Magyar Szó, 1957. június (14. évfolyam, 148-177. szám)

1957-06-01 / 148. szám

Ize HALÁL a FASIZMUSRA — SZABADSÁG a NÉPNEK Post, placena u gotovom grXIV. évf. 148. (4066.) Szombat, 1957. junius 1. Soha nagyobb díszben Tito köztársasági elnök Ohridban Ohrid, ahová Tito elnök csütörtök este érkezett meg, sohasem volt még nagyobb díszben. A házakat szőttesek és szőnyegek borították, vi­rágok, zászlók, diadalkapuk és feliratok díszítették. A vá­ros majd minden lakosa az utcákon tolongott, az elnök személykocsija csak nagy ne­­hezen jutott keres­ztül az ün­neplő tömegen, minduntalan meg kellett álnia. Az elnököt és kíséretét a lakosság mele­gen üdvözölte, és az autókat virággal borította el. I. Valamivel 9 óra előtt Tito elnök és felesége Lazar Ko­­lisevszki, Lyubcsa Arszov és mások társaságában megláto­gatta a hidrobiológiai intéze­tet, amely az­ Ohridi-tó nö­vény- és állatvilágát tanul­mányozza. Az intézet veze­tője elmondta, hogy évente mintegy 8—10 millió pisztrán­got bocsátanak a tóba. Tito elnök különösen az oh­ridi angolna élete iránt ér­deklődött. Látogatása végén az elnöknek a tudományos intézet munkájáról szóló al­bumot, feleségének­ pedig egy kitömött sirályt ajándékoz­tak. A tudományos intézet köze­lében egy felderítő csapat fogadta Tito elnököt, és lég­­puska-céllövő versenyre hív­ták meg. A rögtönzött »ver­senyben« Lasovszki Branko pionír lett első, tízes talála­ta volt, Tito elnök kilences találattal második, felesége pedig a harmadik helyet fog­lalta el. Az­ elnök ezután a művészi metszetek kiállítási termét látogatta meg. Az ohridi mű­vészek közössége Tito elnök­nek egy dudás szobrát, fele­ségének pedig egy fonó nő szobrát ajándékozta. Tito el­nök a látogatók könyvébe többek között a következő­ket írta: »Rendkívül elége­dett vagyok, hogy személye­sen is láthattam ohridi mű­vészeink alkotó erejének e­­­redményeit.« Az elnök ezután megtekin­tette a befejezés előtt álló modern szállodát. A város múzeumában a vidék törté­nelmi korszakaival ismerke­dett meg. A vendégek felke­resték a IX. századból eredő Szent Zsófia templomot és'a­­freskóiról híres'Szent Kele­men templomot. Az elnök é­­lénken­ érdeklődött, a freskók megvédésére­ végzett munká­latok iránt Ohrid nevezetességeinek­­megtekintése után Tito elnök a 15 kilométernyi távolságra­­fekvő Sztrugát látogatta meg. Az elnök kíséretével el­látogatott a termtszetrajzi múzeumba, ahol különleges ritka madár, hal és más ál­latfajták vannak. Az elnök itt egy előző r.r.p kilógott rendkívül ritka halat kapott ajándékba. Az elnök felesé­gének a sztrugs'ri t­­onyok­­hímzett papucsot ajándékoz­tak. Dél tájban Tito elnök fele­ségével, Lazar Keli­­cvozki­­vel és még néhány vendég­gel motorcsónakon visszatért Ohridba.­­ Tito köztársasági elnök feles­gáló intézetbe és behatóan a Titovveleszben, a porcelángyárban ■gével és kíséretével ellátog­atott a prilepi dohányviz é­­rdeklődött e tudományos inté­zményünk munkássága iránt Tizedikén összeül A KÖZTÁRSASÁGI KÉPVISELŐHÁZ Jovan Veszelinov, a Szerb Népköztársaság képviselőhá­zának elnöke június 10-ére összehívta a képviselőház mindkét házát. . BEOGRÁD KÜLDÖTTSÉGE VARSÓBAN­­ Varsóból jelenti a Tanjug. Beográd városi népbizott­­ságának küldöttsége Raden­­ko Brocsics népbizottsági al­­elnöke vezetésével tegnap egy hetes látogatásra a lengyel fővárosba érkezett. A varsói repülőtéren küldöttségünket Stefan Harasimovszki, Varsó népbizottságának alelnöke és Felicija Kozubova, a nép­bizottság titkára üdvözölte. Fogadásukon megjelent Milo­rad Milakovics, Jugoszlávia lengyelországi nagykövete is. Tito elnök E­gyiptomba látogat Kairóból jelenti a Tanjug. Tito elnök egyiptomi uta­zásának lehetőségeivel fog­lalkozva, a kormányhoz kö­zelálló Al Saab háromhasá­bos címmel ismerteti a kai­rói diplomáciai körök véle­ményét, hogy az újabb Tito- Nasszer találkozó az ázsiai­­afrikai országok bandungi értekezletének és a brioni találkozó elveinek ismételt megerősítését jelentené. Ez a látogatás a béke és a függet­len világpolitika érdekeit is szolgálná — írja az Al Saab. A lap szerint Tito elnök egyiptomi látogatásá­ról elvi megegyezést kötöt­tek, de a részleteket még nem állapították meg. Hasonlóan ír a tegnapi Al Agbar című lap is, és ezt a hírt közölte­ a középkeleti hírügynökség is. GOSNYÁK JÚNIUS 7-ÉN UTAZIK A SZOVJET­UNIÓBA Ivan Gosnyák hadseregtá­bornok, népvédelmi állam­titkár, Zsukov marsalnak, a Szovjetunió hadügyminiszte­rének meghívására ez év jú­nius 7-én ,kéthetes látogatás­ra a Szovjetunióba utazik. Az államtitkárt néhány tá­bornok és magasrangú kato­natiszt kíséri el. ÖSSZEÜL A DUNA­­BIZOTTSÁG Beográdból jelenti a Tan­jug. A Duna-bizottság tárgya­lásaira a jugoszláv küldött­ség június 2-án utazik Buda­pestre. Küldöttségünk veze­tője Emil Malesev külügyi tanácsos. A Duna-bizottság üléssza­ka június 5-én kezdődik a magyar fővárosban. Meg kell egyezni dr. szolgaiafrosz-'sirtalékok selffi­ry­s"réséről A leszerelés nem füg­get Németország egyesülésétől SAJTÓÉRTEKEZLET A KÜLÜGYI ÁLLAMTITKÁRSÁGON Beográdból jelenti a Tan-­j­­ug. Branko Draskovics a kül­ügyi államtitkárság szóvivője a tegnapi sajtóértekezleten bejelentette, hogy az indonéz kormány meghívására Szve­­■tozár Vukmanovics alelnök vezetésével augusztusban ju­goszláv delegáció látogat In­donéziába. Részt vesz Indo­nézia függetlenségének ün­nepségein és politikai meg gazdasági megbeszéléseket folytat. Utána a küldöttség Indiába, Burmába, Pakisztán­ba és még néhány országba utazik. Elvárható, hogy ez a látogatás hozzájárul Jugoszlá ■via és a fenti országok ba­ráti viszonyának továbbfejlő­déséhez, különösen gazdasági együttműködésük kibontako­zásához. Vukmanovics alel­­nökkel együtt Vladimir Ve­lebit külügyi államtitkárhe­lyettes és Vojiszláv Guzm­a, a Nemzeti Bank vezérigazga­tója is elutazik. Tito elnöknek a Szovjet­unió és Jugoszlávia viszonya írói Makedóniában adott nyi­latkozatával kapcsolatban fel­tették a kérdést, hogy vajon a Szovjetunió teljesíti-e a ju­goszláviai alumid­iumkombi­­nátus és műtrágyagyár fel­építésére vállalt kötelezettsé­­gét. »A jugoszláv kormány — hangzott a válasz — to­vábbra is a mindkét fél szá­mára kedvező megoldásra tö­rekszik és reméli, hogy ezt a megoldást meg is találják«. A leszerelés kérdésében a következőket mondotta: »Ju­goszlávia kifejtette álláspont­ját a kezdeti és részleges le­szerelési egyezmények elő­nyeiről. Egyezünk Jules Moch francia delegátussal,­­hogy minél előbb meg kell egyezni a nukleáris fegyver­tartalékok megsemmisítésé­ről. Továbbra is harcolunk azért, hogy teljesen betilt­sák az atomfegyver haszná­latát. Véleményünk szerint azonban a kezdeti egyez­ményt nem kell ettől függő­vé tenni.­ Eisenhower amerikai el­nök és Adenauer nyugatné­met kancellár megbeszélésé­ről Branko Draskovics el­mondta, hogy a hírekből ítél­ve a washingtoni megbeszé­lésen a leszerelés kérdését Németország egyesítésétől "tették függővé.­­Mi már ré­gebben is hangsúlyoztuk — mondotta — hogy a leszere­lést és Németország egyesí­tését­­nem kell egybekötni, mivel ily módon egy bűvös körben forognának. Azokat a kérdéseket kell megoldani. ELSŐ LÉPÉS Külpolitikai kommentárunk az 5. oldalon NAGYBRITANNIA KERESKEDIK KÍNÁVAL Londoni telefonjelentés (5. oldal) TOVÁBB DÜHÖNG A TÁVOLKELETI NATHALÄZ-JÁRVÁNY * (4. oldal) ISKOLA A BIRTOKON Belpolitikai kommentárunk (3. oldal) A JÖVŐ GAZDASÁGI ÉVRE KÉSZÜLNEK BAJMOKON (3. oldal) MUNKÁSTANÁCSNAK KÖSZÖNHETJÜK (2. oldal) VÍZ A MOHOLI RÉTBEN (3 .oldal) A VAJDASÁGI SZÍNHÁZAK FESZTIVÁLJA (4. oldal) Szovjet miniszter­helyettes hazánkban Beo­grádból jeleníti a Tan­jug. A. S. Pavlenko, a Szovjet­unió villamoserőü­gyi minisz­terének első helyzetese teg­nap megérkezett fővárosunk­ba, ahol a szovjet energia­ügyi küldöttség élén részt vesz a június 5—11. között ülésező energiaügyi világér­tekezleten. A. S. Pavlenkót a zemuni repülőtéren külügyi­­ állam­­titkárságunk képviselői fo­gadták Vladimir Velebit ál­­lamtitkárhelyetessel az élen. amelyek megoldásához meg­vannak a feltételek.­ Végül közölte, hogy dr. Mladen Ivekovics külügyi államtitkárhelyettes nemrégi­ben tett bécsi magánlátoga­tása alatt magasrangú oszt­rák államvezetőkkel tárgyalt Habár magánlátogatás volt, a megbeszélés mégis rendkí­vül­ hasznos volt Ausztria és Jugoszlávia baráti viszonyá­nak fejlődése szempontjából — fejezte be nyilatkozatát Branko Draskovics. Modern az ami haladd Egyes csoportok véleménye nem közvélemény Tanácskoztak az újságírók Szarajevóból jelenti a Tan­jug. A napilapok, hetilapok és rádióállomások kult­urrovat­­szerkesztői a Jugoszláv Új­ságíró Szövetség szervezésé­ben­­ kétnapos értekezletet tartottak Szarajevóban, hogy megvitassák feladataikat. A vitában felszólalt Borisz Ziherl, a Kommunisták Szö­vetsége Központi Vezetőségé­nek tagja. Rámutatott arra, hogy az újságíró a népnek ír, és ezért a kultúrrovaton dolgozó­­újságíró mindig tart­ja szeme előtt szocialista kultúrpolitikánk célját, a dol­gozók kulturális színvonalá­nak emelését. A gyakorlat­ban ez azt jelenti, hogy a kulturrovaton dolgozó újság­író legyen a legszorosabb kapcsolatban dolgozó töme­geink haladó kulturális tö­rekvéseivel és tolmácsolja őket. Borisz Ziherl ezután a modern fogalmáról beszélt. Modern az, ami haladó, a­­mi előre­ törekszik, ami új utakat tör, modern mindaz, ami a szocializmus mellett van. A mai társadalomban modernnek lenni annyit je­lent, mint a szocializmus hí­vének lenni annyit jelent, mint szocialista társadalmi viszonyokért küzdeni. Felszólalt az értekezleten Panisa Perovics, a Kommu­nisták Szövetsége Központi Vezetőségének tagja. Megál­lapította, hogy ma az újság­írók egészen más körülmé­nyek között dolgoznak h­í­ránkba­n, mint az adminiszt­­­­ratív igazgatás idején. Véle­ménye szerint sajtónk az új helyzetben megtalálta útját, és az újságíró ma már tár­sadalmi tényező. Felhívta az újságírók figyelmét, hogy e­­gyes csoportok véleményét ne azonosítsák a közvéle­ménnyel. A közvéleményt a leghaladóbb emberek, első­sorban a kommunisták és szo­cialista társadalmunk aktív építőd fejezik ki.

Next