Magyar Szó, 1955. november (12. évfolyam, 299-327. szám)

1955-11-01 / 299. szám

November 9-én ül össze a Szö­vetségi Képvi­­se­lház November 9-ére összehívták a Szövetségi Képviselőház szövetségi tanácsát és a Terme­lők Tanácsát. A Tant­ig értesü­lései szerint a különböző tör­vényjavaslatok megvitatásá­nak szentelt külön ülések mellett a két ház együttes ülést is tart. Ezen Szvetozar Vujcmanovics, a Szövetségi Végrehajtó Tanács alelnöke beszámol gazdaságpolitikánk alapelveiről. Várható, hogy az együttes ülésen Kócsa Po­povics, külügyi államtitkár is expozét mond hazánk kül­politikájáról. Mint má­r régebben jelen­tettük, a Szövetségi Képvise­­lőház novemberi ülésszakára már előkészítették a rádió­­állomásokról, a közjogvéde­lemről és a kitüntetésekről szóló törvényjavaslatot. Még nem biztos, hogy napirendre tűzik-e a vasútakról szóló törvényjavaslatot is. Az ille­tékes parlamenti bizottságok megtárgyalták már ezt a tör­vényjavaslatot is, de a Szö­vetségi Végrehajtó Tanács annak idején felkérte őket, hogy még ne szavazzák meg, hogy figyelembe vehessék a kamarák bizonyos észrevéte­leit. Várható, hogy napiren­den szerepel majd több nem­zetközi egyezmény becikke­lyezése is. A KOMMUNISTÁK SZÖVETSÉGE TARTOMÁ­NYI VEZETŐSÉGÉNEK ÜLÉSE Holnap összeül a Kommu­nisták Szövetségének tarto­mányi vezetősége. Néhány politikai kérdésről Sztevan Doronyszki, a Kommu­nisták Szövetsége tartományi vezetőségének titkára, a szer­vezet egyes kérdéseiről pedig Pasko Rom­ac, a titkárság tagja tart beszámolót. Kocsa Popovs noilaskolata az „Menaik“ című örög lap­­ovositájánal, Athénből jelenti a Tanjug. Az „Atenaiki“ c. lap tegnapi száma közli newyorski mun­katársának interjúját Kocsa Popovics jugoszláv külügyi államtitkárra­. Az interjú így hangzik: „Kocsa Popovics táborno­kot, a mai Jugoszlávia kül­ügyminiszterét és egyik ve­zető politikai személyiségét nem kell külön bemutatni a görög közvéleménynek, mert jól ismeri és nagyra értékeli nemcsak mint egy baráti or­szág vezető politikusát, ha­nem mint Görögország igazi barátját is. Popovics úr az utóbbi öt év alatt több izben bizonyítékát adta fenntartás­­nélküli meggyőződésének, hogy Jugoszlávia és Görögor­szág szoros együttműködése nemcsak halaszthatatlan szük­ségszerűség, hanem a termé­szetes fejlődés eredménye, és nem kizárólag politikai, de történelmi, gazdasági és földrajzi tényezőkön is nyug­szik. Néhány nappal ezelőtt a Biztonsági Tanács Törökor­szág távozásával megürült helye körüli „választási harc“ idején, alkalmam volt né­hány ízben beszélgetni a ju­goszláv külügyminiszterrel. Megtisztelt azzal, hogy az »Atenaika« lap olvasóinak el­mondta véleményét különfé­le közös érdekű görög-jugo­­szláv problémáról. Külön nyilatkozatában, ar­ra a kérdésre, hogy tapasz­talta-e az úgynevezett „gen­fi szellem“ megnyilvánulását a közgyűlés idei ülésszaká­nak eddigi munkájában, Po­povics tábornok kijelentette: „Kétségtelen, hogy az, a­­mit „genfi szellemnek“ neve­zünk, kifejezésre jutott az idei ülésszakon is. Ez érthe­tő, mert a nemzetközi fe­szültség enyhülésére ható ob­jektív tényezőről, folyamat­ról, irányzatról van szó, ami megnyilvánult már a genfi értekezlet előtt, magán, az ér­tekezleten, és megnyilvánul utána is“. A KOEGZISZTENCIA ÉS A SEMLEGESSÉG A koegzisztencia és-semle­gesség kérdéséről szólva, Po­povics tábornok megjegyez­te: „Véleményem szerint a „genfi szellem“ a békés ko­egzisztencia elve fokozatos megvalósulásának egyik je­lentős pozitív megnyilvánulá­sa. Természetesen a valóság­ra gondolta, amit ezek a for­galmak képviselnek és nem a propaganda jelszavakra. Nem célozva egyetlen meg­határozott ország politikájá­ra sem, azt hiszem, nem be­szélhetünk a két fogalom a­­zonosságáról Először is a ko­egzisztencia hívei lehetnek azok az országok is, amelyek nem vallanak „semlegesség!“ politikát Másodszor a koeg­zisztencia nem jelenthet kö­zömbösséget vagy tétlenséget az esetleges agresszióval szem­ben. Egyik alapvető cél...ér­­zése éppen olyan nemzetközi (Folytatása az 5. oldalon­ Kócsa Popovics Dalles tájékoztatja Tito elnököt a négyhatalmi megbeszélésekről Az amerikai külögyminisztert legfőbb munkatársai kísérik Jugoszláviába (Genfi különtudósítónk telefonjelentése) Génf, október 31. — Dalles külügyminiszter nagy jelentőséget tulajdonít jugoszláviai látogatásának és Tito elnökkel való találkozá­sának — közölték tegnap a hivatalos amerikai képvise­lők Genfben. E látogatásnak külön jelentőséget kölcsönöz — tették hozzá — hogy a genfi értekezlet ideje alatt kerül sor rá Dulles tájékoz­tatja majd Tito elnököt a nagyhatalmi megbeszélések­ről is. Köztársasági elnökünk és Dulles külügyminiszter meg­beszéléseire nem dolgoztak ki külön napirendet. A két államférfi első találkozóját a jugoszláv-amerikai kapcso­latok általános és széleskörű megvitatásának szentelik. Ezt a vitát megkönnyíti Ro­bert Murphy külügyi állam­titkár-helyettes eredményes beográdi megbeszélése. An­nak bizonyítékául, hogy Dul­les milyen jelentőséget tulaj­donít jugoszláviai útjának, az amerikai képviselők fel­hozzák, hogy a külügymi­nisztert legfőbb munkatársai kisérik. Az amerikai külügym­inisz­ter szombaton délután érke­zik Bécsbe és résztvesz az újjáépített operaház első elő­adásán. Ezt az előadást az osztrákok szimbolikusan egy­bekapcsolják országuk füg­getlenségének helyreállításá­­val. Dulles vasárnap délben érkezik Pulába. Brioniban Molotov, Dulles, Pinny és MacMillan mai, negyedik ü­­lésére bejelentették a szov­jet delegáció új javaslatait az európai biztonságról és a német egyesülésről. Molotov a tegnapi szabadnap előtt tar­tott ülésen bejelentette, hogy a szovjet delegáció »kiegé­szítő javaslatot« készít az európai biztonságról és egy javaslatot a német kérdés­ről. Eddig még nem sikerült megtudni valamit a bejelen­tett javaslatokról. A szovjet delegáció köreiben csak any­­nyit mondanak, hogy »jelen­tős javaslatokról« van szó. A szovjet küldöttség eddig még nem vetette fel a kor­mányfők találkozóján elhang­zott javaslatukat, mely sze­rint az atlanti és a varsói egyezmény megnemtámadási szerződést kötne. Mint isme­retes Bulganyin július 21-én terjesztette be ezt a javasla­tot Genfben. Nincs kizárva, hogy Molotov hasonló javas­lattal áll elő. A szombaton mindkét részről elhangzott bírálatok után a delegációk »várakozó« álláspontra he­lyezkedtek. A nyugati hatal­mak képviselői rámutatnak, hogy a német kérdést az eu­rópai biztonsággal egybekap­csoló utasításokhoz híven már a tárgyalóasztalra tet­ték »mindazt, amijük van«. Ugyanakkor azt állítják, hogy a szovjet delgáció nem járt el hasonló módon és még mindig nem nyilatkozott ál­láspontjáról Németország e­­gyesítése kérdésében. Követ­keztetésük: nincs értelme tár­gyalni a Szovjetunió bizton­sági javaslatáról mindaddig, amíg nem derül ki, hogy az oroszok mit készítenek a to­vábbi vitára. Ez elég merev álláspont,­­mert a nyugati delegáció kö­reiben olyan vélemény is el­hangzott, hogy a Szovjetunió nem fogad el semmilyen megoldást az egyesült Né­metországnak az Atlanti E­­gyezménybe való belépése alapján. Ha ezt a tényt szem előtt tartjuk­, akkor nem va­lószínű, hogy a nyugati ja­vaslatok megmaradhatnak »utolsó szónak«. Idő­w’---, tek az előzetes megbeszélő­köztársasági elnökünkkel ebé­del és délután megtartják a megbeszéléseket. A delegátusok és a négy­hatalmi értekezletet kisérő újságírók táborában nagy ér­deklődést keltett a küszöbön álló jugoszláv-amerikai meg­beszélések terve. A hírmagya­rázók többsége kiemeli Ju­goszlávia szerepét az európai politikai színpadon és azt a jelentőséget, amelyet az USA kormánya tulajdonít hazánk­kal való kapcsolatának. Meg­emlékeznek a magasrangú államférfiak személyes talál­kozójának előnyeiről is, sok a legtöbb reménnyel ke­csegtető kérdésről: Kelet és Nyugat kapcsolatáról. A kül­ügyminisztereknek utasítást kell készíteniök a szakértők számára, hogy ezek alapján tanulmányozzák Kelet és Nyugat gazdasági, politikai, kulturális és egyéb kapcso­latai fejlesztésének lehetősé­gét. A négy külügyminiszter már New Yorkban megegye­zett abban, hogy erről a kér­­désről az európai biztonság és a német egyesülés vitájá­nak befejezése előtt tárgyal­nak. Az a figyelem, amelyet ez a kérdés kelt, arról a meg­győződésről tanúskodik, hogy a jelenlegi körülmények kö­zött, amikor még nem lehet végleges megoldást találni a legfontosabb vitás kérdések­re, ezen a téren lehet leg­eredményesebben tovább á­­polni a genfi szellemet G. ALTMAN ÚJ JAVASLATOKAT VÁRNAK A KÜLÜGYMINISZ­TEREK ÉRTEKEZLETÉN Dolles A család hely­zete és szerepe társadal­­munkban kiküldött munkatársunk j­elentése telefon­ . A Marko Oreskovics néphős nevét viselő korszerű, zagrebi gyermekotthonban hétfőn először gyűltek össze hazánk minden részéből az egészségügyi, közoktatási és pedagógus szakemberek, hogy tanácskozzanak a családi életről és a család helyzetének problémáiról. Nem azért jöttek össze, hogy holmi határozatokat, bizonyos szabály­zatot hozzanak, hanem nyílt eszmecserében fejtsék ki vé­leményüket és nézeteiket a szocialista családról hazánk­ban, ahol a család alapja a nemek teljes gazdasági és társadalmi egyenlősége. A tanácskozást a Szövetségi Gyermekvédő Tanács hívta össze és a kiküldötteket Milka Minies, a tanács el­nöke üdvözölte. A november 3-ig tartó tanácskozás első napján dr. Jo­­zse Potres, a Szövetségi Népszkupstina egészségügyi és népjóléti tanácsának tagja részletes és alapos tanulmány­ban számolt be a család helyzetéről, a patriarkális és a szocialista család viszonyáról, és a család helyzetéről és szerepéről épülő szocializmusunkban. — A szocializmus megvalósításához — mondotta dr. Petres — szükséges az egész társadalom, a kommunák és minden család szoros együttműködése is. Beszámolója után több érdekes felszólalás hangzott el. A holnapi ülésen dr. Anka Matics az ifjúság nemi neveléséről tart előadást, majd újabb beszámolók felöle­lik a házastársi és vadházastársi viszonyt, a szülők mű­veltségének hatását a gyermeknevelésre, a kiskorúak há­zasságkötését és több más, a családi élettel összefüggő kérdést. L. SULMAN Teréz ­ Vessék el a régi szokást A népbizottsági elnök ne legyen „bíró* Régi szokás, különösen fa­lun, hogy családi, vagy más vitás dologban a bíróhoz for­dulnak az emberek. Tőle vár­nak védelmet, segítséget. Ha mondjuk a férj bántalmazza az asszonyt, a szomszéd el­szántja a mesgyét, a csősz kézre kerít egy tolvajt, vagy a gazda nem fizeti a munkás bérét, az ügy leginkább a »községi bíró« elé kerül. Ő mondja ki mi az igazság, és ha kell kirója a büntetést is. Mint mondtuk, régi szokás ez, s egykor egészen helyén­valónak látszott, hiszen a falu bírója többek között az igazságszolgáltatás embere volt. Nyilván azért is kapta a »biró« elnevezést. A falu komolyabb gazdasági és e­­gyéb ügyeit a jegyző — a központi hatalom képviselő­je — végezte, a bíró pedig az apróbb dolgokkal és a falu lakossága vitás ügyeinek in­tézésével volt megbízva. A községi népbizottság el­nökét falun, itt-ott még ma is bírónak hívják. De nem­csak, hogy így hívják, hanem sok helyen gyakran, mint ré­gen elhalmozzák mindenféle családi és magánügyekkel. Tehát az elnök bírói mivolta többé-kevésbé egészen a mai napig megmaradt. Példa er­re számos község, ahol, sok drága időt elrabol­nak az elnöktől azok az ügyfelek, akik valójában nem az elnökhöz, hanem a kihágása bíróhoz vagy valamely más népbizott­sági szervhez kellett vol­na, hogy forduljanak. Nyilván ennek is megvan a maga oka és magyarázata. A járásbíróságok, amelyek arra vannak hivatva, hogy igazságot tegyenek a peres és egyéb vitás kérdésekben, a járási székhelyeken van­nak. Eddig ugyanott volt a kihágási bíró is, így az ügy­feleknek sokkal kényelme­sebb, ha a korsóti elnökhöz fordulnak, aki ellátja őket tanáccsal, sőt némely kérdés­ben nyomban meghozza a döntést. Pedig a községi népbizott­ság elnökének az utóbbi é­­vekben már egészen más a feladata és munkaköre. Neki kell megszerveznie és irányí­tania a község életét és szer­veinek munkáját. Az új já­rások megalakítása és a köz­ségek átszervezése óta pedig még több és felelősségtelje­sebb munka hárul rá. A köz­ségek és járások statútuma többek között kimondja, hogy a községet, mint jogi személyt az elnök képviseli. Az elnök hívja össze a nép­­bizottság ülését, s itt nem­csak elnököl, de törődik az­zal is, hogy a tárgysorozat pontjait előkészítsék és a bi­zottság döntéseit végrehajt­sák. Egyszóval az elnöknek kell mozgat­nia és összhangba hoznia (Folytatása 3 oMalive IDŐJÁRÁS Felhős, esős idő, 110 mézsa Marica egy hektáron Ahány üzlet, annyi ár A Szubot­cai Népszín­ház jubileumáról

Next