Magyar Szó, 1953. január (10. évfolyam, 1-30. szám)

1953-01-01 / 1. szám

Kom­munisták és a min­kás­önigazgatás Írta: Pasko ROMAC­ O (Folytatás az 1. oldalról) nem lehetett volna továbbhaladni. Nem lehetett volna áttérni a régi jelszó megva­lósítására: „A gyárakat a munkásoknak“. Ezzel a jelszóval harcoltak a forradalmi munkások, ezzel a jelszóval mentek halál­ba a munkástömegek, de nem volt az a szerencséjük, hogy ezt a jelszót megvaló­sulva lássák. Hazánk, noha még nem elég­gé fejlett az ipara, az első ország a vilá­gon, ahol kezdett megvalósulni a dolgozó nép évszázados álma. A legfelsőbb tör­vényhozó testület, a­ Napazkupstina, meg­szavazta a mun­kásönigazgatás törvényét. Ezzel a gyárak, gépek, stb. a munkásön­­igaazgattás hatáskörébe kerültek. Ez nem azt jelenti, hogy az egyes mun­kaközösségek tulajdonává váltak tulajdon­képpen, ha így volna, akkor nem is lehet­ne ezt a rendszert munkásönigazgatásnak nevezni, hanem ez a monopolistákként je­lentkező munkaközösségek tulajdona vol­na. De mi történne az egész közösség ér­dekeivel? Biztosan kijátszanák. Ezért elen­gedhetetlenül szükséges, hogy minden esz­köz csak a közösségé legyen és a közösség biztosítsa a jogot a munkásoknak, hogy részt vegyenek a termelőeszközök igazgatá­sában. Világosabban szólva, hogy részt ve­gyenek a munkásfizetéseket meghaladó munkatöbblet felosztásában. És nemcsak ez, hanem, hogy részt vegyenek a munká­sok és alkalmazottak fizetésének meghatá­rozásában, tekintetbe véve hazánk áru és pénzalapjait. Éppen ez a kérdés lényege. A munkás­osztálynak nincs is szüksége másra, mint hogy a vállalatban úgy érezze magát, mint saját házában. De ez sem a legfontosabb. Fő az, hogy ki a leghivatottabb részt venni annak a kérdésnek a megoldásában, hogy miként szervezzék meg a termelést, ki szervezze meg és kinek az érdekében. És minden­ekfölött: ki az, aki elosztja a mun­kaközösség erőfeszítéseivel és verejtékével szerzett munkatöbbletet. A kapitalista társadalmi rendben ezt az teszi, akié a vállalat, a magántulajdonos, vagy az állam (ha a vállalat államosított). Ez a rendszer Amerikában jutott a legto­vább. Ott létezik a munkások tériviszonya is, vagyis a munkás mondjuk befektet száz dollárt abba a vállalatba, amelynek az ér­téke több milliárd dollár. Az ő száz dol­lárjával gyakorlatilag egyáltalán nem hat a vállalat munkájára, sem a vállalat nye­reségének elosztására. Ezzel az egésszel csak azt akarták elérni, hogy a munkás azt képzelje, mintha ő is a vállalat tulaj­donosa volna. Tehát ezzel tompítják és le­­térítik az igazi útról a munkások forra­dalmi tevékenységét. Másképp áll a dolog a szovjetunióbeli vállalatokkal. Ez valójában a legveszélyesebb rendszer. Ugyanis az Októberi Forradalom után ott is megszűnt a magántőke uralma. A termelőeszközöket államosították. A ter­melés megszervezését az igazgatók és a központi tervező szervek kezébe adták. Az első években ez érthető is, de csak az első években, a hatalom átvétele után. Azon­ban immár 35 év telt el az Októberi For­radalom győzelme óta és még csak emlí­­tést sem tesznek valamiféle munkásön­­igazgatásról. Az igazgató hatalma az egyet­len és főhatalom. A hivatalnoksereg ural­kodik. Éppen ezzel magyarázható, hogy a Szovjetunióban 19 millió munkás mellett 13 millió hivatalnok van. Tehát 19 millió ember vesz részt közvetlenül a munka­­többlet létrehozásában, és 13 millió szét­osztja és fogyasztja, d­e nem teremti ezt a többletet. Ez a Szovjetunió súlyos szervi hibája. A bürokrata lidérc váltig bizony­gatja, hogy a Szovjetunió proletár-állam, a proletár diktatúra hatalma, tehát a ter­melőeszközök is a proletariátust illetik meg, stb. Ez az elmélet igen veszélyes. Veszélyesebb, mint minden kapitalista el­mélet, mert ennek az elméletnek az őre a Szovjetunióban az NKVD hatalmas gépe­zete, amely gyökerében elfojtja a másfajta gondolkozási mód minden kísérletét. A ka­pitalizmusban legalább annyi szabadság van, hogy a munkások szabadon gondol­koznak és beszélnek arról, hogy a terme­lőeszköz nem az övéké, tehát a munka­többlet felosztásában sincs részük. Ezért érthetőek a különféle forradalmi megmoz­dulások a munkásmozgalmak soraiban, a munkásellenőrzés (például Nyugat-Német­­országban) és a munkásön igazgatás irányá­ban. Jugoszlávia dolgozó népének és külön munkásosztályának példája napról-napra egyre inkább fénylő fáklyát emel a világ többi munkása elé. Érnnek a fáklyának a sugarai beszüremlenek azokba az orszá­gokba is, ahol elfojtottak minden szabad gondolatot — a Szovjetuunióba és a csatlós országokba. De a szabadságfény minden áttörési kí­sérletének borzalmas guillotine a vége. A résztörvényszékiek és bírósági bohózatok kísértete az egyik csatlós országból a má­sikba vándorol. Az inkvizíció mindenütt perzseli és mészárolja az „eretnekséget“. Csakhogy ezt most nem az egyházi ink­vizíció teszi (mert nincs hatalmában), ha­nem a sztálini bürokrata szolgák és be­súgók inkvizíciója. Ez érthető is, mert ül­dözi őket, mint ahogy Tito elvtárs mon­dotta, a jugoszláv lelkiismeret. A mi igazi szocializmusunk valósággá válik. Jugoszlávia kommunistái ezúttal is Az idén egész sor rendkívül jelentőségű építmény fejeződik be népköztársaságunk­ban. Üzembehelyeznek négy vízierőm­ű­­vet, a Koszovó villanytelepet, a színede­­revói bádoghengerművet, az arangyelová­­ci villamos porcellángyárat és a szevojnói rézhengeművet. E mellett megkezdik a »Kukin Bród« és a »Crvena Voda« vizierő­művet, valamint egy rézgyár, egy nitro­­géngyár, egy traktorgyár stb. émitévét. Ké­pünk a jászenicai vasöntödében készült, elismerést érdemelnek, hogy megvédjék Marx és Engels tudományos elgondolásait És nemcsak ez, hanem alapot is teremtet­tek ahhoz, hogy ezek az elgondolások ne maradjanak csupán elgondolások, hanem jogot nyerjenek az életre és a fejlődésre. Ezért előttünk, kommunisták előtt ma még nagyobb a feladat, hogy amit megterem­tettünk, védelmezzük és tovább ápoljuk. A forradalmi eszméknek vannak hívei, de vannak ellenfelei is. A legnagyobb el­lenfél a saját soraikban megnyilvánuló hozzá nem értés. Amint van hozzá nem ér­tés, nem lehet következetesség a harcban. Ezért, minden hozzá nem értésnek és követ­kezetlenségnek a leggyorsabban úgy vet­hetünk véget, ha kommunisták és nem komm­isták közös erővel harcolnak az ilyen veszedelmek ellen. A kommunistáknak nincsenek semilyen külön, saját érdekeik, amelyek ellentéte­sek volnának a dolgozó nép érdekeivé. A kommunista számára a legnagyobb bol­dogság a dolgozó nép boldogulása. Ezért, a munkásönigazgatásért folyó harcnak a kommunisták és minden forradalmi mun­kás forradalmi harca alkotó, sőt fő részé­nek kell lennie. A kommunisták különösen érdekelve vannak, hogy a munkás önkor­mányzat forradalmi eszméjét diadalra jut­tassák. Egészen érthető, hogy miért éppen a kommunisták. Marxtól és Engelstől nap­jainkig sok kommunistta sínylődött börtö­nökben. És so­kam el is pusztultak a dol­gozó nép érdekeiért és jogaiért folyó küz­delemben. Most pedig, amikor megértük, hogy egy kis iparilag fejletlen országban kezdenek valóraválni nagyjaink álmai, a kommunisták a leghivatott­abbak ama, hogy magukat nem kímélve, tekintet nél­kül a nehézségekre, harcoljanak eszmé­nyeink diadaláért. Borisz Kidrics elvtárs, a gazdasági kormány­tanács elnökének megbetegedése annak­idején gondba ejtette hazánk polgárait. Azóta Kidrics elvtárs egészségi állapota jobbra fordult, noha még nem hagyta el a »Dr. Dragisa Misovics« nevét viselő kórházat. Hivatalát még nem vette át, tovább gyógykezelik, de már könyvet, újságot olvashat, sétálhat a kórház parkjában és látogatókat fogadhat. Képünk Kidrics elvtársat, fe­leségét és látogatóit ábrázolja 21 Mamkd OCis jegy­zetek a vállalati tervviták anyagából A tökéletes poenter B­RÖM volt nézni a poen­­tőr munkáját. Mindenki dicsérte pontos nyilván­tartását. Az egyik acélfúró készítését például 30 munka­folyamatra bontotta. Azután aprólékosan megmérte min­den munkafolyamat időtar­tamát, a gép- és szer­számkopást, az anyag el­használását stb. Végül az egészet azzal koronázta meg, hogy kiszámította, mennyi kenőolaj fogy el minden mun­kafolyamatnál külön-külön. Tökéletes teljesítmény volt. Az irodában büszkék lehet­tek a nyilvántartásra. A poén­től maga is meg lehetett elé­gedve. Csak a fúrógépnél dol­gozó munkás mozgott, hogy mindig ott settenkednek kö­rülötte. Aztán jött a társadalmi tervvita, osztályról-osztályra járva megvizsgálták a mun­kahelyeket, megnézték, ho­gyan dolgozott az elmúlt év­ben egy-egy osztály, mennyi hasznot hoztak az egész gyár­nak az osztályok és munka­helyek. Sorra kerültek a futó­­készítő gépek, az irodai osz­tályok és nem utolsó sorban a fentebb említett poenter is. Felesleges végigkísérni az egész vitát, amely szép ered­ménnyel járt Elég az hozzá, hogy a vita során kiszámí­tották, hogy például a fotó­­készítő gépeknél elhasznált o­laj, (amelyről olyan aprólé­kos nyilvántartás készült), kö­rülbelül évi 700.000 dinárba, maga a nyilvántartás pedig (a poenter fizetése stb.) más­fél millió dinárba, vagyis több mint kétszeresébe ke­rült. Ilyen aprólékos nyilvántar­tást vezetni az olajfelhasz­nálásról, bármilyen szépnek is tűnik, nem fizetődik ki a vállalatnak — vonták le a tanulságot. nagy fizetések hallatára, in­kább az volt érezhető, hogy minderről most hallanak elő­ször, és meglepte őket ex ex értesítés, ezért hallgatnak a csak néhányan érdeklődnek a körülmények felől, hogy gyorsan tájékozódni tudja­nak. A munkások jó része nem látta át, hogy a gyér vezetősége megengedte az u­­tazóknak, hogy a dolgozók által termelt munkatöbblet­ből jogtalanul ilyen nagy részt vegyenek el és ezzel megrövidítsék mind a társa­dalmat, mind magukat a gyár dolgozóit. A vita azonban mégis meg­hozta a kívánt eredményt. Hosszabb tárgyalás után a munkaközösség javasolta, hogy csökkentsék az utazók jutalékát, vagy pedig von­ják meg az utazók eddigi, 8.000 dináros rendes havi fizetését és csak jutalékot kapjanak. LAKÓ András Egy sörgyár nem bírja a versenyt T­AVALY ebben az időtáj­ban az új gazdasági rendszer bevezetésével kapcsolatban gyakran han­goztatták, hogy az új gazda­sági rendszerben sorra kerül a gyengén gazdálkodó és é­­letképtelen vállalatok felszá­molásának kérdése. Az új gazdasági rendszerben az ilyen vállalatok nem sokáig bírják a versenyt a jól gaz­dálkodó és a termelésben jobb eredményeket felmuta­tó vállalatokkal szemben. Már­ most, érdekes volna tudni, hogy majdnem egy tel­jes évi gyakorlat után van-e olyan vállalat, amelynek léte­zése kérdésessé vált a múlt év folyamán. Az idei társadalmi terv­vita Vajdaságban azt mutat­ja, hogy nagyon kevés az i­­lyen vállalat. A legtöbb vál­lalat munkaközössége nagy­szerű eredményeket mutatott fel, mind a termelés, mind a gazdálkodás terén. Társadal­munk számára hasznos válla­lattá fejlődött, és csak alig akadt egy-két olyan válla­lat, amely válságba került. Ezek sem valamilyen na­gyobb jelentőségű vállalatok. Az egyik nehézségekkel küzdő vállalat például a mit­­rovicai sörgyár. Ez a kis vál­lalat elavult berendezése miatt, valószínűleg más o­­kok folytán, nem bírja a ver­senyt a többi sörgyárral. Nem bírja megvalósítani azt az, ak­kumulációs százalékarányt, amelyet a többi sörgyár meg­valósít, tehát kérdésessé vált, hogy érdemes-e tovább ter­melnie, ha a társadalomnak úgyszólván semilyen hasz­na nincs belőle. A mitrovicai sörgyárhoz hasonló helyzetbe került még az egyik vajdasági cipőgyár, amely, az illetékes népbizott­­ság gazdasági tanácsának szer­vei szerint, nem bírja el a 300-as akkumulációs százalék arányt, amelyet a társadalmi terv a hasonló cipőgyárak számára előirányozott. Az említetteken kívül csak egy-két kisebb, jelentéktelen üzem küzd még hasonló ne­hézségekkel. Az a természe­tes folyamat tehát, amelyet az új gazdasági rendszer be­vezetésénél előreláttak, meg­indult és nagy mértékben fej­lesztette a gyáripari terme­lést, a vállalatokat és egész közgazdaságunkat. Hat utazó fizetése •. • Nemrégen az egyik novi­­szedi vállalatban a vállalat utazóinak múlt évi kerese­tét tárgyalták a társadalmi tervjavaslat és az illetmény­szabályzat megvitatása kere­tében. Heves vitára volt ki­látás, mivel az emberek tud­ták, miről van szó. De még­sem történt így. A vállalatnak tavaly hat utazója volt. Ezek az utazók (azokban a hónapokban, ami­kor dolgoztak?) 36.000 dinárt kerestek átlagosan. Volt o­­lyan hónap, amikor egyik utazó például 56 ezer dinárt is megkeresett, de előfordult az is, hogy csak 3 ezer di­nárt keresett egy hónapban. Ezekről a tényekről az igaz­gató bizottság tagjai tájékoz­tatták a jelenlevőket, ugyan­akkor rámutattak arra is, h°gy az utazók hasznos mun­kát végeztek. Ők adták el például a vállalat termelésé­­nek negyed részét. A munkások, akik a közvet­len termelésben vesznek részt nem háborodtak fel az ilyen Tito elvtárs a legutóbbi Nép­szkupstm­a ülésének befejezé­se után elhagyja a Szkupstm­na épületét. Január 10-én is­mét összeülnek a népképvi­selők, hogy meghozzák a nagyjelentőségű alk­otmány­­erejű törvényt.

Next