Magyar Szó, 1958. augusztus (15. évfolyam, 193-219. szám)

1958-08-01 / 193. szám

HAL­Álá A FASIZMUSRA ш SZABADSÁG A­­NÉPNEK •­ARA 10 DINAR­D PoSt. piai. e gotAugusztus 12-én New Yorkban vagy Genfben üljön össze a csúcsértekezlet — 1qvcssoli a Macmillan A nézeteltérések miatt késett a válasz test. Az augusztus 12-én kez­dődő értekezleten kívül még meg lehet tartani Kelet és Nyugat államfőinek külön értekezletét is. Arra a kérdésre, hogy va­jon az USA is Nagybritannia álláspontján van-e és hogy a legmagasabb szintű érte­kezlet napirendjét a részve­vőkre kell-e bízni Macmillan azt válaszolta, hogy az ame­rikai választ — amennyire ő tudja — nem tették közzé, de biztos, hogy Eisenhower elnök elutazik New Yorkba vagy Genffbe. Az értekezlet napirendijét feltétlenül a rész­vevőkre kell bízni, mert Nagybritannia nem szeretne olyasmit javasolni, ami meg­nehezítené a megegyezést — mondotta végül. Londonból jelenti a Tarn-Sag. Macmillan angol miniszter­elnö­k tegnapelőtt este az al­sóházban azt javasolta, hogy az Egyesült Nemzetek Biz­tonsági Tanácsának kereté­ben megtartandó csúcsérte­kezletet augusztus 12-én tart­sák meg New Yorkban vagy Genfben. Kijelentette, utasí­tást adott Nagybritannia ál­landó ENSZ képviselőjének, hogy javasolja a Biztonsági Tanács elnökének az augusz­tus 12-i időpontot. A Bizton­sági Tanács többi tagállamá­nak képviselői időközben megtennék az előkészülete­ket, meghatároznák az érte­kezlet helyét. Macmillan haj­landó lenne akármelyik más városba is elutazni, ha vég­re megegyeznének az érte­kezlet­ megtartásában. A brit miniszterelnök ez­után bejelentette, hogy rövi­desen elküldik a brit jegy­zéket a Szovjetuniónak, s hozzá­tette, hogy a válasz a­­zért késett, mert­­a szövet­ségeseknek előbb maguk kö­zött kellett tárgyalniok«. Macmillan felolvasta a Szovjetunióhoz intézett jegy­zék szövegét, amelyben töb­bek között az áll, hogy a Biz­tonsági Tanács hivatalos ér­tekezletein kívül, az ENSZ alapokmányának 28. szaka­sza alapján kisebb értekez­leteket is lehet tartani, olyan kérdésekről, amelyek a Biz­tonsági Tanács előtt megol­dásra várnak. Nagybritannia szerint nem volna szükség semmiféle ha­tározatra, ha a Biztonsági Tanács nem hoz erről dön- A NAGYOK FELELŐSSÉGE Külpolitikai kommentárunk (5. oldal) KINEK VAN IGAZA (2. oldal) XV. évf. 193. (4169.) sz.­ Péntek, 1958. augusztus 1. ­r !"Őszinte üdvözletemet küldöm. Tito elnök távirata a Svájci Államszövetség elnökéhez Jos­zip Broz Tito köztársa­sági elnök az alábbi távira­tot intézte Thomas Hollen­­steinhez, a Svájci Államszö­vetség elnökéhez: "Svájc nemzeti ünnepe al­kalmából őszinte üdvözlete­met s legjobb kívánságaimat küldöm Excellenciá­nak, a svájci nép felvirágzására, és az ön személyi boldogulásá­ra,­ Kócsa Popovics külügyi ál­lamtitkár pedig Max Petit­pierre svájci külügyminisz­terhez intézett táviratot és Svájc nemzeti ünnepe alkal­mából őszinte szerencsekívá­­natait fejezte ki. KÖSZÖNÖT ÁVIR­ATOK Tito elnökhöz Wolfgang Larazabal ellen­tengernagy a venezuelai jun­ta elnöke táviratot intézett Joszip Broz Tito köztársasági elnökhöz és megköszönte Ve­nezuela függetlenségének év­fordulója alkalmából hozzá­­küldött jókívánságait. Baudouin belga király is táviratban köszönte meg Jo­szip Broz Tito köztársasági elnöknek Belgium nemzeti ünnepe alkalmából hozzáin­tézett jókívánságait. SEHAB TÁBORNOKOT megválasztották Libanon köztársasági elnökének Új kormány alakul A válság megoldását remélik Bejrútban Beirútból jelenti az AFP. Sehab tábornokot, a liba­noni hadsereg főparancsno­kát tegnap Libanon köztár­sasági elnökévé választották. Az új elnök 43 szavazatot kapott, ellenjelöltje pedig mindössze hetet. A libanoni képviselőház elnökválasztó ülését a rádió is közvetítette. Sehab tábornok megválasz­tásának hírére Beirut lakos­sága népgyűléseken fejezte ki örömét. Fuad Sehab tábornok Li­banon új köztársasági elnöke 1903-ban született, a Beirut­­tól 15 km-re északra fekvő Gazir községben. Tizenkilenc éves korában belépett a had­seregbe, majd kitűnő siker­rel elvégezte a damaszkuszi katonai iskolát. Katonai is­mereteit 1929-ben és 30-ban Franci­aországban bővítette, majd 1939-ben a párizsi ka­tonai akadémián tanult. A második világháború alatt fontos állást töltött be a li­banoni hadseregben. 1946- ban, mindjárt Libanon füg­getlenségének kikiáltása u­­tán Sehab az új hadsereg pa­rancsnoka lett. Sehab tábornok sohasem foglalkozott politikával, hogy minden idejét a hadseregnek szentelhesse. Éppen ezért a politikai körök mindig biza­lommal tekintettek feléje, és úgy vélték, hogy semleges álláspontja megoldhatja az ország jelenlegi politikai vál­ságát. A jelenlegi események megindulása óta Sehab tá­bornokot többször emleget­ték, mint az egyetlen olyan személyiséget, aki képes lesz megoldani a válságot. Libanoni politikai körök véleménye szerint a jelenlegi parlamentet nem oszlatják fel. A parlament megbízást kap hogy végrehajtsa az el­lenzéki programban követelt változásokat. Az ellenzék be­jelentette, hogy mindaddig nem teszi le a fegyvert, a­­míg programját nem hajtják végre. Politikai körök hangsúlyoz­zák, hogy a köztársasági el­nök megválasztása után új­­ kormányt alakítanak. Fuad Sehab A váratlan támadás síili­ü­szöbölésésselk megtárgyalásét kezdeményezi az USA Október elejére javasolja a szovjet és amerikai szakértők ülését Washingtonból jelenti a Reuter. Az USA kormánya tegnap jegyzéket intézett a szovjet kormányhoz, amelyben java­solja, hogy a szovjet és ame­rikai szakértők október ele­jén Genfben üljenek össze és tárgyaljanak „a váratlan tá­madás elleni technikai bizto­sítékokról”. A jegyzék szerint a műsza­ki megbeszélések megmutat­nák, „vajon az államfők ér­tekezlete alkalmat adott-e a főbb problémákról való tár­gyalásokra”. JUGOSZLÁVIA TAMOGATJA az atomkísérletek betiltását — jelentette ki Ales Bebler Dr. Ales Bebler, az Inter­parlamentáris Unió ülésén részvevő jugoszláv küldöttség vezetője, a tegnapi vitában kifejtette Jugoszlávia állás­pontját a fegyverkezés kor­látozásáról. Dr. Bebler támo­gatta azt a javaslatot, amely szerint sürgősen be kell szün­tetni a nukleáris fegyverek­kel való kísérletezést. Ezzel szemben ellenezte az állandó nemzetközi hadsereg megte­remtését. Még mindig nincs egységes nyugat álláspont a csúcsértekezletről Eredménytelen maradt az Atlanti Tanács ülése ÁTADTÁK De Gaulle válaszát Hruscsovnak Párizsból jelenti az AFP. A párizsi szovjet nagykö­vetségnek tegnap átadták De Gaulle tábornok válaszát Hruscsov szovjet miniszter­­elnök üzenetére, amely a leg­magasabb szintű értekezletre vonatkozik. A francia válasz szövegét valószínűleg még ma közzéteszik. Párizsból jelenti a Reuter. Az Atlanti Szövetség ál­landó tanácsa tegnapi ülésén sem tudta összhangba hozni az USA és Nagybritannia, va­lam­int Franciaország felfo­­­­gását­ a csúcsértekezletről. A NATO-hoz közelálló körök­ből szerzett értesülések sze­rint a tegnapi másfélórás ülésen nem egyeztek meg a közös álláspontban.­­ MURPHY IZRAELEN Ben Gurion c.. ir.­.-val fogadsta Robert Murphy Eisenho­wer amerikai elnök külön­megbízottja tegnap Jordán­ból Izraelbe érkezett. Az ame­rikai követet Ben Gurion iz­raeli miniszterelnök azonnal fogadta. Murphy kijelentet­te, hogy hamarosan megta­lálják a megoldást a közép­keleti problémákra. OLASZORSZÁG ÉS TÖRÖKORSZÁG IS ELIS­MERTE az Iraki Köztársaságot Rómából jelenti a Reuter. Az olas­­ külügyminiszté­rium tegnap közölte, hogy az olasz kormány elismeri az Iraki Köztársaságot A bag­dadi olasz követ tegnap már értesítette is erről a határo­zatról az iraki kormányt. -o­ A török kormány tegnap el­ismerte az új Iraki Köztársa­ságot. Az elismerésről szóló okiratot átadták El Ravi iraki nagykövetnek. Az Iraki Köz­társaságot Menderesz minisz­terelnök londoni látogatása után ismerték el. Újabb lamellást terveznek az arab államok ellen — állítja a TASzSz közleménye a Bagdadi Szövetség ülésével kapcsolatban a TASzSz közleményét a Fehér Ház képviselője Washingtonból jelenti a Reuter. James Hagerty, a Fehér Ház képviselője tegnapi saj­tóértekezletén „nevetséges­nek” minősítette a TASzSz közleményében foglalt váda­kat, melyek szerint a Bagda­di Szövetség tagállamai Izra­ellel egyetértésben újabb ka­tonai bevatkozást terveznek Közép-Keleten. Erről a kér­désről Hagerty nem volt haj­landó bővebb nyilatkozatot adni. Hevetségesnek Moszkvából jelenti a TASzSz. A Bagdadi Szövetség két­napos londoni értekezletével kapcsolat­ban­ a TASzSz hír­ügynökség közleményt adott ki, amely szerint „ez a lon­doni értekezle­t semmi más, mint az összeesküvők gyüle­kezete, hogy újabbbó támadá­sokat tervezzenek az arab or­szágok ellen, amelyek nem­rég indultak meg a függet­len fejlődés útján, de elsősor­ban, most a Bagdadi Szövet­­társaság és az Iraki Köztár­saság ellen“. Hozzáfűzi, hogy „az USA és Nagybri­tennia, amelyek fegyveres beavatko­zást­­hajtottak vég­re Libanon­ban, most a bagdadi szövet­ségben levő bűntársaikkal együtt a támadás kibővítését készítik elő“. A közlemény ezután ada­tokat hoz nyilvánosságra a Közép-Keletre irányú,le ú­­ja­bb amerikai és brit csapat­szétvitásokról, majd kijelenti, hogy „a bélleeszerető népek kétségein kívül támogatják majd az agresszió áldozatát, ha Irak szabadságszerető né­pe ellen támadást hajtanak végre“. A TASzSz közleménye ez­után kijelenti, hogy a Bag­dadi Szövetség londoni érte­kezletének fényében „egyre világosabbá válik az USA és Nagybri­tanni­a korm­ányaiinak halogató taktikája, amellyel el akarja kerülni a halasz­tásit nem tűrő csúcsértekezlet összehívását“. A­­közlemény végül fellhív­­ta a Bagdadi Szövetség tag­államainak kormá­nyait, hogy „a támadás kibővítésének minden lehetőségét és követ­kezményeit az USA és Nagy britannia, valamint az impe­rialista hatalmak politikáját követő bagdadi tagállamok uralkodó körei fogják visel­ni“. Favzival tárgyalt kairói nagykövetünk Kairóból jelenti a Tanjug. Joszip Gyergye kairói ju­goszláv nagykövet tegnap­­­előtt este meglátogatta Moha­med Favzit, az Arab Egyesült Köztársaság külügyminiszte­rét és elbeszélgetett vele az időszerű nemzetközi problé­mákról. Adenom válosii Hruscsovnak az atomkísérletek beszüntetésével kapcsolatban Bonnból jelenti a Reuter. Adenauer nyugat-német kancellár tegnap válaszolt Hruscsov szovjet miniszter­­elnök április 4-i levelére, a­­melyben felhívta Nyugat- Németorszá­got, hogy álljon ki ez atomrobbantási kísér­letek felfüggesztése érdeké­ben. A nyugatnémet külügy­minisztérium szóvivője ki­jelentette: nem tudja, hogy mikor hozzák nyilvánosságra Adenauer kancellár válaszát. A szovjet miniszterelnök hasonló tartalmú levelet in­tézett Eisenhower amerikai elnökhöz és Macmillan brit miniszterelnökhöz is.

Next