Magyar Szó, 1995. december (52. évfolyam, 279-303. szám)

1995-12-03 / 281. szám

1995. december 3., vasárnap HAMAROSAN MEGJELENIK A Magyar Szó 1996. évi NAPTÁRA Komoly és komolytalan, szomorú és vidám írásokat egyaránt találhat az a kedves olvasónk, aki az idén is megveszi magának a Magyar Szó Naptárát. A szokáshoz híven ezúttal is arra törekedtünk, hogy változatosak, érdeke­sek, olvasmányosak, szórakoztatóak és nem utolsósorban: tanulságosak is legyünk. Az állandó rovatokat talán említeni sem kellene, de azért emlékeztetőül: ■ névnaptár és öröknaptár, ■ betűrendes névnapmutató, ■ hetipiacok és kirakodóvásárok jegyzéke, ■ kül- és belpolitikai esemény-összefoglaló j­övő évi Naptárunk központi témája a vajdasági magyarság. Eminens szerzők tollából hozunk olyan írásokat, tanulmányokat, ame­lyek létünk és megmaradásunk kérdéseit boncolgatják: ■ Mitől rossz a vajdasági magyarság közérzete? ■ Megmaradhat-e a vajdasági magyarság? ■ Hogyan is zajlott le a honfoglalás? Magától értetődik, hogy seregnyi más olvasnivalót is kínálunk kedves olvasóinknak: ■ Éves horoszkóp ■ Hétköznapi és ünnepi receptek ■ Kertészkedők olvasókönyve ■ A megváltozott Európa ■ Kirajzás és redemptio, ■ A sport éve... ■ Humor töméntelen mennyiségben. Keresztrejtvények. Fejtörő. Kri­mik és fantasztikus történetek. AJÁNDÉK A NAPTÁR OLVASÓINAK! Kisorsolunk egy motokultivátort és sok vigaszdíjat Az 1996-os Naptárunkban egy nyereményszelvényt is talál az olvasó. A szelvény beküldői között február folyamán kisorsolunk egy főnyereményt és sok vigaszdíjat. A főnyeremény egy motokultivátor, a hajdújárási Dona magáncég ajándéka. A vigaszdíjak között lesznek különféle csomagok. Keresse meg a Naptárban a nyereményszelvényt, és a kitűzött határidő­re küldje be! VOJVODANSKA BANKA Í0£9p 12345bisst W HITELKÁRTYÁVAL EGYSZERŰBB ! FORD­ULJON A VAJDA­SÁG/ BANKHOZ me*’ NAPTÁR ÚJDONSÁGOK A MEZŐGAZDASÁG FINANSZÍROZÁSÁBAN Jövőre agrárköltségvetés A mezőgazdaság fejlesztését jövőre már az agrárköltségvetésből finanszíroz­zuk, amely révén ez az ágazat különféle támogatást élvez majd - jelentette ki tegnap Lajkovacon Ivko Donovic szerbiai mezőgazdasági miniszter. A miniszter mintegy 40 földműves-szövetkezet termelőivel folytatott beszélgetés során el­mondta, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelés hitelezésére folyósított pénz egy részének meg kell térülnie. A beszélgetésben elhangzott az is, hogy a jövő évi agrárköltségvetés szerint a mezőgazdaságnak gyorsabb ütemben kell majd fejlődnie, de egyidejűleg a falvaknak is fel kell lendülniük. A fejlődés hordozói pedig a parasztháztartások lennének. Hogy a terv megvalósuljon, még néhány törvényt meg kell hozni, mint például az örökösödési törvényt, hangsúlyozta Đonović miniszter. A földművesek többsége támogatta az agrárprogram és költségvetés kidolgo­zását, azzal a megjegyzéssel, hogy eddig is voltak jó dokumentumok, de azok a gyakorlatban nem érvényesültek. Példaként megemlítették az úgynevezett zöld­tervet, amellyel szintén a mezőgazdaságot kívánták fejleszteni, de a pénzt ész­­szerűtlenül költötték, mert olyan háztartások is kaptak támogatást, amelyek nem földművelésből éltek, és a pénzt hétvégi házak, új járművek vásárlására herdál­ták. A földművesek javasolták továbbá, hogy az agrárköltségvetés feltöltéséhez mindenki egyaránt járuljon hozzá, ne csak a földművesek. A beszélgetésben részt vett Tihomir Vrebalov, az SZSZP mezőgazdasági bi­zottságának elnöke is, aki szerint a földműveseket jobban érdekli egyes mező­­gazdasági termékek árparitása, mint maga az ára. Ha az árkülönbözetet megál­lapítja az illetékes minisztérium, a kormány és végül a képviselőház, akkor a paraszt legalább 20 évre előre tudja, hogy mennyit kap majd termékéért. És ez azért fontos, hogy mindenki elvégezze saját számadását, mivel érdemes a jövő­ben foglalkoznia, emelte ki Vrebalov. (Tanjug) Magyar Szó Fegyelmi eljárással a sztrájkolók ellen? Holnap tartja a zentai Sentex társadalmi vállalat sztrájkoló közössége rendkívüli munkásgyűlését Nemcsak a sztrájktörvénnyel, de hozzáértő jogászok szerint több más törvényes rendelkezés­sel is ellentétben áll az a mód, ahogyan Farka István, a zentai Sentex társadalmi vállalat igazga­tója megpróbálja elejét és élét venni a vállalatában már több mint egy hete folyó sztrájknak. Mint ismeretes, a Sentex több mint 120 dolgozója azért folya­modott végül is a szervezett mun­kabeszüntetéshez, mert már több mint fél éve nem kaptak fizetést. Elsődleges követelésük három pontból állt: november 23-áig fi­zessék ki nekik a májusi és júniusi személyi jövedelmeket, a többit részletekben, 15 naponként az év végéig; a vállalat vezetése pedig készítse el - és mutassa be a sztrájkbizottságnak - a vállalat idei pénzügyi jelentését. Mivel követeléseiknek nem tettek ele­get, a sztrájkbizottság kezdemé­nyezte magának az igazgatónak is a felmentését. Mint azt az ügytől független jogászok megállapítot­ták, ennek egyetlen törvényes módja­­ a Sentex még 1989-ben (!) készült, tehát igencsak idejét­múlt alapszabályának figyelembe­vételével - az, hogy az igazgató felmentéséről a (15 tagú) mun­kástanács döntsön. Hogy a dolog bonyolultabb legyen, különböző okok miatt a munkástanácsnak nem lehet annyi tagját összehívni, hogy a testület határozatképes le­gyen, ilyen esetekben pedig az igazgató felmentésének jogkörét és felelősségét a munkásgyűlés vállalhatja át magára. Ezt a (rend­kívüli) munkásgyűlést hívta össze a sztrájkbizottság (valamennyi ér­vényben levő és erre vonatkozó törvényes rendelkezést tisztelet­ben tartva) holnap, azaz decem­ber 4-e, hétfő délelőtt 10 órára. Az egyre feszültebb hangulatot teremtő sztrájk legújabb fejlemé­nye, hogy a Sentex igazgatója no­vember 27-ei és 28-ai dátummal és december 1-ei kézbesítéssel több - a gyár dolgozóira vonatko­zó - kérelmet és egyben döntést is aláírt. A kérelmek rendre fegyel­mi eljárás megindítására vonat­koznak­­ arra hivatkozva, hogy az illető dolgozó súlyos munkaügyi szabálysértést követett el azzal, hogy november 16-án indokolat­lanul munkabeszüntetésre szólí­totta fel a gyár dolgozóit és sztráj­kot szervezett azon belül­­, az ugyanazon a napon kikézbesített és ugyanazon személy által, aláírt döntések pedig „december 4-étől kezdve eltávolítják az illetőt a Sentexben betöltött munkahelyé­től”. A sztrájkbizottság egyelőre nem rendelkezik pontos adatok­kal arra vonatkozóan, a vállalat hány dolgozója kapott ilyen dön­tést, becslésük szerint azonban a szám megközelíti a 60-at, vagyis azt a létszámot, amelynek hiánya döntés- és határozatképtelenné teheti a rendkívüli munkásgyűlést is. A sztrájkbizottság, amely - ta­lán nem is annyira alaptalanul­­­­egyszerű megfélemlítési kísérletet lát a lépés mögött, a zentai bel­ügyi titkárság gazdasági osztályá­nak vezetőjéhez fordult tanácsért, aki elmondta, az igazgató fenti döntése jogtalan, elsősorban azért, mert a törvények értelmé­ben a sztrájk ideje alatt a sztrájko­lók ellen semmilyen fegyelmi vagy más eljárás nem indulhat. Ezért a sztrájkbizottság arra kéri a Sentex valamennyi dolgozóját, függetlenül attól, kézhez kap­­ták-e az említett döntést, avagy sem, valamennyien jelenjenek meg holnap a munkásgyűlésen, ellenkező esetben félő, hogy ez a testület is határozatképtelen, maga a sztrájk pedig eredmény­telen lesz.­ ­-P SZABAD FÓRUM ÚJVIDÉKEN Előkészületek az évi közgyűlésre A VMDK újvidéki körzeti szerveze­te hétfőn délután öt órakor, a télen megszokott időben és helyen tartja Szabad Fórumát, az Ifjúsági mozgal­mak utcai helyi közösség nagytermé­ben. Ezt a termet ugyanis fűtik. Az összejövetelen ezúttal sem ma­rad el a szokásos politikai helyzetelem­zés - sajnos, még mindig a menekül­tek betelepítése az időszerű ügy, és va­lószínű, hogy még jó ideig az is marad -, de a megjelenők tájékozódhatnak az elmúlt hét jelentősebb szervezeti ese­ményeiről is. Mint már a korábbi összejöveteleken is, a hétfőin is a jövő vasárnap, december 10-án, délután négy órakor ugyanabban a teremben tartandó évi közgyűlés előkészületei lesznek a legfontosabb intéznivalók. Csak exportra? Sajnálkozik a Zastava elnöke: elszegényedett a lakosság Alig múlott el két nap a zárlat fel­függesztése óta, s a kragujevaci Zasta­­vát már mintegy tíz korábbi ügyfél ke­reste fel a korábbi kapcsolatok felújítá­sát kérve, jelentette ki Srboljub Vaso­vic, a Zastava elnöke. A jövő évi terv szerint a termelés felét a Zastava kül­földön értékesítené, mert a hazai vá­sárlók anyagi lehetősége szerény. A külföldi partnerek érdeklődése ugyanakkor megnövekedett Egyipto­mon kívül, ahová 7000 gépkocsit szál­lítanának, Brazília 3000, Görögország 3500-4000 gépkocsira tartana igényt. De a német, a cseh és a szlovák ügyfe­lekkel is kapcsolatba léptek. (Tanjug) Hogyan tovább Az autonómiakoncepció ügyében nem lesz megalkuvás - Elnökválasztásra készül a VMSZ A Vajdasági Magyar Szövetség tavaly június 18-án alakult meg Zentán. Csubela Ferenc, az ér­dekvédelmi szervezet első elnöke akkor egyebek között a követke­zőkre is felhívta a figyelmet: - A háború utáni 500 ezer fő­nyi magyarságból mindössze 300 ezer maradt. Talán mentalitás kérdése is, hogy hamar föladjuk a küzdelmet. Ennélfogva kevésnek érezzük, amit a VMDK-n keresz­tül tettünk, ami már-már vissza­húzó erővé vált. Ahhoz, hogy kilá­baljunk a válságból, utat kell mu­tatni a munkásnak és a szántóve­tőnek is, hogy milyen gazdálko­dással vészelhetjük át ezeket a vál­ságos időket... - Nos, a hétfőn elhunyt Csube­la Ferenc ennek az útnak a meg­határozásában és mutatásában az élen járt. Bel- és külföldön fárad­hatatlanul igyekezett olyan meg­oldásokat érvényesíteni, amelyek hozzájárulnak a vajdasági ma­gyarság sorskérdéseinek meg­nyugtató rendezéséhez - fejteget­te Tóth Hord Gábor, a Vajdasági Magyar Keresztény Demokrati­kus Tömörülés elnöke azon a zentai összejövetelen, amelyen a Tömörülés elnöksége arra a kér­désre igyekezett választ kapni, ho­gyan tovább Csubela Ferenc után. Mint ismeretes, a Vajdasági Magyar Keresztény Demokrati­kus Tömörülés az idén május vé­gén Zentán alakult meg, és tagsá­ga kollektívan belépett a Vajdasá­gi Magyar Szövetségbe. A VMSZ- ben ez a legszámottevőbb tömö­rülés, amelynek tagjai elsősorban a Tisza mentéről verbuválódtak. Tehát számukra nem közömbös a VMSZ további politikájának az alakítása. A Tömörülés említett zentai megbeszélésén egyöntetű volt az a megállapítás, hogy maradéktalanul folytatni kell azt az irányvonalat, amely a VMSZ keretében Csubela Ferenc vezetése alatt honosodott meg, ami egyben azt is jelenti, hogy a VMSZ-nek a közeljövőben olyan elnököt kell választania, aki felvál­lalja a néhai elnök által hátrahatt örökséget. Ezek között leg­­asabb teendő az autonómiáért való következetes kiállás. A Tisza­­vidékiek erősen elhatározták, hogy ebben a kérdésben semmilyen megalkuvás nem jöhet számításba, a Vajdasági Magyar Keresztény Demokratikus Tömörülés tehát csak olyan személy megválasztását támogatja, aki felvállalja mind a te­rületi, mind a peszonális autonó­miáért való küzdelmet. Ezen a zentai ülésen valójában felkészültek a VMSZ elnökségé­nek hétfői, december 4-ei összejö­vetelére, amelyet Szabadkán tar­tanak meg, s amelyen napirenden szerepel a szervezet elnökének je­lölése is. Az elnököt egy későbbi időpontban a VMSZ tanácsa vá­lasztja majd meg. P. P. Csaknem száz versmondó Szabadkán tegnap megtartották a Nemes Nagy Ágnes szavalóversenyt Tegnap a szabadkai J. J. Zmaj Ál­talános Iskolában megtartották a Ne­mes Nagy Ágnes szavalóversenyt. A megmérettetésen 30 vajdasági általá­nos iskolából mintegy 100 diák vett részt. Az idén József Attila-versekkel vetélkedtek a tanulók, a költő születé­sének 90. évfordulója alkalmából. A szabadkai Anonymus rockegyüttes is József Attila három megzenésített ver­sét adta elő. A zsűri - Jónás Gabriella színművész, Kontra Ferenc író és Hor­váth Emma tanárnő - a következő­képp döntött: az I. és II. osztályosok kategóriájában első lett Kamrás Anna­mária (Zrenjanin), a második Bencsik Tamara (Szabadka), a harmadik pedig Cukor Tamara (Oroszlámos). A III. és IV. osztályosok versenyében Petkovics Ármin (Szabadka) és Tóth Mária (Be­cse) osztja az első, Grabovac Dávid (Új­vidék) és Barna Marita (Becse) a má­sodik helyet, harmadik helyezett nincs. Az V. és VI. osztályosok közül szabadkaiak lettek a legjobbak: Kovács Andrea az első, Kartali Róbert a máso­dik és Basity Petra a harmadik. A VII. és VIII. osztályosok mező­nyében Hugyik Richárd (Ada) ért el első helyezést, László Paulina (Szabad­ka) a második, Ózer Katalin (Újvidék) és Góli Kornélia (Szabadka) pedig a harmadik. m. k. AKTUÁLIS . ÚJVIDÉK Megdrágult a városi közlekedés Tegnaptól az újvidéki városi autóbuszokban a jegy 2 dinárba kerül. A százszázalékos drágulás a városi és peremvárosi járatokon a községi képviselő-testület dönté­se után lépett életbe. A havi bérlet ára a munkások részére 40, a pol­gárok részére 44, a nyugdíjasok részére pedig 12-19 (a nyugdíjtól függően) dinár. A diákok és az egyetemi hallgatók attól függően, hogy hány vonalra váltják a bér­letet 8, illetve 13 dinárt fizetnek. A határozat értelmében ingyenes utazásra csak a 70 évnél idősebb személyek jogosulnak. (Tanjug)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék