Magyar Szó, 1957. május (14. évfolyam, 119-147. szám)

1957-05-01 / 119. szám

BAI/Ar * »ASIZMUSRA — 8ZABADSAG A NEFNEK * POST. PLAC. U GOT. ARA 30 DIN, */////f////////////////////Jr;, 1957. május 1, 2, 3. /A// XIV. évi. 119. (4037.) SZ.0Í5Í Májusi kívánságok májusi vigasság­ból származik az eszmetársítás:"­ süt a nap a tavaszba, min­­denki örül, játszik és boldog és jóllakott és szabad és szépen fel van öltözve és nem civakodik és háborúskodik, ilyen­nek szeretnénk mi az e­­gész világot, nagy Ka­­menicának, nagy Kiser­dőnek, ilyennek akarjuk, jóllehet napjainkban nem süt folyton a nap, sokan nincsenek jóllakva és sza­badnak sem mondhatók, civakodunk és háborús­kodunk is hol itt, hol ott és ezt tudjuk jól, de a májusi ünnep egy kicsit a kívánságok ünnepe, az ideálok ünnepe és nevez­zenek bennünket idealis­­­­táknak, de engedjék hin­ni, hogy a kívánságok és ideálok ragályosak is és hogy ezekből pat­tan oly­kor a tett, s ezért nem takarékoskodunk kíván­ságokkal és mondjuk, éljen a szolidaritás vala­mennyi dolgozó között és igaz viszony a népek kö­zött és szabadság és bé­ke, mert ebből az éljen­ből lett a jugoszláv ma­jális is, ahol a dolgozó i­­gazgat, ahol szerény lehe­tőségekkel, de annál szemmel láthatóbban fej­lődik a gazdaság, ahol már nem civakodunk sem befelé, sem kifelé és ahol nem tudunk belenyugod­ni, hogy ez a világ rend­je: hadihajók siessenek céljuk felé, atomfegyve­reket gyártsanak, száz­ezrek nyomorogjanak szerte a világon és nél­külözzék az emberi jo­gokat. A mai májusi vigasság gondolatából származik ez az eszmetársítás és ab­ból a szándékból, hogy boldog ünnepeket kíván­junk. VÉRES hajós A Jugosz­láv Kommunis­ták Szövetségének központi vezetősége, a Szocialista Szö­vetség szövetségi bizottsága, a Jugoszláv Sza­kszervezeti Szövetség központi tanácsa és a Jugoszláv Népi Ifjúság központi vezetősége május elsejére a következő kiált­ványt intézi Jugoszlávia né­peihez, Jugoszlávia népeihez! Május, elsejét, a munkás­osztály és a világ valameny­­nyi dolgozója szolidaritásá­nak ünnepét, a szocialista Ju­goszlávia dolgozói az idén büszkén ünnepük a jobb és emberhez méltóbb élet építésé­ben, az emberek és a népek közötti szocialista viszony fejlesztésében és továbberő­­sítésében elért sikereiket, annak tudatában, hogy erő­feszítéseik kifejezik az egész emberiség haladó erőinek vá­gyét és törekvését. Jugoszlávia népei május elsejét azzal a mély meggyő­ződéssel ünnepüik, hogy hoz­zájárultak a népek közeledé­séhez és együttműködéséhez, a haladó és békeszerető erők egységének erősödéséihez a békéért és a népek és álla­mok közötti egyenrangú vi­szonyért vívott harcban. Május elsejét az idén an­nak a szilárd hitnek a je­gyében ünnepeljük, hogy mind közelebb kerül hozzánk az a biztató távlat, amelyért a mai társadalom népi erői harcoltak és harcolnak világ­szerte, de tudva azt is, hogy sok nehézséget és megpró­báltatást kell még leküzde­niük ahhoz, hogy május el­seje mindenütt teljes szép­ségében az öröm, a testvéri­ség, az alkotás és a szabad­ság igazi ünnepe legyen. Jugoszlávia népei! A haladó emberiség harca a békéért, az aktív koegzisz­tencia elveinek megvalósítá­sáért, a mind szélesebb körű demokratikus nemzetközi e­­gyüttműködésért, a nagy és kis népek egyenrangúságá­ért mind több követőt sze­rez, és mind nagyobb támo­gatásra talál és ezzel megerő­södik a milliós néptöm­egek bizalma a béke megőrzésé­nek és a népek közötti új vi­szony építésének lehetőségé­ben. A világ népei még sohasem voltak ennyire tudatában a béke megőrzése szükségessé­gének, mint éppen most. En­nek a tudatnak döntő szere­pe volt abban, hogy sikerült írtját állni a nemzetközi hely­zet továbbéleződésének, és megakadályozni a magyaror­szági és szuezi események idején és most Közép-Kele­ten veszélyessé vált feszült­ség rosszabbodását. Az emberiség mindinkább rádöbben, hogy egy új há­ború a legnagyobb katasztró­fa lenne. A fegyverkezési ver­seny, különösen az atomfegy­verek halmozása, valamint egy jövendőbeli atomháború szörnyűségének felismerése mindinkább aggodalomba ej­ti a világ népeit. Ezért köve­telik olyan erélyesen a le­szerelés­­kérdésének megol­dását, az atomenergia hábo­rús célokra való fel­használá­sának betiltását, a népek és államok közötti aktív koeg­­zisztencia fejlesztését, és e­­zért növekedett meg annak a szüksége, hogy a világ vala­mennyi országának munkás­­osztálya, a szocializmus felé irányuló társadalmi fejlődés e hordozója, áthidalja a nem­zetközi munkásmozgalmat kettéosztó szakadékot, és kö­zös nevezőre jusson napjaink leglényegesebb problémái­ban. A munkások szolidaritásá-A AZ AKTÍV KOEGZISZTENCIA ELVEIN — EGYEN­RANGÚ NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉST — A SZOCIALISTA DEMOKRÁCIA FEJLESZTÉSÉNEK ÚT­JÁN — A FÖLDMŰ­VESSZÖ­VETKEZETEK JELENTŐ­SÉGÉRŐL — BIZALOMMAL TEKINTÜNK A HOL­NAP ELÉ A JKSz központi vezetőségének, a Szocialista Szö­vetség, a Szakszervezeti Szövetség és a Népi Ifjúság központi bizottságának kiáltványa JOSZIP BROZ TITO, KÖZT­ÁRS­ASÁGI ELNÖK nak e napján megszilárdul bennünk az a hit, hogy a mun­kásosztály és a szocializmus­ra, demokráciára és egyen­rangú nemzetközi együttmű­ködésre törekvő valamennyi haladó erő leküzdi a korsza­kunk elénk szabta nagy tör­ténelmi feladatok megvalósí­tását akadályozó nehézsége­ket és gátakat. E feladatok­ban — a békéért folyó harc­ban, az aktív koegzisztencia fejlesztésében, a munkásmoz­galmi együttműködés erősí­téseiben az egyenrangúság, a kölcsönösség, nyilvánosság, egymás tiszteletben tartása és a bel­ügyekbe való be nem avatkozás alapján — a Szo­cialista Jugoszlávia munkás­­osztálya, politikai és társa­dalmi szervezetei ma is, a jö­vőben is vállalják a részü­ket. Jugoszlávia dolgozó népe minél jobb viszonyt és e­­gyüttműködést akar a szoci­alizmust építő országokkal, mert tudja, hogy ez nagy hoz­zájárulás a szocializmus fej­lődéséhez és általában a szo­cialista gondolat kibontako­zásához. Ezzel egyidőben a Szoci­alista Jugoszlávia jó viszonyt teremtett a nyugati országok­kal is, s arra törekszik, hogy ez a viszony a kölcsönös tisz­telet­ben tartás és egyenran­gú együttműködés alapján továbbfejlődjék. (Folytatása a 14. oldalon) A szakszervezet májusi üdvözlete A május elseji ünnepre szívélyes jókívánságainkat küldjük hazánk munkásosz­tályának. A május elsejei ünnepségeken egyesítsük gondolatainkat, fejezzük ki megingadhatatlan elhatáro­zásunkat, hogy tovább hala­dunk szocialista utunkon, ju­tassuk kifejezésre örömün­ket elért eredményeink és minden fölött, amit, mint szabad hazánk, szabad em­berei, alkottunk. Az idén is csatlakozunk május­­elseje nemzetközi meg­ünnepléséhez, kifejezzük bé­keszerető tettünket és azt a kívánságunkat, hogy kibő­vüljön az országok és a mun­kásmozgalmak egyenjogú együttműködése és megerő­södjön a nemzetközi szoli­daritás szelleme. A májusi ünnepet az idén is azzal a mély meggyőződéssel vár­juk, hogy kimeríthetetlen belső felszabadult erőinkben rejlik egyre jobb életfeltéte­leink legbiztosabb záloga. Május elseji üdvözletünket küldjük az egész világ dol­gozóinak és minden ország szakszervezetének. Lángoló május elseji üdvös­letünk hazánk munkásosztá­lyának és minden dolgozójá­nak szakszervezetünk min-' den tagjának. A Magyar Szó munkaközössége boldog májusi ünnepeket kiván olvasói­­­nak és terjesz­tőinek . A lap l­­egközelebbi száma szomba­­ton jelenik meg. Az ünnepi 28 oldalas normasszám ára 20 dinár

Next