Magyar Szó, 1972. február (29. évfolyam, 30-58. szám)

1972-02-01 / 30. szám

c­s , Magyar Szó ||jHj:f::s::sssBss:::s:sss:s8sss!sss:8:::s:ss::su::ss:sss:ssssss::ssss»]sss!ssa!§gss xxix. évf., зо. (8862.) sz. Kedd, 1972. február 1. sHiffi ARA 80 PARA Vesna Vulović elsírta magát Az orvosok továbbra is szigorúan távol tartják tőle a kíváncsiskodókat . Megtalálták mind a 27 holttestet Prágából jelenti a Tanjug: öt nappal a JAT DC—9 típusú személyszállító repü­lőgépének csehszlovákiai ka­tasztrófája után Vesna Vu­­lovic stewardessnak, az egye­düli életben maradinak az egészségi állapota mindin­kább javul. Ennek ellenére kezelőorvosai — közöttük dr. Miodrag Jevremovic jugo­szláv sebész —, úgy dön­töttek, hogy egyelőre még nem szállítják el a prágai klinikára, megvárják, míg szervezete még inkább meg­erősödik. A jelen pillanatban ugyanis nincs szükség sür­gős sebészeti beavatkozásra. Vesna hétfőn eszméleténél volt , amikor szülei meg­látogatták, elsírta magát. A csehszlovák hatósági szer­vek képviselői közölték, hogy az orvosok továbbra is szigorú ellenőrzés alatt tart­ják a szerencsétlenül jártat. Hivatalosan is felszólították a jugoszláv hatóságokat, hogy tartsák távol a beteg­től a nem akkreditált újság­írókat. Prágában ezzel kapcsolat­ban hangsúlyozzák, hogy ez az óvintézkedés Vesna Vulo­­vic gyógyulásának érdeké­ben áll. Ezért tegnap meg­tiltották, hogy az újságírók­ akár Vulovic kezelőorvosai­val is érintkezzenek, vala­mint szüleivel. A csehszlo­vák szervek közölték, hogy a csehszlovák hírügynökség és a Tanjug útján megad­nak minden szükséges infor­mációt. A ČTK újabb híre szerint a mentőosztagok megtalál­ták a repülőgép mind a 27 utasának a holttestét. A helyszínelő bizottság folytat­ja a vizsgálatot. A szakértők cáfolnak egyes alaptalan feltevéseket Több koppenhágai és stockholmi szakértő, vala­mint a JAT képviseleteinek tagjai alaptalan szenzáció­keltésnek minősítik a hírt, amely szerint a JAT repülő­gépének katasztrófáját a re­pülőgép hajtóművének egy része okozta. Egy dá­n lap, valamint a svéd televízió ugyanis hírül adta, hogy az úgynevezett startmotor a DC—9 típusú repülőgépek falába van épít­ve, és kizárólag a hajtómű beindítására szolgál. A start­motor nélkül a repülőgép zavartalanul működhet.­­ Ha ugyanis ezt a motort nem használják a beindításnál, akkor a hajtóművet 15 perc­cel felszállás előtt bekap­csolják. A megfigyelők szerint az effajta híresztelések célja az, hogy a koppenhágai és a stockholmi repülőtér egy­másra hárítsa a felelősséget a bekövetkezett katasztró­fáért. Ellenőrzés a milánói repülőtereken Milánó két repülőterén a rendőrség szigorú ellenőrzést vezetett be, hogy óvja a le­szálló jugoszláv repülőgépek biztonságát. A jugoszláv repülőgépek egy előre kijelölt és szigo­rúan ellenőrzött kifutópályá­ra ereszkedhetnek le, távol a légi kikötő épületétől, s a leszállás helyét fegyveres rendőrök őrzik. A gépek utasait és poggyászát alapo­san átvizsgálják. Nagykövetünk a lengyel miniszterelnöknél Varsóból jelenti a Tanjug. Piotr Jaroszewicz lengyel miniszterelnök tegnap fo­gadta Vlado Maleszkit, Ju­goszlávia varsói nagköve­­tét. Tárgyaltak a jugoszláv —lengyel együttműködés fejlesztéséről és más közös érdekű kérdésekről. Lázar Mojszov: Nagyobb segítséget kell adni az afrikai szabadságmozgalmaknak Folytatódott a vita a Biztonsági Tanács addisz-abebai ülésszakán Addisz-Abebából jelenti a Tanjug. " Lazar Mojszov, Jugoszlávia állandó ENSZ-küldötte, a Biztonsági Tanács tegnapi ülésén mondott beszédében hangsúlyozta, hogy a világ­béke és biztonság szempont­jából az afrikai problémák elsőrendű­­jelentőségűek. A jugoszláv küldöttség ezért tá­mogatja a nem hivatalos af­rikai javaslatokat, amelyek szerint a Biztonsági Tanács szólítsa fel a brit kormányt arra, hogy tegyen hathatós intézkedéseket a Rhodesiá­ban élő afrikai többség életé­nek biztosítására, és hívja vissza az úgynevezett Pearce­­féle bizottságot. A jugo­szláv delegáció továbbá támo­gatja azt az indítványt, hogy a Biztonsági Tanács vállal­jon közvetlen felelősséget Na­míbia (Délnyugat-Afrika) sorsáért. Mojszov szerint az eddigi­nél még nagyobb erkölcsi, politikai és anyagi támoga­tást kell nyújtani az afrikai szabadságmozgalmaknak. Ke­ményen elítélte az apartheid­politikát, majd felhívta a fi­gyelmet arra, hogy többen durván megsértették a faj­üldöző afrikai országokba irányuló fegyverszállítás ti­lalmát. A vitában felszólalt Kuang Hua, a kínai NK állandó küldötte is. Hangsúlyozta, hogy számos afrikai ország az el nem kötelezettek III. csúcsértekezletén, valamint az ENSZ-közgyűlés üléssza­kán is egyöntetűen elítélte az erőszakpolitikát és a nagyha­talmak hegemóniáját. Való­színűleg a Szovjetunióra cé­lozva kijelentette: „A szociál­imperializmus erőteljesen be­tör Afrikába, és a kolonializ­mussal meg a neokolonialiiz­­mussal verseng a befolyási övezetekért.” Azzal vádolta meg az USA-t és Nagy-Bri­­tanniát, hogy politikai, gaz­dasági és katonai segélyt nyújtanak a dél-afrikai, rho­­desiai meg portugál gyar­maturalmi rendszereknek. Kormánya nevében követel­te, hogy maradéktalanul szá­molják fel a dél-afrikai faj­üldöző kormányokat. Köve­telte továbbá a Biztonsági Tanácstól, hogy erélyesen ítélje el a rhodesiai fajüldö­zők terrorját. Dimcse Belovszki elnökletével tegnap ülést tartott a JDNSZSZ Szövetségi Választ­mányának nemzetközi bizott­sága.­ Az ülés részvevői meg­hallgatták és elfogadták a jelentést az európai biztonsági értekezlet előkészületeiről. Az értekezletet a tervek szerint június elején tartják meg Brüsszelben. A tanács­kozást számos európai ország politikai, társadalmi és egyéb szervezetei szervezik Az újvidéki »TEHNOGVOŽĐAR« Temerini utca 12 alatti TEHNOMETAL üzletében nagy áruválaszték várja a kedves vevőket. Győ­ződjön meg áruink minőségéről és rendkívül mél­tányos árainkról. 1456-1. I1 . Független testület szervezze meg a dél-vietnami választásokat Az amerikai külügyminisztérium tizenkét ponttá alakította át Nixon béketervét . Eljuttatták a külföldi diplomáciai képviseletekhez A külügyminisztérium sze­rint, a tervezet tizenkét pontból áll. Ezek a követke­zők: 1. Az elnök hajlandó ki­tűzni az amerikai és a szö­vetséges csapatok végleges kivonásának időpontját; 2. Ez az időpont része lehet egy általános megegyezésnek vagy csak egy katonai meg­állapodásnak; 3. Az amerikai csapatok kivonásának időpontja ösz­­szefügg a tűzszüneti egyez­ménnyel és a hadifoglyok szabadon bocsátására vonat­kozó megállapodással­ . 4. Az amerikai csapatok a többi idegen csapatot meg­előzően vonulnak ki, az ál­talános egyezmény rendelke­zései szerint. 5. A megegyezéstől számí­tott fél éven belül Vietnam­ban új elnökválasztásokat tartanak; 6. Független választási tes­tületet alakítanak, s ebbe be­vonják a DNFF képviselőit is; ez a testület megszervezi és véghez viszi a választáso­kat a megegyezéstől számí­tott hat hónapon belül. Washingtonból jelenti az AP. Az amerikai külügyminisz­térium megküldte az Egye­sült Államok minden külföl­di diplomáciai képviseleté­nek Nixon elnök vietnami békejavaslatának tervezetét. -ТТГ—1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­Véres vasárnap Londonderry­ben Tizenhárom embert ölt meg az angol katonaság — Bosszút esküdött az Ír Köztársasági Hadsereg — Bombarobbanás­ok Belfastban Londonderryből jelenti a Reuter. A legutóbbi, véres vasárnapot követően, amikor is 13 ember életét vesztette, 16 pedig megsebesült, Észak­írország hétfőn reggelre mély hallgatásba merült — eleget téve a betiltott Ír Köztársasági Hadsereg felszó­­lításának, hogy mindenki maradjon otthonában az ál­dozatok temetéséig. A vérontás vasárnap dél­után történt. Mintegy tízezer szegény sorsú észak-írországi katolikus felvonult­ London­derry utcáin, s tiltakozott ez ellen, hogy sokakat, akik ese­tében felmerült a puszta gya­nú, hogy tagjai az Ír Köz­társasági Hadseregnek, bíró­sági per nélkül internáltak. Észak-Írországban és a brit sajtóban heves vita folyik arról, kinek a vétke, hogy a brit katonák rálőttek a tün­tetőkre, és megöltek 13 em­bert. A britek hangoztatják, hogy önvédelemből lövöldöz­tek. Bradley katolikus lelkész — egy a sok szemtanú közül — azonban azt mondja, hogy a brit katonák nyugodt lé­lekkel lőttek a tömegbe, no­ha semmiféle kihívás sem történt velük szemben. Ez a lelkész elmondta: egy apa el akarta vinni a szín­helyről megölt fiát, de a brit katonák golyói őt is leterí­­tették. Magát Bradley lel­készt is letartóztatták, és egy udvarba tuszkolták, ahonnan a brit katonák lövöldöztek az utcára. Innen látta, hogy a pusfcagolyók ártatlan embe­reket értek az utcán, és fel­kiáltott: — Hagyjátok abba, az isten szerelmére! — A katonák azonban durván fél­relökték. Mint mondja, az arcukon megelégedettséget látott. Ford tábornok, az észak­írországi brit csapatok pa­rancsnoka váltig hangoztat­ja, hogy katonáit a tömeg kihívta. Azt állítja, hogy a katonák csak azokat vették célba, akik rájuk lőttek. Új­­ságírók, akik ott voltak a vérfürdő színhelyén, meg­­döbbenéssel mondják, hogy a katonák nem a tömeg fölé lőttek, hanem éppen az em­berekre. Az Ír Köztársasági Hadse­reg vezetősége bosszút jelen­tett be: tagjai annyi brit ka­tonát fognak megölni, ameny­nyit csak tudnak. Hétfőn bombarobbanások sorozata rázkódtatta meg Belfast központját, mind­össze néhány órával azután, hogy az Ír Köztársasági Had­sereg bejelentette bosszúját. Egy bomba egy áruházban robbant, s megsebesített egy rendőrt és két polgári sze­­mélyt, a más­ik pedig a város pályaudvara közelében, s je­lentős anyagi kárt okozott. Lynch: Embertelen cselekedet Jack Linch, az Ír Köztár­saság miniszterelnöke vasár­nap este bejelentette, hogy a londonderry vérfürdővel kapcsolatban tanácskozást tartott Edward Heath brit miniszterelnökkel. A gyilkos­ságot egyébként hihetetlen és embertelen cselekedetnek mondta. Észak-Írországban eddig 231 ember esett a zavargá­sok áldozatául. Faulkner: A terror áldozatai Faulkner észak-írországi miniszterelnök az Ír Köztár­sasági Hadsereget okolja a londonderryi vérontásért. Szerinte az ottani áldozatok a terrortevékenység áldoza­tai. Az írek tüntettek Heath rezidenciája előtt Hétfőn kora reggel írek egy csoportja tüntetést tar­tott Londonban, Heath mi­niszterelnök rezidenciája előtt. A mintegy 40 tüntető a vasárnapi véres összecsapás első hírére gyűlt össze a Downing Street 10. előtt. A londoni rendőrség meg­kettőzte az őrséget a minisz­terelnöki rezidencia előtt. Incidens nem történt. TASZSZ: A brit kor­mány nem tudja békésen megoldani az ír problémát A TASZSZ hírügynökség szerint a londonderryi véres incidens arról tanúskodik, hogy a brit kormány képte­len békés úton megoldani Ulster kérdését. MA NYEREMÉNY SZELVÉNY­E OLDALON 7. Thieu elnök és Tran Van Huang alelnök egy hó­nappal a választások előtt benyújtja lemondását, és az országvezetés ügyeit, a vá­lasztási ügyeket kivéve, ide­iglenes kormány intézi, élén a szenátus elnökével. 8. A választásokig minden amerikai és szövetséges csa­pat kivonul; 9. Az Egyesült Államok hajlandó korlátozni a Dél- Vietnamnak folyósított kato­nai és gazdasági segélyt, ha Észak­-Vietnamnak is ugyan­olyan mértékben csökkentik szövetségesei a segítséget; 10. Dél-Vietnam hajlandó elfogadni az 1954. évi genfi (Folytatása a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék