Magyar Szó, 1959. szeptember (16. évfolyam, 205-230. szám)

1959-09-01 / 205. szám

Italai: a fasizmusra — szabadság a népnek A ara 10 dinar a post. piac.­ a got.­­ шккГЊ : XVI. évf. 205. (4503.) sz. Kedd, 1959. szeptember 1.­­ . .......................................................... VbY-3 Ipari termelésünk semmiben sem marad el a legfejlettebb országoké mögött Tito köztársasági elnök megtekintette a beográdi nemzetközi műszaki kiállítást Fogadás a japán nagykövetségen Beográ­dból jelenti a Tan­­jug, Shindijiro Yamamura, a hazánkban tartózkodó japán, parlamenti küldöttség veze­tője tegnap este a beográdi japán nagykövetségen ün­nepi fogadást rendezett. A fogadáson részt vett Pe­­tar Sztambolics, a Szövet­ségi Képviselőház elnöke, feleségével, dr. Pavle Gre­­gorics, a Szövetségi Képvi­selőház alelnöke, Moma Markovics és Haszan Brkics, a Szövetségi Végrehajtó Ta­nács tagjai, dr. Mladen Ive­­kovics és Pasko Romac, a Szövetségi Tanács, illetve a Termelési Tanácsának elnö­ke, Gyurica Jojkics, a beo­grádi népbizottság elnöke, Vlada Zecsevics, Dragi Szta­­menkovics, Radovan Papics, és Raja Nedeljkovics, a par­lamenti bizottságok elnökét, továbbá Mihajlo Svabics, a Szerb Végrehajtó Tanács al­elnöke, Milivoje Radova­­novics, a Szerb Szkupstina titkára, Riszta Antunovics és Vasza Szmajevics, szö­vetségi népképviselők, Misa Pavicsevics, a Szakszerve­zeti Szövetség alelnöke, Jo­­zse Brilej, külügyi állam­titkárhelyettes, Tom­a Gran­­fil, a Jugoszláv Külkereske­delmi Bank vezérigazgatója, Lazar Latinovics, a külügyi államtitkárság osztályfőnöke és mások. A fogadáson úgy­szintén rész vett Ivan Zam­­csevszki szovjet nagykövet, Rankin amerikai nagykövet és Yavar Jung indiai nagy- ,­követ. I­loszip Broz Tito köztársasági elnök feleségével együtt hétfőn megtekintette a Ml, beográdi nemzet­­közi műszaki mintavásárt. Délelőtt pontosan 9 órakor a l0. számú kiállítási csarnok előtt Gyurka Joskics, a beográdi népbizott­ság elnöke, Riszta Antunovics, a Kommunista Szövet­ség beográdi városi vezetőségének titkára és Jasa Rajter, a beográdi mintavásár vezérigazgatója fo­gadták és üdvözölték Tito elnököt. Már előzőleg a kiállításra érkezett Petar Sztambolics, a Szövetségi Népszkupszina elnöke, Jovan Veszelinov, a Szerb Népszkupstina elnöke, Mijeik© Todorovics, a Szö­vetségi Végrehajtó Tanács alelnöke, Iván Gosnyák, népvédelmi államtitkár és Milos Minics Szerbia vég­rehajtó tanácsának elnöke. _­­ A III. számú kiállítási csar­nok, a gépjárműgyárak szó­nok bejáratánál — ahol a vétségének elnöke és Prvo­­hazai motor- és gépjármű- szláv Rakovics, a szövetség gyárak állítják ki gyártmó- titkára fogadták. A kiállitá­­nyaikat — Tito elnököt és a si csarnokban tartózkodó kő többi vendéget Bereszni mér-­­ zönség és a kiállítók mele-i­ger­ üdvözölték és lelkesen ünnepelték Tito elnököt és kíséretét.­­ A vendégek először a te­­­­hergépkocsikat és hűtőgép­­kocsikat tekintették meg a­­ FAP kiállítóhelyén, majd vé­gignézték működés közben a rakovicai motorgyár futó­­­­szalagon gyártó gépeit. Tito elnök hosszabb időt töltött a vogoscsei Tito művek kiállí­­­­tása előtt. A ri­ickai Torpedo gyár standjánál a hajómoto­­­­rok gyártása iránt érdeklő­dött. A vendégek ezután meg­tekintették a maribori TAM I gyár kiállítását. A kraguje­­i váci Zasztava gépkocsigyár kiállítóhelye előtt Tito elnök a »Zastava 600« kiskocsik gyártása iránt érdeklődött. A Zasztava gyár igazgatója a gépkocsigyárak szövetsége ne­­­vében egy Campagnola típu­­s­­ú gépkocsit ajándékozott Tito elnöknek. Ezeknek a gépkocsiknak minden része már az országban készül. A III. és II. kiállítási csar­nok közötti nyílt térségen, ahol szintén a hazai gépkocsi gyárak állítottak ki, Tito el­nök tüzetesen megtekintette a kocsevjei Dom vállalat tar­tálygépkocsijait. Ez alkalom­mal kijelentette, hogy sok új dolgot látott a kiállításon, és ez őszinte örömmel tölti el. Hangsúlyozta, hogy ha­zánkban igen nagy szükség van arra, hogy a gyárak e­­gyüttműködjenek és társas­termelési viszonyba lépje­nek, mert ezáltal specializál­hatják termelésüket és nö­velhetik termelékenységüket. — Ez gazdasági szempont­ból teljes mértékben indo­kolt és igazolt — mondotta Tito elnök —, mert sokkal több ember találhat munkát és a termékek ára csökken. Ezután a többi vendéggel együtt, a kiállítás látogatói­nak lelkes ünneplésével kí­sérve a II. számú csarnokba ment, ahol a hazai és a kül­­(Folytatása a 3. oldalon) A szuboticai járás terüle­tén a tíz földművesszövetke­­zet 6 112 hektáron társaster­melési alapon termel olasz búzát. A termelőszövetkeze­tek 214 hektáron, a mezőgaz­dasági birtokok és vállalatok pedig 3 669 hektáron vetnek olasz búzát. Ha ehhez hozzá­vesszük a földművesszövet­­kezeti gazdaságok területét, valamint azt, hogy a magán­termelők nem társastermelé­si alapon is közel 1 000 hek­táron termelnek olasz búzát, akkor azt látjuk, hogy az olasz búza vetésterülete a járásban meghaladja a 11 000 hektárt. A földművesszövet­­kezetek és a termelők által társastermelési alapon ter­melt olasz búzából 54 méter­mázsa átlaghozamot tervez­tek, a mezőgazdasági, szerve­zeteknél 60 métermázsát, a kooperáción kívüli magán­termelésben­­pedig átlag 33 métermázsát várnak hektá­ronként. Ezenfelül kooperá­cióban még 1140 hektáron hazai fajta búzát termelnek kooperáción kívül pedig a magántermelők 5 222 hektá­ron vetnek különféle hazai búzafajtákat. A társasterme­lési alapon vetett hazai fajta búza átlaghozamát 30 má­zsa, a kooperáción kívüli, bú­­zavetés átlaghozamát pedig 22 méter mázsára tervezték hektáronként. MILYEN FAJTÁKAT VETNEK? A Palicson megtartott tar­tományi mezőgazdasági érte­kezlet határozata értelmében­­ a Vajdaságban elvetendő o-­­­lasz búza 15 százaléka For­­tunato lesz. A szuboticai gaz­daságok viszont az olasz bú­zára előirányzott égisz te­rület 60 százalékát vestik el­ Forttunatoval. Továbbá 80 szá­zalék Sanpastoret és tíz szá- . zalék Mara-t vetnek. Tánsac­­termelési alapon a terület 30 százalékát vetik be Fortuna­­toval, 50 százalékát Sanpasto­reval és 20 százalékát Auto­nómiával. Az 1958—59 gaz-­­ dasági évben a járás terüle-­­ tén az Autonómia vetését­­ szorgalmazták, mivel a föl­­­­dek minősége így követelte­­ meg. A földek minőségi felja­vításával lehetővé vált a For­tunato és a Sanpastore fajták , fokozottabb termesztése. VAN ELÉG VETŐMAG, S MEGKEZDŐDÖTT A CSÍ­RAKÉPESSÉG KIVIZS­GÁLÁSA Az említett területek be­vetésére közel 250 vagon, kü­lönféle fajta olasz búzavető­mag áll rendelkezésre. Előre láthatólag a járás területéről közel 100 vagon olasz búza­vetőmagot el is szállítanak. Úgy hírlik, hogy egy szom­­­­szédos államnak adták­ el. A­­ vetőmag tisztítása, porzása a földművesszövetkezetekben folyamatban van. Dolgoznak a „Szuboticski Batár” ügyviv­i­teli szövetség szelektorai is. A szuboticai mezőgazdasági állomáson pedig megkezdték a vetőmag csíraképességének­­ vizsgálatát. MEG KELL GYORSÍTANI A MŰTRÁGYA Átvételét ! Az őszi vetéshez a szuboti­­cei járásban 15 592 tonna műtrágyára van szükség. Je­lenleg 15 740 tonna van rak­táron, amelynek az átvétele azonban, főleg a földműves-­ szövetkezetek részéről, igen lassan halad. Pedig a trakto­rok és a pótkocsik most sza­badok, mivel a kukorica tö­rése még nem kezdődik, a cu­korrépa szedése is csak szep­tember elején indul meg, s így mindenképpen ezekben a na­pokban kell a műtrágyát át­venni és a helyszínre szállí­tani. A szakemberek véleménye szerint a járás területén hek­táronként átlag 1 200—1 500 kg műtrágyát szórnak el. (TARCA) ★ ÚJ KISAUTÓ A LÁT­­HATÁRON (JELENTÉS A BEO­GRÁDI VÁSÁRRÓL) (2. oldal) FELLÁZADTAK AZ ÚJSÁGÍRÓK (NEM EISENHOWER EBÉDJÉRŐL, HANEM MEGBESZÉLÉSEIRŐL AKARNAK HALLANI) (5 oldal) OTTHON - CSALÁD - GYERMEK (6. oldal) KÉRDEZZ - FELELÜNK (8. oldal) Természetesen k­észnek olyan mezőgazdasági szervezetek, amelyek a föld minősége alap­ján 1 800 kgrot is elszórnak. A társastermelési alapon vetett búzánál négyféle meny­nyiséget állapítottak meg. Azok a termelők, akiknek gyenge minőségű földjük van, vagy ebben az évben lépnek először társastermelő vi­szonyba, holdanként 500 kg műtrágyát szórnak Azok a termelők, akik már az idén együttesen termeltek a szö­vetkezettel, szórtak műtrá­gyát, tehát javították a föl­det, 400 kg. műtrágyát szór­nak holdanként. 300 kg. mű­trágyát szórnak azok a ter­melők, akik Autonómiát vet­nek, és 600 kg-ot azok, akik a szövetkezettel egyetértés­ben meg akarják valósítani azt a hozamot, amit a mező­­gazdasági szervezetek ter­veznek. 2­000 HEKTÁRON KÖZTES TERMELÉS Komoly előkészületek foly­nak a köztes termelésre. A járás minden mezőgazdasági szervezete elfogadta a pali­­csi tartományi mezőgazdasá­gi tanácskozásnak ezt a ja­vaslatát. Bikovón ebben az évben már gyakorlati tapasz­talatok is vannak, mivel i­­lyen alapon termelnek kuko­ricát és szóját. A járás terü­letén 2­000 hektáron lesz köz­tes termelés, amiből 500 hek­tárt társastermelési alapon vetnek be. A terület 60 szá­zalékát kukoricával és búzá­val, a többit pedig kukoricá­val és szójával, cukorrépá­val és kukoricával, valamint szójával és napraforgóval vetik be. KÖTIK A TÁRSASTERME­LÉSI SZERZŐDÉSEKET Kissé elkéstek az űrlapok nyomtatásával, ettől eltekint­ve a földművesszövetkezetek szakemberei, továbbá a Szo­cialista Szövetség vezetősé­gének tagjai megbeszél­teket folytatnak a termelőkkel, s ennek eredményeként augusz­tus 24-éig Sándorban 25 holdra, Bajmokon 137. Biko­vón 87. Györgyénben 25. Haj­dukovón 90. Kelebián 150. Kisbosznán 150, Tavankuton 35. Zsedniken 150 és a szubo­ticai földművesszöv'X'"--’öt­­ben 300 holdra kötöttek s­ződést. U. J. Jo­szip Bross Tito köztársasági elnörs és felesége a belgrádi műszaki mintavásáron a szaboncai Szever gyár elektromotor­jai­t szemlélik MEGKEZDŐDÖTT Még sok lehetőség van a fipszláv-olasz gazdasági kapcsolatok bővítésére — mondotta az olasz kereskedelmi küldöttség vezetője Rómából jelenti a Tanjug. Giovanni Spagnolli szená­tor, olasz külkereskedelmi ál­­­lamtitkárhelyettes tegnap ko­rán reggel egy hivatalos kül­döttség élén Beográdba ut­­­tazott, ahol meglátogatja a­ harmadik nemzetközi műsza­ki minta­vásárt. A küldöttség tagja Renato Reani milánói­­ egyetemi tanár, az olasz-ju­­­­goszláv kereskedelmi kama­ra elnöke, valamint az olasz külkereskedelmi minisztéri­­­­um funkcionáriusai és többi gazdasági szakértő. „Köztudomású — mondot­­ta elutazása előtt Spagnolli szenátor —, hogy Jugoszlá­via már régóta az olasz ipar­cikk... fontos piaca, mí­g, Olaszország első helyen áll Jugoszlávia kivitelében. A két ország gazdasági együtt­működését a március 24-én aláírt beográdi és július 14- én aláírt római gazdasági egyezmények tovább bővítet­teit. Az olasz-jugoszláv gaz­daság kölcsönösen kiegészí­ti egymást, de véleményem szerint még sok vonalon nagy lehetőségek állnak fenn a kapcsolatok bővíté­sére. Olaszország egyre nagyobb szerepet kíván játszani Jugo­szlávia jelenlegi mély gazda­sági átalakulásában. A gazda­sági törvények azonban a ki­vitel növelését csak magas­­színvonalú behozatal mellett teszik lehetővé. Éppen ezt a célt szolgálja a legutóbbi o­­lasz-jugoszláv kereskedelmi­­ egyezmény is. „Nagy megelégedéssel te­­­­szek eleget a jugoszláv kor-­­­mány meghívásának, hogy lá­togassam meg a beográdi, nemzetközi műszaki mintavá­­­sárt, amely jelentős szerepet­ játszik Nyugat és Kelet é­­­­rintkezésében — mondotta Spagnolli államtitkárhelyet-­­ tes. Meggyőződésem, hogy az­ olasz küldöttség termékeny­­ kapcsolatokat létesít, ame­lyek hozzájárulnak Olaszor­szág és Jugoszlávia kapcsola­tainak megszilárdításához.” . Több mint 11000 hektár olasz búza a szuboticai járásban 6000 hektár társastermelési alapon

Next