Magyarország és a Nagyvilág, 1875 (11. évfolyam, 27-52. szám)

1875-07-04 / 27. szám

Felelős szerkesztő: AGAI ADOLF. Szerkesztőségi és kiadóhivatal: Budapest, Ferencziek­ tere, Athenaeures-épület. XIL ÉVFOLYAM. 1875. 27. SZÁM. BUDAPEST, JULIUS 4 Előfizetési díj : Negyedévre 2 írt. 50. — Félévre 5 írt. — Egész évre 10 írt. — TARTALOM: V. Ferdinánd király. (Arczképpel.)—Egy a sok közül. Költői beszély. Folyt. (Torkos László.) — Apolló és Apollónia. Vig beszély. Folyt. (Benedek- Büttner Lina.) — Balaton-Füredről. (Dr. Mangold.) — Pleskovicz, I. Ferdinánd király kedvencz nyaralója Csehországban. (Képpel.) — Tanyai élet nyáron. (Képpel.) — Nápolyból. (Képpel.) — A székely vértanuk szobra. (Képpel.) — Prága. (Képpel.) — A fővárosból. A kis kioszk. (Porzó.) — Óriási vihar Budapesten. —Különfélék. — Sakkfeladvány. — Szer­kesztői üzenetek. V. Ferdinand király. (Született 1793. ápril 13., meghalt 1875 junius 29.) jó öreg Ferdinand ki­rály, kinek nem rég ad­ták ki arczképét prágai sétái alkalmából, hosz­­szas betegség s folyto­nos gyöngélkedés után junius hó 29-én elhunyt. Az ápolás, melylyel a gondos királyasszony be­teg férjét átölelte, nem továbbra a szomorú perez bekövetkeztét. Elhunyt csendesen, mint a mily csendes volt egész élete, különösen öregsége utolsó 25 éve. Nagy életkort ért el, mely szerencsé­ben ritka ember részesül; emlékét ke­gy­eletes szeretet veszi körül és fogja körül venni; népe tisztelte, szerette, tjv , mig a trónon ült és mikor Prágában 'J 1 ) nyugalomba vonult, akkor sem feledte M f) el. Korszakot alkotó napok, a történet (et jelentékeny lapjai vannak I. Ferdinánd király nevéhez csatolva. Mig magyar­us ember lesz, I. Ferdinánd magyar ki­. ■f­­­rály emléke is élni fog. Elhunyta al­­j­­kalmából ismét bemutatjuk az elhunyt öreg király arczképét és közöljük éle­téből s uralkodásából a fontosabb adatokat. Ferdinánd, egész nevén: Károly Lipót József Ferencz Marcelin, mint magyar király V­ik, mint ausztriai császár első e néven, legidő­sebb fia volt Ferencz királyunk második házas­ságából Mária Terézia szicziliai herczegnővel. Született 1793-ban ápril 13-án Bécsben. Gyer­mekségétől kezdve gyöngélkedő egészségű volt, ami által szellemi, tehetségei is nehezen fejlődtek. Nem nagy szerencsével választott tanítói nevelé­sének sem adtak kellő irányt, úgy hogy csak Károly főherczeg, az asperni győző terelhető ismét vissza a jobb útra. Fiatal korában ta­pasztalás kedvéért jövendő birodalmának egyes részeit beutazta; meglátogatta Itáliát, Svájczot, Francziaországot, mi­által testi ereje is gyarapo­dott. Jó szive már gyermekkorában ismeretes volt és e szivjóságát megőrizte az öreg király egészen sírjáig. Fiatalabb korában heraldikai tanulmá­nyokra adta magát, kultiválta a nemzetgazdasá­got, voltak technológiai gyűjteményei, pártolta az ipart és kedvelte a művészeteket. Nevelésében nem sokat foglalkoztak azzal, hogy uralkodónak ké­pezzék; még mikor 1830-ban királylyá koronázták, nem ismertették meg vele a fejedelmi gondokat, terheket s kötelességeket. Csak­­sziverósága volt a biztosíték, hogy szeretett uralkodója lesz népé­nek. A Pozsonyban való megkoronáztatása után „És leáldozott e nyájas csillag is.u I­V. Ferdinánd király.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék