más terméket, a neres­­nicai bányamedence aranyat és az újonnan felfedezett volframot tar­talmazó selitet hozta a mintavá­sár közönsége elé. A bori bánya a reze­t adó pirit mellett, a nálunk eddig nem, bányászott szelén-ércet is bemutatja, amit különösen ak­kumulátorok töltésénél és posta­berendezéseknél használnak, és azelőtt külföldről hozattuk. A legtöbb néző fejlődő kőolaj kitermelő iparunk eredményeit fi­gyeli ebben a csarnokban. Az al­­sólendvai, a gojlai és a mramor­­brodi olaj­lelőhelyek, vitrinekbe zárt, hengeralakú üvegekbe töltött kőolajat, továbbá az olajfinomí­tók termékeit, a rózsaszínben ját­szó repülőgép-benzint, gépkocsi­benzint, különféle hajtó- és kenő­olajat, petróleumot és ennek az iparágnak számos értékes mellék­­termékét, parafint, bitument, za­­vott­ zsírt, kátrányt, stb., a vastag­falú vastartályokba zárt propán-, bután- és mentángázt,­­ az alsó- lendvai olajmező termékét látni itt. A csarnokokban körbejáró lá­togatók időnként le-lohajolnak, és felvesznek egy-egy lapos szürkés­­barna, Alekszinac és Sziny kör­nyékén található olajtartalmú pa­lakőzetet, amelyből az említett helyeken épülő üzemekben kőola­jat sajtolnak. Elgondolkoznak, mennyi érték van hazánk külön­böző vidékén, amelyet azelőtt sem­mibe sem vettek és népünk csak most használ ki teljes mértékben. L. A. Tömör sorokban vonulnak el a látogatók a kiállított tárgyak előtt •OstfaKÍNA es A­TNA ARA­­­DINAR Az Egyesi­fi Nemzetek­ fesz­tvitése Lezárult az általános vita és a bi­zottságok megkezdik munkáinkat Flashing Meadowsból jelentik. A közgyűlés reggeli teljes ülésén megválasztották a Biztonsági Ta­nács három nem állandó tagját. Kuba, Egyiptom és Norvégia meg­bízatása lejárt. Helyükre január el­sejére új tagokat kellett megbízni. A jelöltek között Brazília, Hollandia, Törökország, Libanon, Svédország, Yemen, Bolívia és Burma szerepel, Brazíliát 57, Hollandiát 47 szavazat­tal megválasztották A harmadik helyre Törökország és Libanon kö­zött megoszlottak a szavazatok. Tizenegy menetben szavaztak és egy alkalommal sem érte el egyik jelölt sem a kétharmad többséget. Délután a szociális és gazdasági ta­nács hat tagját és a gondnoksági tanács két tagját választották meg, ezután újból szavaztak a Bizton­sági Tanács harmadik jelöltjének megvál­a­sztására. AZ UNO HÁROM SARKALA­TOS ELVE Az általános vita— mint megír­tuk Trygve Lie főtitkár zárószavai­val ért véget. A főtitkár hosszabb beszédében három sarkalatos elvet jelölt meg, amelyeknek az Egye­sült Nemzeteket munkájukban ve­zérelnie kell: 1. Az Egyesült Nem­zeteknek meg kell mutatniok, hogy hathatósan szembe fognak szállni minden fegyveres támadással; 2. Az Egyesült Nemzetek révén foko­zatosan enyhíthető a mostani fe­szültség és megbékélés következhet be a mai érdekellentétekben; 3. A tagállamok vegyék igénybe az Egyesült Nemzetek szervezetét és különleges intézményeit annak az óriási programnak a végrehajtá­sában, amelynek célja, hogy az egész világon növeljék az életszín­vonalat, különösen azon több mint egy milliárd ember számára, akik­ ma szegénységben vagy majdnem nyomorban élnek. JUGOSZLÁVIA NEVEI KÖSZÖNTIK AZ UNO ÚJ TAGJÁT, INDONÉZIÁT Ezen a záróülésen, amelyet a bi­zottsági munka követ, az Indonéz Köztársaságot, beválasztották az Egyesült Nemzetek közé. Ebből az alkalomból Vladimír Szimics, az Indonézia befogadására­ rendezett ünnepségen beszédet mondott. Ki­jelentette, hogy a jugoszláv dele­gáció nagy megelégedéssel köszön­ti Indonézia képviselőjét és üdvöz­li, Indonézia szabad népeit, mert a jugoszláv kormány és Jugoszlávia népei mindenkor a leghatározot­tabban annak hívei voltak, hogy az Egyesült Nemzetek szervezete egyetemleges legyen és őszintén örülnek annak, hogy az Indonéz Köztársaságot és Indonézia szabad népeit egyhangúlag felvették az Egyesült Nemzetek közé. Jugoszlá­via mindenkor annak híve volt, hogy valamennyi népet felszaba­dítsák és e­gyenjogúvá tegyék és en­nek megfelelően támogatta Indoné­zia népének a szabadságért és függetlenségért vívott harcát. El Kari szíriai delegátus, az ün­nepségen hangoztatja, hogy akik­ ma az Egyesült Nemzetek szerve­zetében állnak, azok valamennyien békét akarnak és éppen ezért szük­ségesnek tartják tisztázni, hogy ki zavarja meg a békét, váljon a kis vagy a nagy országok. Megállapí­totta, hogy a békét a nagyhatalmak rontják, vagy közvetlenül, vagy aszályhorom­zóik révén. Ezért a kis államok kötelessége, hogy a béke érdekében szembeszálljanak a nagy­hatalmi politikával. A kis államok­nak össze kell fogniok és együtt­működést kell terme­teniök­, mert ez a béke és jog érdeme. Ez kell, hogy legyen a kis országok további mun­kájának irányelve és a kis nemze­teknek nem szabad támogatniok a nagyhatalmak politikáját, nem sza­bad megengedniük, hogy a­ nagyha­talmak a k­is államokat a­­ maguk nagyhatalmi politikáiéhoz felhasz­nálják. Ha ezt az együttműködést megteremtik a kis nemzetek akkor ezér­ ny­gg­á­k az egyetemleges béke ügyét. Lambertusz Talár indonéz dele­gátus, az üdvözletekre válaszolva hangoztatta, hogy Indonézia ren­díthetetlenül kitartott a Japán fe­lett aratott győzelem után kitűzött céljai mellett, hogy megteremtse szabadságát és függetlenségét. Ez­után kijelentette, hogy az indonéz nép nem kíván háborút, szereti a békét és meggyőződése, hogy a bé­ke fenntartható, hogyha minden nép szabadságban és demokráciá­ban él. Nemzetköz! díjszabási értekezlet Londonból jelentik: Toronaiben az Egyesült­­ Nemzetek védnöksége alatt megkezdődött a harmadik nemzetközi díjszabási konferencia. Az értekezleten 39 állam képvise­lői vesznek részt. Ez eddig a leg­nagyobb díjszabású értekezlet, elő­reláthatólag az év végéig eltart. ö­f'n Rtirszáv!­fmisz'áf fióval Beográdból jelentik. A Szövetsé­gi Szkupstina elnöki tanácsa visz­­szahívta tisztségéről Nikola Grulo­­vics finnországi jugoszláv rendkí­vüli követet és meghatalmazott mi­nisztert és helyére Petar Zdravko­­vics meghatalmazott minisztert ne­vezte ki Helsinkibe jugoszláv rend­kívüli követnek.

Next