Magyar Szó, 1951. április (8. évfolyam, 77-102. szám)

1951-04-01 / 77. szám

■AJ,ML. A FASIZMUS*.* - szabadság a véphllis Vm. ÉVF.. 77. (1048.) SZAmÍJ Vasárnap, 1951 április I­­­ARA 2 DINAI Döntő szavat Álj fel a dombra és mesz­­szebbre látsz, így van vala­hogy a dolgozó paraszt is, amikor az új életbe, a szö­ve­­tkezetbe lép. Az nem vi­tás, hogy a szövetkezeti moz­galom, szövetkezeti gazdál­kodás, megannyi­t, dolgot hozott a falu életébe. Már eddig is sok dolgozó paraszt­­megtalálta a szövetkezetben boldogulását. Természetesen­ volta­k hibák is egyes helye­ken, éppen a benn rakodott oszályellenség igyekezett ár­tani a szövetkezeti mozga­­tóntnak. De ezek egyhamar kikerültek a közösségekből. Másrészt vivizont a szövetke­zet egy új munkaforma, a­­■melyet tanulni kell. Így bi­zony néha hibák is csúsznak be a számításba. Az utóbb időben egyes he­lyeken előfordul, hogy a kívülálló spekuláns termelők azt a hírt terjesztik, hogy a szövetkezetek gyöngülnek. Ilyen véleménye van Do­­roszlón Tallósi Gyöngynek is. Csak az a baj, hogy ezek az emberek nem látnak tovább az orruknál, hiszen napról­­napra új szövetkezetek ala­kulásáról vagy pedig a meg­lévő szövetkezet tömegesen ■ beréről érkeznek be hírek. Nagyon is sok dolgozó pa­raszt látja, hogy a fejlődés útját csak a szövetkezetek, egyengetik, de még nem ta­lálta meg az odavezető utat. , Ha megfigyeljük, láthatjuk , hogy az utóbbi időben a ha­­­­tár mentén több szövetkezet­­ alakult és a tömegesedés is­­ nagy volt Például Vrbicán a napokban 15 magyar pa­raszt megalakítota a szövet­kezetet. érdekes jelenség, az ottani parasztok látják hatá­rainkon túl a fenekedést, fegyvervilá­gtatást. Ilyenkor talán meg a­ közösség érzése a nagyobb. Azok a pántoz­tok lát­ják hogy itt van mind az ami jövőjüket biztosítja.­­S még közelebb kell kerülniük egymáshoz, hogy hazánk­at ha­ valaki ránk törne, meg is védhessék. A szövetkezeti mozgalom. cgy.-g • terebélyesedik Most már a városokbam­­ind­ern szavukat, írtért üzleteikben ■mindig több és több áru AU a gyári dolgozók rendelke­zésére. Az üzletek pedig to­vább szaporodnak, nemsoká­ra a piacon is megjelennek a . .­Mi.etkez.etek és. bizony meghiúsítják a spekuláns termelők terveit Állj fel a „dombra" és ■messzebbre látsz. Meglátod hogy közösen többet és job­bat teremtesz. " Önálló tervet kési­­­tettek a fíia!::ijiAsiak a kozlesedés setére 15 A' KA területén meg­tűrtén!:'!; már az előkészüle­te­­ az országúti közlekedés hrtéve) kapcsolatban, így a t­o p o l­y­a­i * Népfront-bizott­­mő lett is bizottság ala­kult, amely majd irányítja' é szervezi az országúti köz- 3' ke­lés hetével kapcsolatos t­­viö' t. A bizottság ter- V... do ozott ki és az alap­it tvv Vk már népszerüsi­­t az utak karbantartásának fontosságát. ■ I Az old'a üli közlekedés he­tének megszervezésében ed­­dig a ntólgunarasi népbizott­­ság tűnt ki leginkább. A kom­muunális megbízott hivatal mellett működő polgári ta­kács a sajtóból értesült a hét megszervezéséről és önálló munkatervet dolgozott ki ec­­** vonatkozóan. Az utak karbantartásával egyidejűleg facsemetéket ül­­­­tetnek az országutak men­­­­tén. (iTv) Összehívták az rtótavá/ Mépsznupsiniai-^^ ■ A S/.LOY­EN Népköztársa­ság szkupetifléjának preaidi- U'aia április 10-ére össze­hívta első rendes ülésszakára a március 13-i választásokon megválasztott szkupstinát. Az előző szkupstinának 145, a mos­taninívk pedig 383 képvi­selője van. Ezen az ülésszakon meg­választják a szkupstinai el­nökséget, a bizottságokat és a prezídiumot. A Horvát Népköztársaséga Népfrontjának III. kongresszusa Bolgezéink megírléssel és annl­iz elhatározással fogadtak a tömedszervezetek honvédelmi af­előtt, hogy pokol vér­ül az esetleges támadóra Tegnap Zágrábban a városi munkásotthon termében megkezdte munkáját a horvát Népköztársaság Népfrontjának III. kongresszusa. A kongresszuson több mint 1000 kiküldött vett részt, akiket a nemrégiben megtartott front­választásokon vá­lasztottak meg. A delegátusok egy perces hallgatással adóztak az elhunyt Vladimir Nazor emlékének, aki a köztársasági Népfront első elnöke volt Ljubcso Ars­ov a jugoszláv Népfront nevében üdvözölte a kongresszust, majd dr. Vladimir Bak­arics tartott politikai beszámolót. A kongresszus folytatja munkáját. Dr. Vladimír Bakarics beszámolója A politikai jelentést dr. Vladimir Bakarics, Horvát­ország Népfrontjának elnö­ke terjesztette a kongresszus elé. Bevezetőben hangoztat­ta, hogy ez a Horvátország második front kongresszusá-­­ tól a mai napig eltelt kétéves időszak hazánkra nézve szá­mos fontos eseményt, jelen­tős eredményt és győzelmet hozott. A nemzetközi hely­zetről szólva, hangsúlyozta, hogy hazánkban nemcsak a békés szocialista építés vágya az, ami ma leginkább egy­ségbe tömörí­ti embereinket és nem ez az egyetlen do­log, ami serkenti őket Mind­inkább kifejezésre jut dolgo­zóinknak az a tudata, hogy a nemzetközi helyzet egyre fe­szültebb és hogy egy­re na­gyobb veszély fenyegeti a békét,­­különöskép pedig ha­zánk békés fejlődését. Dr. Bakarics emlékeztetett arra, nem volna helyes azt gondolni, hogy hazánk füg­getlenségét csak újabban ve­szélyeztetik és hogy háború utáni fejlődését egészen a közelmúlt időkig a teljes biz­tonság jellemezte ebben a­­ tekintetben. Függetlenségünk í­ke,­, — mondotta, — már a­­ háború idején kereskedtek, amikor az a nevezetes fele­­fele (fifty-fifty) megegyezés nyíltan kifejezésre juttatta ezt a kereskedést Közvetlenül a háború után pedig új ter­vet, meglehetősen alatto­mos és álcázott tervet ké­­szeR­t hazánk felszámo­lására, és igyekeztek is va­lóra váltani. És ebben a te­kintetben, hogy hazánkat függő helyzetbe hozzák, nincs semminemű változás. Válto­zás abban állott be, hogy Jugoszlávia széttörte impe­rialista bilincseit, minekutá­na a Szovjet Szövetség veze­tői azt gondolták, hogy most övéké a »törvényadta« jog, hogy új bilincseket verjenek ránk, és így váltak a hazánk rabsorsba döntésére való tö­rekvés konkrét zászlóvivőivé. Dr. Bakarics a továbbiak­ban hangsúlyozta, hogy mind­ezek a tervek kútba estek, mindez azonban nem késztet­te a tervek készítőit arra, hogy elálljanak törekvéseik­től, csak az eszközöket vál­toztatták meg. így ebben az időszakban, a második kon­gresszustól a mai napig el­telt időben, a Szovjet Szö­vetség kormánya fokozta e­­rőfeszítéseit, hogy elszigetel­je Jugoszláviát és hogy min­den eszközzel nyomást gya­koroljon rá, katonai nyomást is, csakhogy mint önálló nép közösséget esetleg felszámol- t hassa. Erős hadsereget Miután elmondotta, hogy ebben az időszakban tájé­koztatóirodái, szomszédaink fegyveres erői megnöveked­tek és megsokasodtak a ha­tári­ncidensek és provoká­ciók ily módon gyakorlati konkrét veszélyt jelentenek határainkon, és hogy külö­­nöskép az elmúlt év közepé­től általános fegy­verkörés kezdődött az egész v­ágon. Ez a veszélyes helyzet, — mondotta Bakaros atofár« — új, nagy feladatok elé ál­lítja népeinket, amelyeket a legnagyobb gyorsasággal s a legnagyobb figyelemmel kell elvégezniük. Ez a helyzet — jelentette ki dr. Bakarics — elsősorban megköveteli, hogy­ fokozzuk gondoskodásunkat hazánk vé­delmére vonatkozóan. Noha már a hírhedt tájékoztató- Irodás- határozatból világo­san látható volt, hogy hazánk­ban ezt a kérdést másként kell feltenni, a­­II. kongresz­s szus óta eltelt időszak ha­­­­zánk védelmi ereje fokozásá­nak sokkal gyorsabb iramát­­ követette, meg, mint ahogy­­az előbb szükségesnek lát­szott.­­ Hadseregünk felfegy­­v­vérzése és ellátása megszűnt , olyan ügy l­int, amelyet fo­­­­kozatos fejlődéssel lehet megvalósítani. Nekünk azon­nal, hogy úgy mondjam, ma kellett egy olyan hadsereg amely sikere­ é,­ szemben­ áll­hat a hazánk ellen irányuló esetleges közvetlen fenyege­tésekkel. Ez a had A közng­vetés bizonyos emelését, a­ hadsereg nagyobb és jobb felszerelését és a hadiipar lehető leggyorsabb felépíté­sét jelentette«. Dr. Bakarii.« hezsegtette, hogy a Hort» Népköztársaság is jelentő­­mértékben hozzájárul ezek­hez az erőfeszítésekhez­­, hogy Horvátországban is je­lentős gyárak épülnek, ame­lyek béke-időbeli termelem is alkalmasak és amelyek­eé­­él teljesen m­­eg­változtat­­ás állami apparátus jöjjön lét­re, amely elszigetelődik a néptől. Noha nálunk még nem mutatkozik,széle­sebb kör­ben ilyen e­m­berréteg létrejöt­te nem korai ezekről a dolgok­ról beszélni. Ezzel kapcsolat­ban Bakarics elvtárs elmon­dok néhány esetet, amikor is politikai­­szervezeti veze­tők és népbizottsági tagok napirendre tértek egyes bi­zo­tsági tagok és k­rizihrisel(ik hibáin, sőt védték őket a »hatóság tekintélyével«. a­ vidék gazdasági és szociá­lis összetételét. A továbbiakban Frat­arics elvtárs arról beszélt, hogy milyen­ következményekkel , járt ez hazánk dolgozó népé­nek életszínvonalai­a nézve. *Ezek a nehézségek azonban. — mondotta. — ideiglenes természetűek és csak iparunk fejlődésének számára hatnak gátlólag. Különben az ilyen ipar kiépítése hasznos lesz, nemcsak iparunk általános felépítése szempontjából, de kü­lönöskép kiegyenlíti a vi­dékeink fejlődésében mutat­kozó eddigi aránytalanságo­­kat. Dr. Bakarics a továbbiak­ban hangsúlyozta, hogy a mai­­ nemzetközi helyzet, minden­e­nekelőtt pedig a Szovjet Szö­­­vet­ség és tájékoztatóirodái - szomszédaink politikája foly­tán a harcos szövetségnek, valamint a többi szervezet­nek számos intézkedést kel­lett foganatosítania, hogy­­megmagyarázza dolgozóink­ra­­s a hazánkat fenyegető veszély lényegét s hogy meg­szervezze a polgári véd­el-­­­met s hogy általában széles­körű honvédelmi megmozdu­­­­lásokat foganatosítson szük- s­ség esetére. Dolgozóink e­­­­zeket a megmozdulásokat a l .­.nagyobb megé­léssel fo­­­gadták, azzal az elhatározás­sal, hogy a támadót minden lépésében pokol várja. A továbbiakban Bakarics elvtárs elmondotta, hogy ká­dereink megértéssel f­ogld­­­ták ezt a­ problémát és ko­molyan kezdtek foglalkozni vele. A demokratizálás tekin­tetében legszebben a rijekai körlet t­rrephatósága halad. Példaként megemlítette a legutóbbi népfront-választá­sokat, amelyek során nem­csak hogy többen vonultak fel é­s többen szavaztak a Ném­­ront jelöltjeire, de fo­­(Folytatás a 3. oldalon) „Biztonsági intézkedések“ helyett demokratizáció . .. A továbbiakban Bakarics elvtárs a népfront-szerveze­tek munkájáról beszélt. Rá­mutatott arra, hogy némely faluban igen nagy kér­éssel vitatták meg a világesemé­nyeket, ami lehetővé teszi az ellenséges elemek tevékeny­ségét. Ezután­­áttért az or­szágvezetés demok­ratizálásá­­nak gyorsított folyamatára, am­e­ly fogamat olyan idők­ben történik, amikor hason­ló körülmények között a vi­lágon szükségesnek vagy leg­alább is rendszerint indokolt­nak tartanak bizonyos külön­leges »biztonsági« intézkedé­seket, ami rendszerint a köz­ponti hatalom megszilárdítá­sához és az egyéni szabadság korlátozásához vezet. Mi ez­zel szemben — mondotta Ba­karics elvtárs, — az ellen­kező , irányban haladunk. Igaz, hogy a demokratizálás­ra irányuló intézkedéseink­nek nincsen közvetlen kap­csolatuk hazánk véderejének erősítésével ebben a pilla­natban, illetve ezeket az­ in­tézkedéseket mindenképpen végrehajtanánk, tekintet nél­kül hazánk helyzetére, de mi ú­gy tartjuk, hogy éppen e miatt a helyzet múlt gyor­sítani kell ezeket az intézke­déseket, nem pedig lassítani. Ezek igen jelentős eszközök népeink egységének erősíté­se terén. A munkástanácsokról be­szélt, majd megemlítette, hogy a néphatóság mellett­­ működő polgári tanácsok ha­tása még nem olyan nagy mint a munkástanácsoké a gazdaságban A közeljövőben — mondotta Bakarics elv­társ, — meg kell vitatnunk társadalmi tevékenységünk minden terén a további de­mokratizálás szervezeti for­máit. Megemlítette, hogy fej­leszteni kell a néphatóság mun­káját bíráló vitát, mert ez mutatja a további demokra­tizálódás útját. Ez az egyet­len orvosság a hitről ró­ma megszilárdulása ellen és e­­gyetlen eszköz, nehogy olyan Vladimír Bakarics Hét ifjúsági brigád indult Vajdaságból A B­AN Y A LU­K A­ doboji új vasútvonalon megkezdő­dik a nagy munkacsata , az ország minden részéből ösz­­szesereglett ifjak között ok lesznek­­a vajdaságiak is. Hét járásból hét brigád indult,­ több mint 800 ifjúval. Közöt­tük sok a magyar,­ szlovák, román és más nemzeti ki­sebbségi ifjú is. A "káldi járásból 108 ifjú­val több ment a vasútra, mint ahogy előzőleg számí­tották. Ez a siker a járási né­­pi ifjúsági vezetőség népsze­rűsítő munkájának tudható be.­­Ugyanakkor más járások,­ így a kovacsicai, kovini stb. lemaradtak. Vajdaságból májusban 5 falusi brigád, júniusban és júliusban persze 3000 közép­iskolai tanuló indul a vasút­vonalra. Ezideig Verseden 550, Szuboticán 830, Noviszá­­don 1­ e6­ 8 430 ifjú jelentke­zett. Rt !t 5i(iiím?rf?il8ttak műn averseitnvil h<­­sHHititi n mai nanot ÁPRILIS HA', megkrwIMnesc a munkálatok a toanjaliUta-'Do­­boji uj vasútvonalon. A becset janist Népi Ifjú**.!gl s*prv*»et » nap tis­.teletére altként«« rano­­k «akciót szerve... A* ifjúsági aktívákban ezzel­ kapcsolatban már megtü­rténtek az előkész­ü­­letek. A Népi Ifjúság­ tag­iáé­res elvesznek az országún közle­­kez­és belében, val­vmint a­ sport- j­előlieken szervezeti munkála­tokban. Id­enkivül értek­ezlete­­ket tartanak, ah­ol azok az­ ifjak szólalnak fel, akik már­ több U­­jusági m­unkaak­in­o részt vettek. Uj gépek A szkoptjei .»Tito-- fém­ipari vállalat ebben a/, év­ben is nagyszámú uj' gépet ■készH a mezőgazdaságna­k. A munkakörösség többek­­kö­zött 1.300 ekét, több­­«ifit 300 búzavetőgépet, 80 mik­ro­­gyasisótot, mintegy 100 tonna csákányt, valamint több ön­tözésre szolgáló, percenként ezer és 3000 liter vizet fel­hajtó centrifugális szivattyút készített.­­ szégészetbe vetik A zonta-promuart Októ­ber 8- termelő szövetkezet tagjai tudják, hogy a négy­zetbe vetett kukorica meg­munkálásához sokkal keve­sebb munkaerő kell. Ezért a­, idén­ több mint 100 holdon négyzetbe vetik a kukoricát. Ebből a területből már 70 holdat­­elszántottak. Ke­­ti termel,­­ hü­zfölden is vásárolhat A járási szövetkeze­ti tanácsok igazgató bizott­sága, illetve a termelő szö­vetkezetek termelési tervei, — az új piaci helyzettel össz­hangban, — előirányozzák több olyan áru­ termelését, a­­melyet külföldre szállíthat­nak. A termelő szövetkezetek a kiszállított áruért deviza­­százalékot kapnak, amellyel szabadon rendelkezhetnek, s külföldön azt vásárolhatnak, érte, amit akarnak. Cs éppen ezért igen fontos, hogy a termelő szövetkeze­tek olyan árukat termelje­nek kivitelre, amelyek iránt külföldön, illetve a világpia­con legnagyobb a kereslet. Másrészt hangsúlyozni kell, hogy azok a mezőgazdasági termékek, amelyeket mi nél­külözhetünk, különös jelen­tőségűek egész gazdaságunk­ra nézve. Ugyanis a mező­gazdasági termékeket , jól megszervezett termesztés mel­lett mondhatnánk korlátlan mennyiségben lehet külföld­re szállítani, az ásványkin­csek, a fa, stb. viszont csak meghatározott rrtenziolcégben szállítható. »EGYIKE A KÜLFÖLDÖN igen keresett áruknak a ci­rok Hazánk Mexikón kívül majdnem egyetlen ország, a­­hol magvan minden lehető­ség a cirok korlátlan mennyi­ségű termesztésére.­­ A cirok- szár világpiaci ára kétszer akkora, mint egy liter boré. Kiviteli szempontból kifize­­tőbb termesztése, mint a ku­koricáé, mert a cirok három­­szor-négyszer drágább a kín­kor­inánál. E mellett a cirok­mag még baromfitenyésztés­re is felhasználható. Egy hek­tár cirok átlagos termésho­zama, beleszámítva a szálat is, tíz mázsa. Csak a szárért 300—400, a magért 100 dol­lárt, összesen tehát mintegy 4-500 dollárt kaphatunk. Ez­zel szemben egy hektár kukori­catermésért, ha 23 mázsa át­lagtermést számítunk, a je­lenlegi világpiaci árak mel­lett nem kaphatunk többet 100 d­fárnál. Ighát­­a cirkot minél­­ na­gyobb mennyiségben kell termelni. A cirok azért­ is értékes, mert seprűt és ke­féket készítenek belőle. Kö­telező a termesztése a vetés­forgóban. Április derekán vetik és októberben érik be. .EGYES Államok, ame­lyekben később, úgy június végén és július elején terem az első főzelék, korai paradi­csom­ után érdeklődnek. Ezen sót és a zöldbabot is keresik. A korai krumpli és paraa­csom termesztése téttét nagy­ hasznot hozhat. Ezeket a konyhakerti véleményeket nálunk nagyobb mennyiség­ben termesztik. Vajdaságban számításira jö­het még a mák, a kori­ander, a fehér és fekete mustár, és a köménymag. Ezek a növé­nyek igen érzékenyek,­ ezért termesztésükkor be kell tar­tani a járási agronómusok utasításait. Tavaly például e­­gyes termelők, akik fehér és fekete mustárt termeltek, el­hanyagolták­­ a növényt, ez aztán olg­izo-borlott, úgyhogy végül nagyobb volt a kár, mint a haszon. Azok a termelő szövetke­zetek, amelyektől a NAVTP vállalat, vette át a tavalyi bort, az idén az átadott bo­rért devizát kapnak. Fontos, hogy az idén minél több jó­­minőségű­ bort­ termeljenek, amellyel a jövőben önállóan is megjelenhetnek a­­külföl­di piacokon­ . Szükséges tehát, hogy a termelő szövetkezetek kihasz­nálják a kínálkozó alkalmat azáltal, hogy devizát kaphat­nak, amelyért szabadon azt vásárolhatnak, amire éppen legnagyobb szükségük van. é­s így lehetőség nyílik erő­­södésü­kre, és nah­u‘ ›..›a sor­ban a tagok élet­színvonalá­nak emelésére.

Next