Magyar Szó, 1951. március (8. évfolyam, 50-76. szám)

1951-03-01 / 50. szám

I »AA*» A *9WSMSS*«sIAA *. a KfPsrk! Tra. EVP., 50 (1919) SZÁM CSÜTÖRTÖK, 1551 in. 1 I ARA 2 DINAR Itest. fi’ioo. A Szövetségi Népszkupstina harmadik rendes ülésszaka kedden este befejezte mun­káját. Mint már jelentettük, megtárgyalta és elfogadta az új büntetőtörvény­könyvet'­ a büntető törvénykönyv bevezető törvényét, a prezidiumrról és az álla­mi ellenőrzés megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot. Ezeken az álsaércen részt vett Tito ,­Harsai és a kormány többi tagja. A képviselők lelkesen és hosszasan ünnepelték Titt mártársát és a minisztereket. Kedden délután folytatta munkáját a Szövetségi Népszkupszina, és határozatot fogadott el, amelyben jóváhagyta a Szövetségi Népszkupszina második és harmadik ren­des ülésszaka között hozott presidium t­ukárokat és döntéseket. Ezután Oszmán Ka­rabegovics a kereskedelmi tanács elnöke beszámolót olvasott fel az új ellátási rend­szer kérdéseiről. Az ezt követő vita után Edvard Kardely külügyminiszter válaszolt Siinisa Sztankovics, Zlatan Szremao és Iljj­o Bjelica képviselők külpolitikai vonatko­zású kérdéseire. A továbbiakban Milen­je Fopovics, a szövetségi kormány külkeres­kedelmi minisztere ugyannak néhány interpellációra adott választ. A. f»trtt l&ra»« la«»* esi A Magyar Bolgosok Pártjának kon«rmawaáe HSJkkM kijelen­tette, hogy 3sta«y»ro r»»a» a ltt«nenMű­ által meg­engedett határokon belül t­ovábbfejleszti hadseregét. RÁKOSI: — Jelenlegi 165.099 főnyi hadseregünk­et tovább fejlesztjük, amíg elérjük a 79.009 főnyi létzsámet. e,­elésben előírányzott határos 1 Jugoszlávia népei csak akkor ragadnak fegpert, ine leszdghe herűMflggetlensegek Ed­vard Kardely külügyminiszt­er viasza a szépképvisalök kérdéseir® A Ka­rabego­vics miniszter jelentése feletti vita után Ed­vard Kardely külügymi­niszter válaszolt egyes nép­képviselőknek előzőleg fel­tett kérdéseire. Szinisa Sztan­kovics népképviselőnek arra :A JSzNK kormánya nem ismeri alaposabban a négy nagy hatelem kormányának szándékait, a négy külügy­miniszter értekezletének na­pirendje tereintetében. Egyéb­ként azokból az adatokból ítélve, amelyek a közvéle­mény előtt ismeretesek ezek­nek a irományoknak a né­­zete a napirend kérdésében még mindig nagyon eltérő. Mégis tekintet nélkül erre a helyzetre pozitívnak tekint­jük már magát azt a tényt, hogy ilyen értekezletet ké­szítenek elő és hogy abban az időben kerül rá sor, ami­kor a­ nemzetlőzt feszültség nagyon aggodalom­ra okot adó" méreteket k ölt. Jugoszlá­via népel, valamint kormá­nyok osztják a világ minden békeszerető emberének azt te reményét, hogy ez az érte­kezlet legalábbis részleges si­kert hozhatna, ami megmu­tatná, hogy van bék­ és kint a jelenlegi feszült nemzetközi helyzetből és ezáltal vissza­adná az emberi ég hitét a béke megőrzésének és meg­szilárdításának lehetőségé­ben. Azért, hogy megtalál­­ják-e ezt az utat elsősorban a nagyhatalmak minden egyes kormányán nyugszik a történelmi felelősség. Hogyan tekintünk mi erre az értekezletre és mit várunk tőle? Dr.i. azt, amit a világ te­dintén embere követel és vár tőle. Az értekezletnek­ minde­nekelőtt mentesnek kell len­nie attól a propaganda jelle­gű taktikátók hogy egymásra licitáljanak á b­ékeszerető szó­­amokkal. Ezzel a taktikával voltaképpen csak azt leple­zik, hogy egyáltalán nincs meg az a kívánság, hogy vál­tozzk-eanak a jelenlegi hely­zeten, vagyis azt az irányzat­­­­tot, hogy tovább folytassák­­ a háborús fenyegetések és a m­egfélemlésések jelenlegi nov Etikáját. Ha az értekezleti ezen p­z után indul el, akkor­ már a kezdet­ kezdetén zsák- ? utcába jut a béke ügye ne-5 dig rtskább elvesz. A bé-­­keszerető emberek joggal­­ vár­ják, hogy a négy külügy- f miniszter értekezlete hozzálát­­ a vitás kérdések építő mó-­­don való megoldásához, köz-J elenös megértéssel és azz?.’­ a valóságos törekvéssel,­ hogy megtalálja a meg- * oldást. ♦ A második dolog, amit as békeszerető emberek a négy­­hatalmi konferenciától vár-f bak az, hogy a najcyhatal-| Utak kormányai ezen az ér- J tekezleten, — függetlenül »| Vitás kérdések konkrét meg-J oldi­a triik­ elérendő ered-­ fényektől, — ismételten bizt­­osítu­k az emberiséget, hogy­ a vltta kérdések megoldása. Iszén semmiféle nehézség* *em lehet Indok arra, hagyj leihteználjái: az coressaiv had fegyvereit és hogy őket a kérdésére, hogy mi a JSz­NK kormányának nézete, a négyhatalmi értekezlet ösz­­szehívásáról és a napirend­jére vonatkozó javaslatról Edvard Kardely miniszter a következőket válaszolta: együttesen szembeszállnak a jelenlegi háborús tűzfészkek kiterjesztésével és bármiféle új háborús tűzfészkek létre­jöttével. A harmadik dolog, amit nem szabad elfelejteni az a tény, hogy a nagyhatalmak közötti semmiféle egyezke­dés, ami károsan érintené más országok érdekeit nem lehet valóságos és tartós hoz­záján­­ás a békéhez. Az ér­dekszférák felosztása politi­kájának továbbfolytatása, am­i már eddig is annyi kárt okozott a nemzetközi problé­mák megoldása tekintetében és ami nagy mértékben hoz­zájárult a jelenlegi feszült helyzet létrejöttéhez,­­ nem volna semmiféle hozzájáru­lás­ a béke m­egszilárdításá­­hoz, hanem csak újabb tűz­fészkeket teremtene a jöven­dő összeütközésekre. A bé­kéhez való valóságos hozzájá­rulás csak a nagyhatalmak minden kormányának abban az elhatározásában nyilvánul­hat meg, hogy együttesen tiszteletben tartják a nemzet­közi kapcsolatokban azokat az elveket, amelyek nélkü­l nincs béke, s amelyek első­magától értetődik, hogy a négyhatalmi értekezlet leg­főbb kérdése Németország kérdése, éspedig a két formá­ban: mint a Németország e­­gyezítése felé vezető utak kérdése és mint a mai Né­metország felfegyverzésének kérdése. Jugoszlávia kormá­nya és népei üdvözölnének minden olyan lépést, amely egy békeszerető, demokrati­kus fa független Németor­szág egyesítésére irányulna. Csak az ilyen Németország F.GYS/ERP parasztember Jan k m c t y. az aradael fiuphlzotuág eti:*We * heljoell lennel» “®'*J***f* vek­. A temrsl jarftsbeU »*|o »»kok Jfltilték a» els® v*'*sz' Ilit klWzef felölthetyene**01,* s­í-dj schupstical vilas.Usca­ra. sorban a következőkből áll­nak: minden nép független­ségének tiszteletben tartása, a belső ügyekbe való beavat­kozás elkerülése, a népek e­­gyenjogúságának és szuvere­nitásuk egyenlőségének el­ismerése, az agresszív háború mint az állampolitika eszkö­zének kiküszöbölése és szem­beszállás­a, nemzetközi hát­rányos megkülönböztetés min­den formájával, ami gátolja a békeszerető nemzetközi e­­gyü­ttműködés fejlődését. És végül csak abban az esetben remélhetünk sikert a négyhatalmi értekezlettől, ha konkrét vitás kérdések megoldása közben szem előtt tartja a békét egészben vé­ve, a jelenlegi nemzetközi feszültség okait, egészben vé­ve. Végeredményben az o­­lyan vitás kérdés, amilyen például Németország felfegy­verzésének kérdése nem oka, hanem inkább következmé­nye a jelenlegi feszült nem­zetközi helyzetnek. Ma sok­kal inkább érvényes ez a sza­bály, ho­gy a béke plarthatat­­lan, mint bármikor azelőtt. A koreai háború ismételten meggyőzően tanúsította, hogy ma nem lehet eleségetelt Ids háborúkat folytatni s egy­úttal megmutatta azt is, hogy a békét védelmezni kell mindenütt, mert egyéb­ként nem védelmezhetjük meg sehol. Ha a négyhatal­mi értekezlet nem tartja szem előtt ezt a tényt, akkor nem lesz képes megoldani egyetlen konkrét vitás kér­dést sem: lehetne a béke tényezője Európában. Ez a Németor­szág azonban csak akkor le­het ilyen, ha nem lesz fel­fegyverkezve. Számunkra azonban vilá­gos, hogy a jelenlegi körül­mények között ebben az irányban egyetlen lépést sem lehet tenni, ha őszinteség nél­kül, rejtett taktikai célokk­al nyúlnak hozzá ehhez a kér­déshez és ha a német kér­dést a többi égető kérdéstől elkülönítetten vetik fel, a­­\ *7!«iNYE«GVARl szövőn:,es­ter Milan Pu­lcsevics. a zrenyanini el«3 válasdton­gr­­ipt feledh’­lyette; e Til»t¡»*6- r8s roha»;munk»s. Az e'muit évben a mii»k-'V-ta»*e* »érteke­­vé vtl;vztottik a t.'/i'r.jfr.syar no.'uk-áll­­ mely kérdések ma egységes egészet alkotnak. A szovjet külpolitika, úgyszólván ki­zárólag síropaganda jeleges módon tárgyalja a német kérdést, ha ezért nem volt képes akárcsak egy lépéssel is előbbre vinni ezt a kér­dést. Másrészt Németország felfegyverzésének irányzata kétségtelenül most inkább bo­nyolítja a nemzetközi vi­szonyban fennálló válságot. A JSzNK kormánya hiszi, hogy mégis lefeetélges még békés kiutat találni ebből a válságból és ezért úgy véli, hogy tovább kell fáradozni a békeszerető és független Németország megteremté­sén. A négyhatalmi értekezlet azonban véleményünk sze­rint ebben­ a tekintetben csak úgy érhet­ el sikert, ha mind a négy nagyka­talosú kormánya rea­­tiku­san nyúl ehhez a kérdéshez, vagyis egy olyan keretben, amely nem változtatná meg a fenn­álló erőviszonyokat Eurásá­ban, amiben Németország voltaképpen a legfőbb té­nyeke. Nyilvánvaló, hogy az egységes Németország nem lehet sem »keleti«, sem pe­dig »nyugati«. Azok a kisér­­etek, hogy Németország e­jtéséhez, amely már ma mész « szó túllépi mindazoka­t a bye- 5 reteket, amelyeket ebben a­­ tekintetben a békeszerződé­sek előirányoznak. Nem akarom megismételni azokat az adatokat, smeiye­­♦ két Tito elvtárs ismertetett­­ ♦ a szkupatina előtt legfu­tóbbi t­errpozájában, azzal kapcsolato­kban, hogy ezek az országok­­ megrezegik a békeszerződések ♦ katonai záradékait. Csak azt ♦ akarom megfllapítani, hogy­­ a békeszerződések metróterzé­­­se ezeknek az országoknak a ♦ részéről és a szovjet kormány­­ támogatásával, olyan c­etek­e­­det, amely lényegesen kiéle­­a nemzetközi viszonyt és­­ amely ugyanabba a kategó­­­riába tartozik, mint Német­­o­­rszág f­dfegyverzésének kér j | áése. Is. Igaz. Rikoai m­á'v.s« • ! legutóbbi beszédében azt a! í feladatot tűzi ki, hogy a ma 1 ^gvar he'i-preget és fegyver- I j ?éet á’!'. ó’g a bél 'szerző- . gyesítése akár »keleti«, akár »nyugati« minta szériát tör­ténjen meg csak mégjobim» elmélyíti Néswetertssag fel­osztásét, elkerülhete­tenül előidézi mindkét rész fegy­verkezését és kiélezi az e­­gész helyzetet Európában. Eszerint átmenetet kell ta­lálni a jelentős­ helyzetből a független egyesült Német­ország felé Ezt pedig véle­ményünk szerint csak Né­metország két részé mind szélesebb körű belső együtt­működésének egy időszaká­val lehet elérni, tekintet nél­kül a különböző társadalmi rendszerre Németország e­­gyik és másik részében, a mai Magyarországon ural­kodó valóságos helyzet ügyet­len álcázása, és az ilyen id­­jelentéteknek nem hisz sen­ki sem Magyarországon, sem az egész világon. Magyar­­ország, románia és Bulgária törvénytelen felfegyverzése, a szovjet tömb Jugoszlávia elleni háborús uszító hajszá­jával együtt kétségtelenül , egyike a feszült európai hely­z­et legfontosabb forrásainak És ezért véleményünk sze­rint a négyhatalmi értekez­let nem választhatja külön ezt a kérdést Németország felfegyverzésének kérdésétől és az európai helyzet számos más kérdésétől, ami előidé­zi a háborútól való félelem jelenlegi légkörét. A négyha­talmi értekezlet nem is ke­rülheti meg ezt a kérdést ha a béke oszthatatlanságának elvét vallja, különösen pedig ha az európai béke osztha­­­­tatlanságának elvét vallja. Márpedig ezt az elvet kell vallania, ha valóban meg a­­ka­r oldani bármely konkrét vitás kérdést. Ezek a mi reményeink. Hozzá kell még azonban tenni, hogy a jelenlegi nem­zetközi helyzet nem ad okot valami különösebb optimiz­­tízu­mra, a négyhatalmi ér­te­kezget eredménye tekin­tetében. De tekintet nélkül arra, hogy milyen eredmé­nyeket fognak elérni, egy do­log nem lehet vitás. Az a kormány, amely megakadá­lyozza, vagy indokolatlanul megnehezíti az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy egy ilyen normet­közi értekezle­ten hozzálássanak a jelenlegi fecsettség valóságos enyhíté­séhez, magára vonja az em­beriség nagy többségének ítéletét, amely többség szi­lárdan a béke mellett áll és azt követeli minden ország kormányától, hogy őszinte erőfeszítéseket tegyen a bé­kéért. Ha semmi egyéb, már ez is hozzájárulás lesz a békéhez.­ folytatnak Jugoszlávia ellen. Önök valamennyien tudják, milyen viszonyokat teremtett ez a politika Európának eb­ben a részében és milyen ag­­resszív jugoszlávellenes for­mákat öltött magára. Kétség nem férhet hozzá, hogy az e politikával Európának ebben a részében teremtett helyzet feltétlenül aggodalommal töl­tötte el nemcsak Jugoszlávia népeit, hanem minden­ népet fs minden embert, aki őszin­tén a békét kívánja. Ezért a helyzetért a Szov­jet Szövetség kormánya és az ő befolyása alatt álló kor­mányok viselik a teljes fe­lelősséget. A jugoszláv kor­mány megtett mindent, amit csak megtehetett, hogy ren­dezze a viszonyt hazánk és a Szovjet tömb országai kö­zött. Emlékeztetni kívánom önöket arra, hogy T­­ Jo elv­társ és a jugoszláv kormány más hivatalos képviselői 1540 óta a mai napig minden alkalmat felhasználtak, hogy hangsúltozzák Jugoszlávia készségét a viszonyok ren­dezésére, és hogy Jugoszlá­via kész békeszerető együtt­működésre a szovjet tömb országaival, azzal az eg” fel­­télettel, hogy ez az eg iiid­­lés Joroca'm­­a né "el f..'.; tisztetet­bectai tí. n fa a b*’.»JT*ínk- re való be nem avatkoz.é.. dl ^a. Oivz'v*k crr-.k el a l u.ószláv kn,- ; r ívé vi­(Foly­tatás a 2. oldalon) Kí fár a bfezerettl faág a né^n^fafrai koniersne­k!nS Németország Kérdésa Ingarorszás, Bulgária is Rsmtoia toemnezésa Ez azonban az európai hely­e­kig kell növelni. Ez azonban rétnek csak egy kérdése. Európában vannak más or­szágok, amelyek az elmúlt háborúban Hitler Németor­szágának oldalán állottak és amelyek fegyverkezését a bé­keszerződés értelmében kor­látozták. Itt mindenekelőtt Magyarországra, Romániára ss Bulgáriára gondolok. E­­zelmek az országoknak füg­getlenségét sertol sem fenye­geti és mégis ma ezekben az országokban eszeveszett há­borús uszító hadjáratot foly­tatnak Jugoszlávia ellen. Ez a hajsza a szovjet kormány részéről teljes támogatást és ösztönzést kap, amely kor­mány egyébként a vezető szót viszi­ a Nyugatnémetor­­szág felfegyverzése elleni propaganda akcióban. Ugyan A második kérdéssel, La­zar Mojszov népképviselőnek arra vonatkozó kérdésével kapcsolatban, hogy milyenek a kilátások a világbéke megőrzésére, Edvard Kardely külügyminiszter a követke­zőket mondotta: »A második kérdés közvet­len kapcsolatban van az el­sővel. Nagyon nehéz kielégítő vá­laszt adni arra a kérdésre, hogy milyenek a bék­e meg­őrzésének távlatai. Ma az egész világon mindenki a béke megőrzésének szüksé­gességéről beszél, a béke ügye azonban mégsem kap semmit az ilyen kijelentések­ből, mert a szavak nem egyeznek a tettekkel, mert — sőt mi több, — az ilyen ki­jelentéseik palástja alatt a gyakorlatban olyan pet­­lik­át folytatnak, amely mindin­kább kiélezi a . .sü­zetközi vi­szonyt sa fokozza a háborús veszélyt. A mai világban a háború­nak több tü­­leszkedés ténye­zője van. Én mindenekel­őtt azzal kívánok foglalkozni, a­­mely legközvetlenebbül érint bennünket, amely fenyegeti Jugoszlávia sürgetlenségét békéjét és szoci­alista ország­ét Hóiét, vagyis a Szovjet Jvívatség Jugovdávia elleni katémonis­ta politikájával valamint ázna! az eilensáre'’ ro’ifiki val, amelyet, a szov­' jet külpolitika szolgálatéban egyes szomszédos kormányok Ek€tllhe!1-8 a hi&flftf? Edvard Kardely Ma titztha­lamzaatni a Stasedni Istroman­yi partertetal MA DÉLELŐTT küenc ár*­kor ül öss­ze Szerbia Kom­munista Pártjának kilence­dik­ tartományi értekezlete a noviarádi kultúrotthon nagy termében. Az értekezleten a pártvezetőség beszámol mun­kájáról, elemzik a sikereket és fogyatékosságokat, meg­vitatják a problémákat, ha­tározatokat hoznak a soron­­lévő feladatokról, majd meg­választják az új pártvezető­séget és a felügyelő bizott­ságot. Már tegnap este számos vajdasági helységből megér­keztek a kiküldöttek, akiket Noviszád felrobogózott és fel­­díszített főtérrel köszöntött.

Next