Magyarország, 1924. október (31. évfolyam, 205-231. szám)

1924-10-30 / 230. szám

Budapest, 1924. október 30. csütörtök- MAGYARORSZÁG . N­agy részvétel mellett kezdődtek meg ma az angol választások Kétszázh­arminc mandátum eredménye lesz ma este ismeretes Heves küzdelem folyik MacDonald kerületében is London, október 29. Angliában, Walesben, Skótországban és Észak-Írországban ma vannak a képviselő­­választások. Mintegy 239 választókerület szava­zásának eredményét ma este teszik közzé. A Westminster Gazette szerint a Paislyból érkezett legutóbbi jelentések szerint Asquith­­nek nagy többségre van kilátása. Másrészt két­séges, várjon Clyne­ és Henderson minisztere­ket megválasztják-e, MacDonald küzdelme sem könnyű az aberavoni választókerületben. MacDonlad esetleges veresége volna a válasz­tási harc legnagyobb szenzációja. Lady Bon­­ham Carter, Asquith nővére, tegnap Paislyben tartott beszédében kijelentette, hogy Asquith soha többé nem lép fel képviselőjelöltnek, ha a mai választáson vereséget szenved. London, október 29. Ma reggel az egész országban szép időben kezdődött meg a szavazás. A délelőtt folyamán igen sokan jelentek meg az urnáknál. Szem­­mel látható, hogy a mostani szavazásban a vá­lasztóknak igen nagy része fog résztvenni. A választók száma, az új őszi névjegyzék szerint, egyébként is nagyon megszaporodott. Az Akadémia Jókai emlékének szenteli jövő évi nagygyűlését a a többi irodalmi és tudományos társaság is ünnepelni fog. — A Nemzeti Színház Jókai-hetet rendez (A Magyarország tudósítójától.) A Jókai­­centenárium alkalmából már megindult a tu­dományos és társadalmi testületeken belül az ünnepi közgyűlések és kultúrünnepségek meg­szervezése, a programok összeállítása. Felkerestük Balogh Jenőt, a Magyar Tu­dományos Akadémia főtitkárát és megkérdez­tük, hogy miként szándékozik megünnepelni az Akadémia Jókai születésének századik év­fordulóját. A főtitkár a következőket mon­dotta : — Az Akadémia 1925 május 10-én tartandó nagy­gyűlését teljesen Jókai Mór emlékének szenteli. Közéletünk több előkelőségét kértük fel és jelöltük a nagygyűlés szónokául és előadójául. Végleges programot csak az ezzel foglalkozó legközelebbi zárt ülésünk után mondhatok. Hasonló kérdéssel fordultunk Pekár Gyulá­hoz, a Petőfi Társaság elnökéhez, aki a követ­kezőket mondotta : — A Petőfi Társaság természetszerűleg ugyan­csak ki akarja venni a részét a Jókai-jubileum meg­ünneplésében, amint azt az elmúlt Madách és Petőfi ünnepségekkor is tette. Ez kettős kötelesség, mert Jókai közvetett elődöm az elnöki székben. A méltó megemlékezés módját tárgyszó zárt értekezlete a november havi rendes ülésünk után tartjuk meg. Annyit már előre jelezhetek, hogy egy­­ünnepélyes közgyűlést szándékozunk tartani, melyet egészé­ben Jókai méltatására fordítunk. Természetesen az országos ünnepségekbe is belekapcsolódunk. A Kisfaludy Társaság titkára, Szász Ká­roly, a következőkben ismertette az ünnepség tervezetét: — A február közepére tervezett ünnepélyes köz­gyűlést Berzeviczy Albert v. b. t. t., a Magyar Tu­dományos Akadémia és a Társaság elnökének meg­nyitó beszéde fogja bevezetni. Ezt követi az én tit­kári jelentésem, melyben utalni fogok Jókai össze­köttetésére is a Kisfaludy Társasággal. Sajó Sán­dor rendes tagot, c. tankerületi főigazgatót, az is­mert költőt ünnepi vers megírására kértük fel. Ravasz László ref. püspök és Takács Sándor neves történetíró felolvasást fog tartani Jókairól. A mi önálló szerepünk ezzel véget is ér. — A Komáromi Közművelődési Egyesület érte­sítése már megérkezett hozzánk a meghívással együtt a Komáromban rendezendő nagyszabású ün­nepségre, melyet a cseh megszállás ellenére is ter­veznek. Válaszunk elment, hogy a legnagyobb­ kész­séggel részesítjük az egyesület működését erkölcsi támogatásban. Végül a Szt. István Akadémia titkárát, Vargha Damján dr. egyetemi magántanárt kértük fel nyilatkozattételre. — Egyelőre nem mondhatok egyebet, mint hogy Akadémiánk Jókai emlékéhez méltó ünnepi ülés ke­retében kívánja a centenáriumot, megülni, melynek programmját csak a jövőben fogjuk tudni megálla­pítani. « Szükségesnek láttuk a tudományos egye­sületek bejárása után az ország első drámai színházának, a Nem­zeti Színháznak igazgatóját, Hevesi Sándor dr.-t megkérdezni az ünnepség terveit iletőleg. — Jókai-hetet tervezünk, — mondja az igaz­gató — ,mely összeesnék az országos ünneplések ide­jével. Elő akarjuk adni az Aranyember­t a Sziget­vári vértanuk­at, mely Jókai egyedüli nem regény­ből merített színműve. Színrehozzuk továbbá egy dramatizált regényét. A választás az Új földesúr, vagy az Egy magyar nábob közt fog eldőlni. Tervbe van véve egy Jókai-matiné is, de annak programja még nincs megállapítva. A Megszállott--Komáromban Szilveszter estéjén és újév napján díszelőadással kezdődik a Jókai centennárium Jókai reliquiák közt a cseheknek adott magyar városban Megszállott-Komárom, október végén (A Magyarország kiküldött tudósítójától.) Szá­zadik év múlik el 1925 február 18-án, hogy Jókai Mór nagy magyar regényíró megszületett. A száz esztendő alatt sok minden máskép alakult, Komá­romból Trianon őrületéből Komarno lett. Az egykor híres város jelentősége összehúzódott másodrendű határmenti városka, igen gyér élettel. Hogy itt járok, minden olyan mint régen, csak éppen az emberek változtak meg. A cseh rendőrök gumibotjukkal, a töméntelen detektív, akik nagyon de nagyon vigyáznak Komárom nyugalmára. Már a hídon való átjutásnál megkezdődik az igazoltatás, motozás. Magyar vonatkozású könyve­ket vagy újságot szigorúan tilos átvinni. A Klapka téren még látom a szabadságharc em­­lékszobrát. Várjon meddig áll még? Távolabb a Városháza a Jókai utca sarkán áll a Jókai Mór nevelőháza helyén épült ház, a gazdája özvegy Ihász Lajosné, Jókay Etelka, Veszprém me­gyében lakik. A földszinten Konkoly-Thege Balázs ügyvéd és Rauscher Zsigmond dr. orvos osztozkod­nak, míg az emeletet a cseh állami folyammérnökség bérli. A ház, amelyben Jókai Mór nevelkedett, 1897- ben tűzvész martaléka lett. Az 1898-ban újra fel­emelt épület udvarában húzott fáiba van beépítve a régi ház két zöld zsalugáteres ablaka, két oldalajtó vert kilinccsel és két vörös márványoszlop. Ezek az emlékek még látták Jókai Mórt. A falban márványtábla hirdeti: All nevelkedett szüleinél Jókai Mór 1820—18 ill. A házfelügyelőnél még most is meg van. Jókayék tűzhelye: négy magas lábú kétkarikás alkotmány, sárga réz pántozással. A régi ház helyén emelt új épületet ugyancsak meg­jelölte a hálás utókor emléktáblával. E helyen állt, családi házban nevelkedett Jókai Mór 1826—1841. — ol­vasható a táblán. A ház Deák Ferenc utcai frontját két márványoszlop ékesíti két Jókay-címerrel, amely a tűz áldozatává lett régi házból valók. Jókai Mór­ szülőháza a Király püspök utca 12. szám alatt van, a bencés főgimnáziummal szemben. Az izraelita neológ hitközség foglalja el, de hogy Jókai melyik szobában látta meg . Isten-­nagyvilá­gát, nem tudják megmondani. A szülőház is szürke márványoszloppal van megjelölve: -­E házban szülő­ mázsa ( m­ár szői*m&­ 7| bur tSdnn a tagsxebtb! | tett, Jókai Mór 1825. évi február hó 18. na­pján. Jókai Mór születésének századik emléknapját emlékezetessé iparkodik tenni a felvidéki magyar­­ság. A színházban Szilveszter estéjén és újév nap­ján díszelőadás keretében ünnepük a világhírű me­­semondat. A reformátusok Jókai utcai temploma úgyszintén kiveszi részét a Jókai-emlékünnepből. A szervezés, előkészítés körültekintő munkája Alapi Gyula dr., a kultúrpalota gondnoka, Erdélyi Pál dr. volt kolozsvári egyetemi tanár, a Jókai Egye­sület elnöke és Szíjj Ferenc dr. nyugalmiított pol­gármester, ügyvezető elnök vállalta nehezedet, akik az ügyhöz méltó szeretettel, magyar szívvel fáradoz­­nak a komáromi Jókai-ünnep sikerén. A spanyolok bejelentik az általános vissza­­vonulást Marokkóban Madrid, október 29. A visszavonulási műveletek első szakasza tegnap játszódott le. A spanyolok Sesuont át­­engedik a benszülötteknek. A draaelasefi hely­­őrség visszavonulóban pihenőt tartott Akarrdt­­ba­n, Draaelaseftől négy­­­érföldnyire. A la­­raidh­ei zónában is több állást kiürítettek. Piccavertől elvált a felesége és férjhez ment a Westminster­ herceghez Bécs, október 29. (A Magyarország tudósítójától.) Szenzációs há­zasság híre érkezett ma Bécsbe. Piccaver Alfrédnak, az amerikai származású híres tenoristának, a bécsi Állami Operaház tagjának elváltt felesége, aki Bécs legszebb asszonyának tartottak és aki válása után egy Stircea nevű dúsgazdag román emberhez ment feleségül, de ettől is­­ elvált, most harmadszor lépett oltár elé. Harmadik férje a Westminster­ herceg, akivel Párizsban ismerkedett meg. A párizsi lapok írják, hogy a herceg közbenjárására sikerült hama­rosan kieszközölni a válást s így a szerelmes pár már megeskü­dhetett. A herceg is nemrég vált el fe­leségétől, egy volt színésznőtől és nemrég nagy port vert fel az a botrány, amikor a herceg volt nejét ki­lakoltatta egyik palotájából. Az újdonsült westminsteri hercegné különben, szintén szerepelt már a botránykrónikában. Egyszer ugyanis a bécsi Bristol-szálló halljában egy magyar nagybirtokos felesége féltékenységből inzultálta. A hercegi pár jelenleg Londonban van és onnan Egyip­tomba fog utazni. Japán csapatokat küldött Tiencsinbe Meggyilkolták a keresztény kínai tábornokot? Newyork, október 29. A Newyork Herald shanghaii jelentése sze­rint ott az a hír terjedt el, hogy Feng-Yu-Liant meggyilkolták. Ezt a szállongó hírt még nem erősítették meg, minthogy Pekinggel az össze­köttetés teljesen el van vágva. Ezzel szemben ugyancsak a Newyork Herald egy másik je­lentése szerint, amely Tiencsinből ered, Feng- Yu-Lian elindult Pekingből, hogy Vu-Pej-Fu­­val felvegye a harcot. London, október 29. (A Magyarország külön tudósítójától.) To­kióból jelentik idevaló­s lapoknak . A kormány elhatározta, hogy a kínai hadizónára vezető összes vasútvonalakat katonailag megszállja és őrködik fölöttük, még­pedig a vasútvonal mindkét oldalán két-két mértföld szélességben. Tegnap Port-Arturból két japán gyalogos szá­zad és egy géppuskásvonat ment Tiencsinbe.

Next