Magyar Szó, 1952. április (9. évfolyam, 79-104. szám)

1952-04-01 / 79. szám

Mély meggyőződésem, hogy az olasz nép nem akar sí­hasem­ a szovjet imperialista körök szolgája lenni . (Folytatás az 1. oldalról) két szítanak. Olaszországban az úgynevezett demokrácia cégére alatt. Ez az, elvtársak és elvtársnők, ami aggoda­lommal tölt el­­ bennünket. Trieszt magában véve nem valami nagy kérdés. Nem, Trieszt csak kiindulópont. ■Valami egyéb rejlik Trieszt mögött. Mikor volt Trieszt olasz, mikor tartozott Trieszt az első világháború előtt az olasz államhoz, tekintet nél­kül arra, hogy a városban nagyobbszámú olasz él, — ■hogy most Olaszországnak joga volna arra, hogy Triesz ■tét vissza kell csatolni anya­országához? Trieszt az im­perialista osztoszkodás ered­ményeként az imperialisták­nak az első világháborúban, abban az időben tartott ta­nácskozásának eredménye­ként került Olaszországhoz, íme, elvtársaim, én felol­vasom Önöknek mit láttam ma a londoni »Economist« című lapban. Bocsássák meg, hogy egy kicsit feltartózta­tom Önöket, de ezt tudni kell. A lap a következőket írja:­­ '»Minthogy a jugoszlávok tartják ellenőrzésük alatt Trieszt Szabad Terület »B« övezetét, nincs semmiféle lo­gikus indoka annak, hogy miért ne szállni meg most Olaszország az »A« övezetet?« Képzeljék el az olasz fasisz­ták által megtámadott és ki­fosztott, s a vérrel öntözött Jugoszláviának ma egyen­rangúnak kell lennie igazsá­gos követeléseink és annak tekintetében, ami a miénk. (Hosszantartó taps). Hogyan jutottak ők ide? Vájjon nem-e rehabilitáció­ja ez a második világhábo­rúban elkövetett minden go­nosztettnek? Ezt Anglia e­­gyik tekintélyes lapja mond­ja, London mondja, amely­ben a mi rovásunkra beszél­nek, a mi vezetőnk és a mi részvételünk nélkül. S a továbbiakban a követ­kezőket mondja: »Ez régeb­ben nem volt megengedve, mert Olaszország volt ellen­séges ország és nem rendel­kezett elegendő erővel«. —­­Képzeljék el, most jajveszé­­kelnek azért, mert nem ren­delkezett elegendő erővel, hogy elragadja tőlünk azt, amit felszabadítottunk mint a miénket)­­- ,hogy megő­rizzen egy meglehetősen ve­szélyes határt Jugoszlávia amikor még a háború tar­tott, sőt nemcsak Trieszt, ha­nem szülőföldünk sok más ■helysége is megvesztegetési pénz, illetve ár és fizetség volt azért, hogy Olaszország az antant oldalán harcolt. Az­­az igazságtalanság, amely az első világháború után kelet­kezett a hazánk iránti igaz­ságtalanság eredményeként, annak eredményeként, hogy a mi területeinkkel és a mi embereinkkel fizettek, — ez az igazságtalanság megismét­lődött a második világhábo­rú után is. Bennünket ag­godalommal tölt el, hogy a nyugati szövetségesek lépre­­■rncnnek az olasz kívánságok­nak, az olasz vezetőkörök zsarolásainak. Ezek enged­nek a fasiszta elemek nyo­mása alatt, akik pedig a vi­lágkatasztrófa előidézői vol­tak. Ez aggaszt bennünket­ felé. Ma Olaszország teljes­­jogú tagja az Atlanti paktum­nak és a helyzet lényegesen megváltozott«. Amint Olasz­ország látta, hogy ezen az oldalon elérhet valamit, oda is ugrott. Ez volt politikájá­nak, minden olasz felelős em­ber politikájának, alapmotí­vuma a mai napig. Ezt ők valami nagyon jelentősnek te­kintik a világbéke megőrzé­se szempontjából. Én pedig úgy vélem, hogy ez a legve­szélyesebb elem arra, hogy a háborús veszély új tűzfész­ke jöjjön létre itt, a világ­nak ebben a részében. A lap a továbbiakban így folytatja: »Sőt, mi több, ha­ Nagybritannia és Amerika kivonulnának az »A« övezet­ből Olaszország javára, ez­által mindent megtennének, amit ezidőszerint tehetnek, hogy megvalósuljon Nagybri­tan­nia, az USA é­S Francia­­ország 1948 március 20-i vi­lágos és kategorikus hármas deklarációja. Ebben a dekla­rációban az áll, hogy az e­­gész Trieszt Szabad Területet, beleértve a »B« övezetet is, vissza kell adni Olaszország­nak«. Képzeljék el, elvtársaim, a­helyett, hogy szégyelnek, amit 1948 március 20-án tet­tek, még dicsekednek is ez­zel, és félreverik a nagyha­rangot, hogy Olaszország­nak joga van rá, hogy minél előbb megvalósuljon ez a deklaráció. Én pedig már azt hittem, vissza akarnak vo­nulni, valamiképpen szé­gyenük azt, s kellemetlen számunkra népeink előtt, hogy egy ilyen hihetetlen hi­bát és egy ilyen hihetetlen igazságtalanságot követhet­tek el népeinkkel szemben. Hát nem, ők még dicseked­nek is ezzel. És ez az, ami aggaszt bennünket. Mégin­­kább aggaszt bennünket az, hogy az olasz uralkodókörök egyre inkább már ma kife­jezésre juttatják azt az irány­zatot, hogy az Atlanti paktu­mot kihasználják saját im­perialista celláikra, elsősor­ban hazánk ellen. Ez az, ami aggasztó. Aggodalommal tölt el bennünket, hogy Nyuga­ton vagy nem akarják ezt látni, vagy hallgatólagosan jóváhagyják. Tehát az At­lanti paktumnak ebben az a­­dott esetben elsősorban le­hetővé kell tennie Olaszor­szág számára, hogy megte­gye az első lépést, az újabb hódító célok felé Jugoszlávia irányában. Íme ez az, ami­nek aggodalommal kell eltöl­­tenie bennünket, ami előidé­zi, hogy Trieszt kis kérdése mind nagyobbá váljék, nem a mi hibánkból, hanem­ a há­romhatalmi deklaráció hibá­jából és a mai olasz vezetők hibájából, (Taps), különböző szomszédokkal. Ha ők úgy vélik, hogy joguk van ezekre a vidékekre, azért mert egykor Cézár és mások meghódították őket, akkor reájuk joguk volna a mongo­loknak és tatároknak is, mert azok is jártaik ezeken a vidékeken. De nem erről van szó. Ők ki akarják használni azokat a nehézségeket, amelyekkel hazánk küzd a Szovjetunió és csatlósországainak ellen­séges eljárásai folytán. Azt gondolják: »Most Jugoszlávia harapófogóban van, hadd szorítsunk ki­­felőle, ameny­­nyit csak­ tudunk«. Szégyen, hogy Nyugaton ezt nem lát­ják. A továbbiakban pedig így ír ez a lap: »Felmerül a kér­dés, hogy az »A« övezet olasz megszállása végrehajtható-e az oroszok és a békeszerző­dés többi aláírójának bele­egyezése nélkül. Ezenkívül az »A« övezet megszállása nem elégítené ki teljesen a szél­ső olasz nacionalistákat. Ők úgy vélik, hogy néprajzi o­■kok alapján joguk van a »B« övezetre.« Majd a továbbiak­ban: »Nem engedhető meg, hogy továbbra is tartson a jelenlegi helyzet«. Én egyezem azzal, hogy ennek a helyzetnek nem sza­bad tovább tartania, de mi­ért keresik ők ennek a hely­zetnek a megoldását a mi rovásunkra, miért aláírják, hogy éppen mi legyünk min­dig azok, akik fizetnek vagy vérrel, vagy anyagi esz­kö­­zökkel, vagy, embereinkkel, területeinkkel. Úgy vélem, itt van már az ideje, hogy ön-,­nek vége legyen. •­­Az utóbbi néhány hónap folyamán, — mondja a to­vábbiakban a cikk, — tár­gyalások folytak, hogy Tri­eszt egész kérdését az oro­szok megkerülésével oldják meg«. Én pedig állítólag a tél folyamán Olaszországgal folytatott tárgyalások alkal­mával nem tettem engedmé­nyeket a »B« övezetben. Szép dolog. Én úgy vélem, hogy az »A« övezetről az e­­gész Trieszt Szabad Területről kell beszélnem. (Hosszantar­tó taps, a képviselők feláll­nak és helyeselnek). Tito marsal szkol­zszviai beszéde Mit mond a londoni „Economist?“ A trieszti szlovén kulturház, amelyet 1920-ban fel­gyújtottak az olasz irredenták A volt olasz királynő hozománya... De ha még csak Triesztről volna szó! Vájjon nem hall­­ják-e mit beszélnek ma nem csak a tüntetéseken, hanem a sajtóban is állandóan ez olvasható: Trieszt, Isztria, Pula, Zadar, Dalmácia, Crna­gora. Valószínű Crnagorát, a volt olasz királynő hozomá­nyának tekintik, a hozományt pedig a római törvények sze­rint valamiképpen meg kell kapni. Crnagoraiak, ti olasz hozománnyá váltatok és ezt valamiképpen újra helyre kell hozni. (Derültség a terem ■ben). Ez az, elvtársaim, ami­re törekszenek és éppen ez az, amit mi tapasztalatból tu­dunk. (Egy hang: »Tudják ők is«)­ Ezeréves tapasztala­tunk van nekünk ezekkel a Iparosokról, akik ártanak a kisiparnak M­eg kell jegyezni mindenekelőtt, hogy egyesek sokszor összetévesz­tik a fogalmakat és ha egye­sekről, illetve olyan iparo­sokról mondanak bírálatot, aki sok esetben nem is ipa­ros, hanem iparhoz hasonló foglalkozásra van engedé­lye, azonnal mint kisiparosok reagálnak a bírálatra és úgy magyarázzák, hogy általában helytelenül kezelik a kisipa­rosokat. Az ilyen »iparos« igyekszik a kisipar neve mö­gé bújni, és előtérbe tolni a té­nyleges kisiparost, hogy magát megvédje és zavarta­lanul folytathassa a meg nem engedett jövedelemszerzést. A maga kezével dolgozó, iga­­zi kisiparos nem egyezik az ilyenekkel, és a néphatóság is küzd az ilyen­ élősdiek el­len. Tovább fejtegetve ezt a kérdést, egyesek demokrá­ciánkat igyekszenek félrema­gyarázni. Nem a dolgozó tö­megei, demokráciáját ismerik el, hanem valamilyen egyéb ! Szubork­án­ ni gazdagodást, megengedő demokráciát szeretnének a dolgozók rovására és ezt a gondolkodásmódot igyeksze­nek átültetni a hozzájuk leg­közelebb álló emberekbe is. Ilyen gondolatok mögé búj­va, hogy »mindent »szabad«, mert »demokrácia« van,­né­mely »iparos« cem­ akar tu­domást szerezni arról, hogy mit enged meg a törvény, milyen keretet és formát szab meg, amelyben a kis­ipar tevékenykedése mozog­hat. Innen indul ki azután az a tény, hogy egyik-másik ember nagyobb vállalkozások­ba kezd, mert szerinte »a törvény megengedi«. Ez az úgynevezett vállalkozás, a törvényeik megkerülése a kö­vetkező mozzanatokban jut kifejezésre egy-egy magán­­iparo­nál: a megengedettnél több munkás tartása; az en­gedély egy meghatározott ipari cikk gyártására szól, például papucstalpra, de ő mást készít, mondjuk cipőt, csizmát; bejelentés nélkül tart munkást, nem fü­ggeszti ki az árjegyzéket, zugiparos­­sá vélik, felfüggeszti engedé­lyét, de tovább dolgozik; vagy egyáltalán nem kér en­gedélyt; hamis adatokat szol­gáltat az adóhivatalnak, má­sik kisiparossal dolgoztat,­­ nyersanyaggal látja el, s a kész árut veszi át tőle, az­tán hozzászámolja a maga keresetét és úgy adja tovább az árut,­­ ez az úgynevezett »zic« rendszer; állami üzem­ből alkalmaz munkást a mun­kaidő letelte után privát mű­helyében; tiltott kereskede­lemmel foglalkozik; pék, a­­mely kenyérliszt becserélése leple alatt kenyérárusítással foglalkozik, és még tovább lehetne sorolni a különböző jelenségeket, melyek a meg­engedett kereteken kívül tör­ténnek. Az ipari felügyelőség Szu­­boti­án számos kirívó tény­kedést­­leplezett le az utóbbi időben és eddig 53 feljelen­tést, eszközölt. A kihágási bí­róság ezek közül 28 egyéni pénzbírságra ítélt többet megfegyelmezett és néhá­nyat még a kivizsgálás alatt tart, így például Frátsi­ts Iván volt építész vállalkozót, aki már évek óta 20—30 mun­kással engedély nélkül dol­goztatott 20 ezer dinár pénz­bírsággal sújtotta. Pöthe Má­tyás volt kereskedőt 50 ezer dinárral és másodszori bün­tetéskor termelő eszközei és nyersanyaga elkobzására ítél­ték­, mert papucstalp helyett bőr- és más faárut készített, amelyhez nem is volt enge­délye. Az ítélet még nem jog­erős. Lovas Józsefet, aki szövőmester létére bejelentés nélkül dolgoztatott kőműve­sekkel, továbbá Mahalik Jó­zsefet, Kopilovics Lázárt, Ma­hal­ik Lászlót, Grünfeld Ka­tát, Boh Etelt, Sárics Ivánt, Vucskovics Trajkót, Nagy Lajost, Vászics Obrádot és másokat többezer dináros pénzbírsággal büntették — csupán azért, hogy figyel­meztessék őket arra, hogy a jövőben ne kövessenek el ki­hágást. Az ipari felügyelőség foly­­ tatja munkáját, és kivizsgá­lás alatt tart még néhány ese­tet. Meg kell állapítani, hogy az ilyen ténykedés leginkább a nagy forgalmat lebonyolí­tó magánszektornál észlel­hető, míg az igazi kisiparos­nál nemigen fordul elő tör­vényellenes kihágás. . _ Mivel zsarolnak bennünket? Elvtársak és elvtársnők, nem akarom az egész cikket felolvasni, hanem végül még csak egy legjellegzetesebb, legnevetségesebb és leglehe­­tetlenebb dolgot. Ők most megemlítik az olasz tájékoz­­tatóirodásokat és azt mond­ják: »Tekintet nélkül nehéz­ségeire. Tito marsalnak egy kicsit el kell gondolkoznia arról a helyzetről, ami kiala­kulna, ha jövőre a tiszta szta­jiwheta olasz kommunista párt jutna hatalomra­. Kép­zeljék el, mivel zsarolnak bennünket. De gondolkozza­nak el csak ők egy kicsit, — ostobaság volna részünk­ről ha ezt feltételeznénk,­­ hogyan tetszene ez nekik, ha mi engednénk az orosz tájé­koztatóirodáikat, hogy ide jöjjenek. (Taps és derültség). Amilyen ostobaság az egyik, olyan ostoba dolog a másik esetben is igy állítani be a dolgot. De íme, így állítja be a legkomolyabb lapok egyi­ke. Várjon az olasz fasisz­­t­ákkal kivánnak zsarolni ben­nünket, akikről nagyon jól tudjuk, hogy elvesztik a ta­lajt lábuk alól, mert mély meggyőződésünk, hogy az o­­lasz nép sohasem kívánna a szovjet imperialista körök szolgája lenni? Nem akar az olasz nép ez lenni, ők a ma­guk belpolitikájában és im­perialista irányzataikkal, ma­guk táplálták az olasz tájé­­koztatóirodás galimatlászt, ami ott fennáll. Érdekes, hogy ők valamennyien egy síkon találkoztak. Egy képviselő itt megem­lítette, hogy az oroszok a mi rovásunkra ki akarják hasz­nálni ezt a helyzetet. Ez igaz. Ebben az oroszok keze is benne van. Ez remek hely­zet számukra. Én jól isme­rem őket. Ahol valamit ösz­­szezavarhatnak, hű­hót csap­hatnak, ott vannak, hogy azután a zavarosban halász­­szanak. Ez az ő irányzatuk. És most az orosz politika egyszerre az olasz tájékozta­­tóirodás párt útján valami olyanná változott, aminek ugyanolyan nézetei vannak, a Jugoszlávia iránti imperia­lista követelésekre, mint az olasz fasisztáknak is. Más­részt pedig, állítólag a béke­­szerződés záradékainak tisz­­teletben tartása mellett van­nak Trieszt tekintetében. Ez egy ellentmondás, egy olyan politika, amely nem lehet következetes. (Egy hang a­­Folytatás a 3. oldalon) •3 Egyhangúlag tü­ntet az egész ország­ ­ (Folytatás az I. oldalról) nál­. A tüntetők megtöltöt­ték a Szkupstina­ előtti nagy parkot, továbbá a környező utcákat és lelkesen éltették Tito marsait, a Jugoszláv Néphadsereget és a Nép­­szkupstinát. Ugyanakkor ki­fejezésre juttatták az olasz újfasiszták, nacionalisták és tájékoztatóirodások­ elleni til tallózásukat. Az egybegyűl­tek előtt Dragi Sztamenko­­vics, Joszip Sesztán és Milj­an Neoricsics népképviselők beszéltek. Valamennyien hangsúlyozták, hogy Trieszt­ről nem mondunk és nem is mondhatunk le Hasonló tömeggyűlések voltak Beográd többi részén is. A főváros népének meg­mozdulása azonban csak­­ egy része annak a tiltakozó hul­lámnak, amely a napokban átvonult hazánkban Ugyanis országszerte a dolgozók meg­hallgatták Tito marsal teg­napi szkupstinai beszédét, s ezután tüntetve kivonultak az utcára, és követelték Tri­eszt kérdésének igazságos megoldását. NO VISZ A DON csaknem valamennyi, gyárban — a töb­bi között a Jugoalatban, a Szonya Marinkovicsban, a vajdasági selyemgyárban, az Elektroporcellán­ban stb. __ megszakadt a munka, a­mi­kor Jugoszlávia miniszterel­nöke szkupstinai beszédét közvetítette a rádió. Ezután tízezrek és tízezrek vonultak ki a város tereire. Valóság­gal forrt a város. A Szveto­­zár Markovics téren nagy tüntetőgyűlés volt, a Szabad­ság­ téren szintén. Itt Andrija Kemenc, Antun Malics alez­redes és Dobosi György szó­laltak fel. A koraesti órákban az if­júság autókkal, tehergépko­csikkal és motorbiciklikkel tüntetve vonult végig a város utcáin. Lapzárta előtt ismét tüntetőgyűlés volt ki­bontakozóban a város főte­rén. Pancseván Tito beszéde után szintén leállt a terme­lés az üzemekben. Három óra előtt mintegy 8 ezren gyűltek össze a főtérért, ahol Misa Bu­janics, Vasza Mrno­­vics, Miljan Misovics stb. szó­laltak fel miközben az egy­begyűltek gyakran félbesza­kították őket, hogy kifeje­zésre juttassák: másét nem akarjuk — a miénket nem adjuk.

Next