Magyar-Zsidó Szemle 45. (1928)

1928 / 9-10. szám - KÚTFŐK - Dr. Groszmann Zsigmond: Gyakorlati lelkészkedés

Az Országos Rabbiegyesület közleményei. Gyakorlati lelkészkedés.* 7. A budapesti törvényszék jogerős ítélettel felbontja R. Kálmán és F. Róza házasságát. Az egyik állami anyakönyvi hiva­­tal által kiállított házassági anyakönyvi kivonat tanúsága szerint F. Róza a róm. kath. hitre tért és egy róm. kath. hitü férfiúval újabb polgári házasságra lépett. Az asszonyt ajánlott levélben felszólítottuk, a válólevél elfogadására, de felszólításunkat válasz nélkül hagyta. Annak alapján, hogy F. Róza még mindig férjes asszony R. Kálmánnal szemben, ki התנז תחת הלענ , a férj kéré­­sére a válólevelet megirattuk és megbízottat neveztünk ki, aki a válólevelet az asszony részére átvette. Az így elkészült váló­­levél a rabbiság irattárában megőriztetik azon célból, hogy azt az asszony bármikor átvehesse. 8. A budapesti törvényszék 1908-ban jogerős ítélettel fel­­bontja Sch. Ármin és R. Ilona házasságát, miután tanuk vallo­­másából fénykép megállapította, hogy R. Ilona 1906-ban férjétől megszökött, egy L. Fülöp nevű férfiúval együtt Sz . . . -ra, majd Németországba ment s most ismeretlen helyen tartózkodik. A rabbiság ezen bírói ítéletből megállapította, hogy az asszony — ha már súlyosabb elbírálást nem is akarunk alkalmazni — leg­­alább תדרומ לע הלעב, miért is vele szemben a ד ן תדרומ alkalmaztatott. 9. Az egyik kir. törvényszék W. Simon és P. Margit házas­­ságát jogerős ítélettel felbontotta, még pedig az asszony hibá­­jából, megállapította róla, hogy gyakran késő éjjelig kimaradt és egy K. nevű fiatalemberrel ismeretséget tartott fenn, azzal karon­­fogva sétált, sőt a lakásán is több ízben felkereste. P. Margit ezenkívül még a zsidó vallás kötelékéből is kilépett. A férj is, a rabbiság is több ízben felszólította az asszonyt a טנ elfogadá­­sára, de semmilyen felszólításra nem reagált, miért is a ןיד תדרומ alkalmaztatott vele szemben. 10. Z. Antal nőtlen korában kilépett a zsidó vallás kötelé­­kéből és a róm. kath. hitre tért át. Kilépése után a róm. kath. hitű Sch. Annával házasságra lépett, mely házasságból több gyer­­mekük született. A gyermekek köztörvény szerint is róm. kath. vallásuak lévén mindkét szülő róm. kath. de még a vallási tör­­vény szerint is keresztények, mert a gyermek anyja vallását követi. Utóbb Z. Antal visszatért a zsidó hitre, felesége pedig áttért a zsidó hitre s a gyermekek vallásáról szóló 1894. évi XXX. törvény alapján velük együtt zsidók lettek hét évnél fia­­talabb gyermekeik is. Legidősebb fiúgyermekük azonban a szü­* L. M. Zs. Sz. 1927. (XLIV.) 206- 208.

Next