Magyarország, 1923. augusztus (30. évfolyam, 171-194. szám)

1923-08-22 / 187. szám

Budapest, 1923. augusztus 22. szerda MAGYARO ORS­Z­ÁG Amik... Láttunk higanylámpákat, amelyek hat hosszú fehér hőmérőből állanak. Felettünk a terem két falát érintő mozgóhíd csúszik és viszi magával a világító készülékeket, amelyek felülről adják a fényt, abba a szögletbe, ahol éppen felvétel folyik. Az egyik sa­rokban mintás barna parkettkockák borítják a pad­lót; annyi van belőlük, hogy a műtermet kétszer is kirakhatják velük, a parkett teljes illúzióját keltve. Sőt, minthogy a kockalapok másik oldala más-más mintájú: négyszer. Gépelt, gépelt, gépelt... ’ !A szomszédságban épül az új műhelyház, mint­egy ezerkétszáz négyzetméteren. A termek közepére sínt fektetnek, amelyen egy kis vonat fogja szállí­tani a műhelyekben elkészített dolgokat Az asztalos­műhelyt a legmodernebb gépekkel szerelték fel. Sza­lagfűrész, marógép, körfűrész,­­ fúrógép, gyalulógép, esztergagép . . ., mindegyiket villany hajtja. Azután a festőműhely következik, majd a nyomda. Mert ez is van, az elv ugyanis ez: minden otthon készüljön. A raktár polcain a reflektorokhoz szükséges szén­­pálcakötegek várják a behívót. Egy-egy pálcika ötezer korona. A laboratóriumok következnek. Az egyikben a mozikirakatokban látható reklámképeket készítik, a filmkocka megnagyításával. Zajos elismerésre ta­lál Polik Dezső feliratkészítő gépe, amelyen egy fontos újítás az ő találmánya. Az egymás mellett sorakozó szobákon végigkísérjük a film elkészítésé­nek fortélyait. Külön szobában kopirozzák, egy má­sikban már elő is hívják, a harmadikban megmos­sák, a negyedikben megfestik, az ötödikben meg­­szárítják. — Ez az egész folyamat — magyarázzák — sürgős esetben nem tart tovább félóránál. Ez szük­séges is, mert felvétel után rögtön előhívjuk a fil­met, hogy megnézzük, sikerült-e a felvétel. A sze­replők addig nem is maszkírozhatják le magukat, mert ha a film nem kifogástalan, akkor rögtön is­mételhetünk. . . A szabó-, borbélyt és egyéb mechanikai mű­helyeket, továbbá az öltözők és irodahelyiségek hosszú sorát most rendezik be ízléssel 63 kénye­lemmel. Uccasor épül... Messziről kopácsolás, fűrészelés hallatszik. Építe­lek. Egész uccasort építenek Reiber nagyszerű váz­lata nyomán. És miért! Néhány jelenetért, amely egy kikötőváros girbe-görbe ósdi uccáiban játszódik. Az épülő házsor mellett vörös motorkolosszusok von­ják magukra a figyelmet. Ezek egy mozgóreflektort táplálnak rendkívül intenzív fénnyel, amelyet az éjjeli felvételeknél használnak. El­áruljuk, hogy az andalító holdfényt is ez a reflektor adja. A kasírozóműhelyben mindenféle apró holmi ké­szül, amelyek »kellék« néven ismeretesek. A ruha­raktár pazar látványosság, akármelyik nagy színház megirigyelheti. Különböző színű, anyagú, divatú öl­tözetek simulnak egymáshoz és nem hiányoznak ter­mészetesen a legújabb szabású angol rendőregyen­ruhák sem. A hatalmas díszletcsarnok, amely egy­maga félmilliárdot képvisel, a filmgyár egyik legfél­tettebb kincse. A komor lovagteremből a mosolygós lányszobáig bármilyen termet, szobát összeállíthat­nak belőlük. Amíg a filmet vetíteni lehet Utoljára a laboratóriumba mentünk. Ide kerül­­ nyers film a felvevőgépből. A laboratórium több kisebb szobából áll, amelyeknek mindegyikében a film előállításának egy-egy fázisa történik. Az első szoba a fényképező kamra. Itt készítik a film ki­csiny kockájáról azokat­­a fényképeket, amelyek a mozik kirakataiba kerülnek. Mellette van a perfo­rálógép és a feliratkészítőgép. Ez utóbbi gép ma­gyar találmány. A gyár laboratóriumának vezetője, Polik Rezső találta fel , amelynél tökéletesebbet ezideig még nem csináltak. Szobáról-szobára megy ezután a film. Az előhí­vóba, a mosóba, a kopírozóba, a fixálóba, a szárítóba és végül a ragasztóba. Itt ragasztják össze az egyes jeleneteket és teszik bele a feliratokat. Ezt a hosszú utat a film — nyers állapotától a kész képig — har­minc perc alatt teszi meg. Félesztendő munkájának az eredménye... A meglepetésektől, a hatalmas gépektől elkábulva ülünk szemben Barna Károly vezérigazgatóval és Lakner Artúr intézővel, akik elmondják, hogy tulaj­donképen mennyit ér ez a filmváros: húsz milliárdot. — Fél éve, hogy a Joe May-társasággal — mond­ja Barna Károly — társultam filmek előállítására. Yve Jens Krafft, Joe May nagyszerű főrendezője, aki A hindu síremléket is együtt készítette vele, most nálam fog dolgozni. Jellemző, hogy a munkánknak olyan híte ment már, hogy 1000 dollárt kínáltak a még el sem kezdett Jókai-filmért. De nem adjuk! " — A Corvin-gyár műterme nagyságra és a felsze­relés teljességére ma a harmadik helyen áll Közép- Európában. Az a hatalmas, amerikaias lendület, amellyel megindult itt az építkezés munkája, olyan nagyszerű reményekkel biztat, hogy Joe May valószí­nűleg maga is Budapesten fogja elkészíteni ez idei nagy filmjét. Megbízható, komoly akvizitőrökcet széles munkakörrel, s&g&r '­s**,*hms***Kar­nagy jövedelemmel VI. kerület, Miksa ucca 11. szfom, délelőtt 10 órától 1 óráig Berlinben márka a dollár Berlin, augusztus 21. (A Magyarország tudósítójától.) A berlini deviza­piacon ma kétheti stagnáció után ismét katasztrófá­­lis hossz volt. A valuták és devizák piacáról minden áru eltűnt és a kínálat hiánya folytán eddig még nem látott magas árfolyamok jöttek létre. A londoni deviza 33 millió, a dollár 7 millió 200.000 márka. Hasonló mér­tékben emelkedett a többi külföldi fizetési eszközök árfolyama is.­ ­?m?ítani akarják a árfolyamát Szükségrendeletek a drágaság betörésére és a márka alátámasztására Berlin, augusztus 21. (A Magyarország tudósítójától.) Stresemann kan­cellár ma délutánra magához kérette a birodalmi gyűlés pártvezéreit, hogy tájékoztassa őket a teg­napi minisztertanács határozatairól a gazdasági rendszabályok tárgyában, amelyek a márka további elértékelenedésének megakadályozására és a folytonosan növekvő drágaság letörésére szükségesek. Az inségrendeletek, amelyeket a kormány ki akar bocsátani, már készülnek és a kancellár annyira sietteti ezt a munkát, hogy már holnap közrebocsát­hatók legyenek, amely esetben egyidejűleg életbe is lépnek. A határozatba ment gazdasági intézkedések­ről részleteket nem lehet tudni, csak annyi bizonyos hogy a kormány azokban felhatalmazást kap egy meg­felelő devizakészlet biztosítására, amely a márka árfolyamának megszilárdításához múlhatatlanul­ kell, másrészt az adósságok növelésének megaka­dályozására, a kivitel fokozására, a behozatalnak a végletekig menő korlátozására, végül az árak­nak és a pénz vásárló erejének arányba hoza­­talára. A kormány szilárdan el van tökélve, hogy a márka újabb árzuhanásának pénzügyi és gazdasági következményeit minden erejével enyhíteni fogja. (II.) A Devéza központ ma délutáni hivatlalos árfolyamai­s C­enties volt a bécsi magánforgalom Bécs, augusztus 21. A bécsi értékpapír-magánfor­galomban ma teljes üzlettelenség volt. Csak a Ma­gyar Hitel iránt mutatkozott érdeklődés, melyet buda­pesti számlára vásároltak 1,150.000-res kurzuson. A helyi papírok piacán csekély tarizációs árfolyamok voltak. Osztrák Hitel 310.000-320.000, Rima 800.000— 350.000, Salgó­­1,150.000—1,160.000, Államvaslút 900.000-905.00, Magyar Hitel 1,100.000—1,150.000. Zágrábi tőzsde Zágráb, augusztus 21. Devizák: Bécs 0.1337%, Berlin 0.0017%, Budapest 0.50, Milánó 4.10, Netcyork 95, Párizs 5.30, Prága­ 2.81, Zürich 17.35, Brüsszel 4.55, Valuták : Dollár 94, Osztrák korona 0.1340, Cseh ko­rona 2.74, Német márka 0.0020. Értékpapírok : Partvidéki bank 95, Kereskedelmi, ipari és kézművesbank 63%, Központi Leszámítoló 165, Horvát hitelintézet 109, Horvát Általános Hitel­bank 152, Jelzálogbank 107, Zágrábi bank 106, Ju­goszláv bank 150, Laibachi Hitelbank 235, Nasic 160, Eszéki vasöntöde 180, Gutmann 1025, Szlavónia 262%, Union 710, Trifail 350. (..) Napóleon ......................................... 68.500 ■ Amszterdam, hollandi forint . . 7510—7750 ■ Belgrád, dinár................... 200—208 • Berlin .................. 0.30—0.50 | Márka................................ 0.60—0.80 Brüsszel, belga frank..... 840—875 Krisztiánia, norvég korona . . . 3130—3250 Kopenhága, dán korona .... 3540—3660 London................................ 87.200—89.600 Angol font .................................... 87.400—89.800 Milánó................................ 820—855 Líra.................................... 825—860 Newyork.............................................. 19.100—19.700 Dollár................................ 19.300-19.900 Párizs ............................................. 1055-1091 Francia frank........................... . 1070—1106 Prága, cseh korona ...... 563—592 Szófia, leva .................................... 160—167 Stockholm, svéd korona .... 5065—5245 Varsó, lengyel márka ..... 800—900 Bécs, osztrák korona..... 2680—2820 Zürich, svájci frank.......... 3440—3560 Lei ................................................. 86.50—93.50 Bukarest . ... ....................... 86—93 11 0.037* a korona és 0.000090 a márka mai zárlata Zürichben Zürich, augusztus 21. (Megnyitóárfolyamok.) Budapest 0.031/*, Berlin 0.000080, Newyork 553.0, London 25.17, Párizs 30.75, Milánó 23.75, Prága 16.15, Bukarest 2.50, Varsó 0.0023. Bécs 0.0077'Vt, Belgrád 5.80. (Záróárfolyamok.) Párizs 3085, London 2518, Newyork 553, Milánó 2375, Hollandia 2175, Berlin 0.000090, Bécs 0.0077,V1, Szófia 475, Varsó 0.0023, Budapest 0.0377, Bukarest 250, Belgrád 580. Ma 3000 koronával esett a búza (A Magyarország tudósítójától.) A vidékről mind több és több eladási megbízás érkezik a gazdák ré­széről, úgyhogy az így előállott túlkínálat következ­tében már három nap óta folytonosan gyengülnek az árak­. A mai napon átlagban 3000 korona az áresés. Különösen gabonanemünkben mutatkozott nagy kí­nálat. A tengeri és repce ára tartott volt. Búzát budapesti paritásban eleinte 78.500 koronával kötöt­tek, zárlat felé azonban már jó minőségű búzát is lehetett 76.500 koronáért kapni. Az állomásra való ára 74.000, később 73.000 koronába került. Rozsban szintén nagy volt a kínálat­, budapesti paritásban 48.000— 48.500, vidéki állomásról 44.000—45.000 koroná­val kötötték. Az árpa 1000 koronával olcsóbbodott, budapesti paritásban 56.000— 57.000, vidéki állomás­ról 49.000—50.000 korona volt az ára. Tengeri gyengült legkevésbé a mai piacon, az ára alig 500 koronával olcsóbbodott. Budapesti paritásban 72.000— 73.000, vidéki állomásról 75.000 koronával kö­tötték. Egy kései szállítású tételt 88.000 koronáért adtak el. A­z abban napok óta tartó lanyhaság ma tovább tartott: budapesti paritásban 67.000—68.000, vidéki állomásról eleinte 62.000, zárlat felé azonban csak 60.000 korona volt az ára. Repce állomásról 110—120.000, budapesti paritásban 135.000-140.000 ko­rona. A korpa változatlan maradt, hivatalosan a legmagasabb árát szállították le 1000 koronával. A malomkartel a pénteki árakat hagyta érvény­ben. Új árak csak ma este jelennek meg. A tőzsdetanács hivatalos árjegyzése a követ­kező: tiszavidéki 76 kilogramos 75.500—76.000, du­nántúli és pestmegyei 75.000—75.500, tiszavidéki 79 kilogramos 76.500—78.500, dunántúli és pest megyei 76.000—77.000, rozs 47.500—48.000, árpa 53.000—55.000, zab 65.000-68.000, tengeri 71.000—72.000, korpa 37.000 —38.000, repce 135.000—140.000. A marhavásár lanyha, a sertésvásár élénk volt (A Magyarország tudósítójától.) A mai ván,o­­marhavásárra 732 darab vágómarhát hajtottak fel. Árak: ökör legjobb minőségű 4000—4600, kivételesen 4700—5500, közép 3000—3800, silány 2200—2800, bika jobb minőségű 3900—4700, kivételesen 4800—5600, gyön­gébb minőségű 3300—3800. Tehén jobb minőségű 3000—­ 4000, kivételesen 4200—5200, gyöngébb minőségű 2300— 2900, kicsontozni való marha 2000—2300, növendék­marha 2500—3000. A vásár irányzata nagyon lanyha volt, mert külföldi vevők nem voltak a vásáron és a helybeli mészárosok is a gyenge húsfogyasztás miatt tartózkodtak a vételtől. A ferencvárosi sertésvásárra 2000 darabot hajtot­tak fel. Árak: könnyű sertés 6500—7300, közepes 7000— 7500, nehéz sertés 6800—7800. A sertésvásáron élénk volt az irányzat. Újabb tízezer kilogram kötött-szövött áru kon­tingenst engedélyeztek. A kormány az év elején megállapította a kötött-szövött áruk kontingensét. Százhúszezer kilogrammot állapítottak meg, már­ciusig azonban mindössze harmincezerig adtak beho­zatali engedélyt s aztán beszüntették a további im­portot. Ennek következtében egyre nagyobb volt a hiány kötött-szövött árukban, s különösen a haris­nya rendkívüli módon megdrágult. A közelmúltban Gaal Gaszton is szóvátete ezt az ügyet a nemzet­­gyűlésen. Az érdekeltségek eddig hiába jártak el az illetékes tényezőknél a további kontingens engedé­lyezése érdekében. Ma aztán végre megérkezett az értesítés a minisztériumból az OMKK-hez, amely sze­rint további intézkedésig újabb tízezer kilogram kontingenst engedélyeztek. Ez a mennyiség egyelőre csak a mostani szükséglet kielégítésére elegendő, re­mélik, hogy hamarosan újabb nagyobb kontingenst fognak megállapítani. Az OMKE felhívja az érde­keltségeket, hogy igényeiket jelentsék be a Textili kiviteli és behozatali bizottságnál. Véres harc után kommunisták vették birtokba a Mannesmann-gyárat at Köln, augusztus 20. Mint a Kölnische Volkszei­­tung a Ruhr-körzetből értesül, kommunista századok elűzték a Mannesmann-féle esőművek huckingi tele­péről a tisztviselőket, az igazgató háza előtt akasz­tófát állítottak fel és feldúlták az igazgató lakását. A vadászcsapatokkal való összeütközés során a kom­munista század vezetője halálát lelte s elesett egy vadász is. A vállalat igazgatóságát kommunisták szállták meg. Általános sztrájk Görögországban Athén, augusztus 21. Egész Görögországban ál­talános sztrájkot hirdettek. A kormány haditörvény­széket létesített a sztrájkvezérek megrendszabályo­­zására, ezenkívül valamennyi munkásszervezetet egy kereskedelmi egyesülési törvény életbeléptetésével feloszlattak. Cuno és Stinnes Londonba utaznak London, augusztus 21. Hír szerint Stinnes­et. Cuno a héten Londonba érkezik

Next