Magyarország, 1918. június (25. évfolyam, 129-150. szám)

1918-06-20 / 145. szám

Budapest, 1918. csütörtök, június 20. MAGYARORSZÁG kaiknak, hogy menjenek ki a Garay-térre, van ott tojás elég, persze csak titokban kell kérni az asszonyoktól, mert az igy besze­rezhető­ tojás nem vásárolható a maximális áron. A tisztított baromfit árulók között ne­künk éppen kapóra jött egy asszony, akinek letakart kosarából kikandikált néhány tojás. — Ja, de jó néni, ugy­e ad belőle. — mutatunk a drága portékára. — Dehogy adok. — kerepel az asszony nem eladó. Magam is az uramnak vettem. Könyörgésre fogjuk a dolgot s mikor eb­ből láthatólag meggyőződik arról­, hogy «jó kundschaftok» vagyunk, tizet átadna nekünk kilenc koronáért. Nem messze ettől a kofától egy másik éppen most sülyeszti a tojásod egy úri­­asszony kosarába. Mikor észreveszi, hogy megláttuk, megkérdezzük: — Nekünk is ád, ugy­e? De a kofa nem ijed meg. — Szépen!. Ezt a naccsága részére vet­tem itt a_ piacon. — Hát hol?! — ragadjuk meg az alkal­.77 Gyerekektől és asszonyoktól — se felvilágositást még megtoldotta e szavakkal. — Nem kell _ sajnálni édesem az időt. Kó­száljon egy félórát a piacon, majd elébe ve- rődik alkalom. Úgy kinálgatják «stanic­­liba». Ha lát ilyen gyereket vagy asszonyt, Szólítsa csak meg. S megtudjuk­­a vásárlóktól is, hogy ezek titokzatos «stanicli» hordozók valamennyien "alkalmi tojásárusok, akik között nagyon" so­­­kan gyerekeikkel együtt oda állnak ücsörögni ;a három darabonként kapható maximális 50 filléres­ tojásért s az ilyképpen beszerzett mennyisért éppen dupla áron,­­ da­­­r­abo­nként egy koronáért adják el. Cserkészés közben megpillantjuk a ifi­­­asszonyunkat is, aki az imént a keleti pálya­udvar parkjában­­50 fillérjével alkudta ki a tojást. Persze a­­ standján* egyetlen egy sze­met sem látni belőle, de azért megszólítjuk. A kofa hallgatagon szemlél­get Bennünket, azután bátortalanul mondja: — [Volna, volna, de hát nem maximális áron. | i— Hanem? — Kilencven fillér darabja. |f: Tehát harminc fillért keresnek ma dara­­bonként egy-egy tojáson. Ugyanannyit, amennyi ára volt egy tojásnak a múlt esz­tendején a már nagyon előrehaladott drá­gaságban. . . . (k-1 ) napihírek. Az idő.­­ A Meteorológiai Intézet jelentése Hazánkban az északnyugati határrészeken esett, kisebb-nagyobb lecsapódásoktól eltekint­­ve, az idő száraz maradt. A hőmérséklet tegnap szokatlan magas volt és általában meghaladta a 30 C fokot, az Alföldön pedig több helyütt 35 C fok fölé is emelkedett ; maximuma 37 C fok Nyíregyházán és Nagybecskereken.­­ A hőség a keleti részeken ma reggel is még tart (Va­jda­­hunyadon 30 C fok, Nagyváradon 28 C fok, Te­mesváron 28 C fok) , nyugaton azonban a le­vegő érezhetően lehűlt. Néhány külföldi állomás reggeli hőmérsék­lete : Bécs 12, Lemberg 18, Berlin 12, Brüsszel 13, Stockholm 10, Szerajevó 24, Szófia 21. Mai déli hőmérséklet Budapesten : 20.6 C fok.­­ I­d­ő­j­ó­s­l­a­t : Átmenetileg hősü­lyedés vár­ható, elvétve esővel. Sürgönyjóslat: Hűvös, elvétve csa­padék. — Mi lesz holnap ? Csütörtök, junius 20. Hóm. kath. Szilvér p­kt. — Protestáns: Szilvér. — Gör. kath.: Method. — Görög-orosz: Junius 7. Teodót pk. — Izraelita : Tamusz 10. — A nap két reggel 4 óra 3 perckor, nyugszik délután 8 óra 2 perckor. — A hold kél délután 4 óra 17 perckor, nyugszik éjjel 1 óra 0 perckor. — Miksa főherceg balesete. Bozenból je­lentik : Miksa főherceg csoportjának oszta­gai, mint jelentettük, június 15-én rohammal elfoglalták a Dosso Altot. Ezzel a hadművelet­tel kapcsolatban a főherceget baleset érte. Miksa főherceg a harc menetét egy mesz­­sziről észlelhető magaslatról nézte. A főherceg közvetlen közelében felrobbant egy gránát és az így támadt légnyomástól a főherceg fájdalmas í­n­­­s­é­r­ü­lé­st szenvedett. A „főherceg tovább is betölti parancsnokságát . — Baloghy Ernő főispán kitüntetése. A ki­rály a terményelmek a hadsereg ellátására és egyéb közszükségletfekre való igénybevétele körül kifejtett buzgó és kiváló szolgálatai elis­meréséül Baloghy Ernőnek, Bács-Bodrog vár­megye főispánjának a Lipót-rend lovagkereszt­jét adományozta. A főispán régóta ismert alakja a politikai világnak. Képviselősködése idejében szociális problémák iránt sok "megértést mutató, komoly és szakszerű beszédeset tűnt fel. Mint főispán különösen a közélelmezés terén fejtett ki kitűnő működést és nagy érdemeket szerzett azzal, hogy a rekvirálás során minden katonai segít­ség igénybevétele nélkül önkéntes felajánlásra való buzdítással megyéjében 15.000 méter mázsa zsírt tudott összehozni a hadsereg részére. Ezenkívül a zsír árából ugyancsak önkéntes adakozás szervezésével több mint 200.000 ko­ronát gyűjtött a tuberkulózis elleni védekezés céljaira. Főispáni működésével nemcsak arra­­valóságáról és vezetőképességéről tett tanúsá­got ,de a vármegye közönségének is pártkü­lönbség nélkül megszerezte a nagyrabecsülését és szeretetét. Kulturmunkájával és a közegész­ségügy terén kifejtett tevékenységével is igen nagy érdemeket szerzett. — Miniszteri tanácsosi cím. A király Vnutskó­­ Ferenc főbányatanácsosnak a miniszteri tanácsosi cimet adományozta. — Haus tengernagy családja bárói címet kapott. Bécsből jelentik : A király H­au­s An­nának,­ az elhunyt vezértengernagy özvegyének, valamint két fiának, Haus Ottó dr. tartalékos főorvosnak és Haus Leó tartalékos főhad­nagynak az osztrák bárói cimet díj­mentesen adományozta. — Postaforgalmunk a Dobrudzsával. A kereskedelmi miniszter elrendelte a bolgár csa­patok által megszállott Dobrudzsával a posta­­­forgalom felvételét. E területtel levelezőlapok, nyitva feladandó közönséges és ajánlott leve­lek, nyomtatványok, valamint hírlapok vált­hatók. E küldeményekre a Bulgáriával való forgalomra érvényes szabályok és díjszabások mérvadók. — Alapítványok a hírlapírók nyugdíjintézeté­­nek. Márkus Miksa főszerkesztő, a Budapesti Új­ságírók Egyesületének elnöke, ötvenedik szüle­tésnapja alkalmából arról értesítene a Ma­gyarországi Hírlapírók Nyugdíjintézetét, hogy néhai atyja,, Márkus Ignác emlékére 4000 koronás ala­pítványt tesz a Nyugdijm­!é­:d­r.é!. — Beöthy László, a Király-színház és a­­Magyar Színház igazgatója, az Az Ezt* utján újabb hatezer koronával tízezer koronára emelte fel alapítványát a Magyarországi Hírlapírók Nyugdíjintézeténél. Az intézet vezetősége ezen az úton is hálás köszönetét fejezi ki az adomá­nyozóknak alapítványukért., — Foszforagyag-kutatás Biharban, Nagy­váradról jelentik . A Magyar Királyi Földtani Intézet előterjesztést tett a kormánynak, hogy a biharlenkai ősi barlangokban, ahol állati csontmaradványok sűrű tömegekben fordulnak elő, foszfortartalmú agyag található, ami első­rangúan felhasználható műtrágyagyártás cél­jaira. A földművelésügyi minisztérium az előterjesztés alapján elrendelte, hogy a bihar-­­ etikai barlangokat haladéktalanul vizsgálják meg és ennek eredményéhez képest indítsák meg a foszforagyag kibányászását. A miniszter megbízásból a napokban Horusitzky Henrik magyar királyi főgeológus, Kormos Tivadar egyetemi tanár, Stréter Zoltán és Vogel Viktor királyi geológusok jártak lenn a helyszínen. — A kőbányai búcsú. Június 23-án, vasárnap lesz a kőbányai búcsú, mely alkalommal a Buda­pest X. kerületi plébániatemplomban Valnicsek Béla plébános, Filó, Zádor és Berényi lelkészek mondanak óránként szentmisét. A zenés nagy­misét Aczél József hittanár végzi, az ünnepi szent­beszédet pedig nagymise után Hindik Ágoston­­ mondja. Délután 5 órakor vecsernyével érnek vé­­­get az ájtatosságok. — Az egész misén az egy­házi énekkar K. Kelemen Ferenc egyházi kar­nagy vezetésével Mitters A-moll férfi­kar miséjét adja elő. Offertoriumra: Gounod Ave Máriáját a B­­urhölgy énekli Gáli István hegedű­­kíséretével. Credo előtt Paire Martini Kreizler Andantéját, Benedictus után Bach Air-jét hegedűn Hajós László egyetemi hallgató játssza. A misét és a szólószámokat orgonán Slayné Ginauer A. zenetanár kiséri. — Másfélmillió koronás alapítvány gyer­mekvédelmi célokra. A főváros mai közgyűlé­sén az elnöklő Bárczy István főpolgármester bejelentette, hogy Lánczy Leó és neje leve­let intéztek hozzá, amelyben tudatják, hogy gyermekvédelmi célokra másfélmillió koronás alapítványt létesítenek a fővárosnál. Azt kíván­ják, hogy 1.250.000 koronából a fővárosban egy­ országos jellegű gyermekgyógyító intézetet állítsanak föl,­ 250.000 koronából pedig ennek tesítsenek a tüdővészben szenvedő gyermekek ápolására. A főpolgármester a főváros köszö­netét fejezte ki az alapítóknak. — Nyissák ki az ablakokat! (Levél a szerkesztőhöz.) Három nap óta teljes erejével kitört a kánikula. Aléltan járunk az utcán, lábunk alatt süpped az aszfalt, homlokunkon forró verejték patakzik, a poros és öntözetlen utcákon úgy támolygunk, mint az eltikkadt vándor a sivatag homokján. A hőhullámok elől, amelyekben szédülten vergődünk és ájul­­tan dülöngélünk, a villamosra szeretnénk me­nekülni, amely nem kedvenc közlekedési esz­közünk ugyan, de a balga ember azt hiszi, hogy mert elektromos erő hajtja kerekeit, mégis ha­marabb viszi el kitűzött céljához. Mit mondjak, kérem, a villamosról ? Szerkesztő úr ismeri ezt a modern kínzó kamrát és el tudja képzelni, hogy ebben az égető melegben milyen lelki tusa után szánja rá magát a szegény ember erre a társas közlekedésre. Nem jó az embernek egye­dül lenni, az ember társas lény, de ennyi társ­sal és ilyen vegyes társaságban utazni egyene­sen szörnyűség. Ha a dicső Dante Alighieri ma Inc. a ,,Pokol" bizonyosan még egy fejezettel gazdagodnék. Mondjam-e, hogy ennek a feje­zetnek a pesti villamos volna a színhelye? Ém­ igazán demokrata ember vagyok a szó valódi értelmében, de a villamoson már sokszor gon­dolkoztam afelől, hogy mégis ne térjek-e át inkább az arisztokraták pártjára ? Ez a töpren­gés a zsúfolt villamoskocsi vegyesillatú publi­kuma körében szokott hatalmába ejteni. Nem részletezem a különböző szagokat, csak annyit jegyzek meg, hogy az emberi test anyagcseré­jének többféle megnyilvánulásai játszák benne a vezérszerepet. És nem csekély mélabúval kel megállapítanom, hogy derék embertársaimnál, egy jelentékeny hányada nem szokott mosa­kodni. Némelyek elvi álláspontból mellőzik ezt, másokat reákényszerít az a körülmény, hogy, nincs víz. Reám, utasra nézve, végeredményé­ben egyre megy mind a kettő. De ha már így van a dolog, azt kérdezem a Szerkesztő úrtől illő tisztelettel: miért nem nyitják ki a milla­moson az ablakokat? Úgy tudom, két év előtt volt egy rendelet, amely megkövetelte a villa*-­­moskocsikon az ablakok nyitva tartását. Miért nem újították meg ezt a rendeletet? Talán valami városatya utazott a villamoson, ami panaszkodott, hogy a nyitott villamoskocsi** légh­uzam van? Az úgynevezett cág-tíz- féle városatyák mégis csak kisebbségben vannak , ezeknek a kedvéért talán mégsem lehet mellőzni ezt a fontos egészségügyi követelményt. Mert az ablakok nyitva tartása a villamosokon *a mostani viszonyok között kétségkívül elemi egészségügyi rendszabály volna. Most nincsenek üzemben azok a bizonyos ny­ári kocsik, tessék tehát nyitva tartani az ablakokat, mert a caris korántsem olyan veszedelmes, mint azok a baktériumok, amiket egy ilyen fülledt, zsúfolt kocsin ma be kell lehelnie a szegény utasnak. Szerkesztő ur bizonyára nem fog elzárkózni* ha megkérem a szenvedő utasok nevében, szil­­veskedjék illetékes helyen tolmácsolni a ké­résünket: nyissák ki az ablakokat! (h. f.) — Fényes Annus és az őrült cselédleány. Nagyváradról jelentik : U­r­a­y Jánosné, báróné, született Fényes Anna a közelmúltban fel­fogadta kis­fia mellé Przihoda Gabriela német­­cseh leányt, aki egy ideig nem adott okot pa­naszra. Vasárnap a leány különösen kezdett viselkedni, mert rátámadt úrnőjére, akit fojto­gatni kezdett. A zajra besietett Uray János báró, aki ártalmatlanná tette a dühöngő leányt és a mentőket hívta segítségül, akik a leányt ,a kórházba szállították. Az elméjében megzava­rotlan leány a megfigyelőben állandóan öngyil­kossági terveket forral. . . • — Hitvesgyilkosság. Szabadkáról távira­toztak . Z­e­­­i­c­s Antal mostanában érkezett haza az orosz fogságból Katymárra. Felesége­it háború alatt elhagyta. Most Bácsalmásra men­­­tek­ egy ügyvédhez, hogy kibéküljenek. Onnan visszatérve, az asszony újból vonakodott férje házába menni, amire Zelics dühében 24 kész .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék