Magyar Szó, 1959. március (16. évfolyam, 50-75. szám)

1959-03-01 / 50. szám

г októl MAGYAR SZÓ A FENEVAD GYOMRÁBAN országi hadifoglyok küzdelmeiről ílünk 40. évfordulójára A n. világháború lágí'.. .„ágose­bb” voljt, mir : rz cörö. Nem kímél­i meg a né­met hátországét. A történe­lem bírm­ajstfonait, ott, a legnagyobb gaztettek mellett, tuet.*alálv■ • egy igazságot is: bompák nuk­lój ot dúltak az egresi ló klassz*!« ? országá­ra is, zárosokat, Qf.szagrétsze­­itti pusztít­..* ei­ tre történt ez igazság vonala még va­lami. A h aború a *»e©rver­­icött ttr'jen égés its s^.zr* «reit szabadított rá a be­met mnterl*ndfife laz, аггџ a kezdeti diadalai idején oly kézzel fogható b indítékául szolgált a nérva~ fegyverek ,,legyőzi-.vottenafc-' cW”, _ti fogi ’-ok ezrei —­­őb­b több gondolt oki vett i sí vezető­ségnek, mint an lyjH hasz­dasági vezetésén? k a nacii­­foglyok munkája.­­ Ebben a tekii jbzp a ju­goszláv hadifof i'ok minde­nütt és mind-­n ■ vonatko­zásban él-.m jár . Számuk­hoz mérten többet tettek, mint bárki más a szövetsé­ges nemzetek fogságban síny­lődő katonái közül a táborok ellenállási mozgalmának meg­szervezéséhez. A történelem higgadt ku­tatói egyszer majd kielemzik és lajstromozzák az okokat, amelyek ilyen kiemelkedő szerepet juttattak a jugoszlá­­voknak nemcsak a feldúlt hazában, hanem másutt is. Most azonban még nem jött el a higgadtság ideje, s elné­­zést kérünk a büszkeségért, a­­mellyel leszögezzük, hogy az olasz, és a német fogoly­­ti­torok jugoszláv lakóinak nevei szervezetten, bátran, ж -szor halálmegvetéssel vet­tek részt abban a leszámo­lásban, amely végül is — te­­mészetesen más erőknek ér­etemei révén — térdre kényszerítette a fasizmust és megnyitotta az utat a népek, s mi népeink végérvényes elszabadulása felé is. Az ellenállási mozgalom a­kkor kapott lángra, amikor a németek és a régi jugó tá­­ornokok, bukott politiku­­ok köré tömörülő reakció at hitte, hogy diadalát ün­nepelheti. Nürnbergben Ne­­lics tábornok emberei a tá­­borparancsnoksággal és né­met bajonettekkel a hátuk mögött, a legsúlyosabb fe­nyegetésekkel rábírták a tá­bor akkor még demoralizált és szervezetlen lakóinak több­ségét, hogy nyilatkozatot ír­janak alá a Hitlerék „új Eu­rópája” s a Nédics kormány és a kommunistaellenes front iránti odaadásukról. A foglyok nemsokára rá­döbbentek a veszedelemre, amit ez a nyilatkozat jelen­tett számukra. Látták azt az erkölcsi fertőt, amely felé a németekkel szövetkező hazai reakció igyekezett terelni őket. Világossá vált előttük, hogy felvonultatják őket a harcoló nép ellen. Abban az időben ugyanis (1942 február ha) már fellángoltak a par­tizán tüzek Szerbiában, a boszniai és crnagorai hegyek­ben és Szlovéniában. Fényük — egyelőre még csak mint távoli derengés — eljutott a nürnbergi barakkvárosig is. A hírhedt nyilatkozat fel­keltette a becsületes haza­fiak éberségét, hogy ne ro­hanjanak a már megmutat­kozó jövővel ellenkező irány­ban, hanyatt homlok a vesz­tükbe. A nyilatkozatnak volt még egy áldásos következménye. Az aláírás megtagadására irányuló, akkor még igen óvatos megmozdulás kapcso­latba hozta egymással azokat, akik politikai nevelésük s ta­pasztalataik révén hivatva voltak nagyobb tömegek meg­mozgatására és megszervezé­sére — a kommunistákat. Az évekig illegalitásban mű­ködő Párt tagjai, a szigorú konspiráció folytán nem is­merték egymást, különösen nem azok, akiket a háborús zűrzavar hozott most össze az ország különböző pontjai­ról. A nyilatkozat elleni ak­cióban ők most egymásra ta­láltak. Ettől kezdve rohamléptek­kel halad­t és fejlődött a nép­felszabadító mozgalom a tá­borban. Sőt , a táborokban. Tettek ugyanis a németek, szándékukon kívül természe­tesen, még egy szívességet a mozgalomnak. A legkiválóbb és legtevékenyebb elvtársa­kat minduntalan áthelyezték egyik táborból a másikba, ők azután elhintették a sza­badságharc magvát minde­nütt, ahol csak megfordul­tak. 1942 májusában mintegy 2000 hadifogoly tisztet he­lyeztek át Osnabrückbe, ahol egy maroknyi kommunista harcolt elszántan, de nem sok eredménnyel a táborban teljhatalmúlag „uralkodó” Popadics tábornok és a kö­réje csoportosuló brigantik ellen. Popadics nyílt színval­lásra hívta fel a tábor la­kóit,­­ így nem megy tovább... Ha Tobruk angol kézre ke­rül, akkor az angolok mel­lett vagytok. Ha a németek foglalják el, egyezkedtek az új Európa gondolatával — mondotta egy alkalommal a tábor főterére kihajszolt fog­lyok sorfala előtt. — Nyíl­tan ki kell állnuunk a néme­tek vezette új Európa mel­lett ... A­­többször gazdát cserélt afrikai város nevét Popadics ne­m tudta helyesen kimon­dani. Rajta is ragadt a csúf­név, hogy „generál Torbuk”. A nürnbergi jövevények hamarosan forradalmasítot­ták az osnabrücki tábort. A reakció sem volt rest és amikor 1943 elején — a gen­fi egyezmény alapján — lá­­germegbízottat kellett válasz­tani, a mintegy ötezer „sza­vazópolgárt” számláló tábor­ban a népi felszabadító moz­galom embere, Kolb alezre­des (jelenleg a Jugoszláv Néphadsereg altábornagya) kapta meg a szavazatok több­ségét, jóllehet ez a többség hajszálvékony volt. Olyan választás a küzdelmet, ami­lyen ott folyt le, nem látott Jugoszlávia a húszas évek eleje óta. A reakciót képvi­selő Tesanovics tábornokot természetesem a németek is támogatták. Blümel ezredes nagyon ideges lett, amikor látta, hogy a választások sor­sa néhány tucat szavazattól függ. A táborparancsnok fel­kereste a népfelszabadító mozgalom néhány kiemelke­dő emberét, megfenyegetve őket, hogy a dachaui haláltá­borba kerülnek, ha nem en­gedelmeskednek. A zsidó­­származású foglyoknak pe­dig kilátásba helyezte, hogy ha Kolbra szavaznak, Szer­biába szállítják őket és át­adják Nédics pribékjeinek. Fenyegetései azonban nem hozták meg a várt ered­ményt, mert például a zsidó tisztek 93 százaléka mégis Kolbra szavazott, és mint ki­sült, a többi hadifoglyot sem lehetett megfélemlíteni. A német parancsnokság és a velük szövetkező csetnik hívek nem soká tűrték Kolb alezredes megbízotti műkö­dését. Néhány hónappal a választások után „állam­csínyt” hajtottak végre és erőszakkal­­ leváltották Kol­­bot. Zsivkovics tábornokot nevezték ki „rangidősnek” és megbízottnak, a hirhedt dik­tátornak és Sándor király homoszexuális bizalmasának, Petar Zsivkovicsnak fivérét. Ugyanakkor a népfelszaba­dító mozgalom élharcosait, mintegy , hétszázat, akiknek névsorát Zsivkovicsék állí­tották össze és bocsátották a német parancsnokság rendel­kezésére, a tábor egy külön részében helyezték el,­, a hí­res D-bloc­ban. Szigorúan elszigetelték őket a többiek­től, hogy „kommunista pro­pagandáj­uk­kal meg ne mé­­telyezzék őket.” A külön tömbbe zártak közül nem­sokára kiválasztottak negy­venet, nagyrészt a szűkebb vezetőség, a lágerkomité tag­jait és az ukrajnai Sztrijbe szállították őket, egy a cset­­nikektől és más Szerbiából oda szállított, illetve a hazai népfelszabadító mozgalom bosszúja elől biztonságba he­lyezett söpredéktől hemzse­gő táborba. A kis csíra azon­ban a salakos talajon is olyan mozgalommá sarjad­­zott, hogy Sztrij gócpontjává lett egy szerteágazó szerve­zetnek, amelynek szálai el­jutottak a Harmadik Biro­dalom minden pontjára, ahol csak jugoszláv hadifoglyok éltek. A hadifogságban küzdő ju­­goszlávok népfelszabadító mozgalma külön fejezete a jugoszláv népfelszabadító mozgalomnak. Történetét nem lehet néhány sorban bemutatni. Az orslágok és szalagok világát, alakjait majd a szépirodalom, a re­gények, emlékiratok fogják megeleveníteni. Itt most csak a végered­ményre szeretnénk még rá­mutatni. Arra, hogy 1945- ben, amikor részben még a hitleri birodalom végső ösz­­szeomlása előtt a foglyok kisebb-nagyobb csoportok­ban hazavetődtek, a háborús romok eltakarításában és az új szabad élet megindításá­ban már ezrével vettek részt. Köztük igen nagy számban olyan szakemberek, munkások, mérnökök, jogá­szok, írók, művészek, a ta­nult réteghez tartozó embe­rek minden fajtája, akiket a hadifogság idején kovácsolt meggyőződéses szocialistává, kommunistává — új embe­rekké — a Párt vezetése alatt küzdő és nevelő anti­fasiszta népfelszabadító front. A mi szocialista forradalmunk­nak van néhány olyan ismer­tető jele, ami megkülönbözteti az előbbi vagy egyidejű szoci­alista átalakulásoktól. E sajá­tos vonások között nem utolsó helyet foglal el az, hogy az ér­telmiség óriási számban vett és vesz aktív és tudatos részt a for­radalomban és a szocializmus építésében. Hogy ez így történt, bizonyos mértékben annak a mozgalomnak is érdeme, amely a németországi táborokban szün­telenül élesztgette a szabadságba vetett hitet és az összeomlott régi hadsereg katonáinak, tiszt­jeinek a tekintetét a szocializ­mus, a jövő felé irányította. DR. SZTANCSICS András A régi jugoszláv burzsoázia a hármaskirályság megalakulásától kezdve állandóan leszámolásra készült a jogait követelő munkásosztállyal és vezető szervezetével, a Kommunista Párttal. Az Osznana kihirdetésekor kezdődött az első szervezett támadás, majd egymás után sorakoztak a terror véres eseményei. 1921-ben meghozták a hirhedt államvédelmi törvényt. 1929. januárjában kezdetét veszi az úgynevezett január 6-i diktatúra, stb. A terror a január 6-i diktatúra idején dühöngött legerősebben. A rendőrség nemcsak a kom­munistákat, hanem a kenyeret és jogot követelő szabadabban gondolkozó munkásokat is üldöző­be vette. Egyes adatok szerint 1929-től 33-ig 328 személyt öltek meg politikai okokból, mások szerint viszont az államvédelmi bíróság ez időszakban 1946 személyt ítélt hosszabb börtönbünte­tésre. Ugyanakkor a munkásmozgalom mintegy 40 000 harcosa járta meg a régi jugoszláv börtönö­ket, természetesen átélve a rendőrségi tortúra minden kínját. A JKP Központi Vezetősége a jugoszláv és a német Vörös Segély szervezetével karöltve 1930- ban Berlinben a Die Rote Fahne (Vörös Zászló) szerkesztőségében kiállítást rendezett a Jugo­szláviában dühöngő rendőrségi terrorról és a január 6-i diktatúra áldozatairól. Egykori felvételünk a berlini kiállítás egy részét mutatja be. Egy ember elmentS­ zürke kisember volt. Mindig fázó­san topogott, az orra mindig vörös volt a hidegtől. Olyan észrevétle­nül járt-kelt éveken át a népes bérkaszár­nya udvarán, hogy csak akkor figyeltek fel rá, amikor elköltözött. Végérvényesen elköltözött, öregember volt, már a hetven felé járt. A hulladékgyűjtő vállalatnál dolgozott. Ócskavasból vette azt a vaságyat is, amit elköltözésekor Guszti, a minden ócskaság szenvedélyes gyűjtője vett meg tőle pár garasért. Egy öltönyén a zsibvásáron adott túl, asztalát s két székét egy-egy lakó vette meg, ébresztőóráját pedig, amit igen sokra tartott, az öreg hordárnak adta em­lékbe, akivel néha beszélgetni szokott, s aki időnkét meghívta egy-egy ebédre. Ósdi düledező, fiókos szekrénye nem kelt el, hát az üresen maradt konyhában hagy­ta, s nekivágott a nagyvilágnak.. Csak a hordár tudta, hogy valamikor nagygazda volt, sváb nagygazda volt ez a Tamás, valahol Bánátban. Csak a hordár­nak mesélt erről néha, vasárnap délutá­nonként, amikor elsétáltak szép lassan és beültek egyik-másik külvárosi kiskocsmá­ba, késő estig borozgattak. Fia elesett a há­borúban, birtokát konfiszkálta a forrada­lom, aztán meghalt a felesége, lánya vi­lággá szökött, ő maga pedig hányódott egy ideig széles ez országban, míg csak meg nem telepedett itt a városban, olyképp, hogy beköltözött egy öregasszonyhoz, aki­vel aztán összeálltak, öt évig élt ezzel az asszonnyal, aki egy szép napon így szólt hozzá: — Elég volt belőled, Tamás, nem tudom tovább elviselni, hogy olyan éktelenül csámcsogsz, mert már egy szál fogad sin­csen ... De mivel lakáshoz jutni lehetetlen, fel­osztották ami volt: anyó a szobában lakott eztán, Tamás pedig a konyhában. Több mint egy évig. Egészen addig, amíg Ta­más világgá nem ment. Egy szót sem váltottak többé. Tamás elment s el sem köszönt tőle. Otthagyta a konyhát, üresen ásítozott utána, csak a rozoga fiókos szek­rény komorkodott a sarokban. Senkinek se kellett. Anyó majd ismét birtokba ve­szi. A konyhát is. Albérletbe adja, düny­­nyögte Tamás. Ködös, későőszi napon indult világgá Tamás. Lánya hívta ki, Ausztráliába. Elemér, a motoros favágó egy üveg pálin­kát adott neki és azt mondta: — Nem jó lesz ott magának, Tamás bá­csi. Olvastam, hogy olyan kevés a nő ottan, hogy tizenkét férfire jut egy... Fázósan ment tovább Tamás, benyitott egyik-m­ásik lakásba, lekezeltek vele s egy pillanatig tétován néztek utána. Az­tán végezték a dolgukat, mint tegnap is, tegnapelőtt is, mindennap, minden áldott nap... Csak az öreg hordárnál időzött sokáig Tamás. Szótlanul üldögéltek az asztalnál és pálinkáztak. Amióta az öreg hordár bevált gyászhuszárnak, s így sza­badidejét a temetkezési vállalat szolgála­tában töltötte, egyre szótlanabb lett, s egyre hajlamosabb arra, hogy maga elé bámulva eltűnődjön, elfilozofálgasson. Szótlanul üldögélt Tamás mellett s az járt az eszében, hogy ez az ember nemsokára felkel innen az asztaltól és elindul, ő pe­dig a kapuban álldogál majd és néz utána, migcsak be nem fordul az utcasarkon, hogy aztán soha többé ne láthassa. Mint­ha a temetőbe indulna. Fázós, imbolygó járása éppúgy ehhez az utcához tartozik, mint a villanykaró és a pislogó, halvány körte, papucsának kopogása éppúgy a bérkaszárnyához tartozik, mint a hepe­hupás kövezet s az a koszos fenyő a bejá­ratnál, s ha most örökre elmegy innen, egy fény kialszik szemünkben, foghíja­sabb lesz a kövezet, ága törik a fenyőnek. Egy ember nekivág a nagyvilágnak, s va­lahol messze, túl az Óperencián, hegyen­völgyön, jégmezőn, ismeretlen túlvilágon él talán, küzd, és néha megcsillan szemében a fény, amit innen vitt, agyában élnek az emlékek, melyek ide kötik, s ezt ott senki sem érti, senki sem látja, senki sem. Egy em­ber, aki ehhez az utcához tartozik, el­megy, s éldegél valahol, ki tudja merre a hatalmas földtekén, de számunkra meg­halt mindörökre, mihelyt befordul a haj­latnál, az utcasarkon.. • Szótlanul üldögéltek Tamással az asz­talnál, s pálinkáztak. Aztán felkelt Ta­más, s a hordát a kapuig kísérte. Ott áll­dogált s nézte, mig kis kofferjével be nem fordult az utcasarkon. Azután visszaballa­gott a szobájába, szép lassan felöltötte gyászhuszári egyenruháját, s kimért lép­tekkel ment a tizesi temetésre. Tavaszi napocska sütött már, amikor váratlanul levelet kapott az öreg hordár, valami ismeretlen, távoli világból. Tamás jelentkezett. Beszámolt a tengeri utazás­ról, valami hőséget emlegetett állandóan, meg birkákat, fákat, bennszülötteket, s nem lehetett pontosan megérteni, mi vég­re. Mindig is nehéz volt Tamást megérteni, mert bár évek hosszú során sem volt ki­vel svábul beszélnie, más nyelvet mégsem sikerült megtanulnia­ sohasem. Levelét azzal fejezte be, hogy „tessék vissza­beszélni”, s a hordár nyomban papírt ke­rített, s egy hosszú délutánt arra szánt, hogy válaszoljon Tamásnak. El is készült vele, azután előszedte a borítékot, köz­ben egyre forgatta Tamás levelét, egyre nézegette, s végül értelmetlenül bámult maga elé. Tamás elfelejtette a címét közölni. Több levél nem is érkezett tőle. Soha többé. , MAJOR Nándor. Vasárnap, 1959. III. )

Next