Magyarország, 1965. január-június (2. évfolyam, 1-26. szám)

1965-01-03 / 1. szám

2 MAGYARORSZÁG 1965/1 a MAGYARORSZÁG karácsony másodnapján a Magyar Televízióval közösen rendezte meg külpolitikai fejtörő műsorát. A TV- nézők milliós tábora előtt eldőlt „Külpolitikai totó" rejtvénypályáza­tunk sorsa. A selejtezőből nyolcan kerültek a döntőbe és nem csekély izgalom után ez a sorrend alakult ki: az első díjat, a Delta tv-készülé­­ket Simay Norbert nyerte (buda­pesti könyvtáros); a második lett Ság László, jutal­ma Hűtőszekrény (budapesti, foglal­kozása geológus); a harmadik helyen végzett és a jugoszláviai kétszemélyes társasuta­zásra szóló utalványt nyerte Ligeti János (közgazdasági egyetemi hall­gató, budapesti lakos); a negyedik helyezett Molnár Fe­renc, (szolnoki építészmérnök), aki könyvespolcot nyert a belevaló könyvek utalványával; az ötödik lett (holtverseny után) Vankó Árpád (budapesti olvasónk, újítási előadó), nyereménye 250 fo­rintos könyvutalvány és a Magyar­­ország egy éves előfizetése; hatodik Farkas Ferenc, (bonyhádi olvasónk, postás), jutalma könyvek és a Magyarország előfizetése; hetedik Bodor Károly (pécsi olva­sónk, a Magyar Nemzeti Bank elő­adója), nyereménye könyv és Ma­gyarország előfizetése; nyolcadik Hermann Judit (pécsi előfelvételes egyetemi hallgató), ju­talma könyv és előfizetés. A külpolitikai fejtörő műsora — szerénytelenség nélkül mondhatjuk - méltó befejezése volt az izgal­mas rejtvénypályázatnak. Tekintve, hogy ez a szerkesztőségünknek is, a Televíziónak is első ilyesfajta vál­lalkozása volt, akadtak benne hi­bák (a zsűri eg­v-két ítéletével nem­csak a nézők, de szerkesztőségünk tagjai is elégedetlenek voltak, a kérdések nem voltak egyenlő faj­­súlyúak, a film-, kép- és térkép­anyag lehetett volna változatosabb is, kevés volt a műsorban a játékos és humoros elem stb.). Reméljük azonban, hogy nagyban-egészben így is megnyerte a tv-nézők tetszé­sét. Valószínűleg 1965-ben mód lesz újabb külpolitikai fejtörő mű­sorok megrendezésére. Visszatérve a MAGYARORSZÁG pályázatára, íme a végleges sta­tisztika: 2673 olvasónk vett részt rajta, 1273 budapesti és pontosan 1400 vidéki. A pályázatok közül 2012 volt a férfi és 661 a nő olva­sónk. Míg a negyedik héten még 405 megfejtőnk versenyzett a maxi­mális pontszámmal, a hatodik hét után 233 háromszázpontos pályázó maradt. A selejtezőben a döntőbe jutott nyolc versenyzőn kívül kiváló eredményt ért el még Kovács Ákos (Bp. XI., Bocskai út 1. sz.), Olah­ Zoltán (Bp. V., Molnár u. 13. sz.), Szatmári Jenő (Bp. XXII., Budafok, Rózsa u. 23. sz.) és Vince Mátyás (Bp. XIII., Pozsonyi út 38. sz.) olva­sónk. Álláspont itthon Rövid számadással búcsúzunk 1964-től. Hazánk életében nem hozott „szenzációs” fordulatokat, de erősítette a jelenlegi, megbecsült, áttekinthető, a realitásoknak megfelelő politikát, amely kanyarok és fordulatok nélkül egészséges fejlődést biz­tosít a szocializmus építésében. 1964 az ötéves terv negyedik esztendeje volt. Tovább fej­lődött hazánk ipara, mezőgazdasága és kultúrája. A szocializ­mus útján haladva elértük, hogy ma nyugodtan, magabiztosan, munkánk után egyre jobban élünk. Kommunisták és párton­­kívüliek, materialisták és vallásos emberek, társadalmi és gazda­sági rendünk áldozatra kész hívei, s azok is, akik lassabban ismerik fel, hogy az egyéni és családi gondokon túl a város, az ország gondja is az övék, részt vettek országépítő terveink meg­valósításában. Munkában nem volt hiány és — ami elmaradha­tatlan az élettől — sok-sok örömünk mellett volt gondunk is. Eredményinkre büszkén hivatkozunk, problémáinkat nem rejt­jük véka alá és ami a legfontosabb, nem nyugszunk bele a hi­bákba. Az összkép éppen ezért szép és örvendetes, akár a gyárak, a földek, az intézmények, a közélet vagy a család 1964-es esz­tendejére gondolunk. Még a nyugati sajtó is kénytelen elismerni, hogy népünk nem a szocializmus ellenében, hanem a szocializ­mus útján boldogul. „Új Magyarország kopogtat a külföld ajta­ján” — mondotta nemrégiben egyik országgyűlési képviselőnk a parlamentben. „Új szellem, új profil, a szocialista Magyar­­ország profilja bontakozik ki és ezt a jelentkezést rokonszenv­­vel fogadja a nagyvilág.” 1965 felszabadult országunk huszadik életéve és a második ötéves terv utolsó éve. Eredményeitől nagymértékben függ az 1961—65. évekre kidolgozott terveink megvalósítása és a har­madik ötéves terv megalapozása. Nagy szükség van tehát arra, hogy mindinkább a gazdaságosság, a jövedelmezőség, a minő­ség követelményei váljanak a gazdasági irányító munka és a termelés legfőbb mutatóivá. Ehhez egyebek között a termelé­kenység emelésén, az önköltség csökkentésén, a szigorú és ész­szerű takarékosságon, a jobb külkereskedelmi tevékenységen keresztül vezet az út. Jelentős szerepe van a fokozott felelősség­­tudatnak, a szocialista állampolgári és munkafegyelemnek. 1965. évi állami és egyéni terveink — csakúgy mint az előző években — egybeesnek, békés, tartalmas életet akarunk. Ezt a célt mindannyiunk közös erőfeszítéseivel érjük el Új év a világban Századunk, a korszakalkotó változások százada hatvan­negyedik évének fő jellemzője a nemzetközi életben alapjában véve nem a változás, hanem a folytatás. Folytatódott a szocia­lista országok előrenyomulása a szocializmus és a kommuniz­mus felé; szüntelenül érződött a szocialista világrendszer hatása a világpolitikára. Ezek az országok az év minden napján meg­­küzdöttek az előző társadalmi alakulatok örökségével, útjukat új feladatok, tapasztalatok, sikerek és nehézségek övezték. Hiába volt az osztályellenség minden ellenállása, a szocializmus 1964-ben is bebizonyította: szilárdan megvetette lábát a föld­tekén és az egyik történelmi pozíciót a másik után ragadja el a kapitalizmustól. A nemzetközi munkásmozgalomban 1964-ben is előtérben állt az egység erősítése, hiszen e roppant forradalmi erő akció- és eszmei egységétől nagymértékben függ a béke, a szocializ­mus, a haladás sorsa. A mozgalom sikeres tevékenységét nézet­­eltérések nehezítették, a történelem azonban azt mutatja, hogy a forradalmi mozgalomban mindig az alkotó marxizmus— leninizmus álláspontja kerekedett felül, s hogy az elméleti vitá­kat végérvényesen a forradalmi harc tapasztalata oldja meg. Az ázsiai, afrikai és latin-amerikai országokban fokozódott a forradalmi fellendülés. Három új ország lépett a függetlenség útjára, erősödtek az imperialistaellenes egységtörekvések, na­gyobb teret nyertek a nem kapitalista fejlődés elvei. A tőkés világban a békéért és a mélyreható demokratikus reformokért folyó sikeres harc körülményei között fokozódott a tömegek balratolódása, erősödtek a haladó erők állásai, mé­lyült az elvakult antikommunizmus válsága, lazult a NATO, és ezeket az alapjelenségeket a nagy imperialista országok erő­demonstrációi sem homályosíthatták el. 1964 sajnos újratermelte az elmúlt évek negatív sajátossá­gait is: a tőkés világ politikusai továbbra is adósak maradtak számos nagy kérdés megoldásával a leszerelés, a gyarmati rend­szer felszámolása terén. Folytatódott a többi között a véres dél­vietnami háború, a Kuba elleni aknamunka, az atomfegyverek kipróbálása. Mindent összevetve azonban ismételten bebizonyosodott, hogy a békés egymás mellett élés politikája nem a világhelyzet egyszerű konzerválását eredményezi, hanem gazdasági verseny­ben, politikai és ideológiai küzdelemben elősegíti a béke, a szo­cializmus és haladás erőinek győzelmét. Magyarország is ezzel a politikával vívta ki nemzetközi tekintélyét, amely 1964-ben tovább erősödött. MAGYARORSZÁG politikai és társadalmi hetilap Szerkeszti: Dr. Pálfy József főszerkesztő és Gárdos Miklós h. főszerkesztő Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Csollány Ferenc a Hírlapkiadó Vállalat igazgatója Külföldi tudósítók: ACCRA: Éliás Béla BÉCS: Heltai András BELGRÁD: Marton László BERLIN: Dr. Pinczési Pál BONN: Dr. Dobsa János BUKAREST: Korányi János LONDON: Köves Tibor MOSZKVA: Pirityi Sándor PÁRIZS: Léderer Frigyes PRÁGA: Nyárádi Róbert RÓMA: Róbert László SZÓFIA: Nagy Károly VARSÓ: Hegedűs­­Dániel WASHINGTON: Kis Csaba az MTI állandó külföldi tudósítói. Szerkesztőség: Budapest Vili., Blaha Luj­za tér 3. Telefon: 343-100, 142-220, 140-234. Postafiók: Budapest 62. Pf. 634. Kiadóhivatal: Budapest Vili., Blaha Lujza tér 3. Telefon: 343-100, 142-220. Terjeszti a Magyar Posta Előfizetési díj: 1 hónapra 8,- Ft, */1 évre 24,--"T^fA*f fél évre 18,- Ft, egész évre 96,- Ft . . - Előfizethető *• tfefi­­, minden postahivatalban ,­­ és a kézbesítőknél ... 64.5411/2 Zrínyi Nyomda, Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 78. . . Fv.: Bolgár I. Index: 25 606 Lapunk külföldre előfizethető közvetlenül a KULTÚRA Könyv és Hírlap Kílke eskzdelmi ' 'állalátnőI, BUDAPEST 62. P.O.B. 149, vagy ANGLIA: Collet’s Hpldinqs Ltd. 44-45 Museum Street, London W.C.1. - Danubia Book Company 11. Archer Street London C. 1. AUSZTRÁLIA: A. Keesing, Sydney, G.P.O. Box 4886. AUSZTRIA: Vertrieb Ausländischer Zeitungen) Höchstädtplatz 3. Wien 20, BRA­ZÍLIA: Livraria Brody Ltda., P.O.B. 6366. Sao Paulo. FRANCIAOR­SZÁG: Nouvelles Messagerie de la Presse Parisienne, 111 Rue Rea­umur, Paris 20. - Société Balaton, 12. Rue de 'a Grange Bataüére. Paris 9. KANADA: Pannónia Books, 2. Spadina Avenue, Toronto 4„ Ontario. NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZ­TÁRSASÁG: Kuns. und Wissen, Erch Rieber, Wilhelmstrasse 4., Stuttgart N. - Griff Verlag., Sedan­strasse 14., München. Kubon und Sagner. München, 34., SchliessfacH 68. USA: Joseph Brownfield. 15. Park Row, New York 38. N.Y. - Farm Book Service, 69 Fifth Avenue New York 3. " Y. - Stechert and Hafner Ine. 13. East 10th Street, New York 3. N.Y. A 1965/1 (49.) számának fényképei. MTI Külföldi képszolgálat / MTI Fotó: Bara István, Lajos György és Zinner Erzsébet, Nyíregyházi Fény­­szöv, Zsák Zoltán, valamint Kéri Dániel felvételei

Next