Magyar Szó, 1959. szeptember (16. évfolyam, 205-230. szám)

1959-09-01 / 205. szám

l. oldal I­smét van értelme az életnek. Az em­ber, e végtelenül hosszú nyári hó­napok alatt, csak ébredt, csak evett csak lefeküdt — talán, kínjában, néha egy­­egy könyvet is megsimogatott, tétova moz­dulattal, ahogy egy porcelánt vagy egy kis kutyát megsimogat néha unalmában, az­tán félretolta. Sütött a nap, ami csak rit­kám történt, esett az eső, ami sokkal gya­krab­ban. Miniszterek utazgattak, államfők, sőt királyok is — beszélgettünk békéről, háborúról, atomrobbantásról és a raktára­ink megteltek búzahegyekkel közben. Új házak, új utcák épültek a mi kis városunk­ban, aztán pufók és okos gyerekek szület­tek — mert minden gyerek pufók és okos­­— néhány ismerős arccal kevesebb lett, mert még mindig halnak az emberek, de akkor már sem pufókok, sem okosak És nem történt semmi mégsem. Rettenetes érzés, amikor célját és értel­mét elveszti az ember és maga az élet. Amikor kedvelt napilapunk utolsó elő­tti ol­dalán csak néhány kósza sakk-hír jelenti az oázist a Szaharában, avagy a szigetet a végtelen óceánok hullámzó végtelenségé­ben. Rettenetes, amikor úgy érzi az ember, hogy" nincsen miért, amikor nem­ gyűlöl és nem szeret, amikor még ölni sem tudna, ami annyira emberi — és hát mi volna szép a mi emberi életünkben, ha nem éppen az, ami legemberibb? No, de ez most már mind a múlté. Elkez­dődött. A reggel is más volt és délelőtt már foj­tott izgalommal kémleltük embertársain­kat: vajon érzi-e ő is, vajon tudja-e ő is, vajon ott lesz-e ő is? Én nem tudom pontosan, hogy mit érzett Napóleon egy-egy sorsdötő nagy csata előtt, de lám, nagyon is el tudom képzelni Archi­medes örömét, amikor kiugrott a fürdő­kádból, meztelenül végigrohant az utcán és boldogan kiabálta: — Heuréka! Meg­találtam! Mert az is nagyszerű valami, az Archi­­medes-i törvény és neki akkor még nem is lehetett más öröme, hiszen egy végtele­nül messzi, primitív korban élt, villany­­hűtő, távolbalátó, sőt rádió nélkül. És labdarúgó mérkőzések sem voltak még akkor, az ezerszeresen szegényes előidők­­ben. Elkezdődött végre.... Jaj, ha most nem éreznék ezt a meg­elégedett sóhajt, amely olyan lassú öröm­­mel száll fel belőlem, mint ahogy a haj­nali nap emelkedik méltóságos és vörös boldogsággal a fekete világ fölé. De­hogy­isne éreznék, hiszen ott voltak, ott vol­tunk valamennyien és szidtuk és dicsér­tük és átkoztuk és imádtuk a tizenegy hőst, városunk büszkeségeit, saját dicső­ségünket, a jövő bajnokait. Igen, ott ültem én is a lelátón. És ha volt valami életemben, amire érdemes lesz visszaemlékezni és ha éreztem vala­ha, hogy nem hiába éltem — emberek! öt kapufa volt, öt leírhatatlanul gyönyö­rűséges, mennydörgés-szerű robajjal csat­tanó kapufa. Ne csodálják, ha bereked­tem és már alig van hangom, hogy a két gólt, a Veszelinovicsét és az Ivesét, azt a két gólt, amelynek világtörténelmi je­lentőségét aligha vonná kétségbe akár egy Tarle is... hogy e sorsdöntő, e világ­rengető, napfényes és örömteli új korszak születését bejelentő két gólt köszöntsem. Bevallom, bűnös vagyok. Majd egyszer a másvilágon, ha mégis Szent Péter elé kerülnék, mellet döngető alázattal fogom bevallani: — Uram, én kételkedtem, Uram, én hitetlen voltam, bocsásd meg az én vétkeimet, Uram... én nem hittem abban, hogy megverjük a Velezst, én nem hittem Tózó lábaiban. Őt milyen gúnnyal tekintettek rám szomszédaim, amikor azt merészeltem kimondani, hogy ugyan ki lőne gólt a Vojvodina csatársorából? Egy kedves te­kintetű, idősebb úr, mély szomorúsággal rámtekintett. Igen, még könnyek is csil­logtak szemében, éreztem, elveszett em­bernek tart és azt is, hogy sajnol, hogy ennyire hitetlenül tengődöm ég és föld között, a negyedik lelátón, hetedik sor­ban, a huszonkilences számot viselő ülő­helyen. Mea culpa, mea maxima culpa! Soha többé! — Na, fiatalember — mondta egy húsz­éves legényke a második gól után — na, fiatalember, mit szól a Vojvodinához? Igen, egy csöppecske igazságos harag is volt a hangjában, de azért éreztem, hogy szeret, hogy , megbocsát, hogy látja ben­nem az őszinte megtérés igaz szándékát és végeredményben kevesebb egy megtért bűnös a húszéves Úr színe előtt, mint aki még sohasem vétkezett. Hiszek, hiszek Tebenned, Vojvodina! Gál László: Megkezdődött MAGYAR SZÓ A munkásmozgalom fejlődése Nagybecskereken Szervo Mihály forradalmi harca (4) Letartóztatások a fejkinttal röffcélrulaterjesztés után - Borzalmas kínvallatás a rendőrségen - Uta­zás Zágrebiea­­­ki államvédelmi bíróság elrettentő ítélete - Tíz év Mitrovicán £*&rtuff*k 40. évfordulójáb­a. Nemsokára, pontosabban jú­nius 9-én Kikindán szokol­­szemlét tartottak. Az ünne­pet megelőző éjszaka isme­retlen tettesek röpcédulákat dobáltak szét. A röpcédula egyik oldalán Alekszandar király karikatúrája, másik ol­dalán ketrechez hasonló ki­rályi korona s benne a lánc­ravert nép. A koronaketrec egy rácsa elpattant. A röp­­lapnak ezen az oldalán ez a szöveg állt: „Le a véres dik­tatúrával, éljen a világforra­dalom!" Ugyanekkor a Becskerek­ről Kikindára érkező vonat­ban egy ottfelejtett táskát találtak, benne ugyanazok a röplapok, a király karikatú­rájával, továbbá a Proleter néhány példányszáma. Volt még a táskában egy szokol ing, Sz. T. Bukovac — Veliki Becskerek jelzéssel. Ezekből a tárgyakból a rendőrség nyomába jutott.Radivoj Da­­vidovicsnak és Jovan Traj­­kovicsnak, akik részt vettek a kikindai szokol­szemlén. A rendőrség erre meglepetés­szerűen behatolt Trajkovics házába, és tettenérte, amint éppen újabb röpcédulákat készített. Újabb letartóztatások kö­vetkeztek. Ennek kapcsán ér­dekes megemlíteni, hogy Mi­hajlovicsnak sikerült túljut­nia az országhatáron, és el­menekülni a letartóztatások elől. Később kiderült, hogy ekkor már rendőrségi besú­gó volt. A letartóztatások kiterjed­tek Becskereken kívül Cser­­nyére, Alekszandrovóra, Ba­­natszki-Dusanovácra, Muzs­­lyára, Szuboti­ára ... Szervo Mihály azonban semmit sem ismert be a rend­őrség előtt. Akkoriban a rend­őrség a mai színház udvará­ban volt. Középkori kínzó módszerekkel próbálták val­lomásra bírni Szervo Mi­hályt és társait. Fogókkal, kalapáccsal, tűvel vallatták felváltva ütötték-verték őket e rendőrügynökök, s hogy jajgatásuk ne hallatsszon, pokrócokkal fedték be az ab­lakokat és állandóan ordított a gramofon. Ha az áldozat eszméletét vesztette, leöntöz­­tették vízzel, hogy magához térjen és tovább kínozták. E borzalmas kínzás ellené­re, a rendőrség Szervától semmi mást nem tudott meg, csak egy kitalált zágrebi sze­mély nevét, akitől állítólag a röpcédulákat kapta, így pró­bált a sok kínzás közepette egy kis lélekzethez jutni. Ez­után Nikola Makszimovics rendőr alkapitány elvitte Zág­rábba, s három teljes napig kutattak a légből kapott sze­mély után. De hiába nézték át a zágrebi rendőrség egész kartotékáját, Szervo Mihály természetesen, egyikben sem ismerte fel emberét. Időköz­ben Becskerekről táviratoz­tak, hogy térjenek vissza, mert a nyomozás szálai Szu­boticára vezetnek. Otthon Szervót bosszúból, hogy a rendőrséget az orránál fogva vezette, újra kegyetlenül meg­kínoztak. A városban uralkodó terror ellenére július 17-én hajnal­ban újra röpcédulákat ta­láltak. Egyes verziók szerint maga a tr­g ő­rség írta és ter­jesztette őket, hogy folytat­hassa a letartóztatásokat, má­sok szerint a szabadon lévő kommunisták, hogy félreve­zessék a nyomozást. Legkegyetlenebbül Szervo Mihályt, Gyúró Pácárt, Sző­­nyi Mihályt és Mohr Ferencet kínozták meg. Ott a rendőrségi fogdában értesültek arról, hogy Gyúró Gyakovicsot meggyilkolták. Egyikük, aki életben maradt, Szőnyi Mihály így emlékezik vissza: , , , . Egyszer éjféltájban kihall­gatásra, jobban mondva kín­zásra vezettek elő. Az ajtó­ban megjelent Voja Pajevic, rendőrügynök és , rámrivallt „No most úgy jársz, mim Gyúró Gyakovics!” Világossá vált előttem hogy Gyúró Gyakovicsot megölték, amikor az ügynél rámfogta fegyverét és meg­parancsolta, hogy menekül­jek. Megsejtettem szándékát agyon­ akar lőni és úgy tün­tetni fel, mintha szökés köz­ben lőtt volna le. De hiába erőszakoskodott, makacsul el­lenálltam, úgyhogy végül is vissza vezettetett a cellába.’ 1929 december 1-én a fog­lyok egy csoportját áthurcol­ták Beográdba. A bírósági tár­gyalásig a Glavnyacsában vo­tak. A szobákban és pincéi­ben mintegy száz fogoly volt, le sem lehetett ülni an­­nyira tömve volt minden hely December 9-én a beográd államvédelmi bíróság meg­kezdte a tárgyalást. A bírá­kon, államügyészen, ügyvéde­ken kívül csak a legközeleb­bi rokonok és 12 csendőr volt jelen. Három napi tárgyalás után december 11-én délután hir­dettek ítéletet. A 12 vádlot­tat 110 évi rabságra ítélték, éspedig Andrija Mihajlovi­­csot, Mita Deszpotovicsot, (mindkettőt távollétükben) Jovan Trajkovicsot és Ács Mártont 12—12, Szervo Mi­hályt, Mita Alekszicsot, és Márton Rózát 10—10, Gyúró Pácárt 8, Szőnyi Mihályt és Georg Funkot 7,­ Mohr Fe­rencet 6 és­ Radivoje Davido­­vicsot 4 évi fogházra. Ezenkívül még két csoport felett ítélkeztek, egyik felett a beográdi államvédelmi bíró­ság, a másik felett a becske­­reki törvényszék. 29. születésnapján Szervo Mihály már a mitrovicai fegyházban volt. Mögötte tíz évi politikai munkásság, előt­te pedig tízévi raboskodás állt. Életének új szakasza kö­vetkezett, amit szorgalmas ta­nulás, további illegális politi­kai munkára való felkészü­lés töltött ki, mivel a politi­kai foglyok a szremszka mitro­vicai raboskodást kommunis­ta egyetemmé változtatták. A nagybecskereki csoport­ból kilencen 1929 december 18-áig a Glavnyacsában ma­radtak. Ekkor áthelyezték őket Szremszka Mitrovicára. Éppen havazni kezdett, ami­kor a kilenc kommunistát összekötözve, gyalog végig­hajtották a városon az állo­másra. Márton Rózát Zágráb­­ba vitték a szavszkacesztai fogházba. Szremszkamitrovicán már néhány nap múlva kapcsolat­­­ba kerültek a régebbi kom­­­­munista foglyokkal. Orvosi vizsgálat közben történt. Mindannyian meztelenre vet­kőzve várták, hogy az orvos megvizsgálja őket. Szervó ész­revette, hogy az egyik ápoló, aki maga is rab volt — Ro­­dolyub Csolákovics — reá néz és K-betűt rajzol a falra. Szervo igent intett a fejével. Ez a kapcsolat azonban rö­vidéletű volt, mert 1930 ja­nuárjában, amikor a becske­­rekiek még magánzárkában sínylődtek, Mosa Pijadet, Csá­ki Lajost és másokat Lepo­­glavára, Rodoljub Csolakovi­csot és Rade Vujovicsot Ma­riborba vitték ... Csak 1933- ban, az összeg fogházakban vívott, kemény küzdelmek­­ után összpontosították a politi­­­kai foglyokat újra Mitrovi­ I­cán. Lyubomir MILIN (Folytatjuk.) Kedd, 1959. IX. 1. új kisautó a láthatáron Jövőre nyolcezer kisautó és hatvanezer motorkerékpár . Mai első vásári beszámo­lónkban leszögeztük, hogy a beográdi árumintavásár idei slágere az autó. Igazolja ezt az a temérdek néző, amely be­tölti a harmadik csarnokot, ahol a gépkocsik vannak ki­állítva. De most nem a siker­ről akarunk beszámolni, ha­nem autógyártásunk kilátá­sáról. Az a kis kétüléses Fiat sportkocsi, ami a Zastava be­mutatóján látható, csak ren­delésre készül, s 1 millió 300 ezer dinárba kerül. A Mer­cedes és a DKW kocsiknak is nagy közönség­sikerük van, de vevő nincsen. Min­ket a kisautók érdekelnek, s a termelés növelése. Motoriparunk képviselői úgy vélik, hogy 2-3 év múl­va sor kerülhet egy korszerű automobil szalon megszerve­zésére, valamelyik áruminta­­vásáron. Ennek megvalósítá­sa természetesen a hazai mo­toripar gyártásának fejlődé­sétől függ.­­ Kiskocsit és motorkerék­párt most nálunk könnyű el­adni. Itt van a kis Fiat 600- as kocsi, amely végeredmény­ben nem a legkényelmesebb­­ kiskocsi. Európában gazdasá­­­gosabb autók is szaladgálnak,­­ de nekünk megfelel, s annyi­­­ra keresett, hogy például No­­­viszádon legalább kétszáz,­­ Szlovéniában pedig csak­­­­nem ezer kocsira van előjegy­­­zés. Az azonnal átvehető hasz­­­nált Fityó ma drágább, mint­­ az új, amelyre hónapokig­­ kell várni. A Zastava autógyár jövőre — így mondották az illetéke­sek — 8 000 darab 600-as tí­pusú és 2 000 darab 1 100-as típusú kiskocsit hoz forgalom­ba.­­Ugyanitt hallottuk, hogy jövőre a jugoszláv motorgyá­rak 60 000 motorkerékpárt gyártanak, ezzel azonban ko­rántsem fedezik az egyre nö­vekvő keresletet. Úgy látszik, 1960-ban még egy „népkocsi” kerül forga­lomba — legalább is a kopá­­ri Tomos megbízottai szerint. Ez a gyár ugyanis, amely ed­dig a PACH szabadalom alap­ján különféle mopedeket, robogókat és nagyobb motor­kerékpárokat gyártott, áttér a kiskocsi gyártására is. A konjuktúra készteti erre.­­ Franciaországban a Citro­en autógyár tavaly egy csú­nya külsejű, de gaz­daságos népkocsit hozott forgalomba, 400 000 frankba kerül. Ez a szürke, sátorfedelű kocsi m­in­den csúnyasága ellenére is meghódította a franciákat, s ma már­­százezerszámra sza­ladgál Párizsban és a vidé­ken. A Tomos-gyár e francia kiskocsi gyártására tárgyalt a Citroen autógyár megbízott­­­taival. A megbeszélések már befejezés előtt állanak, s le­hetséges, hogy jövőre a ju­goszláv utakon is megjelen­nek a kooperációban gyártott Citroen kiskocsik. E kocsi motorja 500 köbcentis, jól­­ bírja az utakat és a nehe­­­­zebb terepet. Jó rugózata van és keveset fogyaszt. Ma Fran­­­ciaországban heteket várnak az igénylők e népkocsira, a- I kár nálunk a Fityóra. Egy in­­­formáció szerint a francia ■ népkocsi nálunk mintegy hat­­­százezer dináros áron kerül­­­­ne forgalomba. A Tomos-gyár rendelkezik az ilyen népkocsi sorozatos gyártásához szükséges techni­kai felszereléssel, különösen kooperációs alapon, ahogyan az új kiskocsit gyártanák. Minél több kiskocsink lesz, s lehetséges, hogy előbb­­utóbb a garázskérdés égetőb­bé válik a nagyvárosokban, mint a lakáskérdés. A személykocsik mellett igen nagy az érdeklődés a te­herkocsik iránt is. Nálunk el­sősorban a TAM és a FAP gyár állít elő­ teherkocsit. A TAM megbízottai szerint je­lenleg kétféle teherkocsit gyártanak. Az egyik kocsi, a 2 tonnás Pionír, gyártásával azonban rövidesen felhagy­nak, mivel típusa avult. Az újabb gépkocsi a 4,5 tonnás Diesel-motoros teherkocsi, ezt fogják tömegesen gyárta­ni. _ Mindkét gyár ezenkívül elő­állít tűzoltó-, hűtő- és külön­­­leges szállítókocsikat, vala-­­ mint társas gépkocsikat. A beográdi árumintavásár, autócsarnoka

Next