Magyar Szó, 1956. május (13. évfolyam, 119-147. szám)

1956-05-01 / 119. szám

i. Minek a ló — Tavaly két és fél hold földem teljes megmunkálá­sáért és a termény betaka­rításáért összesen 33.000 di­nárt fizettem jórészt a szövet­kezetnek. Kiszámítottam, hogy két ló eltartása leg­alább 65.000 dinárba került volna. Nem is beszélek a ko­csi, a szerszám, stb. karban­tartásáról. — Egyáltalán nem tart lo­vat? — tettem fel a kérdést májusi interjúmban Anlik Nándor zentai földműves­nek, aki már hosszabb idő óta géppel munkáltatja föld­jét és szerény kis gazdasá­gi udvarát, otthonát is igye­kezett korszerűen berendez­ni.— Mindössze egy lovat tartok az apróbb munkák­ra, és azért, hogy ne járjunk ki gyalog a földre. Elmondotta azt is, hogy serződést kötött a szövetke­zettel a többtermelésre, és kötelezte magát, hogy a szö­vetkezet szakembereinek u­­tasítása szerint dolgozik. — Miért ne kötnék szer­ződést, amikor biztos vagyok a dologban. Aztán meg ked­vezményt is kapok. A szer­ződés alapján 5 százalékkal olcsóbban dolgoznak a szö­vetkezeti gépek. A terven felüll betakarított termény fele az enyém. Au­lik­ arról is közismert, hogy szereti a jószágot, nyakod­tat. Tavaly egyik tehenének leszármazottja, a­­mely 4500 liter tejet ad é­­vente, 130.000 dinárért érté­kesítette. És még valamiről neveze­tes, ami szintén megérdem­li, hogy lejegyezzük: nem titkolja munkamódszerét. Az­i­gilis tagja a földművesszövet­kezet földművelő szakosztá­lyának és nem egyszer hal­lottak vitázni a Szocialista Szövetség összejövetelein a mezőgazdaság korszerűsíté­séről. * THTURZÓ Miklós Abek Nándor MAGYAR SZÓ Mit hoz az új május * Mit hoz az és közösségi érdekek Ötéves munkásságuk alatt az önigazgatás szervei nagy eredményeket értek el. Sok­ban hozzájárultak gazdasá­­fejlesztéséh­ez és szó­­viszonyok kialakítá- A munkás- és a tár­sadalmi igazgatás hazánk­ban a szocialista viszony é­­pítéséneke iskolája lett. Szuboticán öt év leforgá­sa alatt a vállalatok irányí­tásában közel 9 és félezer dolgozó vett részt, a munka­­viszonyban lévőknek közel háromnegyede. — Mik a legkiemelkedőbb ■kerek, amelyeket Szuboti­­cán a gazdasági szervezetek eddigi munkájukban elértek? — Ezzel a kéréssel fordul­tunk GYANICS VLADO elvtárshoz, a járási szakszer­vezeti tanács elnökéhez. — Az alapvető siker ma­ga az önigazgatás. Különösen az, hogy a munkásoknak nagy része részt vett az ön­igazgatás szerveinek munká­jában. Ezáltal gazdasági szer­vezeteink problémái és álta­lában gazdaságpolitikánk, mindinkább dolgozóink min­dennapi gondjává vált. Mind­ez a termelés növelését, az áruválaszték bővítését, vala­mint a minőség feljavítását eredményezte. Ezen keresz­tül pedig valamennyi hasági szervezet teljes mér­tékben bekapcsolódott általá­nos gazdasági problémáink megoldásába. — Vállalataink eddigi si­kerei nagyobb részt általá­nos gazdasági fejlődésünk következménye. Ki kell azon­ban­­emelni a munkásönigaz­gatás szerepét, mert ez sok­ban hozzájárult gazdaságunk valamennyi ágazatának ug­rásszerű fejlődéséhez.­­ Külön kell hangsúlyoz­ni az önigazgatás hozzájáru­lását a dolgozók szocialista neveléséhez. Nem csupán azért mert öt év alatt több­ezer munkás részt vett kü­lönböző előadásokon, szemi­náriumokon stb. hanem azért is, mert a konkrét problémák megoldása során mindinkább kialakul társadalmunk tag­jainak szocialista relege,­­ a szocialista polgár. Szocia­lista társadalmunk tagjai mindjobban összekötik, szemé­lyi érdekeiket a közösség ér­dekeivel, és Jugoszlávia bol­dogulásában saját boldogu­lásukat is látják. Szerintem ezek a legkiemelkedőbb ered­mények, amelyeket a mun­­kásönigazgatás szervei öt év alatt elértek, — fejezte be Gyanics elvtárs.I­ GROSZ György Gyeanels k­ét női térdharisnya OSnappra készül a zrenya­­niai „Udamili“ harisnya­­gyér is. Tatarozzák az épü­letet, portájuk előtt örök­zöld szegélyt ültetnek a vi­­rágoskertecske köré, locsol­hatják, metszik a zöktelő je­genyefákat ügyesen szorgos­kodó kezek. Közben a tava­szi napsütésben halk moraj­os zenészét hazaifieztik a kitárt ablakokon keresztül. Az emeletes üzemi csarnok egyik szárnyában NÉMETH ISTVÁN bíbelődik egy kötő­géppel. Vagy száz apró tűt figyel, s egyenget. Ez az ő Többéves gyakorlat, ala­pos szaktudás ás lelkiisme­retesség kell ehhez. Egy hi­bás harisnyán személte­ti, hogy mit jelent az, ha a tűt rosszul állítják be. Kimarad egy szem — eggyel több a serejt. No de a tűk egyenget­ésé­­ről csak ennyit, hisz láto­gatásunk célja nem ez volt, hanem a rekonstrukció. — Tervünkkel három ala­p­vető problémát óhajtunk megoldani — mondja készsé­gesen az új munkástanács tag­ja. — Kiküszöböljük a termelés szűk garatját, ki­cseréljük az elavult, elhasz­nált gépeket, és olyan árut termelünk fogyasztóinknak, amiből eddig kevés volt a piacon: gyermek- és női térd harisnyát és zoknit. Megtudtam továbbá azt is, hogy a rekonstrukciós terv első szakasza már megvaló­sult, átalakították az üzem épületét, valamennyit hozzá is építettek. Azt is meg kell említeni, hogy üzemképes állapotba helyeztek 40 kiselejtezett gépet, így mintegy 40 száza­lékkal növelték a bruttó tér­emelést.­­ Ha felszereljük a ter­vezett gépeket — mondotta — mintegy 60 százalékkal növeljük a termelést, a hasz­not pedig 75 millió dinárral. — Azt is el kell monda­nom — fejezte be Németh István — hogy a rekonstruk­ciós terv megvalósításával termékeink minősége jelen­tősen megjavul, vevőinknek pedig azt adhatjuk, amire szükségük van minőségre, alakra és színre nézve egy­aránt. MANDA Tibor Amikor először találkoz­tam vele, nem is hittem vol­nak, hogy olyan büszke. Pe­dig az. Legalább is ezt álla­pítottam meg róla, amikor másnap beszélgettem vele. Igen, büszke, de nem saját magára, üzemére büszke. Kiivinyi János, a noviszá­­di­­Tugodent mechanikusa az, akit én­ most büszkének ne­vezek. Mert büszkén mesél­te, hogy mennyit fejlődött a gyár az alatt a 9 év alatt, amióta ő is ott dolgozik. No, de ne a múltról beszél­jt­nk. Van mit megemlíteni a jelenről, bőven. Hosszú so­rok születnének már abból is, ha csak azt akarná fel­sorolni: a legújabb típusú fogfuró géptől a motorkerék­pár alkatrészig, hányféle pre­cíz műszert, közszükségleti cikket gyárt a Jugodent, o­­lyat, amit eddig külföldről vásároltunk. Azután meg itt ez az em­ber, Kilvinyi János — aki az új gyártmányok prototí­pusát készíti —, deróla is kellene egy pár szót szólni, hiszen ő ma nemcsak ün­neplő, hanem ünnepelt is. , Tizenkét munkatársával együtt május elsejére jutal­mat kapott a Jugodent mun­kaközösségétől. Kilencévi szorgalmas és példás mun­káját jutalmazták meg. Nem először, és biztos vagyok benne, hogy nem is utoljára kapott jutalmat. Az üzem legrégibb munkásai közé tar­tozik. Valahányszor jutalma­zás volt a gyárban, mindig részesült belőle. Ezért biz­tosra vehető, hogy ha az ü­­zem életbelépteti ,a jutalma­zási szabályzatot, még több alkalma nyílik munkasike­rének kinyilvánítására. Egyébként Kllvinyi mecha­nikus »civilben« szenvedé­lyes horgász. Csakhogy, mint mondta, most fékezni kénytelen szenvedélyét, mert lakást változtatott, s a gyár környékéről a repülőtér mel­lé költözött. Reméljük, hogy a májusi munkaszünetből szenvedé­lyére is marad egy kis idő. ünnepi körinterjú Klivinyi János jutalma Klvinyi János Ha nincs ott az új rendelő... Egy kicsit kényelmetlen feszegetni ezt az ara­tógépet, hol alá kell bújni, hol meg a tetejére f­ell mászni, hogy a minium mindenhol egyenle­tesen lógja be. No, még csak a tetejét és jöhet a másik — morfondírozott magában Ceédó, és azzal fellendült a gép tetejére. Fürgén for­dult hátra a festejefecsken­­dőért, de­­hirtelen elvesztet­te egyensúlyát, és leesett. Éles fájdalom hasított­ bal lábába, de ahogy megnézte, nem látott egyebet, a festé­kes munkaruha szakadásá­nál. Aztán tovább folytatta a munkát, és pár perc alatt el is készült vele. Ahogy a földre ugrott, a bal lába nagyot cuppant a gumicsiz­mában. Mintha vízzel telt volna meg... — Hát ez meg micsoda? — csodálkozott magában. Lerúgta a lábbelit... a ha­risnya és a nadrágszára csu­pa vér volt, s a sarkáról szinte csörgött a földre. — Erídt azonnal a rende­lőbe — kiáltott oda egyik munkatársa. De erre már nem volt ere­je. Le­het hogy az ijedtség­től, tette, hogy a vérvesztő­­elv­esztette eszméle­tét. Amikor magához tért, a kórházban feküdt. Csak ké­sőbb mesélte el az üzemi orvos, hogy mi történt vele. Az arató foga főütőerét szakította el, s ha ott a hely­színem nem kap elsősegélyt, bizony komolyabb következ­ménye is stil­ejtett volna. Rangyelovics Csédónak azóta már kutyabaja. Most szorgoskodva hajol a műtrágyaszórógép fölé a festékfecskendővel. Sietni kell, hogy időben elkészülje­nek, mert a noviezádi Pobe­­da ezekkel a gépekkel vonul fel Beográdban a május el­se­ji felvorvasáéprt. POSA Rózsa Rangyelovics Csoda Korszerűbb termesztés Mint egy nagy család tag­jai, úgy adják össze jöve­delmük egy néseét Bácssző­­lőg és Hajdújárás find/couve­­sei, hogy nagyobb gépeket, növényvédelmi szereket vá­­sároljanak, épül­eteket emel­jenek, és biztosítsák mind­­est ami a tereselést serkenti és amihez külön-külön ma­guk nem tudnak hozzájut­ni. Ez az összefogás, talán mondanunk sem kell, a föld­­művesszövetkezetben törté­nik. Hogy csak most,­­női a­la­pcszról szóljunk: a szövet­kezet ellátta tagjait kékkő­vel, nyolc motoros permete­zőgépet vásárolt s ma már tag­jainak nem kell kézi perme­tezővel bajlódniuk, csaknem 100.000 gyümölcsfát perme­teztek be a szövetkezeti gé­peik. Bácsszőlősön daráló épül, az állomáson pedig raktár az átvett termények­nek, Hajdúvárádon papri­ka­­marsnak repdennek be. A fédművesszövetkezeti tag, ha rendszeresen átadja terményeit, joggal számít­hat a következett gépekre és általában a támogatásra. Rigó Im­re négy év óta min­den terményét a szövetkezet­nek adja, és ott vásárol ter­melési és közszükségleti cik­keket. Egészen természetes, hogy a szövetkezet szánt, vet és permetez neki. A szö­vetkezet tavasszal 6 milió dinárt előlegezett tagjainak, nemcsak Rigónak, hanem má­soknak is. Kasza Sándor 91 ezer dinár, Baka Ferenc 31.500, Farkas László 21.000 özv, Dobó Imréiné 75.000, Herrdrich Géza 43.000 dinár értékű terményre kötött szer­ződést a szövetkezetben. Számukra, mint látjuk, számos újdonságot hozott ez a május: lehetőséget a kor­szerű termesztés további fej­lesztésére, és biztos piacot termékeik számára a föld­­m­űvesszövetkezetük útján. URBAN János ML máins 1. 2, X. TORKOLT István A polgárok megajánlják az utca­kövezést Becse idei kommunális munkáinak terve még nem készült el, az emberek még­is már javában beszélget­nek egyes problémákról. Az idén ugyanis a kommunális építkezés eltér az eddigiektől. Egyre több üzem kér beru­házási hitelt rekonstrukci­óra, tehát kevesebb pénz marad új építésre. KIS JÁNOS, a becsei kom­munális tanács elnöke úgy véli, hogy mivel az üzemek­nek feltétlenül kölcsönt kell biztosítani, a pótadóból egy­szerre nem lehet mindent megvalósítani. , , Tanácsunk és a népbi­zottság nagyon helyesli a polgárok kezdeményezését a kommunális építkezésekkel kapcsolatban. A Pecesor és a környék választói például felajánlották, hogy körülbe­­l 12 kilométer hosszúság­ban kikövezeli a Szuboticai utat. A költségeket részben a termelők, részben a mező­gazdasági szervezetek önkén­tes hozzárándálástal fedezik. Az út valószínűleg jövő ő- szi it felépül. . Egy másik útjavításról is beszélt Kis János elnök, a Jovén Popovics utca köve­zéséről. Ezt is a polgárok ja­vasolták. A kiadásokat az utcában lakó polgárok és gazdasági szervezetek fede­zik. Mind a két utca kikö­vezésére megkezdték már a szerződéskötést a szakmun­kásokkal. Amint látjuk, a polgárok belátják, hogy nagyon fon­tos és, hasznos saját kezde­ményezésük, mert a kommu­nális tanács nem fedezhet min­den költséget. A tanács különben kutakat, járdákat épít, és parkokat ültet. Vé­gül Kis János megemlítette még, hogy most a becsei kommunális tanács összeté­tele lényegesen jobb, és így munkája is eredményesebb lesz. SÜTI Oszkár Eredmény és kereset Ugrlár István, a topolyai „Dó­zsa György“ termelőszövetkezet tagja , a szerződésszegőkről be­szélt, amikor májusi interjút kértem tőle, noha a szövetke­zet tízéves jubileuma alkalmá­ból már érintettük ezt a kér­dést. Úgy látszik azonban ez bánt­ja legjobban, illetve erre büsz­ke leginkább. Mert ő, mint mondja, nem hallgatott a csa­lóka ígéretekre, nem hagyta ki­va a mezőn a szövetkezeti ter­ményeket, hogy 500 dinárért máshova menjen napszámba, no­ha a szövetkezet mindössze 350 dinár előleget adott. Többen ugyanis megtették. Ő nem ment, és nem bánta meg, nem csaló­dott a szövetkezetben. A végel­számoláskor az év közben fel­vett minden ezer dinár után még tov-at kapott, tehát az év végén 31.000 dinárt vett fel. Ezzel mun­kanapokra átszámított keresete 602 dinár volt, tehát több, mint azoké, akik 500 dinárért másutt dolgoztak. Mert a szerződéssze­gőknek nem fizették ki a min­den ézer dinár után járó 400 di­nárt. Uglár nemcsak többet ke­resett, hanem — erre büszke — becsülettel meg is állta a helyét, kitartott amellett, amiért tíz éven át küszködött. Mint az el­múlt évtized alatt oly sokszor, társaival együtt újra legyőzte a kishitűséget. Reméli, hogy a termelés átszervezésével, a több termelési akcióval, a munka me­chanizálásával jövőre még szebb eredménnyel és jobb keresettel zárják az évet. OA­JDG

Next