Magyar Szó, 1952. július (9. évfolyam, 156-181. szám)

1952-07-01 / 156. szám

Elfogas­ták­ Zrenpilu költségvetését 53 millió dinár kultúrcélokra Zrenyanin népbizottsága egyhangúlag elfogadta a vá­ros idei költségvetését. A városi népbizottság be­vételének nagyobb részét az üzemek társadalmi hozzájá­rulásának egy százaléka biz­tosítja. A költségvetés sze­rint a városi népbizottság az idén 124 millió dinár bevé­telt valósít meg. Ebből az összegből mintegy 53 millió dinárt kultúrcélokra fordíta­nak E mellett jelentős ösz­­szegeket irányoznak elő be­ruházási célokra is például a Kocsa Kolarov utca és a búzatér kikövezésére, a Be­­gapart kiépítésére és más munkálatokra. A tordai Népfront munkaakciót szervezett a Pártkongresszus tiszteletére A TORDAI népfrontszer­­vezet tagjai egyik értekez­letükön elhatározták, hogy a Pártkongresszus tiszteletére megjavítják a Banatszkidvór —Torda—Basaid közötti kö­­vesutat. A tordaiak mintegy 0 kilométeres útszakaszt ja­vítanak meg. Ezzel egy rég­óta húzódó helyi kérdés ol­dódik meg. A munkálatok már meg­kezdődtek és előreláthatólag még a JKP VI. Kongresszusa előtt befejeződnek. (N. L.) Vasutasok munka­versenye JUGOSZLÁVIA Kommu­nista Pártjának VI. és a vas­utasok szakszervezetének III. kongresszusa tiszteletére a szuboticai vasutas szakszer­vezet helyi tanácsa ver­senyfelhívást intézett a töb­bi szuboticai helyi tanács­hoz, valamint a zombori, noviszádi és a zrenjanini vasutasokhoz. A verseny jú­lius 1-én kezdődik és 4 hó­napig tart. Értekezlet az ifjúság neveléséről ICikissoltai Isiarek KIKINDÁN a kultúrott­hon nagytermében a járási pártszervezet, a Népi Ifjú­ság, a szakszervezeti cso­portok, a kultúrmunkások és egyetemisták részvételével kiszélesített értekezletet tar­tott. Az értekezleten megvi­tatták Alekszandar Stanko­­vica, a JKP KV politikai bi­zottsága tagjának az ifjúság­ról írt cikkét. Az értekezle­ten végül határozatokat hoz­tak, hogy a pártszervezet és a tömegszervezetek a jövő­ben­­nagyobb segítséget nyúj­tan­ak a Népi Ifjúság szer­vezetének feladataik meg­valósításában. fa A KIKINDAI városi Har­cosok Szövetsége a népfront­szervezet nagytermében ér­tekezletet tartott. Az érte­kezleten a szövetség elnöke Trifunac Arkadija beszélt. A szövetség egyik legfonto­sabb feladataként a hadse­regen kívüli nevelést hatá­rozták meg. fa A HÁBORÚS rokkantak járási szövetsége Kikindán a rokkantotthonban tanácsko­zást tartott. A tanácskozáson a rokkantak járási szövet­ségének elnöke Berar Miji­­voj tartott beszámolót. Be­számolójában ismertette a nemrégiben megjelent ren­deletet a rokkantak járulé­kairól. A beszámolót vita­ kö­vette. A jószág ára csökkent A tartózkodóbb gabonakínálat indokolatlan Múltheti piaci jelentés A­z elmúlt héten gyen­gébb volt a felhozatal és egyes kerti ve­­teményeknél nem követke­zett be a várt áresés, ezzel szemben a jószág ára érez­hetően csökkent. Az elmúlt napok kedvezőtlen időjárása éreztette hatását. Több helyen a jég megle­hetős károkat okozott és amíg nem volt világos mek­kora is a kár, a termelők ré­széről bizonyos tartóz­kodás volt tapasztalható. Másrészről az üzérek is­mét­ ki akarták használni a jégver­ás és a természet okoz­ta károk következményéből előállott helyzetet és a bú­zát sokkal tartózkodóbban kínálták, bizonyos áremelés­­sel. Ismét megállapítható, hogy ez csak helyi tünet volt, min­den számottevő következ­mény nélkül, hiszen a búza aratása már, sok helyen meg­kezdődött. Már most megál­lapítható­­próbacséplések ugyan még nem volta­k), hogy tta kevés is a szalma, a kalászok normálisan fej­lettek és gyenge termésről sehol sincsen szó, kivéve, a­­hol jégverés volt. A termés adatai fognak a legjobban rá­cáfolni a spekuláció igyekez­tet­re. A kerti veteményekből az elmúlt héten gyengébb volt a felhozatal és az árak tart­ják magukat, ami igen ked­vez­őtlenül befolyásolja a fo­gyasztók vásárlási készségét. A jószág ára 10—15 száza­lékos áres­ést mutatott, hosz­­szabb, fokozatos emelkedés után — de a hús ára még változatlanul magas. A gyümölcsfelhozatal sem kielégítő, késik mindenütt a beér­és. Nagyon kedvező ba­racktermés van és jelentős tételek kerülnek kivitelre is a bécsi, németországi és lon­doni piacokra. Különösen a szuboticakörnyéki barack alkalmas az export céljaira. A szarvas­marha ára az el­múlt hét vásárain és piacain érezhetően esett és a III. osztályú jószág élősúlyáért nem fizettek többet 70—75 di­nárnál. A kínálat fokozódik nemcsak Vajdaság terüle­tén, hanem szűkebb Szerbia, Bosznia piacain is. Mind­ezek ellenére a városok hús­ellátása még nem rendező­dött és a néphatóságoknak a mészárszékek kérdésével mind a közellátás, mind az árak kalkulációja szempont­jából sokkal többet és rész­letesebben­­kellene foglalkoz­ni­uk. A borjú forgalma je­lentősen csökkent és az ára igen magas, 95—100 dinár kg. A kövérsertés felhajtása továbbra is kedvező és az árak kissé estek, úgyhogy kilója 100—110 dinár volt. A felhajtás előreláthatólag tar­tani fog júliusiban is.„ Az á­­rak továbbra is lanyhán ala­kulnak. A soványsertés ke­reslete csökkent, ezzel szem­ben erősebb a kínálat, de az árak még meglehetősen tart­ják magukat. 125—135 diná­rom áron. A birka és bárány forgal­ma gyenge, az árak 55—65 dinár körül mozognak. A kacskék kínálata tovább tart, minden érdeklődés nél­kül 25—30 dináros áron. A vágólovakat erősen kínálják, de az érdeklődés csökken. Az árak is lanyhábbak és az elsőosztályú vágólóért nem fizetnek többet, mint 40 di­nárt. A gyengébb minőség ára 30—35 dinár. A gabonafélék felhozatala erősen lanyhult, ami az alta­­tás előtti napokkal magyaráz­ható. Az árpát mindenütt aratják, a búza aratása is már megkezdődött az és­za­k­­vajdasági járásokban. A bú­zánál megint mutatkoztak spekulációs tünetek és az árak itt-ott 3.000 dinárig is­­emelkedtek. Az aratási idő­szakra bizonyos pangás vár­ható Megjelent az új árpa is, kisebb tételekben. Ára 1,500 dinár. A kukorica kí­nálata gyenge. Bizonyos ár­emelkedés volt tapasztalható, 1,500—1,600 dinárért vásárol­ták. A kukorica terméskilá­tása ez időszerint igen jó. A takarmányfélék ára csök­kent. A kenyérliszt kínálata meglehetősen nagy 38—42 di­n­áros áron, míg a fehérliszt kilójáért 55—60 dinárt kér­tek. A baromfi felhozatala élén­kült és júliusra erős kínálat várható. A csirke kilójának ára 150—160 dinár, a sovány liba 110, a kövér 140, a tyúk 110—130 dinár. A tojás fel­hozatala ismét emelkedett, változatlan árak mellett. Nagyban 6, kicsinyben 7—9 dinár darabja. Külföldön számottevően emelkedett az ára és a jugoszláv tojást jó minőségéért keresik mind Németországban, mind Auszt­riában, Svájcban és Olasz­országban. A főzelékfélék, kerti vete­­ménye­k felhozatala az elmúlt héten nem volt kielégítő. Ez különösen a városi piacokra vonatkozik, így Noviszádon sem a mennyiség, sem a mi­nőség, sem az árak nem fe­leltek meg a fogyasztók ér­dekeinek. A zöldborsó be­érik, már alig van, ára 10— 12 dinár. Meglehetősen kí­nálják­­a zöldborsót 25—28 dináros áron. Feltűnő, hogy a burgonya ára még mindég túl magas 26—28 dinár, amit a gyengébb hozammal ma­gyaráznak. A nagyobb pia­coktól távoleső helyeken a termelői ár ennél valamivel alacsonyabb. A városi piacok eladási ára kicsinyben még mindig 40 dinár k­örül mo­zog, ami túl magas. Káposz­tából nagy volt a felhozatal, kilója 10 dinárra esett. Kel­káposztából gyenge a forga­lom, ára 10—12 dinár. A ka­­larábé kezd túlérni, de még van elegendő, 8—15 dinárért. A karfiol kevés, de minde­nütt igen gyenge minőségű, az ára 20—30 dinár. A tök felhozatala növekszik. Ára 12—14 dinárra csökkent. A paradicsom erősen megérez­te az időjárás kedvezőtlensé­geit és minősége­­ gyenge, de késéssel jó termésre van ki­látás. A termelői ár 40—50 dinár kilónként, minőség sze­rint. Sok még mindig a zöld­hagyma, úgyhogy nagy té­telek­ kerültek kivitelre a bé­csi piacra is, ahol a vajdasá­gi hagymát igen kedvezően fogadták. 8—10 dinárért kap­ni nagy tételekben. Uborka is van már bőven az ára a­­zonban magas, 35—45 dinár kilónként. A tölteni való pap­ri­­a i­s megjelent, 5—7 di­nár, a hegyespaprikáé pedig 3 dinár darabja. Zöldség, sár­garépa mérsékelt mennyiség­ben volt, 20—30 dináros áron. A gyümölcsellátás nem ki­elégítő, a felhozatal kevés, az árak meglehetősen maga­sak. A meggy minősége kü­lönösen Szubotica környékén nagyon jó és 22—28 dinár körül alakul. A barack felho­zatala napról-napra növek­szik, 30—40 dinár körül kí­nálják. Az őszibarack meny­­nyisége nem kielégítő, ára 40—50 dinár. Egyes városok­ban behozatalból eredő cit­romot és banánt is forgalom­ba hoztak. A következő heti piacokat valamennyire erősödő felho­zatal, de meglehetős ingado­zás fogja jellemezni. Általá­ban a termények árai az idény teljében indokolatla­nul magasak. Gondtalan s­étséget int a szövetkezet Törvény készül a szövetkezeti tagok társadalmi biztosításáról Előkészületben van a szövetkezeti tagok társadalmi biztosításáról szóló törvény. Ez az új törvény rendkívül jelentős a szövetkezeti mozgalom továbbfejlődése szem­pontjából. A történelemben első ízben történik majd meg, hogy a társadalom gondoskodik a dolgozó paraszt­ság társadalmi biztosításáról. A törvényben csak meg­szövegezik a szövetkezeti tagok jogait, a konkrét intéz­kedéseket pedig összeegyeztetik a szövetkezet helyzeté­vel és követeléseivel. A termelő parasztszövet­kezetek tagjainak társadalmi biztosítása nálunk nem új dolog. Ezzel a kérdéssel már foglalkoztak a szövetkezeti vezetőségek, a mezőgazdasá­gi erdőügyi kormány tanács­osai és az állami társadalom­­biztosítási intézménnyel egye­temben. A tervezet még a JKP KV 1951 novemberi, utasítása e­­lőtt elkészült. Ezt a terveze­tet véleményezés végett el­juttatták a köztársasági me­zőgazdasági kormánytaná­­csosohoz, a szövetkezeti szö­vetségekhez, stb. A törvénytervezetnek több változata volt. Az alábbiak­ban kivonatosan közöljük az egyik tervezetet, amely ala­pul szolgál majd a törvény­­tervezet végső megszövege­zéséhez. A tervezet előírja az öreg­ségi- és a rokkantnyugdíj biztosítását, továbbá a csalá­di nyugdíjat, a gyógykezel­tetés költségeinek megtéríté­sét és a fizetett szabadságot a szüléskor. E tervezet sze­rint a termelő parasztszövet­kezetei­: önállóan határoznak arról, hogy mikor vezetik be a társadalombiztosítást. Valamennyi szövetkezeti tagnak egyaránt joga van a társa­dalombiztosításra. A szö­vetkezetek megtehetik, hogy a gazdasági erejük és a szö­vetkezeti tagok életszínvona­lához mérten nagyobb jogo­kat is biztosítsanak tagjai­nak azzal, hogy ezt a kérdést megbeszélik a társadalombiz­tosítási szolgálattal. Az említett törvényterve­zet előrelátja, hogy a szövet­ségi pénzügyminisztérium más eszközöket is fordíthat a tagok társadalombiztosítási költségeinek feldezésére. Pél­dául azon szövetkezeti tagok­nak, akik egy bizonyos időt a szövetkezeteken kívül töl­töttek (népfelszabadító há­bo­rúban és másutt). Egy másik változat szerint a pénzügy­minisztérium azon 65 éven felüli szövetkezeti tagoknak is lehetővé teszi a különbö­­zetet, akiket már régebben biztosítottak. Az öregségi nyugdíjra jo­guk van a 65 éves férfiaknak és a 60 éves nőknek, akik leg­kevesebb 15 évet dolgoztak a szövetkezetben. Ezek 50 százalékos nyugdíjat kapnak. A teljes öregségi nyugdíjat azok a szövetkezeti tagok kapják, akik a 65, illetve a 60. év betöltése mellett 40 évet dolgoztak a szövetkezet­ben. Egy munkaévnek szá­mít az az év, amelyben a szövetkezeti tag 130 munka­napot dolgozott. Aki legke­vesebb 70 munkanapot dol­gozott a szövetkezetben, an­nak fél évet számítanak be. Azok a szövetkezeti tagok, akik a törvény életbelépése­kor betöltötték a 65. évet s a törvény életbelépése előtt beléptek a szövetkezetbe, az öregségi nyugdíj felét kap­ják. A rokkantsági­ nyugdíjat­­azok a szövetkezeti tagok kapják, akik a szövetkezet­ben teljesen munkaképtele­nekké váltak, avagy 75 szá­zalékos rokkanttá váltak. Bi­zonyos nyugdíjat kapnak már a 20 százalékos rokkantak is. A rokkantsági nyugdíj kiuta­lása nem függ össze a­ mun­kában eltöltött évek számá­val. A készülő törvény értelmé­ben a szövetkezeti tagnak és családjának joga van a kór­házi költségek megtérítésére. A szövetkezeti tag házastár­sának abban az esetben van joga a családi nyugdíjra, ha meghal a szövetkezeti tag, aki eltartotta és akivel egy háztartásban élt. A családi nyugdíjat a házastárs abban az esetben kapja, ha a szö­vetkezeti tag legkevesebb tíz évet dolgozott a szövetkezet­ben, vagy ha munka közben szerencsétlenül járt. A törvénytervezet számos könnyítést lát elő azoknak az idősebb tagoknak részére, akik a törvény jogerőre va­ló emelése után lépnek be­ a szövetkezetbe. A szövetkezetekben már eddig is — gazdasági ere­jükhöz mérten — gondoskod­tak az öregekről és a rok­kantakról. A jövőben mint a törvénytervezet is mutat­ja, még nagyobb figyelmet szentelnek az idős tagok és rokkantak, valamint az álla­potos asszonyok megélheté­sére. Ennek a törvényterve­zetnek a célja, hogy nyu­godt, biztos, öregsége legyen minden szövetkezeti tagnak. Ami aztán külön ús és nagy örömet okoz minden e­­gyes szövetkezeti tagnak, az az ingyenes orvosi kezelés betegség esetén. S ha 20 szá­zalékkal csökken a munka­­képessége, már bizonyos ösz­­szeget kap havonta. Minden bizonnyal a szö­vetkezeti tagok­ társadalom­biztosításáról szóló rendelet meghozatala megerősíti a szö­vetkezetekbe vetett hitet, mert máshol sehol sem lesz olyan nyugodt öregsége egy parasztembernek, mint a szö­vetkezetben. iCaitdue Meted v&tdilátbzia wmmmm Agó Árpád, Járovó: Kér­désével forduljon a járási népbizottság szociális ügy­osztályához. C. S. B. Topo­lya: Ha az említett gépko­csit valahol megtalálja, visz­­sza­kérheti. Egyébként nem tarthat igényt semilyen kár­pótlásra. Z. J., Szibobrán: Ha 1950-ben­­az említett földből származó évi jöve­delme nem haladta meg a háromezer dinárt családta­gonként, akkor joga van gyermekpótlékra.

Next