Magyar Szó, 1952. április (9. évfolyam, 79-104. szám)

1952-04-01 / 79. szám

:© (Folytatás a 2. oldásról) teremből: »Sztálini politika«). A sztálini politika nem lehet következetes, ilyen dolgok­ban. Mi ezt tudjuk. De tud­juk azt is, hogy az ilyen olasz­országi vegyes politikai tár­saságok ellenére senki sem téríthet le bennünket utunk­­ról. Hiába fenyegetnek ők bennünket az olasz tájékoz­­tatóirodásokkal és mi törté­nik ha De Gasperi veszít? Nem történik semmi. Az o­­lasz kommunistáknak sem másmilyen a politikájuk mint az olasz fasisztáknak. Politikájuk közös, terjeszke­dő, imperialista, hódítani, ahol lehetséges. És ez az, ami aggodalommal tölt el bennünket és amit a nyuga­tiak nem látnak. Azt mond­ják: »Figyelmeseknek kell lennünk Olaszország iránt, hiszen az Atlanti paktum tag­ja, Jugoszlávia pedig nem. E szerint mi Jugoszlávia rová­sára nyugtathatjuk meg va­lamiképpen Olaszországot«. Mi pedig úgy véljük, senki­nek sincs joga arra, hogy a mi számlánkra megvásárol­jon valakit, mert az sokkal többet követel, mint amit Önök adhatnak nekik saját eszközeikből, ők­ a miénket követelik, mi pedig a mién­ket nem adjuk. (»Úgy van« — hosszantartó taps). A való békeszerződés megköté­sekor? Rossz. Rossz volt szá­munkra elvtársaim, az oro­szok nem akartak nekünk se­gíteni,­­mert csak arra néz­tek, hogy a maguk számára minél többet elérjenek. Kép­zeljék el, egy olasz hadtest miatt, amely nem csinált nagy károkat a Szovjetunió­ban, mert az egészet vissza lehetett volna hozni egy vas­úti szerelvénnyel, ők kaptak jóvátételt, mi pedig nem. Mi 16 milliót kaptunk, ők pedig 300 milliót. Megkapták a ha­diflottát és még sok egyebet. A mi flottánkat megsemmi­sítették az olasz fasiszta erők, ők pedig egy csónakot sem vesztettek. Talán a sze­rint a logika szerint, hogy orosz csatlósoknak tekintet­tek bennünket, minthogy pe­dig mi ebben a »családban« vagyunk, — mint az oroszok mondják, — jogos, hogy az kapjon, aki ennek a szövet­kezetnek az élén áll. Mi azonban sohasem akartunk­­ ebben a szövetkezetben len­­­­ni. (taps): Vérző szívvel...! Ebbe a békealkuba bele kellett egyeznünk azért, mert magától értetődik, nem áll­hatunk szembe az egész vi­lággal, másrészt pedig azért, mert nem akarunk mi lenni azok, akik veszélyeztetik a békét. Nekünk vérző szívvel és nehéz lélekkel bele kellett­­ egyeznünk ebbe, ebbe az új igazságtalanságba a második világháború után. Nem jóvá­tételt, sem Triesztet, sem azt, amit mi szabadítottunk fel mint miénket, nem kap­tuk meg. Ez az az igazság­talanság, amely velünk szem­ben történt. Mi azonban nem­­ akarjuk ezért a Szovjetuniót­­ okolni,­­ mert tudtuk, mi­­­­nél több hasznot akar húzni,­­ — hanem inkább a nyuga­tiakat, akik nem akartak tárgyilagosan tekinteni Jugo­szlávia nagy hozzájárulásá­ra, a fasiszta hatalmak elle­ni harcban. Ez az ő bűnü­k és népünk ezt nem egykönnyen felejtheti el nekik. És ne csodálkozzanak, hogy ezek­kel az új eljárásaikkal, ame­lyeket most tesznek, az olasz revansvágy uszályán halad­va, elveszíthetnek némi ro­­konszenvet a mi népeinknél is. (Taps.) Én ezt nem kívá­nom s nekünk nem szabad túlságos hangot adni méltat­­lankodásunknak, de tudomá­sukra kell hoznunk: nem­ sza­bad így tennetek, ha szá­mítani akartok ránk, mint a béke tényezőjére, mint olyan tényezőre, amely sokban hoz­zájárulhat a békéhez, az ag­resszió elleni védelemben és a béke védelmében való rész­vételével. És ezzel számol­­niok kell. Én úgy vélem elv­társak és elvtársnők, hogy még nyugodt lélekkel kije­lenthetjük, hogy viszály vagy agresszió esetén Jugoszlávia bizonyosan sokkal inkább hozzájárul a béke ügyéhez, mint ahogy ők remélik, hogy egy más részről hozzájárul­hatnak (Taps.) A történelmi Amikor felmerült Trieszt és hadseregünk Triesztből való visszavonásának kérdé­se, — úgy vélik-e, hogy ez könnyű volt számunkra? — mi vérző szívvel vonultunk vissza onnan. Miért? Talán az erőszak elől kellett visz­­szavonulnunk? Nem. Mi ott összeverekedhettünk volna, de nem akartuk veszélyez­tetni a békét. Ott maradhat­tunk volna, de nem akar­tunk azért, mert nem szabad bizonyos súrlódások, fegyve­res viszályok stb. tényezői­nek lennünk. Azért vonul­tunk vissza, mert el akar­tunk kerülni minden össze­ütközést. És talán azt hi­szik, hogy a Szovjet Szövet­ség támogatott akkor ben­nünket? Csalódnak, ha azt hiszik. Én ma kijelenthetem ez előtt a ház előtt, hogy ab­ban a pillanatban, amikor ez a nehéz összetűzésünk volt a körül, hogy elhagyjuk-e Triesztet vagy sem, nem kap­tunk semmiféle erkölcsi tá­mogatást a Szovjet Szövet­ségtől. Éjszakákon át ültem a telefonnál, várva, hogy leg­alább valami tanácsot kap­junk. De nem kaptunk sem­mit, mert ők itt nem voltak tapasztalat azt mutatja, hogy mi sohasem árultuk el és so­hasem áruljuk el szövetsége­seinket. (Taps.) közvetlenül érdekeltek. Hadd tegyenek a jugoszlávok, amit tudnak. És magától értető­dik, visszavonultunk. De azért, mert visszavonul­tunk, vájjon úgy tekintet­tük-e, hogy ez a dolog egy­szer és mindenkorra végle­gesen elintéződött? Nem. Mi úgy véltük, amikor ennek az övezetnek egy része a mi katonai közigazgatásunk alatt maradt, hogy fokozatosan majd valahogyan megegye­zünk, s legalább sor­­ kerül arra, hogy kormányzót nevez­zenek ki, s valami elvisel­hető kormányzat legyen arra az időre, amíg helyreáll az, amit 20 esztendő folyamán tettük az elnemzetietlenítés érdekében, vagyis, hogy em­bereink, horvát és szlovén lakosságunk megkapja a jo­got a kulturális és más éle­tére. Minthogy erre nem ke­rült sor, mi a háromhatalmi kiáltvány után, amely rette­netesen meglepett bennün­ket, egy másik megoldást akartunk ajánlani, hogy va­lamiképpen megegyezzünk az olaszokkal. Több javaslat is volt, az olasz kormány azon­ban egy javaslatra sem adott pozitív választ. Hogyan gondoljuk mi, hogy kell ezt megoldani, ne­hogy megint azt mondják, hogy nem vagyunk világosak és érthetők. Nem akarok itt semmi újat mondani. Mi to­vábbra is kitartunk kormá­nyunk javaslatánál, amelyet az utóbbi időben hangsúlyoz­tunk, vagyis: közös igazga­tás, kondominium, plusz az, amit most elmondtunk a jegyzékben a népszavazás kö­rülményeiről, ha ezek meg­érnek. Ez volna a kiegészí­tése ennek a javaslatnak. Csak az ilyen megoldás ér­telmes, egyedül az ilyen meg­oldás küszöbölhet ki egy sze­rencsétlenséget közülünk és Olaszország közül, s ez talán szerencsétlenség volna a vi­lág többi részére is, mert ki tudja, mi minden fejlődhet ki ebből. Mi csak ilyen meg­oldásról tárgyalhatunk. Nem lehet szó semmiféle felosz­tásról a »B« övezetben, s hogy az »A« övezet a mel­lett megszállott legyen. Ez az, ami mellett szilárdan ki­tartunk. Mi nem akarunk al­kudozni, mi túlságosan nagy árat fizettünk ahhoz, hogy elkerüljük azt, hogy olyanok­ká nyilvánítsanak bennün­ket, akik nem akarják a bé­két. Trieszt mint szabad öve­zet — ez áldozat, nagy áldo­zat részünkről. Nekünk er­ről le kellett mondanunk a békeszerződésben. De nem mondhatunk le az élő embe­rekről, nem mondhatunk le ott élő lakosságunkról, soha­sem egyezhetünk bele a tri­eszti probléma valamiféle megoldásába, a­nélkül, hogy ne gondolnánk Olaszország­ban maradt lakosságunk­. Mi követeljük, hogy Olaszor­szágban maradt lakosságunk a mi nyelvünkön beszéljen, s hogy meglegyenek ugyanazok a jogai, mint amilyenek az olaszoknak vannak hazánk­ban. (Taps). Ez a nép nem lehet kitéve különféle olasz­­országi fasiszta és tájékozta-­­[­tóirodás elemek önkénye-I nek és terrorjának. Ezt sza­vatolnia kell az olasz kor­mánynak és ezt a kérdést szilárdan rögzíteni kell köz­tük és köztünk. A mi állás­pontunk világos és elvszerű­. Mi nem akarunk alkut, mi a magunkét akarjuk, a má­sét nem. Erről a helyről azt üzen­hetem népünknek, hogy nem kell túlságosan nyugtalan­nak lennie. Mi soha nem te­szünk valami olyat, ami el­lenkezne népeink kívánságá­val és akaratával, mi védeni tudjuk hazánk érdekeit«. (Vi­haros és hosszantartó taps). Az olasz kormány kísérle­te és az olaszországi fasiszta és tájékoztatóirodás elemek provokációi elleni éles fel­háborodás légkörében a nép­­képviselők egyöntetű helyes­léssel kísérték Tito marsal szavait, elítélve minden o­­lyan kísérletet, hogy Trieszt kérdését Jugoszlávia részvé­tele nélkül, Jugoszlávia aka­rata és népeinek érdekei el­lenére oldják meg. Mi nem akarunk alkuig mi a magunkét akarjuk,a másét nem Tito marsal szkupstinai beszéde Nem akartuk veszélyeztetni a békét ­ Hogyan került sor minderre Később még visszatérek erre, most pedig szeretném egy kicsit felfrissíteni emlé­kezésünket, hogyan került sor minderre. Én már előző­leg megemlítettem: Trieszt a mi országunk rovására tör­tént alku eredménye volt, az osztrák birodalom széthullá­sa alkalmával, és minthogy ez a nép még nem volt ál­lamilag rendezett és erős, legkönnyebben innen lehe­tett valamit leszakítani. Em­lékeznünk kell azonban ar­ra, hogyan fejlődtek a dol­gok később, amikor ez a szer­ződés létrejött, milyen volt a helyzet Isztriában az első világháború után. Milyen politikát folytattak Isztriá­ban a mi embereinkkel szem­ben, milyen példátlan esz­közöket használtak fel lakos­ságunk elnemzetietlenítésére, milyen vadállati tetteket haj­tottak végre embereink fe­lett. A ricinus közönséges eszköz volt, hogy ne is be­széljünk a gyilkosságokról és az olasz börtönökben töltött sokéves rabságról stb. stb. És most ki akarják használ­ni ennek az elnemzetietlení­­tő politikájuknak a következ­ményeit, amikor még ez friss, amikor még létezik valami­­ kicsi abból, amit 30 eszten­dőn át sikerült erőszakkal rákényszeríteni az emberek­re és ezért népszavazást kö­vetelnek. Mi a népszavazás mellett vagyunk,, de erről ké­sőbb beszélünk. Ezt az egész kérdést, a­­mely Trieszt területe körül fölmerült, mesterségesen im­perialista eszközökkel, fa­siszta eszközökkel teremtet­ték, és nincs joguk arra, hogy újra hivatkozzanak azokra az emberekre és véleményü­ket kérjék, akiknek nemzeti öntudata a körülmények ha­tása alatt egy kissé elfojtó­­dott a hosszantartó tortúrák folytán ezen a területen. Hol volt Olaszország a második világháborúban? Vagy mondjuk, — újra vissza kell térnem erre, — vájjon mi elfeledhetjük-e, hol volt Olaszország a máso­dik világháborúban. Milyen okot adtunk mi, Jugoszlávia népei arra, hogy Olaszország megtámadja hazánkat, váj­jon voltak-e bizonyos terü­leti, nemzetiségi, néprajzi problémák, vájjon voltak-e olaszok a mi területünkön? Nem volt, egyetlen ember sem sehol. Területünk hatal­mas része már 30 esztendeje az ő uralmuk alatt áll. Mi­ért jöttek ide mit akartak itt? Ha ők elfelejtették is, mi nem felejtettük el. Mit tettek itt? Ezért ne csodál­kozzanak, ha nálunk esetleg valaki , néha elkeseredésből felemlíti ezt. Nekünk azon­ban nem kell ugyanazt a hangnemet használnunk mint nekik. A mi magatartásunk­nak megfelelő magaslaton kell állnia, nekünk csak a valóságot, az érveket, a tör­ténelmi tényeket kell emlí­tenünk. Nem kell viszonoz­nunk szidalmaikat. A mi erő­ink a tényekben, a történel­mi tényekben rejlik, a mi erőnk jogunkban, általában nemzeti jogunkban, területi jogainkban, mindenben rej­lik. Mi itt erősek vagyunk, bennünket itt nem ingathat­nak meg. (Hosszantartó taps). Dúltak, pusztítottak ha­zánkban, minden ok nélkül, a maguk, régmúltba vissza­nyúló »történelmi«­joga alap­ján. Amikor itt járt Cézár, miért ne lennének ők is itt, miért ne hódítanák meg új­ra ezt a vidéket. Egy igen durva imperialista politikát folytattak, s ma nem szégyen­ek ugyanazokat a politikai gesztusokat megismételni, mint a fasizmus idején. És ebben a tekintetben Trieszt problémája sokkal messze­­hatóbb mint egyesek gon­dolják. A hazánk elleni im­perialista célokról van szó. Mi pedig ügyelünk rájuk. És mi volt a helyzet elv­társaim az Olaszországgal Miért nem adtak választ És miért nem adott? Azért, mert megvan a maga kidol­gozott terve, amely sokkal messzehatóbb ,mi­nt az »A« övezet és a »B« övezet, azért, mert szilárdan akar itt állni, hogy tovább terjeszkedhes­sen a mi szent, szocialista földünkön, amely — ezt tud­ják meg, — nagyon­ forró. De ők nem tudják ezt meg­érteni. És ma, azután, látva, hogy nem törtünk meg szelle­mileg azért, mert keletről fe­nyegetnek bennünket, hanem szilárdan állunk utunkon, ál­talános offenzívát indítottak és sajnos elnyerték a nyu­gati szövetségesek támogatá­sát. Mi pedig ma e Szkup­­stina előtt nyíltan és világo­san beszélünk erről, (mint­hogy az ott azt akarta, hogy én is kinyilvánítsam vélemé­nyem), hogy semmiféle meg­oldás sem lehetséges Trieszt körül, a mi részvételünk és beleegyezésünk nélkül. (»Úgy van« — a népképviselők fel­állnak és hosszasan tapsol­nak­. Ha ezt ők megtennék, igen nagy hibát követnének el. Azt mondom Önöknek e mag­as ház színe előtt, egy még súlyosabb és kijavítha­­tatlanabb hibát követnének el, mint amilyen az a sze­rencsétlen háromhatalmi deklaráció volt. Látniok kel­lene mi minden fejlődhetne ki később ebből és tisztában kellene lenniök ezzel. Ők ide vezényelhetik az olasz­­ had­sereget éspedig erőszakkal,­­ de mi lesz holnap, ha mi magunk maradunk, szemtől szembe ezzel az olasz hadse­reggel, azzal a pretenciózus imperialista étvágyával? Vaj­­on nem ez lesz-e a legna­gyobb tűzfészek? Gondolja­nak egy kicsit erre, ügyelje­nek arra, mit tesznek. — szi­lárdítják-e a békét, akarják-e hogy barátok legyünk vagy nem. Én felvetem ma ismét e magas ház színe előtt a kérdést, az olasz kormány­nak és De Gasperinek: »Akarják-e Önök, hogy a jugoszláv nép barátjuk le­gyen, vagy azt akarják, hogy ellenségek legyünk. Ez az, amit mi tisztázni akarunk­. Én a magam részéről az e­­gész nép nevében mondom: Mi­ barátok akarunk lenni, mert ez hazánk és népeink érdeke. De mondják meg Önök is, akarják-e, hogy ba­rátok legyünk, h hogy tudjuk, mivel számoljunk. íme, ez az, amit ma világosan és ért­hetően meg akarunk kérdez­ni tőlük, és meg akarunk mondani nekik Semmiféle új alkudozást nem ismerünk el és nem ismerhetünk el a mi rovásunkra. (A képvise­lők felállnak és hosszantar­­tóan helyeselnek). l­ ÉklKA GYÜ­REGÉ­NY AZ AAAEClWiAI PACAIslf-SAiC, ÉLETáBÖL 105 Wilson lehorgasztotta fejét és hevesen megrázta. — Nem tehetem, — mondotta. — Magatoknak is kevés, ami van. — Van annyink, hogy eljussunk odáig, — mond­ta apa. — Nem hagytunk itt mindent. Hamarosan lesz munkánk. — Nem tehetem, — mondta Wilson. — Gorom­ba leszek, ha okoskodtok. Anya kivette a két bankót apa kezéből- Gon­dosan összehajtogatta, letette a földre s rájuk he­lyezte a disznóhússal megrakott serpenyőt. — Ez itt marad, — mondotta. — Ha te nem veszed el, elve­szi másvalaki — Wilson még mindig lógó fejjel megfordult s bement sátrába, a bejáratot fedő sátor­lap visszahullott helyére és eltakarta. A család várakozott egy-két pillanatig, aztán megszólalt Tom. — Mennünk kell. Azt hiszem, mind­járt négy óra lesz. A család felmászott a kocsira, anya a rako­mány tetejére nagyanyó mellé. Tom As és apa az elülső ülésen helyezkedtek el, Winfield apa ölé­ben, Connie és Saronrózsája az elülső fal mögöt csi­náltak fészket maguknak. A prédikátor, John bácsi és Ruthie összevissza telepedtek rá a rakományra. Apa visszakiáltott: —­ Isten áldjon, Wilsonék! — A sátorból nem jött semmi válasz. Tom megindította a motort s a kocsi eldöcögött. Amint meredek uton kapaszkodtak Needles és az országút felé, anya visz­­szanézett. Wilson ott állt sátra előtt, utánuk bámult, kalapja a kezében. A nap egyenesen arcába tűzött. Anya kezével integetett neki, de nem válaszolt. Tom a második sebességet kapcsolta be a rossz után, hogy a rugókat kímélje. Needlesnél behajtott egy töltőállomásra, megvizsgálta a kopott gumikere­keket, hogy van-e bennük elég levegő, s megvizsgál­ta a hátul felkötözött pótkereket is. Megtöltötte a benzintartályt s vásárolt két ötgallonos kanna ben­zint, meg egy kétgallonos kanna olajat. Megtöltötte a hűtőt, aztán térképet kért és tanulmányozni kezdte. A töltőállomás alkalmazottja fehér egyenruhájá­ban nyugtalannak látszott, amíg a számlát ki nem fi­zették. Aztán ezt mondta: Annyi szent, hogy bátor emberek vagytok. Tom fölnézett a térképről. — Miért mondod ezt? — Hát mert ilyen tragaccsal indultok keresztül a sivatagon. — Te megtetted már ezt az utat? — Meg hát, sokszor, de nem ilyen rozoga masi­nával.­­ Tom azt mondta: — Ha defektet kapunk, majd csak segít rajtunk valaki. — Hát hiszen meglehet. Csakhogy az emberek félnek éjszaka megállni. Én nem szeretnék. Nincs annyi bátorság benne-Tom elmosolyodott. — Nem sok bátorság kell ahhoz, hogy megtegyen valamit az ember, ha sem­mi mást nem tehet. No, köszönöm. Most tovább mo­­corgunk. — Azzal beült a kocsiba és elindította. A fehérruhás alkalmazott bement a vasépület­be, ahol segédje egy számlakönyvvel dolgozott. — Uram Isten, micsoda keményképű társaság! (Folytatjuk)

Next