Magyar Szó, 1954. április (11. évfolyam, 88-116. szám)

1954-04-02 / 88. szám

2. oldal ­ Megmozdulnak a gépek a zrenjanini kombinátusban A NÁT széles, terjedel­mes rónaságát, beter­­mnésű mezőinek egy­hangúságát csak itt-ott tar­kítja egy falu, aztán újra végeláthatatlan termőföldek következnek. Ez a gazdag Bánát már ezer és ezer vagon kukoricát termel. Jugoszlávia neki kö­szönheti, hogy a második he­lyet foglalja el kukoricater­melés terén Európában. De április ötödikén — ha Zrenjanin külvárosában a korszerű kukoricafeldolgozó kombinátusban megindulnak a gépek — ha egyelőre csak próbakép is — Jugoszlávia a kukorica ipari feldolgozásá­ban is azok közé a ritka or­szágok közé kerül, amelyek a kukoricamagból keményí­tőt­­ termelnek, olajat sajtol­­­nak és százféle más terméket is termel, ezt Vajdaság fal­vainak villamosítására és a gyárak villanyárammal való ellátására használják fel. A gépház mellett emelkedik a 82 méteres kémény is, Vaj­daság beláthatatlan síkságá­nak egyik legmagasabb épít­ménye. Az egész kombinátus 12.000 négyzetméter földterületen fekszik. Az épületek között húzódó iparvágány 13 kilo­méter hosszú. És még egy adat: Az évi 72.000 tonna ku­korica feldolgozásán mind­össze 800 állandó munkás fog dolgozni. Gazdasági szempontból néz­ve a kukorica ipari feldolgo­zása igen jövedelmező. Szár­mízások szerint ennek a gyár­nak körülbelül négymilliárd dináros termelési költséggel, évente kilencmilliárd dináros jövedelme lesz. A társadalmi hozzájárulás 5 milliárd, vagyis naponta 13 millió 400 ezer dinár. És ami különösen fontos: ha kukorica helyett a kombinátus termékeit szállít­juk külföldre, akkor az or­szág fizetési mérlege egymil­­liárd deviza dinárral javul. Ezért kellett sietnünk a kom­binátus építésével — mondot­ta Wolf mérnök, az építkezés tervezője. Sokoldalú haszonnal jár ez a gyár nemcsak Vajdaságra, hanem egész hazánkra néz­ve is. A próbamunka fokoza­tosan megindul és a tervek szerint november 20-án a zre­nyanini »Szervó Mihály« kombinátus teljes üzemben megkezdi a vajdasági kuko­rica feldolgozását. Kizur I. A kombinátus hatalmas épülete. állítanak elő. Ilyen korszerű üzem kettő­ van, az Ameri­kai Egyesült Államokban a Niagara és a Mississippi fo­lyón, egy Olaszországban, a negyedik pedig nálunk Jugo­szláviában, Zrenjaninban. dpA kombinátus csarnokai­ban évente 72.000 ton­na kukoricát dolgoz­nak majd fel é s főleg új termékeket állítanak elő. A termékek közül az első he­lyet a keményítő foglalja el. Ez fontos szerepet tölt be az élelmezésben is, mert a ku­koricából termelt keményítő búzaliszt-pótlónak is felhasz­nálható. A keményítőből ké­szül a szőlőcukor, szirup, deksztrin és sok, más ipari termék, mely mint kiviteli cikk is nagy fontosságú. A kukoricacsk­ából olajat saj­tolnak, héja pedig répasze­­lettel vagy szecskával első­rendű takarmány. Ennyit a termelésről, die M­ondjunk néhány szót az épületekről, ame­lyeken még tegnap a kalapácsok tompa ütései hangzottak, és amelyekről a friss festék szaga terjed. Ti­zenöt nagy épület alkotja a kombinátust. A Bega folyó partján be­tonalapzatra szerelt légnyo­másos szivattyúk szívják az uszályokból a kukoricát és tovább küldik a gépház tete­jén lévő gyűjtőkbe. Itt kez­dődik a munkafolyamat. Itt vannak az új raktárak, gabonatárolók is. Minden épü­letet földalatti csatornák, vezetékek és hidak fűznek egymáshoz. Szembetűnő az új, korszerű gépház — a hő­­telep, amely április ötödikén életet ad a most még nyugvó gépeknek. Mivel az áram­­fejlesztő mintegy 5.000 kilo­watt villanyáram felesleget *1­4 ■ecset a sötétben, válság a parlamentben, izgalmas be­szélgetések kocsmákban ide­ges, hisztérikus ifjakkal, for­rongás Magyarországon, a Balkán, Horvátország, Szer­bia, a három város, az egész zűrzavar Agramtól Budá­ig- és itt ebben a kavarodásban, a Darui-Dzsihadban avagy Nándor-Fehérvárott, koalí­ció a független radikálisok­kal vagy új választások, ve­szélyben a nyolcvannégyek kormánya a parlamenti táb­lázat szerint, mely azt mond­ja hogy: nyolcvannégy keve­sebb eggyel — 81-1­ 58, 4-83,62, Tisza, Károlyi, Jászi Oszkár, Lovászy, Justh Gyu­la, Andrássy, Apponyi, Voj­­novics Ivo »Allons enfants«­­ja, e geniális költő fényképe» a Terazija könyvkereskedé­seinek kirakatában, — mind­ez, ah, mindez édes bódulat­ként szenderiti ifjú szivünket a fájdalmas eszméletlensé­gig, melytől mint a holdkóros alvajáró andalogva kóborol a háztetőkön. Saját ügyemben semmit se intéztem. Egyszerűen lehe­tetlen volt. Elmentem a szer­kesztőségekbe, Pribicsevics Milánnal ott voltam a »Na­­rodna Odbranánál« és a had­ügyminisztériumban, személy­azonossági és nagykorúsági igazolvány nélkül és ezer más bürokratikus formaság miatt semmit a világon nem lehetett elérni. Így álltam be megint a ludovikai eresz alá, mint egy elázott veréb, hogy írjam a tétény­­szőlők aljá­ban a verseket sasokról, Du­náról, hajnalhasadásról, lo­vakról nagyszerű lovassági ütközetekről, hogy Vojiszlá­­vot olvassam. A Knez Mihajlova utca egy antikváriumában felfe­deztem Vojiszlávot." Elraga­dott, mint egy dióhéjat. Él­mény volt, mely valóban megérte, hogy az ember­ át­élje: a kevélyen égnek me­redő hamuszürke örök bérc aljában sebesen folyó szerb folyónak, a Vardárnak ere­jével ragadott magával a költői szónak ez a zuhataga s ebben a jó kis árvízben kaptam az első — hogy is mondjam — összehasonlító­­irodalmi sokkot: ez az ösz­tönös erő elsöpörte szemem elől az én nagy, egyetlen, zseniális Silvije Strahimiro­­mat! Ráébredtem, s ez vala­hol legbelül mélyen és kese­rűen sértett, hogy »A fájda­lom angyala«, a »Golgotai motívumok«, az »Édenkerti víziók«, »Krisztus a gyermek­hez a templomban«, hogy Silvijének annyi más, ne­künk olyannyira kedves ver­se, az ő szótára, verssorai, rí­mei nem volnának, ha nem ihlette volna meg ez a szer­biai költő, akinek a hatása alá került az epigonoknak egész plejádja és Sántics, Ducsics és Rákics is, ép leg­jobb műveikben. Vojiszláv Szerbiáját, e Drá­ga, melancholikus, szerencsét­len parasztországot ködös, sáros országútj­ával, melyen sovány gebék húzzák a ron­gyos kis szekereket, míg az LUDOVIKA (5) eső egyhangúan szitálva áz­tatja szegény bocskoros né­pünknek és hollóinknak ezt a sányi szomorú világát, azt a Szerbiát elrejtettem köny­veim lapjai közé, őriztem gondosan, mint ahogy vén­lány őriz drága, elmosódott fényképeket bársonykötésű emlékkönyvében. Kalandos tévelygések kö­zepette magát kereső élet­­útunk kezdetén a Ludovika ösvénye felett kitárta szár­nyait egy veszélyes nagy ma­dár és megismeréseink lázá­ban és költői ábréndképeink­ben m­int bárányt ragadott el bi­nünket: Nietzsche! Ki győzött meg bennünket végül is életreszólóan, értel­mesen és egyben költőien ar­ról, hogy olyan világban élünk, mely polgári üres áb­rándoknak bolondokháza, megláttatván velünk döntőn, visszavonhatatlanul, hogy az »emberi lejek« úgynevezett történelme még mindig csak a gondolatnak és agynak na­gyon is, szánalmasan ostoba őstörténete? Kitől kaptunk első, hal­vány bevezető oktatást (való­jában döntőt), egyértelműt, hogy attól a naptól fogva egyszerűen — techni­kailag — lehetetlen volt kételkedni abban, hogy az erkölcsnek is megvan a családfája, mely nem ereszt, visszahúz bennünket négy­lábús előéletünknek, mond­hatnám, kutyanapjaihoz? Ki emelt fel bennünket a megvetés magasabb­­fokára az ostoba és féligmeddig írástudatlan hordával szem­ben, mely magát hivalkodva úgy nevezi hogy: milites re­­ligiosi et gloriosi? Ki vágta el beretvaéles könyörtelenséggel örökre • köldökzsinórt mely odakö­tött minket az ember ember-­ voltához és büszkeségéhez méltatlan káoszhoz? Lám, ott állunk a díszes ludovikai kápolnában ünnepi istentiszteleten díszegyenru­­hában mind, csákóval, atillá­ban és fehér kesztyűben minit viaszbábok nyolcas so­rokban »Habt­acht« — vi­­gyázzban, — ott áll von Craanenbrock és von Tóth (mind a két ur vezérkari tiszt) — »stillgestanden« — vigyázzban — és imádkozni az Ur Istenhez. Von Craanen­brock főhadnagy, a vezérkar­hoz beosztott sorhadszolgá­­latos csapattiszt, fekete-sár­ga deré­kövel, mely a vál­lán van átvetve. Istenfélő vő­legény, aki az­ istentisztelet összes szabályai szerint imád­kozik és van Tóth, ugyanúgy vállán átvetett fekete-sárga derékövel, ő is imádkozik, mindketten imádkoznak, még pedig igen őszintén és mele­gen, lovagi módon, egy kissé szigorú szertartásossággal, mintegy morális rapportot a legfelső morális tekintély előtt: feszesen, formaliszti­­kusan, összeütött bokákkal, mintha az Úr Isten számukra valamiféle altábornagy vol­na, kissé szenilis öregebb úr, akit majd megnyerünk a ke­mény­ katonás tartásunkkal mi, ifjú karrieristák, vőlegé­nyek, akik előtt nyitva a vi­lág... Tóth menyasszonya idő­sebb hölgy, aki nehéz fehér velencei csipkéket és fekete florentin kalapot visel és baloldali arcidegbénulása van. Azt beszélik, hogy sör­rel, Dreher-féle dupla ma­látasörrel kereskedik, hogy egy notórikus kártyásnak özvegye és hogy ötvenéves. Született von Dreher-lány, és ötmilliója van. Von Craa­nenbrock készül nagy törté­nelmi karrierjére: ő lett ké­sőbb az, aki 1919-ben Szol­­noknál kiszolgáltatta a romá­noknak Stromfeld Aurélt (a bécsi hadiiskolából való isko­latársát), Kun Béla gene­­ralissimusát s kiérdemelte ezzel Horthy alatt a generá­lisi rangot. Majd valahol Őreinél fejlövést kapott, mint ahogy von Hahnencampot is, legistenfélőbb osztálytársun­kat — címerén sötétkék me­zőben piros kakas — a leg­főbb morális tekin­téll­yel va­ló legjobb összeköttetései el­lenére utólérte 19­14-ben vala­hol a Drinánál egy golyó. (Folytatjuk) Miroszláv Krlezsa készülő könyvéből Kirándulás Magyarországra 1947-ben MAGYAR SZÓ Péntek, 1954 IV. 9 ­ A „MAGYAR SZÓ“ nyereményszelvénye (3)­­ Beküldte: az 1954 május 16-i JUGOSZLÁV-ANGOL labdarúgó mérkőzésre­......................................•#••••*•** I« M M,­ínév) (foglalkozás és pontos cím) A munkásonigazgatás az alapesz­közök igazgatása Az alapeszközök helyes felhasználásáról - Csak a szükséges gazda­­sági eszközöket kell beszerezni M­ondhatni, hogy a munkásönn­ígangaibáis be­vezetése új vágányra terelte közgazdaságunkat, új gazdasági viszonyt teremtett. Meg kellett szabadulnunk az a­dmtnrszttraitív köziglazgatási­ rendszer nyűgétől hogy sza­badabban, rugalmasabban és észszerűbben használjuk fel alapeszközeinket. A régi be­ruházási rendszer és az állann­dó forgalmi eszközök jutta­tásának rendszere lehetővé tette, hogy sok munkaközös­ség szükségtelenül pótalkat­részt, gépet és nyersanyagot halmozzon. Az alapeszközök felbecs­lése után hozott új gazdaságii rendszabályok rendezték e problémát. Ezzel kapcsolat­ban szükségesnek mutatko­zik hogy rámutassunk új gazdasági utasításaink lénye­gére. Ezenkívül meg kell ma­gyaráznunk, hogyan kell a gazdasági szervezeteknek, il­­­letve mim­ikai közottsértőknek helyesen visz­nyulniuk az igazgatásukra bízott, alap­eszközök azaz az áltel­ános népvagyon­­­ránt. Az alapeszközök irányítá­sát szabályozó rendelet alap­ján minden gazdasági szer­vezet amortizálja alapeszkö­zeit és kamatot fizet értékük­ után. A kamat magassága meghatározott, az amortizá­ciót pedig két részre osztjuk: a beruházási fenntartásra és az alapeszközöket pótló alap­ra. A társadalom e rendsza­bállyal minden munkaközös­séget arra kötelez, hogy szorgos gazda módjára törőd­jön a használatra átadott alapeszközökkel és pótolja, felújítsa őket. díj­ZZEL, kapcsolatban­ fel­vetődik még egy kér­dés Ez volta­képpen régi adminisztratív közigaz­gatási rendszerünk követ­kezménye — a szükségtelen alapeszközök értékesítése. A gazdaságii szervezeteknek ugyanisy kamatot kell fizetni­ük a­ fel nem használt eszkö­zök után is A rendelet sza­bályozza e kérdést és lehető­vé teszi, hogy a gazdasági vállalatok jó karban lévő fe­lesleges alapeszközeiket ár­verésen, vagy más után-mó­don eladják. Ennek csak köz­gazdaságunk látja hasznát, mert így értékesítik, forga­lomba hozzák a felhaszná­latlan alapeszközöket. Fontos megj­egyezni, hogy alapeszközök vételéről, eredé­séról, készítéséről és építésé­ről a gazdasági szervezet munkástanácsa dönt. Ez biz­tosítéka annak hogy való­ban csak a felesleges alap­eszközt adják el, és csak a szükséges alapeszközt vásá­rolják. Továbbá így nem ká­rosul meg társadalmi közös­ségünk sem, mert a munkás­­tanács határozata alapján felbecsülik az alapeszköz reá­lis használt értékét, megha­tározzák az alapeszköz nem amortizálódott részét, és ezen az áron­­bocsátják áruba. Ha a gazdasági vállalat alapesz­közének értékesítésekor nem kapja meg nem amortizált ér­tékét, kötelessége, hogy a tartalékalapból, vagy egyéb eszközeiből befizesse a kü­lönbséget az amortizációs alapba. * c£P A EGY alapeszközt használati idejének le­telte előtt vonnak ki a termelésből, illetve gazdál­kodásból, a gazdasági szer­vezet kötelessége, hogy a használatlannak nyilvánított alapeszköz nem amortizáló­dott részét ugyanabban a gazdaságii évben befizesse az amortizációs alapba, mégpe­dig a szabad rendelkezésre álló alap terhére. Az amorti­­zációs alapot semmiképpen sem szabad meg­rövidíteni, mert az amortizációs alapnak megvan a maga fontos ren­deltetése. E rendelet meghozatalának szükségességét és hasznossá­gát bizonyítja az alábbi né­hány példa. A szabortácaci »Zárka« gyárban nagymeny­­nyiségű felhasználatlan alkat­rész hever. Ezek egy egnést­romüzem alkatrészei. Ezt ott üzemet a háború előtt kel­lett volna fedépítenünk, és a szükséges berendezést Német­országból szereztük be. A né­metek hazánk megszállása után lefoglalták a berende­zést és Németországba hur­colták. A háború után ugyan ezeket az alkatrészeket jóvá­tételként visszaadták hazánk­nak Az alkatrészeket a »Zar­ka« raktáraiban helyezték el A »Zorika« vállalat és a szm­­botácai népbizottság csak most akarja értékesíteni az évekig raktárban hevert al­katrészeket mert az uj rend­szabály előírja, hogy kama­tot kell füzeteid a felhasznán­latlan felesleg­es berendezés után is. Hasonló a hedyrct a pöfcer­ váiradt »Pobeda« gyárban is, itt is hever bizonyos mennyi­ségű jóvátételből eredő anyag. Továbbá megjegyezhető, hogy sok mezőgazdasági birtok nem akarja kijavíttatni rongált traktorát, vagy más mező­­fr gazdasá­gi gépét, hanem utast akar venni. Mindezek a szer­vezetek szemük elől tévesz­tik, hogy az alapeszközök után kamatot kell fizetni, ezért feleslegesen ne vásá­roljanak, csak azt szerezzél­­be, amire szükség van,­ént gazdaságosan és észszerűen felhasználható. M. Kizsdobranatyi E­H

Next