Magyar Szó, 1952. január (9. évfolyam, 1-26. szám)

1952-01-01 / 1. szám

QjjLanmjed(y­Q)itCLu,YL chtixttt, ft KIlTRl SZOBA A Magyar Szó pályázatán első díjat nyert elbeszélés Ressz az emlékezőtehetsé­gem , így ma már nem tu­dom pontosan, hogy tulaj­­don­képen mikor szöktünk meg a koncentrációs tábor­ból. Mindenesetre 1945 tava­szán történt. Arra azonban emlékszem, hogy néhány he­tes bujkálás és éhezés után mikor a hitzendorfi magasla­tokon megláttam az Alten­­berg-kastélyt, elhatároztam, hogy megpróbálok ott elhe­lyezkedni. Irataimat össze­téptem, csak sárga karszala­gomat rejtettem el kabátom zsebében, s nekivágtam a dombnál.­. A kastély a domb legma­gasabb pontján épült. Jobb­ra, a mélyben végeláthatat­lan erdőség, balra, apró hal­mokkal tarkított lankáson, sok holdas almakert akkor készült rügybe fakadni. Ilyen­kor kezdődik a munka és Hitzendorfban biztosan kevés a férfikéz, mint mindenütt, a megnagyobbodott Német­­ Birodalomban. Dr. Josef Langfort, az Al­­tenberg-kastély egyedural­kodója, élet és halál ura, sze­mélyesen sorozott be mun­kásai közé. Míg elmondtam a már sokszor ismételt tör­ténetet, magyar munkás va­gyok, aki önként jöttem Ausztriába, papírjaim és ru­háim elvesztek Libenau bom­bázásánál, foglalkozásomra nézve konyhakertész,­­ Langfort dr. kicsit összehúz­ta barátságtalan, szürke sze­meit és bizalmatlanul vizs­gálhatott. Rövid gondolkodás után vállat vont és kijelen­tette, hogy majd megpróbál­kozik velem. Figyelmeztetett, hogy ha hazudtam, meg fo­gom látni a következménye­ket. Személyesen jelölte ki a szobámat is a földszint jobb szárnyán. Nem volt valami tiszta helyiség. Hat vetetlen pinces sorakozott a falak mentén. A földön üres konzervdobo­zok, s néhány egyenruha ma­radványa. Később megtud­tam, hogy utoljára francia hadifoglyok laktak ebben a szobában, akik Langfort dr. birtokán dolgoztak. Csak nem régen vitték őket tovább. Én mindenesetre összeszedtem egy hordozható nadrágot és kabátot és kiöltözködtem Elnyűtt ruhás, rövidre nyí­rott fekete hajú lány hívott vacsorázni. Musa volt. Lang­fort­er mindenese aki hu­szonöt éve, gyerekkora óta szolgálta urát. Bevezetett a konyhába, ahol két hölgy tett-vett a tűzhely körül és megmondta, hogy leülhetek az asztal mellé, ahol már ült két fiatalember. Az egyiket Enrikonak hívták, a másikat Alfonzénak. Olaszok voltak Mind a hárman kukorica­­kását kaptunk és egy kan­csó almabort Nem is próbá­lom költői színekkel ecse­telni, mit jelentett számomra ez a vacsora. Egyszerűen csak l­írom, hogy két hete nem ettem mást, mint vízben kifőtt csigát Ezek után, mi­kor megcsapott a kukorica­kása édeskés illata, mikor felcsillant a tányéron a ká­sára cseppentett kanálnyi margarin arany színe, kis hí­ján elájultam. Kábultan et­tem a forró ételt, s mikor az egyik olasz poharamat meg­töltötte almaborral, azt mond­tam neki: Grade. Akkor se tudtam, most se tudom egész biztosan, annyit jelent-e ez, hogy köszönöm? Életemben akkor ejtettem ki először és utoljára számon ezt a szót és azt hittem, hogy ebben a pillanatban, a fejedelmi va­csorától, hirtelen megtanul­tam olaszul. Egy hétig dolgoztam a két olasszal Az volt a filflóa­­tunk, hogy egy dőlni készülő lézert, mely úgy állt, mint a pisai ferde torony, kiegye­nesítsünk. Dróthuzalt kötöt­tünk a gerendáiéra és nekem azon kellett­­ néha rántanom egyet. Ez alatt Enriko kiszed­te a szegeket és kapcsokat a tetőszerkezetből, Alfonzo meg visszaverte őket. Nem tudom, ismerték-e munkatársaim Ho­méroszt, vagy Odysseus tör­ténetét, s hallottak-e valaha Penelope fondorkodásairól, mi azonban, körülbelül ugyan­azt csináltuk. Amit délelőtt egyenesítettünk a fészeren, azt délután visszaengedtük. Langfort dr., sajnos, gyanút fogott és egy hét múlva még­is csak be kellett fejezni a munkát, így hát egy vasár­nap délelőtt nekiláttunk és két óra alatt kiegyenesítet­tük a fészert. Ez alatt az egy hét alatt a két olasz elbeszéléseiből meg­ismerkedtem a kastély lakói­val. Langfort­er hatvan év körüli, bécsi ügyvéd aki az év legnagyobb részét hitzen­dorfi kastélyában töltötte, mióta azt megvette Felesége és két lánya Bécsben éltek. A kétemeletes é­pület legna­gyobb részében most kibom­bázott németek, osztrákok, sőt magyarok éltek, egy-egy lakosztályt rendezve be a ma­guk számára. A földszinten a konyha, ebédlő és a mellék­­helyiségek voltak, egy szoba, ahol Musa lakott beteg any­jával és az én szobám Lang­fort­er szűkebb köréhez tar­tozott a titkárnő, Schneller kisasszony. Kummerné őnagy­sága a lányával és Schlegel professzor, a grazi zeneaka­démia tanára feleségével Az ügyvédet ugyanolyan gyen­géd szálak fűzték a szép tit­kárnőhöz, mint a már her­vadó Kummernéhez és annak­­ lányához. Ezt nem volt ne­héz megállapítani egyébként Enrika magyarázata nélkül sem Míg a titkárnő főleg ta­karított, Kummerné és lánya főztek. Különben mind a hárman határozottan meg­értették egymást, jókedvűen énekelgettek vagy pletykál­­gattak egész nap Arroy Lang fon­dr meg nem jelent a színen Abban a pillanatban azonban megfagyott a mosoly mindhármuk ajkán Csak ak­kor derült fel közülük vala­­melyik újra, ha az ügyvéd megszólította és barátságo­san, vagy tréfásan megmegym tette Rettegtek tőle Nekem legalább is úgy tetszett. Al­fonzónak és Enrikonak ugyan ez volt a véleménye Pedig Langfortot sose láttuk külö­nösen dühösnek és sose hal­lottuk kiabálni. Sovány, na­gyon magas kicsit hallott hátú ember volt szájáról és szeméből azonban kímélet­lenség sugárzott Elég volt ránézni Délben ő ütötte meg a gongot Azután benézett a konyhába és megszemlélte az ebédet. Lassan megállapítottam, hogy ezen a konyhán három­féle menü készül Egy menüt Kummerné tálalt fel az ebéd lébén­ levest húst és valami körítést Néha tésztát is Egy féle ebédet Musa rakott elém és a két olasz elé Levest főtt burgonyát valamilyen mártássá, és néha kenyeret is Vasárnap húst és minden alkalommal egy kancsó al­mabort Végül készült ott valami finomabb koszt is, amit Kummer kisasszony vitt fel tálcán az emeletre mindennap. Csirke vagy borjúhús és gyakran pala­­csinta Bizonyára valami be­tegnek hordta a diétás ételt A beteget még nem láttam Langfort­er mindezt alapo­san megszemlélte napról­­napra Tett néhány megjegy­zést. megállapította, hogy po­csékolják a burgonyát, aztán bevonult az­ ebéd­ébe. Ez al­kalommal ünnepélyesen le­vette fejéről elválhatatlan kis tiroli kalapját. A vacsora ugyanígy került tálalásra, azzal a különbség­gel, hogy az én est-ebédem változatlanul kukoricaganca volt. Míg az olaszokkal együtt étkeztünk, ők nekem adták a részüket. Nem szeret­ték a polentát. Enriko és Al­fonzo nem laktak a kastély­ban, hanem a szomszéd ma­jorságban. Egyszer meghív­tak utó­vacsorára Sajnos nem bírtam velük falatozni Sündisznót pirítottak nyár­son. Egyszer pedig, — ami­kor ismét meghívtak, — Langfort dr. váratlanul köl­csön adott a szomszéd gazdá­nak, s nem mehettem el, habár ez a vacsora izgalmas­nak ígérkezett Enriko ugyan­is a kukoricamorzsoló lábá­hoz kötött valami madzagot annak a végére egy szem ku­koricát fűzött és az volt az elgondolása, hogy az arra ka­­pirgáló tyúkok egyike bekap­ja a kukoricát, mint a hal a horgot. Sose tudtam meg, si­került-e a halászat mert mi­re visszajöttem, az olaszok eltávoztak a kastélyból Miután így egyedül ma­radtam, Langfort dr. megpa­rancsolta, hogy a kastély te­tején javítsam ki a cserepe­ket. Különös labirintusokon keresztül felvezetett az idét­len padlásra, megmutatta, hog a hiba, hol találok tarta­lék cserepet és magamra ha­gyott Aznap feljött vagy tíz­szer ellenőrizni a munká­mat Meg volt velem eléged­ve. Nem mondta ugyan mert nemigen állt velem szóba de aztán ujabb kacskaringós út­vésztőkön keresztül a padkás másik részébe vitt és azt mondta, hogy ezen a helyen ugyanúgy kell megcsinálni­­a tetőt. A padlásnak ezt a ré­szét, mint a többit is, fal zárta el, azonban a falon itt szárny nélküli ajtónyilás volt amin keresztül fülke-féle látszott A kastély padlása, mint a padlások általában, tele volt lim­lommal Ebben a szoba­ rendszerű zugban azonban valami más volt Meggypiros, sok méter hosz­­szű szekrény, furcsa rajzok­kal. Ugyanilyen szinű és raj­­zú emelvényféle, mintha két­szer három méteres dobogó lenne négy sarkából négy vé­kony rúdon mennyez.tt A sa­rokban ugyanilyen szinű pa­raván. Mikor az ajtónyitás előtt elmentem, úgy tettem mint­ha észre se vettem volna ezt a szobát, az ügyvéd azonban leereszkedően visszahívott Röviden elmondta hogy ez eredeti kínai hálószoba amit itt őriz a bombázás elől Re­méli, hogy a kezem nem eny­ves, egyébként a szekrény üres és úgy sincs mit ellop­ni ... ■ Kellő tisztelettel csodál­koztam ezen a különös háló­szobán és a kínaiakon, akik ilyen kemény fekhellyel be­érik és nekiláttam munkám­nak Langfortot többet nem lát­tam ezen a napon Mikor es­tefelé lejutottam a padlásról az udvar tele volt SS kato­nákkal és nagy izgalom ural­kodott mindenütt. Csak késő este mikor lefeküdni készül­tem, mesélte Musa, hogy mi történt Két katonaszöke­vényt üldözött a tábori csend­őrség Az egyiket megfogták a kastély előtt ahol éppen akkor ott sétált Langfort is A másik elbujt az almaerdő­ben A csendőrök megkérték az ügvédet őrizze az összes kötözött szökevényt amig ők bekerítik az almakertet és felkutatják a másikat Még el se jutottak azonban a kert széléig amikor Lanefort fel­­kiáltására megfordultak és látták, hogy az ügyvéd a föl­dön feleszik, a fogoly pedig gyors iramban tűnik el sze­mük elől. A két szökevény üldözésére érkezett ide a sza­kasz SS. Kihallgatták a meg­sérült ügyvédet, felforgatták a házat a pincétől a padlá­sig aztán végre elmentek Igyekeznem nyugodt ma­radni Hiszen most már mind­egy volt Ha a padláson rám­­talált volna valamelyik SS- legény és igazolványomat kér­te volna Mikor vacsora után szo­bámba mentem. Musa utá­nam jött és egy almát nyo­mott a kezembe Úgy lát­szik, ő is örült hogy a hí­vatlan vendégek eltávoztak. Langfortot másnap se lát­tam Hallottam hogy nem sérült meg komolyan de va­lószínűleg szivére vette hogy a szökevény túljárt az eszén és szobájában maradt Aznap délben már nemcsak Kum­mer kisasszony vitte tálcán a­ megszokott ebédet ismeret­len betegének hanem Kara­­merné asszony is tálcát ké­szített hogy kiszolgálja a ház urát Délután befejeztem mesterkedésemet a padláson Büszkén állapítottam meg hogy sehol nem maradt hé­zag a cserepek között és még egyszer besétáltam a kínai szobába Leültem az ágynak neve­zett dobogóra aztán hanyatt feküdtem rajta Semmi cso­da nem történt A deszka ma­radt deszka Miért alszanak a kinaiak deszkán? Aztán a szekrény díszeit néztem Vé­gül a paravánt A spanyolfal mögött egyszerű mosdó állt O’van mi nt az európai mos­dók S a mosdón érv fog kefe ‘’ok Hm­ orr ‘őr osz­­lyp ''-i'm­a nad’á'on Eszembe jutott hogy Lan­fort­er felhívta figyelmemet hogy ne lopjak Azonban egy elhárnyt fogkefe nem lehet komoly dolog Ki veszi észre? Szépen megfogtam­­ a fogkefét.,, Aztán vissza- • tettem Nedves volt. Reggel, még öltözködtem, mikor az ügyvédet láttam járkálni az udvaron. Barna ing volt rajta és fekete nyak­kendő Az annyira gyűlölt barna ing A gazdásszal be­szélgetett Utasításokat adott neki Mikor kimentem és jó reggelt kívántam, magához intett és bejelentette, hogy Nussbacher, a kertész, bevo­nult katonának, át kell ven­nem a szerepét Hamarosan kiderült, hogy ez a mesterség bizonyos elő­nyökkel jár Elsősorban a­­­mint tudomásul vettem a megbízást, behivtak a gaz­­dászlakba ahol savanyu tej­levest kaptam reggelire pirí­tott gancával Tiz óra felé a gazdász kislánya hozott egy darab kenyeret és egy nagy pohár al­mabort Azelőtt mind­erről szó se volt Délig az­előtt csak kis almabort kap­tam Igaz Nussbacher néha kicserélte boromat egy darab kenyérrel de csak néha Most a reggeli és uzsonna ál­­landositottnak látszott így hát vidáman ástam a ribizli­­bokrok közt Musával együtt. Munka közben harmadik­negyedik napon megígértem neki ha haza érek küldök neki görögdinnye-magot és elmagyaráztam hogy főzik nálunk a tökfözeléket kapor­ral Dél felé hallom hogy az ügyvéd a nevemet kiabálja — Stefan. Stefan Ásómat beleszúrtam a föld­be és átmentem a kastély­udvarba Lahgfor* nem volt Izgatot­­tabb a szokottnál Barátsá­gosabb se _ Tűzd ki az egyik pad a«»blakon — mondta Piros-fehér-piros zászlót nyomott a kezembe Csodálkozva néztem rá Még nem értettem de már megéreztem, miről beszél a gazdám. — Vége a háborúnak, — mondta Vége a háborúnak! Mint a részeg úgy men­tem fel a poros padlásra. Vége a háborúnak?! Lehetsé­ges? Vége a háborúnak! Azt hiszem, akkor megné­­multam Emlékezem hogy sokáig nem jött ki hang a számon Emlékszem, hogy az udvarban ültem egy fenyőfa­rakáson és nem akartam el-­ hinni Illetve nem is gondol­koztam csak ültem. Vége a háborúnak?! Az udvar lassan megtelt vidám, nevető, jókedvű em­berekkel Nussbacher rázott fel ká­­bultságomból Nagy kancsó almabor volt nála — Igyál, Stefan, haza­mész! — Nussbacher? Azt hittem bevonultál? — Be hát. Az istállóba, a lev­él a lom közé Ezzel a ket­tővel. Két piszkos, szakállas né­met katona állt a háta mö­gött A szökevények, önkéntelenül Langfort dr-t kerestem szememmel. Nem volt ott A padlás feljáró ajtaja eb­­­ben a pillanatban nyílt meg és Kummer kisasszony lépett ki rajta Idegen katonatiszt követte A francia repülő­sök egyenruháját viselte. A titokzatos beteg! A kí­nai szoba!­­Lassan minden világos lett előttem Ekkor bukkant fel a kas­tély ajtajában Langfort dok­tor alakja is. Mikor észrevett egyene­­sen hozzám jött E?y csep­pet sem volt barátságosabb, mert azelött­­Ez az ember kő­ből volt — Ezt az apróságot elvesz­tette mikor nálam állást ke­resett — mondta Sárga karszalagom volt a kezében. A Magyar Szó tárcapályázatának eredménye Amikor kiírtuk a Magyar Szó tárcapá­lyázatát, az a cél vezérelt bennünket, hogy lapunk irodalmi oldalára minél több szín­­vonalas rövid elbeszélést kapjunk. Meg­állapítható, hogy­ pályázatunk sikere min­­den várakozást felülmúlt, éspedig mind a beérkezett pályaművek száma, mind pe­­dig mind ége tekintetében, összesen 184 pályamű érkezett be, de ezek közül ket­tőt eleve el kellett venni, mert nem fe­leltek meg a pályázati feltételeknek, az egyik terjedelménél, a másik pedig mű­fajánál fogva. Bevezetőben meg kell állapítanunk, hogy a pályázók jórésze nincs tisztában a tárca fogalmával és műfaji sajátságai­val s igy a pályaműveit jórésze az elbe­szélőéibe hajlik át. A tárca műfaja volta­­képen a polgári társadalom műfaji ter­méke, mely a magyar irodalomban a ka­pitalizmus föllendülése és a hírlapiroda­lom fölvirágzása idején vált népszerűvé. A magyar tárcairodalomnak kiváló mű­velői voltak — hogy a csak a legjelentő­­sebbek­et említsük — Mikszáth, Tömör­kény és Móra is. A tárca színesebbé tette magát a hírlapirodalmat. Jellemző a tár­cára mint műfajra, hogy terjedelme rö­vid (gyakran híranyag hiányában az üres hasábokat kellett betöltenie), tartalmában pedig az életnek egy mozzanatát dolgozza fel olyan formában, hogy csattanóval old­ja meg és teszi kerekdeddé a történetet. Ebből következik, hogy a tárcairodalom műfaji sajátságait az anekdota határozta meg, így magyar tárcairodalmunkban a magyar anekdota. Pályázatunkkal voltaképpen nem is ezt a műfajt kívántuk új életre támasztani, (hisz meghatározott társadalmi feltételek között alakult ki maga a tárca is mint műfaj), hanem a fő szempontunk az volt, hogy tárca jellegű írásokkal a magyar hír­lapirodalom egyik tradícióját elevenítsük fel a mai körülmények között és hogy egy­részt ezzel járulunk hozzá lapunk irodal­mi színvonalának emeléséhez, egyúttal pe­dig a vajdasági magyar irodalom gazda­gításához, így azután a beérkezett művek elbírálásakor nem is vettük olyan szigo­rúan, hogy megfelelnek-e a tárca műfaji sajátságainak. ★ A bírál­óbizottság a pályaművek átta­nulmányozása után a tízezer dináros első díjat a »Szabadság« jeligével beküldött »Kínai szoba« cir­ill pályaműnek ítélte oda. Noha a »Kínai szoba« nem szigorúan tárca, tematikájánál, tartalmánál és fel­­dolgozási formájánál fogva a legérettebb pályaműnek bizonyult. A szerkesztőség, — a bírálóbizottság javaslatára, — úgy határozott, hogy te­­k­itettel a beérkezett pályaművek jó mi­nőségére és nagy számára, két-két máso­dik és harmadik díjat ad ki 8.000—8.000, illetve 5.000—5009 dinár összegben. Második díjat nyert a »Falusi« jeligével beküldött »Turóstészta a kalapban«, vala­mint az »Ödön úr« jeligével beküldött »Nylon-piaci história« című­ pályamű. A »Turóstészta a kalapban« című pá­lyamű minden szempontból megközelíti a jó tárca követelményeit. Fejlett íráskész­­séggel és igen jó meglátással rendelkező író munkája. A »Nylon-piaci história, érdekesen feldolgozott tárcatéma, jó csat­tanóval Harmadik díjat nyert a »Sors bona« jeligével beküldött »Kávéház« és a »Hie Rhodus« jeligével beküldött »Ó, ember« című pályamű. Az elsőt inkább tartalmi sajátságai teszik értékessé, a másik pedig felépítésével, formájával, érdekes és kissé a népmesére emlékeztető csattanójával közelíti meg a jó tárca fogalmát. A jeligés borítékok felbontásakor a bí­­rálóbizottság megállapította, hogy az első díjjal jutalmazott pályamű írója Quasi­­modo-Braun István. A második díjjal jutalmazott »Túrós­­tészta a kalapban« című pályamű írója Németh P. István. A szintén második díjjal jutalmazott »Nylon-piaci história« címü pályamű írója Kalapis Zoltán. A harmadik díjjal jutalmazott »Kávé­­ház« címü pályamű írója M. Kovács Anna. A szintén harmadik díjjal jutalmazott »Ó, ember« címü pályamű írója Komá­romi József Sándor. A dinyertes pályaműveken kívül a bí­rálóbizottság ajánlatára a Magyar Szó szerkesztősége megveszi első közlésre a következő pályaműveket is: 1. Pap Endre: »Csoda történt« 2. Bencz Mihály: »Én láttam, tanár úr« 3. Dujmovics János: »Szósz« _______ 4. Jelige »Petöfist»«­, »Aki nagyon sze­retett« 5. Kopeczky László: »Ittam« (Folytatás a 15. oldalon)

Next